Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023

Kazalo

432. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju, stran 1337.

  
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje, enajste in dvanajste alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) na 187. seji dne 16. 2. 2023 sprejel
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Meril za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju 
1. člen 
V Merilih za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 69/17; v nadaljnjem besedilu: Merila za mednarodno sodelovanje) se v 2. členu posodobijo navedbe Uradnih listov Republike Slovenije Zakona o visokem šolstvu, Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku in Meril za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov tako, da se glasijo:
»– Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN; v nadaljevanju: ZViS),
– Zakonom o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99, 45/08 – ZArbit in 31/21 – odl. US),
– Merili za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20, 82/20 – popr. in 44/21; v nadaljevanju: merila za akreditacijo)«.
2. člen 
V drugem odstavku 5. člena se dopolni opredelitev VTI tako, da se glasi:
»VTI: visokošolsko transnacionalno izobraževanje v skladu s 33.c členom ZViS. Izvaja se lahko na podlagi pogodbe VTI ali brez nje;«
3. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Akreditacija mednarodnega skupnega študijskega programa se opravi takrat:
1. kadar ga slovenski visokošolski zavod namerava izvajati skupaj s tujim visokošolskim zavodom, ki ni akreditiran pri agencijah s seznama Evropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) ali
2. kadar vlogo za akreditacijo pri agenciji vloži slovenski visokošolski zavod, ki namerava izvajati program s tujimi visokošolskimi zavodi, ki so akreditirani pri agencijah, ki so na seznamu EQAR, program pa še ni bil akreditiran s strani ene od teh agencij.
Slovenski visokošolski zavod mora biti vpisan v javno evidenco pri agenciji.
Za akreditacijo mednarodnega skupnega študijskega programa se uporabljajo standardi kakovosti po področjih presoje iz 17. in 18. člena meril za akreditacijo ter dodatna merila iz 8. člena teh meril.«
4. člen 
V 8. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Študijski program mora biti pred začetkom izvajanja v Republiki Sloveniji ustrezno priznan oziroma akreditiran v vseh državah, iz katerih so visokošolski zavodi, ki bodo sodelovali pri izvedbi skupnega študijskega programa in podeljevali diplomo.«
5. člen 
V prvem stavku 9. člena se za besedo »programa« doda naslednje besedilo:
»(zavod ali program nima več veljavne akreditacije, zavod ne želi sodelovati ipd.)«
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Če od sodelovanja pri izvajanju mednarodnega skupnega študijskega programa odstopijo vsi tuji visokošolski zavodi ali ne zagotavljajo več akreditacije oziroma ustreznega priznanja visokošolskega zavoda ali skupnega študijskega programa, slovenski visokošolski zavod ravna v skladu s prvim odstavkom 21. člena teh meril.
Če od sodelovanja pri izvajanju mednarodnega skupnega študijskega programa odstopi slovenski visokošolski zavod, ravna v skladu s točko a) prvega odstavka 21. člen teh meril.«
6. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izredna evalvacija mednarodnega skupnega študijskega programa se opravi v skladu s 37. in 38. členom meril za akreditacijo, pa tudi če visokošolski zavod:
1. v 30 dneh od potrditve na svojih pristojnih organih agencije ne obvesti o spremembah študijskega programa, potrjenega na pristojnih organih konzorcija;
2. pred začetkom izvajanja študijskega programa ne predloži potrdil o ustreznem priznanju oziroma akreditaciji iz petega odstavka 8. člena teh meril;
3. ne predloži spremenjenega ali novega konzorcijskega sporazuma v skladu s prvim odstavkom 9. člena teh meril.
Če svet agencije uvede postopek izredne evalvacije zaradi spremembe mednarodnega skupnega študijskega programa v skladu s točko b prvega odstavka 21. člena teh meril se v postopku preveri izvajanje študijskega programa pred spremembo in po njej, pri čemer se podrobno preveri samoevalvacijske izsledke zadnjih treh let.«
7. člen 
15. člen se dopolni tako, da se v prvi alineji za vejico doda naslednje besedilo: »podaljšanem za eno leto,«.
8. člen 
V drugi alineji 20. člena se besedilo »strokovnega ali znanstvenega naslova« zamenja z besedilom »strokovnega, znanstvenega ali umetniškega naslova«.
9. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če mednarodnega skupnega študijskega programa ni več mogoče izvajati s tujimi visokošolskimi zavodi, mora slovenski visokošolski zavod:
a) agenciji poslati zahtevo za prenehanje akreditacije skupnega študijskega programa ali
b) spremeniti mednarodni skupni študijski program v študijski program za pridobitev izobrazbe, ki ga samostojno ali skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije izvaja slovenski visokošolski zavod (v nadaljevanju: nacionalni študijski program) in o tem v 30 dneh od sprejema spremembe na senatu visokošolskega zavoda obvestiti agencijo.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora slovenski visokošolski zavod poskrbeti, da bodo že vpisani študenti imeli možnost dokončati študij na drugem sorodnem ali spremenjenem študijskem programu.
Agencija priglasitev v tujini akreditiranega mednarodnega skupnega študijskega programa prekliče, če:
– mu je bila akreditacija odvzeta, mu ni bila podaljšana ali mu je potekla ipd.,
– je kateremukoli sodelujočemu visokošolskemu zavodu akreditacija potekla oziroma mu je bila odvzeta, medsebojna razmerja pa niso bila urejena v skladu z 9. členom teh meril,
– če je slovenski visokošolski zavod agencijo obvestil, da ne bo več sodeloval pri izvajanju mednarodnega skupnega študijskega programa.
O okoliščinah iz prejšnjega odstavka mora slovenski visokošolski zavod obvestiti agencijo v roku 60 dni od njihovega nastanka.«
10. člen 
V 27. členu se:
1. v naslovu člena beseda »ter« zamenja z besedo »in«;
2. v tretjem stavku prvega odstavka beseda »poprej« zamenja z besedo »predhodno«;
3. v tretjem stavku drugega odstavka beseda »spornih« zamenja z besedo »dvomljivih«, beseda »pa« se črta;
4. pri poglavju VI.2.1 Akreditacija mednarodnega skupnega študijskega programa pri 4. točki za besedo »zavoda« doda besedilo: »in sklepe pristojnih organov tujih visokošolskih zavodov« ter doda nova točka 12, ki se glasi:
»12. dokazila o ustreznem priznanju oziroma akreditaciji študijskega programa v državah vseh sodelujočih visokošolskih zavodov, ki bodo podeljevali diplomo, ali izjavo, da bodo dokazila priložena v enem letu od slovenske akreditacije mednarodnega skupnega študijskega programa.«;
5. pri poglavju VI.2.2 Evalvacija mednarodnega skupnega študijskega programa se pri 2. točki beseda »konzrocijskega« zamenja z besedo »konzorcijskega«;
6. pri poglavju VI.2.3 VTI se pri točki 2.j) besedilo »strokovnega ali znanstvenega naslova« zamenja z besedilom »strokovnega, znanstvenega ali umetniškega naslova«;
7. pri poglavju VI.2.4 Priglasitev študijskega programa pri prvi alineji 2. točke prvega odstavka besedilo »strokovnega oziroma znanstvenega naslova« zamenja z besedilom »strokovnega, znanstvenega oziroma umetniškega naslova« ter v drugem odstavku besedilo »strokovnega ali znanstvenega naslova« zamenja z besedilom »strokovnega, znanstvenega ali umetniškega naslova«.
11. člen 
V 29. členu se besedilo poglavja VI.3.2 Spremembe mednarodnih skupnih študijskih programov spremeni tako, da se glasi:
»Slovenski visokošolski zavodi sprejemajo spremembe mednarodnih skupnih študijskih programov v soglasju s sodelujočimi visokošolskimi zavodi, ki so sklenili konzorcijski sporazum (v nadaljevanju: konzorcij). O spremembah obveznih sestavin mednarodnih skupnih študijskih programov mora visokošolski zavod v 30 dneh od njihove potrditve na pristojnih organih konzorcija seznaniti agencijo tako, da jih vnese oziroma prenese v izpolnjen elektronski obrazec za akreditacijo mednarodnega skupnega študijskega programa in v prilogah priloži izpis sklepa senata (oziroma pristojnega organa odločanja na ravni konzorcija), s katerim so bile spremembe sprejete.
Kadar visokošolski zavod spreminja mednarodni skupni študijski program, ki ga je akreditirala agencija, v nacionalni, v skladu s točko b prvega odstavka 21. člena teh meril, mora obvestilu, ki ga v 30 dneh pošlje agenciji, priložiti:
– dokazilo o razveljavitvi (preklicu, prenehanju) konzorcijskega sporazuma,
– sklep senata o spremembi študijskega programa,
– dokazila o nosilcih predmetov ali delov programa, za katere so bili pred spremembo pristojni tuji konzorcijski partnerji ter dokazila o ustreznosti njihovega znanstvenega, strokovnega, raziskovalnega oziroma umetniškega dela v skladu s 7. in 9. točko VI.2.1 poglavja 27. člena teh meril,
– dokazila o prostorih in opremi za izvajanje tega programa na slovenskem visokošolskem zavodu,
– dokazila o spremenjeni diplomi in prilogi k njej, ki si ju bo pridobil diplomant, načrt izvajanja študijskega programa, da bodo zagotovljeni vsi cilji in kompetence, določeni s študijskim programom,
– dokazila o tem, da bo visokošolski zavod že vpisanim študentom omogočil nadaljevanje in končanje študija na drugem (sorodnem) študijskem programu (lahko tudi na drugem visokošolskem zavodu), izpolnjen obrazec »vloga za akreditacijo študijskega programa« z razvidnimi spremembami in priloženimi učnimi načrti.
Agencija spremembe mednarodnih skupnih študijskih programov, akreditiranih v Republiki Sloveniji, sproti pregleduje in ugotavlja, ali je visokošolski zavod upošteval zakonska določila, določbe teh meril in standarde kakovosti iz meril za akreditacijo.«
12. člen 
Drugi odstavek 30. člena se črta.
13. člen 
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Akreditacija mednarodnega skupnega študijskega programa velja za nedoločen čas, razen v primerih, ki jih določa šesti odstavek 51.o člena ZViS.
Če je mednarodni študijski program spremenjen v nacionalni v skladu s točko b prvega odstavka 21. člena teh meril, z dnem začetka veljavnosti spremembe agencija označi spremembo v javni evidenci akreditiranih študijskih programov.«
14. člen 
V 35. členu se:
1. v poglavju B. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU:
a) besedilo »Členitev študijskega programa na posamezne dele:
□ prva raven (smer): ___________
□ druga raven (modul): ___________« nadomesti z naslednjim besedilom:
»Členitev študijskega programa na posamezne dele:
□ prva raven (smer): ___________
□ druga raven (modul): ___________
□ strokovni, znanstveni ali umetniški naslov in/ali Klasius P-16 (podrobna področja oziroma 4 mestna koda) se vodita na nivoju členitve na prvi ravni (smer)«;
b) besedilo »Strokovni/znanstveni naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________«
nadomesti z naslednjim besedilom:
»Strokovni, znanstveni ali umetniški naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________
Poimenovanje strokovnih, znanstvenih ali umetniških naslovov v angleškem jeziku: ______________________________________________________________, okrajšava ___________________.«;
c) na koncu poglavja doda naslednje besedilo:
»
Če se strokovni naslovi v angleškem jeziku ne poimenujejo skladno s 16. členom ZSZUN, mora visokošolski zavod v skladu z 18.a členom ZSZUN takšno izjemo utemeljiti z navedbo vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih študijskih programov glede na stopnjo in študijsko področje (ISCED) in disciplino (Frascati) iz vsaj treh različnih držav članic Evropskega visokošolskega prostora. Pri tem morajo primeri tujih javno veljavnih študijskih programov izhajati iz primerljivega časovnega obdobja veljavnosti slovenskega študijskega programa, za katerega se predlaga drugačna ureditev, kot jo določa 16. člen ZSZUN. Omenjena dokazila se priložijo vlogi za akreditacijo študijskega programa. 
Utemeljitev izjeme poimenovanja strokovnega naslova v angleškem jeziku:
«; 
2. pred poglavjem C. PODROČJA PRESOJE doda novo poglavje z naslednjo vsebino:
»B.1. ČLENITEV NA PRVI RAVNI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Ime členitve:
Ime členitve v angleščini:
Členitev na prvi ravni (smer):
□ enopredmetna
□ dvopredmetna
□ pedagoška
□ nepedagoška
□ interdisciplinarna
□ drugo: ___________
Način izvajanja členitve na prvi ravni (smeri):
□ redni
□ izredni
□ redni in izredni
Opredelitev področij študijskega programa (v nadaljevanju: področij) po klasifikaciji KLASIUS:
Opredelitev smeri po KLASIUS-P-16: 
(Smer razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje v njej. Razvrstite jo po vseh klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.) 
široko področje: 
□□ 
ožje področje: 
□ □ □ 
podrobno področje: 
□ □ □ □
Opredelitev znanstvenih disciplin (v nadaljevanju: disciplin) po klasifikaciji Frascati:
(Označite večinsko področje, ostala navedite v utemeljitvi.) 
□ naravoslovno-matematične vede 
□ tehniške vede 
□ medicinske vede 
□ biotehniške vede
□ družboslovne vede 
□ humanistične vede 
□ druge vede
Splošne kompetence oziroma učni izidi, ki se s programom pridobijo na smeri:
Strokovni, znanstveni ali umetniški naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________
Poimenovanje strokovnih, znanstvenih ali umetniških naslovov v angleškem jeziku: ___________________________________________________, okrajšava ___________________
Če se strokovni naslovi v angleškem jeziku ne poimenujejo skladno s 16. členom ZSZUN, mora visokošolski zavod takšno izjemo v skladu z 18.a členom ZSZUN utemeljiti z navedbo vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih študijskih programov glede na stopnjo in študijsko področje (ISCED) in disciplino (Frascati) iz vsaj treh različnih držav članic Evropskega visokošolskega prostora. Pri tem morajo primeri tujih javno veljavnih študijskih programov izhajati iz primerljivega časovnega obdobja veljavnosti slovenskega študijskega programa, za katerega se predlaga drugačna ureditev, kot jo določa 16. člen ZSZUN.
Utemeljitev izjeme poimenovanja strokovnega naslova v angleškem jeziku:
«; 
3. v poglavju C.2 ZASNOVA IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA se pri 5. standardu besedilo točke e) spremeni tako, da se glasi:
»strokovni, znanstveni ali umetniški naslov«.
15. člen 
V 37. členu se v poglavju B. PODATKI O PONUJANEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU:
1. besedilo »Strokovni/znanstveni naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________«
nadomesti z naslednjim besedilom:
»Strokovni, znanstveni ali umetniški naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________
Poimenovanje strokovnih, znanstvenih ali umetniških naslovov v angleškem jeziku: _________________________________________________, okrajšava ___________________.«;
2. na koncu poglavja doda naslednje besedilo:
»
Če se strokovni naslovi v angleškem jeziku ne poimenujejo skladno s 16. členom ZSZUN, mora visokošolski zavod v skladu z 18.a členom ZSZUN takšno izjemo utemeljiti z navedbo vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih študijskih programov glede na stopnjo in študijsko področje (ISCED) in disciplino (Frascati) iz vsaj treh različnih držav članic Evropskega visokošolskega prostora. Pri tem morajo primeri tujih javno veljavnih študijskih programov izhajati iz primerljivega časovnega obdobja veljavnosti slovenskega študijskega programa, za katerega se predlaga drugačna ureditev, kot jo določa 16. člen ZSZUN. Omenjena dokazila se priložijo vlogi za akreditacijo študijskega programa. 
Utemeljitev izjeme poimenovanja strokovnega naslova v angleškem jeziku:
«. 
16. člen 
v 38. členu se v poglavju B. PODATKI O PRIGLAŠENEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU besedilo
»Strokovni/znanstveni naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________«
nadomesti z naslednjim besedilom:
»Strokovni, znanstveni ali umetniški naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________
Poimenovanje strokovnih, znanstvenih ali umetniških naslovov v angleškem jeziku: _________________________________________________, okrajšava ___________________.«.
KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/77
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
Dr. Boris Dular 
predsednik sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu 

AAA Zlata odličnost