Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023

Kazalo

413. Pravilnik o znanju madžarskega jezika v dvojezičnih vrtcih in šolah, stran 1302.

  
Na podlagi 15.a in 15.c člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o znanju madžarskega jezika v dvojezičnih vrtcih in šolah 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa ravni in podrobnejše pogoje znanja madžarskega jezika kot učnega jezika, ki ga morajo obvladati vzgojitelji predšolskih otrok, vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojitelja, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci v dvojezičnih vrtcih in šolah (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci), ravni ter podrobnejše pogoje znanja madžarskega jezika kot jezika narodne skupnosti, ki ga morajo obvladati administrativni, računovodski, tehnični in drugi delavci (v nadaljnjem besedilu: administrativno-tehnični delavci) in dokazila, s katerimi se dokazuje ustrezno znanje madžarskega jezika.
II. STROKOVNI DELAVCI 
2. člen 
(vzgojitelj predšolskih otrok) 
(1) Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke v dvojezičnem vrtcu obvlada madžarski jezik kot jezik vzgojnega dela (v nadaljnjem besedilu: učni jezik), če je:
– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in je imel obvezni predmet madžarščina I,
– končal izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja in izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali
– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni C1 po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju (v nadaljnjem besedilu: SEJO).
(2) Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke v dvojezičnem vrtcu obvlada učni jezik tudi, če je pridobil z zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo v madžarskem jeziku.
(3) Vzgojitelj predšolskih otrok z vezavo na slovenski jezik, določen s programom za predšolske otroke, obvlada učni jezik tudi, če je:
– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
– opravil program fakultativnega pouka madžarskega jezika na področju srednješolskega izobraževanja ali na področju visokega šolstva ali
– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B2 po SEJO.
3. člen 
(vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja) 
(1) Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v programu za predšolske otroke v dvojezičnem vrtcu obvlada madžarski jezik kot učni jezik, če je:
– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali
– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B2 po SEJO.
(2) Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v programu za predšolske otroke v dvojezičnem vrtcu obvlada učni jezik tudi, če je pridobil z zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo v madžarskem jeziku.
4. člen 
(učitelj) 
(1) Učitelj v izobraževalnem programu osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja, učitelj madžarščine v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo, učitelj v izobraževalnem programu dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ter učitelj v izobraževalnih programih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: učitelj) obvlada madžarski jezik kot učni jezik (v nadaljnjem besedilu: učni jezik), če je:
– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in je imel obvezni predmet madžarščina I,
– končal izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja in izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali
– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni C1 po SEJO.
(2) Učitelj obvlada učni jezik tudi, če je pridobil z zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo v madžarskem jeziku.
(3) Drugi učitelj v prvem razredu z vezavo na slovenski jezik in učitelj slovenske jezikovne skupine izobraževalnega programa osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja, učitelj slovenske jezikovne skupine v izobraževalnem programu dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ter učitelj slovenske jezikovne skupine splošnoizobraževalnih predmetov v izobraževalnih programih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe obvlada učni jezik tudi, če je:
– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
– opravil program fakultativnega pouka madžarskega jezika na področju srednješolskega izobraževanja ali na področju visokega šolstva ali
– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B2 po SEJO.
(4) Učitelj v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo ter učitelj strokovnoteoretičnih predmetov oziroma strokovnih modulov in učitelj praktičnega pouka v izobraževalnih programih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe obvlada učni jezik tudi, če je:
– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
– opravil program fakultativnega pouka madžarskega jezika na področju srednješolskega izobraževanja ali na področju visokega šolstva ali
– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B1 po SEJO.
5. člen 
(svetovalni delavec) 
(1) Svetovalni delavec v programu za predšolske otroke v dvojezičnem vrtcu, v izobraževalnem programu osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja, v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo, v izobraževalnem programu dvojezične slovensko-madžarske gimnazije in v izobraževalnih programih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: svetovalni delavec) obvlada učni jezik, če je:
– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in je imel obvezni predmet madžarščina I,
– končal izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja in izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali
– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B2 po SEJO.
(2) Svetovalni delavec obvlada učni jezik tudi, če je pridobil z zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo v madžarskem jeziku.
(3) Če je v vrtcu oziroma šoli, ki izvaja javnoveljavni program iz prvega odstavka tega člena, več svetovalnih delavcev, mora vsaj eden obvladati učni jezik v skladu s prvo ali drugo alinejo prvega odstavka tega člena ali vsaj na ravni C1 po SEJO.
6. člen 
(knjižničar) 
(1) Knjižničar v izobraževalnem programu osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja, v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo, v izobraževalnem programu dvojezične slovensko-madžarske gimnazije in v izobraževalnih programih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: knjižničar) obvlada učni jezik, če je:
– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali
– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B2 po SEJO.
(2) Knjižničar obvlada učni jezik tudi, če je pridobil z zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo v madžarskem jeziku.
7. člen 
(organizator in laborant) 
(1) Organizator prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima v programu za predšolske otroke v dvojezičnem vrtcu, organizator šolske prehrane, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti in laborant v izobraževalnem programu osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja in v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator izobraževanja odraslih in laborant v izobraževalnem programu dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ter organizator praktičnega pouka, organizator praktičnega izobraževanja, organizator izobraževanja odraslih in laborant v izobraževalnih programih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: organizator ali laborant) obvlada učni jezik, če je:
– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
– opravil program fakultativnega pouka madžarskega jezika na področju srednješolskega izobraževanja ali na področju visokega šolstva ali
– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B1 po SEJO.
(2) Organizator ali laborant iz prejšnjega odstavka obvlada učni jezik tudi, če je pridobil z zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo v madžarskem jeziku.
III. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI 
8. člen 
(pogoji za administrativno-tehnične delavce v dvojezičnem vrtcu ali šoli) 
(1) Administrativno-tehnični delavec v dvojezičnem vrtcu ali šoli obvlada madžarski jezik kot jezik narodne skupnosti, če je:
– končal izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja ali izobraževalni program dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
– opravil program fakultativnega pouka madžarskega jezika na področju srednješolskega izobraževanja ali
– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B1 po SEJO.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek spremljevalec otroka s posebnimi potrebami obvlada madžarski jezik kot jezik narodne skupnosti, če je dosegel znanje madžarskega jezika:
– vsaj na ravni B2 po SEJO, če je materinščina otroka, ki ga spremlja, madžarščina,
– vsaj na ravni B1 po SEJO, če je materinščina otroka, ki ga spremlja, slovenščina.
IV. DOKAZILA 
9. člen 
(dokazilo o jezikovni kompetenci) 
Ustrezno znanje madžarskega jezika kot učnega jezika ali kot jezika narodne skupnosti v skladu s tem pravilnikom se dokazuje z naslednjo javno listino:
1. z diplomo, s katero se dokazuje, da je z zakonom in drugimi predpisi določena izobrazba pridobljena v madžarskem jeziku,
2. s spričevalom, s katerim se dokazuje, da je z zakonom in drugimi predpisi določena izobrazba pridobljena v madžarskem jeziku,
3. s spričevalom, s katerim se dokazuje končan ustrezen izobraževalni program v madžarskem jeziku,
4. s spričevalom, s katerim se dokazuje končan ustrezen dvojezični izobraževalni program,
5. s spričevalom, s katerim se dokazuje končan ustrezen izobraževalni program z opravljenim programom fakultativnega pouka madžarskega jezika na področju srednješolskega izobraževanja,
6. s potrdilom, s katerim se dokazuje opravljen program fakultativnega pouka madžarskega jezika na področju visokega šolstva,
7. s certifikatom, s katerim se dokazuje znanje madžarskega jezika na ustrezni ravni v skladu s SEJO.
10. člen 
(ustrezni certifikat o znanju madžarskega jezika) 
(1) Ustrezni certifikat o znanju madžarskega jezika na ustrezni ravni v skladu s SEJO se pridobi z uspešno opravljenim preizkusom znanja madžarskega jezika, ki ga izvaja Državni izpitni center.
(2) Ustrezni certifikat o znanju madžarskega jezika na ustrezni ravni v skladu s SEJO se pridobi tudi z uspešno opravljenim preizkusom znanja madžarskega jezika, ki ga izvaja tudi druga pravna ali fizična oseba, ki jo pooblasti minister, pristojen za izobraževanje.
V. KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-85/2020
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-3350-0013
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti