Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023

Kazalo

433. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, stran 1340.

  
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) na svoji 187. seji dne 16. 2. 2023 sprejel
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 
1. člen 
V Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20, 82/20 – popr. in 44/21; v nadaljnjem besedilu: Merila za akreditacijo) se v 2. členu četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zakonom, ki ureja strokovne, znanstvene in umetniške naslove,«.
2. člen 
V 18. členu se pri 5. standardu točka e) spremeni tako, da se glasi:
»e) strokovni, znanstveni oziroma umetniški naslov;«.
3. člen 
V tretjem odstavku 35. člena se za zadnjim stavkom doda naslednje besedilo:
»Ogled prostorov se lahko opravi na visokošolskem zavodu, na daljavo z uporabo spletnih orodij ali na hibriden način. O tem odloči skupina strokovnjakov.«
4. člen 
V drugem odstavku 36. člena se za prvim stavkom doda naslednje besedilo:
»Obisk se lahko opravi na visokošolskem zavodu, na daljavo z uporabo spletnih orodij ali na hibriden način. O tem odloči skupina strokovnjakov.«
5. člen 
V tretjem odstavku 40. člena se za piko doda naslednje besedilo:
»Lahko se opravi na visokošolskem zavodu, na daljavo z uporabo spletnih orodij ali na hibriden način. O tem odloči skupina strokovnjakov.«
6. člen 
V drugem odstavku 45. člena se druga alineja 6. točke spremeni tako, da se glasi:
»– spremembe so takšne narave, da je nastal nov program, in sicer sprememba KLASIUS-P-16 (razen podrobnih področij po KLASIUS-P-16 – tretja klasifikacijska raven), sprememba vrste programa (razen spremembe mednarodnega skupnega študijskega programa v študijski program za pridobitev izobrazbe, ki ga izvaja eden ali več slovenskih visokošolskih zavodov (v nadaljevanju: nacionalni študijski program) v skladu z Merili za mednarodno sodelovanje in skupnega študijskega programa slovenskih visokošolskih zavodov v študijski program, ki ga izvaja en slovenski visokošolski zavod), spremembe stopnje, spremembe temeljnih ciljev in večine kompetenc oziroma učnih izidov, ki se s programom pridobijo, lahko pa tudi zaradi spremembe imena in strokovnega naslova ipd.;«.
7. člen 
Prvi odstavek 49.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski zavod mora v 2 letih od dokončnosti odločbe, s katero mu je bila akreditacija podeljena ali podaljšana za pet let, akreditacija podeljena študijskemu programu ali ugotovljena ustreznost izvajanja študijskega programa, svetu agencije poročati o napredku in upoštevanju priporočil, ki so bila izražena v odločbi oziroma končnem poročilu skupine strokovnjakov. Poročilo o napredku se lahko sklicuje na dele samoevalvacijskega ali drugega poročila, iz katerih je razviden napredek oziroma upoštevanje priporočil.«
8. člen 
V osmem odstavku 50. člena se za piko doda nov stavek, ki se glasi:
»Če so ugotovljene večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti, svet agencije določi rok za njihovo odpravo oziroma visokošolskemu zavodu naloži, da za njihovo odpravo v roku treh mesecev pripravi akcijski načrt. O izvedenih ukrepih mora visokošolski zavod pisno obvestiti agencijo v roku, ki ga ta določi, sicer svet agencije skladno z a51.t členom ZViS odloči o izvedbi izredne evalvacije študijskega programa.«
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Svet agencije lahko o izvedbi izredne evalvacije študijskega programa odloči tudi, če po pregledu akcijskega načrta iz prejšnjega odstavka presodi, da ta ni primeren oziroma zastavljen tako, da bo mogoče ugotovljene večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti odpraviti v roku, ki ga je določil svet agencije.«
9. člen 
V 53. členu se:
a) pri poglavju B. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU:
1. pri besedilu »Način izvajanja študijskega programa« besedilo »□ redni/izredni« nadomesti z besedilom »□ redni in izredni«;
2. pri besedilu »Členitev študijskega programa na posamezne dele« besedilo
»□ strokovni naslov in/ali Klasius P16 (četrta raven) se vodita na nivoju členitve«
nadomesti z besedilom
»□ strokovni, znanstveni ali umetniški naslov in/ali Klasius P-16 (podrobna področja oziroma 4 mestna koda) se vodita na nivoju členitve na prvi ravni (smer)«;
3. besedilo »Strokovni/znanstveni naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________«
nadomesti z naslednjim besedilom:
»Strokovni, znanstveni ali umetniški naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________
Poimenovanje strokovnih, znanstvenih ali umetniških naslovov v angleškem jeziku: _________________________________________________, okrajšava ___________________«;
4. na koncu poglavja doda naslednje besedilo:
»
Če se strokovni naslovi v angleškem jeziku ne poimenujejo skladno s 16. členom ZSZUN, mora visokošolski zavod v skladu z 18.a členom ZSZUN takšno izjemo utemeljiti z navedbo vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih študijskih programov glede na stopnjo in študijsko področje (ISCED) in disciplino (Frascati) iz vsaj treh različnih držav članic Evropskega visokošolskega prostora. Pri tem morajo primeri tujih javno veljavnih študijskih programov izhajati iz primerljivega časovnega obdobja veljavnosti slovenskega študijskega programa, za katerega se predlaga drugačna ureditev, kot jo določa 16. člen ZSZUN. Omenjena dokazila se priložijo vlogi za akreditacijo študijskega programa. 
Utemeljitev izjeme poimenovanja strokovnega naslova v angleškem jeziku:
«; 
b) pri poglavju B.1:
1. besedilo »členITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA« nadomesti z besedilom »ČLENITEV NA PRVI RAVNI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA«;
2. besedilo »Študijska smer/členitev je:
□ enopredmetni
□ dvopredmetni
□ pedagoški
□ nepedagoški
□ interdisciplinarni
□ drugo: ___________
Način izvajanja študijske smeri/členitve:
□ redni
□ izredni
□ redni/izredni«
nadomesti z besedilom:
»Študijska smer/členitev na prvi ravni je:
□ enopredmetna
□ dvopredmetna
□ pedagoška
□ nepedagoška
□ interdisciplinarna
□ drugo: ___________
Način izvajanja študijske smeri/členitve na prvi ravni:
□ redni
□ izredni
□ redni in izredni«;
3. besedilo: »Strokovni/znanstveni naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________«
nadomesti z besedilom:
»Strokovni, znanstveni ali umetniški naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________
Poimenovanje strokovnih, znanstvenih ali umetniških naslovov v angleškem jeziku: _________________________________________________, okrajšava ___________________«;
4. na koncu poglavja doda naslednje besedilo:
»
Če se strokovni naslovi v angleškem jeziku ne poimenujejo skladno s 16. členom ZSZUN, mora visokošolski zavod v skladu z 18.a členom ZSZUN takšno izjemo utemeljiti z navedbo vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih študijskih programov glede na stopnjo in študijsko področje (ISCED) in disciplino (Frascati) iz vsaj treh različnih držav članic Evropskega visokošolskega prostora. Pri tem morajo primeri tujih javno veljavnih študijskih programov izhajati iz primerljivega časovnega obdobja veljavnosti slovenskega študijskega programa, za katerega se predlaga drugačna ureditev, kot jo določa 16. člen ZSZUN. Omenjena dokazila se priložijo vlogi za akreditacijo študijskega programa. 
Utemeljitev izjeme poimenovanja strokovnega naslova v angleškem jeziku:
«; 
c) pri poglavju C.1 SESTAVA IN VSEBINA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA pri 1. standardu pri točki b) spremeni četrta alineja besedila v oklepaju pod besedilom »Vsebinska dovršenost študijskega programa glede na vrsto in stopnjo:« tako, da se glasi:
»– omogočanje pridobitve ustreznega strokovnega, znanstvenega ali umetniškega naslova.«;
d) v poglavju »C.2 ZASNOVA IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA« pri 5. standardu točka e) spremeni tako, da se glasi:
»e) strokovni, znanstveni ali umetniški naslov«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/76
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
Dr. Boris Dular 
predsednik sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu 

AAA Zlata odličnost