Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023

Kazalo

415. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, stran 1316.

  
Na podlagi petega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
1. člen 
V Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20) se v 5. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Programi kariernega razvoja so:
1. programi profesionalnega usposabljanja,
2. tematske konference,
3. izredni programi,
4. projektni programi,
5. programi javnih zavodov in
6. programi visokošolskih zavodov.«.
V petem odstavku se besedilo »izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike« nadomesti z besedilom »financirajo z evropskimi sredstvi oziroma s sredstvi drugih mednarodnih finančnih mehanizmov«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Programi javnih zavodov so programi kariernega razvoja, organizirani in izvedeni v skladu z letnimi delovnimi načrti javnih zavodov, ki jih je na podlagi 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22) ustanovila Republika Slovenije. Med te programe sodijo tudi študijske skupine in mentorske mreže.
(7) Programi visokošolskih zavodov so programi kariernega razvoja strokovnih delavcev, ki jih izvajajo in organizirajo visokošolski zavodi ali javni raziskovalni zavodi.«.
2. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo »četrtega in petega« nadomesti z besedilom »četrtega, petega, šestega in sedmega«.
3. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku v prvi alineji besedilo »oblikovan« nadomesti z besedilom »oblikovanega«. V drugi alineji se besedilo »v koledarskem letu« nadomesti z besedilom »v zadnjih treh koledarskih letih«.
4. člen 
V 14. členu se v drugem odstavku besedilo »v koledarskem letu« nadomesti z besedilom »v zadnjih treh koledarskih letih«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-154/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-3350-0016
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina