Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2023 z dne 17. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2023 z dne 17. 2. 2023

Kazalo

375. Splošni Akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih, stran 1252.

  
Na podlagi petega odstavka 65. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
Ta splošni akt podrobneje določa način uporabe sistema RDS za analogne zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz in način identifikacije programov v DAB omrežjih.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
1. Aktivna zastavica pomeni, da je ustrezni bit zastavice postavljen na logično vrednost 1.
2. CT (angl. »Clock Time« – čas) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o točnem času in datumu.
3. DAB je sistem za digitalno zvokovno radiodifuzijo v skladu s standardom oddajanja SIST EN 300 401.
4. EON (angl. »Enhaced Other Networks« – druge mreže) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o drugih programih.
5. PI (angl. »Program Identification« – identifikacija programa) je podatkovna skupina, ki vsebuje 16-bitno kodo, namenjeno identifikaciji programa.
6. Podatkovna skupina je skupina podatkov, ki se prenaša prek sistema RDS.
7. Program je radijski program, za katerega je izdano dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti. V tem splošnem aktu šteje za program tudi radijska mreža, kot je opredeljena z zakonom, ki ureja medije.
8. PS (angl. »Program Service« – program) je podatkovna skupina, ki vsebuje osemznakovno ime programa, namenjeno statičnemu prikazu imena programa na sprejemniku.
9. RP (angl. »Radio Paging« – radijski osebni klic) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije za storitev osebnega klica prek sistema RDS.
10. SERVICE LABEL je podatkovna skupina, ki je določena za posamezen program ali storitev v omrežju DAB in je namenjena prikazu imena programa ali storitve na sprejemniku.
11. Sistem osebnega klica (angl. »paging«) prek sistema RDS je javna telekomunikacijska storitev, namenjena prenašanju sporočil prek sistema RDS.
12. Sistem RDS (angl. »Radio Data System« – radijski podatkovni sistem) je sistem za prenos podatkov za analogne zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.
13. Standard SIST EN 50067 je standard, ki predpisuje način uporabe sistema RDS za zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.
14. TA (angl. »Traffic Announcement« – cestnoprometno obvestilo) je podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za signalizacijo obvestila o cestnem prometu, ki ga radijska postaja trenutno oddaja.
15. Točen čas je čas (datum in ura), ki je določen z zakonom, ki ureja računanje časa.
16. TP (angl. »Traffic Program« – cestnoprometni program) je podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za identifikacijo programa, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana prek zastavice v podatkovni skupini TA.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22).
3. člen 
(sistem RDS) 
(1) Sistem RDS se lahko uporablja na podlagi odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, katerih imetniki so:
– zaprosili agencijo za uporabo sistema RDS ali
– v ponudbi na javni razpis za prosto frekvenco navedli, da bo radijska postaja uporabljala sistem RDS in jim je agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc predpisala kodo za podatkovno skupino PI in osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS.
(2) Sistem RDS se uporablja v skladu s standardom SIST EN 50067.
(3) Zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki uporabljajo sistem RDS, morajo uporabljati podatkovno skupino PI in podatkovno skupino PS v skladu s 4. in 5. členom tega splošnega akta in v skladu z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.
(4) Podatkovne skupine, katerih uporaba v tem splošnem aktu ni posebej določena, se uporabljajo v skladu s standardom SIST EN 50067.
4. člen 
(podatkovna skupina PI) 
(1) Kodo za podatkovno skupino PI določi agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc na podlagi programa, za katerega se izdaja odločba.
(2) Vsakemu programu za zvokovno radiodifuzno radijsko postajo v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz je dodeljena samo ena koda za podatkovno skupino PI, ki mora biti različna od drugih dodeljenih kod.
5. člen 
(podatkovna skupina PS) 
(1) Osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS določi agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc na podlagi imena programa, za katerega se izdaja odločba v skladu s pravili za tvorjenje osemznakovnega imena programa za podatkovno skupino PS, določenimi v tem splošnem aktu.
(2) Vsakemu programu za zvokovno radiodifuzno radijsko postajo v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz je dodeljeno samo eno osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS, ki mora biti različno od drugih dodeljenih osemznakovnih imen programov.
(3) Za podatkovno skupino PS se sme uporabljati samo osemznakovno ime programa iz odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, ki se ne sme časovno spreminjati ali vsebovati drugih besedil ali znakov. Sprememba podatkovne skupine PS je dovoljena samo v primeru časovne delitve uporabe radijske postaje (angl. »time sharing«) glede na program, ki se oddaja v skladu z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.
(4) Za tvorjenje osemznakovnega imena programa za podatkovno skupino PS se uporabljajo naslednja pravila:
1. Uporabljajo se znaki v skladu s standardom SIST EN 50067.
2. Za osnovo za tvorjenje osemznakovnega imena se vzame ime programa, za katerega se izdaja odločba o dodelitvi radijskih frekvenc. Tako se dobi začetno ime.
3. Osnovno ime se dobi iz začetnega imena, tako da se odstrani beseda »RADIO«, če je ta prisotna, razen v primerih, ko je začetno ime brez besede »RADIO« dolgo en ali dva znaka.
4. Če je osnovno ime sestavljeno iz dveh ali več besed, se med besede doda en presledek.
5. Če je osnovno ime krajše ali enako osem znakov (vključno s presledki med besedami), se za ime programa za podatkovno skupino PS uporabi sredinsko poravnano osnovno ime.
6. Sredinska poravnava se naredi na način, da se:
– v primeru sodega števila znakov osnovnega imena doda enako število presledkov pred in za osnovnim imenom, tako da skupna dolžina imena s presledki znaša osem znakov;
– v primeru lihega števila znakov osnovnega imena doda pred in za osnovnim imenom presledke na način, da je za osnovnim imenom en presledek več kot pred imenom in skupna dolžina imena s presledki znaša osem znakov.
7. Če je osnovno ime daljše od osem znakov, se za ime programa za podatkovno skupino PS uporabi sredinsko poravnano okrajšano osnovno ime.
8. Okrajšano osnovno ime je sestavljeno iz delov besed (lahko tudi samo iz ene besede ali dela ene besede) osnovnega imena, tako da je razpoznavno ime programa in da skupna dolžina imena ne presega osem znakov. Za okrajšanimi besedami se lahko doda piko.
(5) V primerih, ko s pravili za tvorjenje osemznakovnega imena programa za podatkovno skupino PS iz prejšnjega odstavka ni možno ustvariti osemznakovnega imena programa ali pa je osemznakovno ime programa tvorjeno po pravilih iz prejšnjega odstavka enako obstoječemu osemznakovnemu imenu programa, lahko agencija določi drugo primerno osemznakovno ime za podatkovno skupino PS, tako da je razpoznavno ime programa in da osemznakovno ime programa ni enako obstoječim osemznakovnim imenom programov.
6. člen 
(podatkovna skupina TP) 
(1) Uporaba aktivne zastavice v podatkovni skupini TP je dovoljena samo za tiste radijske postaje, ki oddajajo program, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana prek zastavice v podatkovni skupini TA.
(2) Za program, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, se šteje program, ki vsaj osemnajstkrat v dnevnem oddajnem času vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana prek zastavice v podatkovni skupini TA.
7. člen 
(podatkovna skupina TA) 
(1) Uporaba aktivne zastavice v podatkovni skupini TA je dovoljena samo za tiste radijske postaje, ki oddajajo program, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu in samo v času trajanja obvestila o cestnem prometu. Signalizacija obvestila o cestnem prometu prek zastavice v podatkovni skupini TA mora biti izvedena tako, da zastavica v podatkovni skupini TA ni aktivna v delih programa neposredno pred in po obvestilu o cestnem prometu.
(2) Dovoljena je uporaba aktivne zastavice v podatkovni skupini TA skupaj z uporabo neaktivne zastavice v podatkovni skupini TP kot signalizacija programa, ki ne vsebuje obvestil o cestnem prometu, vendar pa prenaša v podatkovni skupini EON podatke o programih, ki vsebujejo tudi obvestila o cestnem prometu.
8. člen 
(podatkovna skupina CT) 
Če se uporablja podatkovna skupina CT, informacija o času (datumu in uri) ne sme odstopati od točnega časa več kot eno sekundo.
9. člen 
(podatkovna skupina RP) 
(1) Podatkovna skupina RP je namenjena prenosu informacij za storitve osebnega klica (angl. »paging«) prek sistema RDS.
(2) Podatkovna skupina RP se lahko uporablja le tako, da ne ovira delovanja obstoječih storitev osebnega klica prek sistema RDS.
10. člen 
(odločba o dodelitvi radijskih frekvenc) 
V odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc za zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz se v primeru uporabe sistema RDS med pogoji uporabe radijske postaje določi koda za podatkovno skupino PI in osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS.
11. člen 
(podatkovna skupina SERVICE LABEL) 
(1) Operater omrežja DAB je za vsak program, ki ga oddaja prek omrežja DAB, dolžan zagotoviti oddajanje podatkovne skupine SERVICE LABEL za ta program v skladu z imenom programa, ki izhaja iz dovoljenja za razširjanje v digitalni radiodifuzni tehniki za ta program in v skladu s pravili iz tega splošnega akta.
(2) Vsakemu programu, ki ga operater oddaja prek omrežja DAB, mora operater določiti šestnajstznakovno ime za podatkovno skupino SERVICE LABEL. V primeru, da je za posamezen radijski program v drugih delujočih DAB omrežjih že določeno šestnajstznakovno ime za podatkovno skupino SERVICE LABEL, mora operater uporabiti to ime. Operater omrežja DAB lahko za program poleg šestnajstznakovnega imena določi tudi osemznakovno ime za podatkovno skupino SERVICE LABEL.
(3) Za tvorjenje šestnajstznakovnega imena za podatkovno skupino SERVICE LABEL se uporabljajo naslednja pravila:
1. Uporabljajo se znaki v skladu s standardom SIST ETS 300 401. Šumniki se lahko pretvorijo v ustrezne znake brez strešice.
2. Za osnovo za tvorjenje šestnajstznakovnega imena se vzame ime programa, ki izhaja iz dovoljenja za razširjanje v digitalni radiodifuzni tehniki za ta program. Tako se dobi osnovno ime.
3. Če je osnovno ime sestavljeno iz dveh ali več besed, se med besede doda en presledek.
4. Če je osnovno ime krajše ali enako šestnajst znakov (vključno s presledki med besedami), se za šestnajstznakovno ime programa uporabi levo poravnano osnovno ime.
5. Leva poravnava se naredi tako, da se doda presledke za osnovnim imenom, tako da je skupna dolžina imena s presledki šestnajst znakov.
6. Če je osnovno ime daljše od šestnajst znakov, se za šestnajstznakovno ime programa uporabi levo poravnano okrajšano osnovno ime.
7. Okrajšano osnovno ime je sestavljeno iz delov besed (lahko tudi samo iz ene besede ali dela ene besede) osnovnega imena tako, da je razpoznavno ime programa, da okrajšano osnovno ime ni enako ali zamenljivo podobno drugim imenom programov in da skupna dolžina imena ne presega šestnajst znakov. Za okrajšanimi besedami se lahko doda piko.
(4) V primerih, ko s pravili za tvorjenje šestnajstznakovnega imena programa iz prejšnjega odstavka tega člena ni možno ustvariti šestnajstznakovnega imena programa ali pa je šestnajstznakovno ime programa tvorjeno po pravilih iz prejšnjega odstavka tega člena enako obstoječemu šestnajstznakovnemu imenu programa, lahko operater določi drugo primerno šestnajstznakovno ime tako, da je razpoznavno ime programa in da šestnajstznakovno ime programa ni enako ali zamenljivo podobno drugim imenom programov.
(5) Za tvorjenje osemznakovnega imena za podatkovno skupino SERVICE LABEL se uporabljajo pravila za tvorjenje osemznakovnega imena programa za podatkovno skupino PS iz tega splošnega akta. V primeru, da je za program že določeno osemznakovno ime za podatkovno skupino PS, mora operater uporabiti to ime.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih (Uradni list RS, št. 67/15 in 130/22 – ZEKom-2).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-21/2022/2
Ljubljana, dne 20. januarja 2023
EVA 2022-1545-0025
Mag. Tanja Muha 
v. d. direktorja 

AAA Zlata odličnost