Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023

Kazalo

416. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, stran 1316.

  
Na podlagi četrtega odstavka 102. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 
1. člen 
V Pravilniku o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15) se v 6. členu v prvem odstavku besedilo »4 mesecih« nadomesti z besedilom »560 urah« in besedilo »6 mesecih« nadomesti z besedilom »840 urah«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pripravnik uveljavlja kot ustrezne delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu v skladu s tem pravilnikom tudi:
– pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega pedagoške prakse, določene z izobraževalnim oziroma študijskim programom,
– organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja največ v obsegu 55 ur za strokovne delavce s srednješolsko izobrazbo oziroma 80 ur za strokovne delavce z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo.
Pedagoška praksa se uveljavlja na podlagi javne listine o končanem izobraževalnem oziroma študijskem programu in dokazila o obsegu pedagoške prakse izvajalca izobraževalnega oziroma študijskega programa. Organizirana neposredna aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja se uveljavlja na podlagi dokazila organizatorja, iz katerega je razviden obseg aktivnosti, in poročila pripravnika o opravljeni aktivnosti.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen 
V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prijavo se vloži neposredno na sedežu ministrstva, pošlje po pošti, po elektronski pošti ali z elektronsko prijavo preko spletnega mesta ministrstva, pristojnega za izobraževanje, tako da se vloga pošlje elektronskemu prijavnemu sistemu, če informacijski sistem ministrstva to omogoča.«.
3. člen 
V 22. členu se za besedo »pisno« doda besedilo »po pošti ali elektronski pošti«.
4. člen 
V 27. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Če ustnega izpita zaradi višje sile ni mogoče izvesti v prostorih ministrstva, se lahko, s soglasjem kandidata, izvede tudi na daljavo s pomočjo tehnologije, ki omogoča avdio-vizualno komuniciranje.«.
5. člen 
Za 37. členom se doda nov, 37.a člen ki se glasi:
»37.a člen 
(dopolnilno opravljanje strokovnega izpita) 
Strokovnemu delavcu v vrtcu ali šoli z italijanskim učnim jezikom oziroma v dvojezičnem vrtcu ali šoli, ki je že opravil strokovni izpit, vendar ne v skladu s predpisi, ki urejajo posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti, se na njegov predlog omogoči dopolnilno opravljanje strokovnega izpita.
Kandidat iz prejšnjega odstavka opravlja strokovni izpit iz tistega dela strokovnega izpita, ki ga še ni opravljal, kar obsega:
– italijanski knjižni jezik za strokovne delavce vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom,
– madžarski knjižni jezik ali slovenski in madžarski knjižni jezik za strokovne delavce dvojezičnih vrtcev in šol.
Dopolnilno opravljanje strokovnega izpita iz slovenskega knjižnega jezika se na njegov predlog omogoči tudi strokovnemu delavcu, ki je opravil strokovni izpit v skladu s predpisi, ki urejajo posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Kandidat se prijavi k dopolnilnemu opravljanju strokovnega izpita na obrazcu, ki je kot priloga 7 sestavni del tega pravilnika.
Za organizacijo in postopek dopolnilnega opravljanja strokovnega izpita se smiselno uporabljajo določila o organizaciji in postopku opravljanja strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.
Kandidatu, ki je uspešno opravljal strokovni izpit na podlagi tega člena, predsednik izpitne komisije podpiše in izroči prilogo k potrdilu o opravljenem strokovnem izpitu.
Priloga k potrdilu o opravljenem strokovnem izpitu je kot priloga 8 sestavni del tega pravilnika.«.
6. člen 
Za prilogo 6 se dodata novi prilogi »Priloga 7: Prijava k dopolnilnemu opravljanju strokovnega izpita za področje vzgoje in izobraževanja – področje jezika« in »Priloga 8: Priloga k potrdilu o opravljenem strokovnem izpitu«, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(priloga k potrdilu) 
Strokovni delavec, ki je opravljal strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja pred 1. septembrom 2018 v italijanskem ali madžarskem jeziku, lahko ministrstvo, pristojno za izobraževanje, zaprosi za izdajo priloge k potrdilu o opravljenem strokovnem izpitu iz sedmega odstavka novega 37.a člena pravilnika.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-127/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-3350-0015
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti