Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023

Kazalo

414. Pravilnik o preizkusu znanja jezika narodne skupnosti za področje vzgoje in izobraževanja na narodno mešanih območjih, stran 1304.

  
Na podlagi osmega odstavka 15.č člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o preizkusu znanja jezika narodne skupnosti za področje vzgoje in izobraževanja na narodno mešanih območjih 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja podrobnejše pogoje in način podelitve oziroma odvzema javnega pooblastila za izvajanje preizkusa znanja italijanskega oziroma madžarskega jezika kot učnega jezika oziroma jezika narodne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja) ter obseg, vsebino in način preizkusa znanja za opravljanje vzgojno-izobraževalnega ter drugega dela v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom oziroma v dvojezičnih vrtcih in šolah.
II. IZVAJALEC PREIZKUSA ZNANJA 
2. člen 
(izvajalec preizkusa znanja) 
(1) Preizkus znanja izvaja Državni izpitni center.
(2) Preizkus znanja lahko izvaja tudi druga pravna ali fizična oseba, ki jo pooblasti minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister).
3. člen 
(podelitev javnega pooblastila za izvajanje preizkusa znanja) 
(1) Javno pooblastilo za izvajanje preizkusa znanja (v nadaljnjem besedilu: javno pooblastilo) se podeli, če je treba omogočiti hitrejši dostop do opravljanja preizkusa znanja, kot ga zagotavlja Državni izpitni center.
(2) Javno pooblastilo se podeli z upravno odločbo na podlagi javnega razpisa pravni ali fizični osebi (v nadaljnjem besedilu: nosilec javnega pooblastila), ki ima vzpostavljen sistem za izvajanje preizkusov znanja italijanskega in madžarskega jezika po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju (v nadaljnjem besedilu: SEJO). Podrobnejši kriteriji glede organizacije in izvedbe preizkusa znanja se določijo z razpisom.
(3) O podelitvi oziroma odvzemu javnega pooblastila odloči minister z upravno odločbo v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Določi se tudi način in obseg financiranja javnega pooblastila, ki se podrobneje uredi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in nosilcem javnega pooblastila. Če se javno pooblastilo podeli javnemu zavodu, katerega ustanoviteljica je država, se način in obseg financiranja nalog, ki izhajajo iz tega pravilnika in se izvajajo kot javna služba, podrobneje uredijo z aktom o ustanovitvi in s pogodbo med ministrstvom in javnim zavodom na podlagi sprejetega in potrjenega letnega delovnega in finančnega načrta.
(4) Javno pooblastilo se podeli za obdobje petih let in se ga istemu nosilcu javnega pooblastila lahko ponovno podeli.
(5) Obvestilo o podelitvi javnega pooblastila se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje.
4. člen 
(odvzem javnega pooblastila) 
(1) Minister lahko pred iztekom obdobja, za katerega je bilo podeljeno javno pooblastilo, to pooblastilo odvzame z odločbo v upravnem postopku.
(2) Javno pooblastilo se odvzame, če nosilec javnega pooblastila:
– ne izvaja preizkusa znanja učnega jezika v skladu s predpisi, odločbo o podelitvi javnega pooblastila, programom dela ali pogodbo iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika;
– ne izpolnjuje več standardov po SEJO;
– se s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovijo nepravilnosti pri poslovanju nosilca javnega pooblastila.
(3) Pred odvzemom javnega pooblastila ministrstvo nosilca javnega pooblastila najprej opomni na nepravilnosti. Hkrati z opominom mu določi rok, v katerem mora odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni. Rok se lahko na zahtevo nosilca javnega pooblastila iz upravičenih razlogov podaljša še za 30 dni.
(4) Če nosilec javnega pooblastila v roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti in o tem v 15 dneh od odprave pomanjkljivosti ne poroča ministrstvu, minister odvzame javno pooblastilo.
(5) Obvestilo o odvzemu javnega pooblastila se objavi na spletni strani ministrstva.
III. OBSEG IN VSEBINA PREIZKUSA ZNANJA 
5. člen 
(predmet preizkusa znanja) 
S preizkusom znanja se ovrednoti znanje jezika narodne skupnosti, ki je pogoj za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela oziroma administrativno-tehničnega dela v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom oziroma v dvojezičnih vrtcih in šolah.
6. člen 
(obseg preizkusa znanja) 
(1) Izvajalec iz 2. člena tega pravilnika preizkus znanja izvaja in izdaja certifikate v skladu s SEJO, ki se izda za raven, na katero je bil preizkus znanja umeščen.
(2) Preizkus znanja je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Standarde znanja, sestavo in vrednotenje preizkusa znanja v skladu s SEJO objavi izvajalec preizkusa znanja v obliki izpitnega kataloga na svoji spletni strani.
IV. PRIJAVA K PREIZKUSU ZNANJA 
7. člen 
(kandidati za opravljanje preizkusa znanja) 
Preizkus znanja v skladu s tem pravilnikom opravljajo strokovni delavci in administrativno-tehnični delavci (v nadaljnjem besedilu: kandidati) v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom oziroma v dvojezičnih vrtcih in šolah, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 15., 15.a oziroma 15.c člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18).
8. člen 
(roki izvajanja preizkusa znanja) 
(1) Opravljanje preizkusa znanja se organizira v času od 1. septembra do 20. junija, praviloma v treh izpitnih rokih: februarski, junijski in oktobrski izpitni rok.
(2) Če je zaradi velikega števila kandidatov to utemeljeno, lahko izvajalec preizkusa znanja organizira in izvede v vmesnem obdobju tudi izredni izpitni rok.
9. člen 
(prijava) 
(1) Kandidat se za opravljanje preizkusa znanja prijavi s prijavnico, ki jo določi izvajalec. Prijavnico vloži neposredno pri izvajalcu preizkusa znanja, po pošti ali elektronski pošti.
(2) Če stroške opravljanja preizkusa znanja krije kandidat, mora prijavi priložiti tudi potrdilo o plačilu opravljanja preizkusa znanja.
(3) Izvajalec na podlagi prijave ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje iz 7. člena tega pravilnika. Če kandidat pogoje izpolnjuje, se ga najpozneje 14 dni pred opravljanjem preizkusa znanja pisno obvesti o razporeditvi na ustrezen izpitni rok in o kraju opravljanja izpita. Če kandidat ne izpolnjuje pogojev za pristop k preizkusu znanja, se njegova prijava zavrne. Če je prijava kandidata nepopolna, se kandidata pozove k dopolnitvi prijave. Če kandidat na podlagi poziva prijave ne dopolni, se prijava zavrže.
10. člen 
(razporeditev kandidata) 
(1) Kandidat je razporejen na februarski izpitni rok, če prijavo odda najkasneje do 15. januarja, na junijski izpitni rok, če prijavo odda najkasneje do 15. maja, in na oktobrski izpitni rok, če prijavo odda najkasneje do 15. septembra.
(2) Kandidati iz 13. člena tega pravilnika morajo prijavo oddati vsaj dva meseca pred vsakokratnim razpisanim izpitnim rokom.
V. OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA 
11. člen 
(pisni in ustni del preizkusa znanja) 
(1) Preizkus znanja obsega pisni in ustni del. Vrstni red ter potek pisnega in ustnega dela preizkusa znanja določi izvajalec preizkusa znanja z izpitnim redom, ki ga objavi na svoji spletni strani.
(2) Za pridobitev certifikata mora kandidat zbrati predpisano število točk tako na pisnem kot na ustnem delu.
(3) Število odstotnih točk iz prejšnjega odstavka določi izvajalec preizkusa znanja v skladu z umestitvijo v SEJO in jih objavi na svoji spletni strani.
12. člen 
(vrednotenje) 
(1) Pisne izdelke pregledajo in ovrednotijo ocenjevalci, ki so člani komisije za posamezen izpitni rok. Vrednotenje poteka po enotnih navodilih v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega pravilnika.
(2) Ustni del preizkusa znanja se opravlja pred tričlansko komisijo za preizkus znanja, ki je sestavljena iz dveh ocenjevalcev in člana, ki skrbi za postopkovno ustreznost izvedbe izpita in varstvo pravic kandidata. Ustni del ovrednotijo ocenjevalci, ki so člani komisije za posamezen izpitni rok po enotnih merilih v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega pravilnika.
(3) Izvajalec preizkusa znanja imenuje člane komisije za posamezni izpitni rok. Ocenjevalci za posamezen izpitni rok so imenovani izmed učiteljev in visokošolskih učiteljev italijanskega oziroma madžarskega jezika, uvrščenih na seznam ocenjevalcev pri izvajalcu preizkusa znanja. Seznam ocenjevalcev in seznam članov komisije, ki skrbijo za postopkovno ustreznost izvedbe izpita in varstvo pravic kandidata, se oblikuje na način, ki ga določi izvajalec preizkusa znanja.
13. člen 
(prilagoditve preizkusa znanja) 
(1) Kandidatom, ki so slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, gibalno ovirani, z govornimi motnjami ali dolgotrajno bolni, se preizkus znanja prilagodi tako, da lahko ne glede na njihovo oviro, primanjkljaj ali motnjo izkažejo raven svojega znanja jezika narodne skupnosti.
(2) Kandidati, ki imajo pravico do opravljanja prilagojenega preizkusa znanja, ob prijavi to dokažejo z ustrezno odločbo ali mnenjem ustreznega specialista o stopnji okvare oziroma o stopnji sposobnosti. Dokazilo se pošlje izvajalcu preizkusa znanja skupaj s prijavo. O prilagoditvi preizkusa znanja odloči izvajalec preizkusa znanja.
14. člen 
(zapisnik) 
(1) O preizkusu znanja se vodi zapisnik o poteku preizkusa znanja.
(2) V zapisnik se vpišejo prisotnost, datum opravljanja preizkusa znanja in morebitne posebnosti. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
15. člen 
(obvestilo o opravljenem preizkusu znanja) 
(1) Kandidatu se v 15 dneh od dneva, ko je uspešno opravil celoten preizkus znanja, glede na doseženo število odstotnih točk izda certifikat za doseženo zahtevano raven po SEJO.
(2) Certifikat se izda v slovenščini in v jeziku narodne skupnosti, ki ga je kandidat opravljal.
(3) Kandidat, ki z opravljanjem preizkusa znanja ni dosegel zahtevane ravni po SEJO, je v 15 dneh od dneva, ko je zaključil preizkus znanja, o tem pisno obveščen.
16. člen
(ponovno opravljanje preizkusa znanja) 
Kandidat, ki ni dosegel zahtevane ravni znanja jezika narodne skupnosti po SEJO, lahko ponovno pristopi k opravljanju preizkusa znanja.
17. člen 
(evidenca) 
(1) Izvajalec preizkusa znanja vodi evidenco preizkusa znanja. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek kandidata,
– datum, kraj in država rojstva kandidata,
– izobrazba kandidata,
– naslov kandidata,
– delovno mesto kandidata v vrtcu ali šoli z italijanskim učnim jezikom oziroma v dvojezičnem vrtcu ali šoli,
– preizkus znanja, ki ga kandidat opravlja,
– izpitni rok in datum prijave,
– izpitna šifra,
– datum opravljanja preizkusa znanja,
– datum in številka certifikata,
– število doseženih točk po posameznih delih preizkusa znanja in skupno število doseženih točk,
– raven znanja jezika po SEJO, ki jo kandidat izkazuje z opravljenim preizkusom znanja,
– sestava komisije.
(2) Podatek iz četrte alineje prejšnjega odstavka se zbira na podlagi soglasja kandidata.
(3) Evidenca se hrani trajno.
18. člen 
(stroški preizkusa znanja) 
(1) Stroški obsegajo stroške za delo strokovnjakov za pripravo nalog ter ocenjevalcev pisnih izdelkov in komisije, stroške vodenja in vzdrževanja sistema ter stroške opravljanja preizkusa znanja za posameznega kandidata.
(2) Sredstva za pripravo preizkusa znanja in prvega opravljanja preizkusa znanja se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije. Stroške priprave preizkusa znanja in strošek opravljanja preizkusa znanja določi izvajalec preizkusa znanja s soglasjem ministrstva.
(3) Sredstva drugega in vseh nadaljnjih opravljanj preizkusa znanja krije kandidat sam.
(4) Če se kandidat ponovnega opravljanja preizkusa ne udeleži iz opravičljivih razlogov, se mu plačani znesek vrne.
VI. CERTIFIKAT 
19. člen 
(obrazec certifikata) 
(1) Obrazec certifikata je natisnjen v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, na Bianco flash 170 g/m2 papirju v 4/2 barvah, v velikosti 21 cm x 29,7 cm, A4 formata. Na zadnji strani obrazca je oznaka, ki jo določi izvajalec preizkusa znanja ob vsakem novem tisku oziroma ponatisu obrazcev. Izvajalec preizkusa znanja lahko določi barvo in podlago certifikata.
(2) Obrazec certifikata v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti mora vsebovati glavo in naziv izvajalca preizkusa znanja, podatek o jeziku, za katerega je kandidat opravil preizkus znanja, osebno ime kandidata, datum in kraj rojstva kandidata, datum opravljenega preizkusa znanja, doseženo raven po SEJO, številko, kraj in datum izdaje potrdila, ime, priimek in podpis predstojnika izvajalca in žig izvajalca. Obrazec certifikata v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
20. člen 
(postopek izdaje nadomestnega certifikata) 
V primeru izgube, uničenja oziroma poškodovanja certifikata lahko upravičenec pridobi nadomestni certifikat v obliki izpisa iz evidence tako, da na izvajalca preizkusa znanja naslovi vlogo za izdajo nadomestnega certifikata.
21. člen 
(obrazec nadomestnega certifikata) 
(1) Nadomestni certifikat se izda na obrazcu v obliki izpisa iz evidence preizkusa znanja, ki jo v skladu z zakonom vodi izvajalec preizkusa znanja. Obrazec nadomestnega certifikata je natisnjen v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, na 80 g/m2 pisarniškem papirju, v velikosti 21 cm x 29,7 cm, A4 formata. Izvajalec preizkusa znanja lahko določi barvo in podlago nadomestnega certifikata.
(2) Obrazec nadomestnega certifikata v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti mora vsebovati podatke iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika, številko izpisa iz evidence, kraj in datum izdaje izpisa iz evidence in pripis, da je izpis iz evidence izdan kot nadomestna javna listina, z navedbo javne listine, ki ji je enakovredna. Obrazec nadomestnega certifikata v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
22. člen 
(certifikat) 
Certifikat in nadomestni certifikat, ki sta izdana v skladu s tem pravilnikom, sta javni listini.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(preizkus znanja) 
Kdor je do uveljavitve tega pravilnika opravil preizkus znanja ustreznega učnega jezika v skladu s predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega pravilnika, ima opravljen preizkus znanja v skladu s tem pravilnikom za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, za katerega ima z zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika na narodno mešanih območjih (Uradni list RS, št. 100/06).
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-86/2020
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-3350-0014
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti