Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023

Kazalo

312. Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, stran 1057.

  
Na podlagi 10. in 11.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (v nadaljnjem besedilu: intervencije v čebelarstvu). Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in spletni strani skupne kmetijske politike 2023–2027 (http://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027).
(2) S to uredbo se za intervencije v čebelarstvu določajo namen intervencij, upravičenci, pogoji za dodelitev sredstev, podrobnejši postopek, finančne določbe in kontrolni sistem za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 186), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1317 z dne 27. julija 2022 o določitvi odstopanj od Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč (standardi DKOP) 7 in 8 za leto zahtevka 2023 (UL L št. 199 z dne 28. 7. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU);
2. Uredbe (EU) št. 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1408 z dne 16. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede izplačevanja predplačil za nekatere intervencije in podporne ukrepe iz uredb (EU) 2021/2115 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 216 z dne 19. 8. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2116/EU);
3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2289 z dne 21. decembra 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta o predstavitvi vsebine strateških načrtov SKP in elektronskem sistemu za varno izmenjavo informacij (UL L št. 458 z dne 22. 12. 2021, str. 463) in
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/126 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1 (UL L št. 20 z dne 31. 1. 2022, str. 52), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 233 z dne 8. 9. 2022, str. 92), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/126/EU).
2. člen
(intervencije in podintervencije) 
V programskem obdobju 2023–2027, ki traja od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2027, se izvajajo naslednje intervencije in podintervencije:
1. intervencija prenos znanja v čebelarstvu z oznako SI01 iz strateškega načrta:
a) podintervencija usposabljanje v čebelarstvu z oznako SI01.01 iz strateškega načrta,
b) podintervencija izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel z oznako SI01.02 iz strateškega načrta,
c) podintervencija vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu z oznako SI01.03 iz strateškega načrta;
2. intervencija podpora čebelarjem in čebelarskim društvom z oznako SI02 iz strateškega načrta:
a) podintervencija sofinanciranje nakupa čebelarske opreme z oznako SI02.01 iz strateškega načrta,
b) podintervencija sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov z oznako SI02.02 iz strateškega načrta,
c) podintervencija sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, z oznako SI02.03 iz strateškega načrta,
č) podintervencija sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, z oznako SI02.04 iz strateškega načrta,
d) podintervencija podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov z oznako SI02.05 iz strateškega načrta;
3. intervencija vzreja čebeljih matic z oznako SI03 iz strateškega načrta:
a) podintervencija subvencioniranje vzreje čebeljih matic z oznako SI03.01 iz strateškega načrta,
b) podintervencija osnovna odbira in menjava čebeljih matic z oznako SI03.02 iz strateškega načrta,
c) podintervencija kakovost matic z oznako SI03.03 iz strateškega načrta;
4. intervencija raziskovalno delo na področju čebelarstva z oznako SI04 iz strateškega načrta:
a) podintervencija karakterizacija čebeljih pridelkov z oznako SI04.01 iz strateškega načrta,
b) podintervencija ugotavljanje učinkov masaže z medom z oznako SI04.02 iz strateškega načrta,
c) podintervencija iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja z oznako SI04.03 iz strateškega načrta,
č) podintervencija razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami prek inovacijskih projektov z oznako SI04.04 iz strateškega načrta,
d) podintervencija testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev z oznako SI04.05 iz strateškega načrta,
e) podintervencija raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze z oznako SI04.06 iz strateškega načrta,
f) podintervencija analiza čebeljih pridelkov z oznako SI04.07 iz strateškega načrta;
5. intervencija promocija in raziskava trga sektorja čebelarstvo z oznako SI05 iz strateškega načrta:
a) podintervencija promocija čebelarstva z oznako SI05.01 iz strateškega načrta,
b) podintervencija raziskava trga z oznako SI05.02 iz strateškega načrta;
6. intervencija kakovost in varnost čebeljih pridelkov z oznako SI06 iz strateškega načrta:
a) podintervencija sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah z oznako SI06.01 iz strateškega načrta.
3. člen 
(izvedba podintervencij) 
(1) Za podintervencije iz 1. točke pod c), iz 2. točke pod a), b), č) in d) ter iz 6. točke pod a) 2. člena te uredbe Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za vsako programsko leto v obdobju 2023–2027 izvede odprti javni razpis, za podintervencije iz 2. točke pod c), iz 3. točke pod a) in 5. točke pod a) 2. člena te uredbe pa zaprti javni razpis. V javnem razpisu ministrstvo podrobneje določi pogoje in višino sredstev za posamezno podintervencijo.
(2) Za storitve, potrebne za izvedbo podintervencij iz 2. člena te uredbe, razen podintervencij iz prejšnjega odstavka, ministrstvo odda javno naročilo. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.
4. člen 
(sredstva za izvedbo intervencij) 
(1) Skupna višina sredstev v programskem obdobju 2023–2027 za intervencije iz te uredbe znaša 6.454.228,88 eura oziroma do 1.298.910 eurov za posamezno programsko leto.
(2) Za izvajanje intervencij oziroma podintervencij iz te uredbe zagotovita sredstva Republika Slovenija in Evropska unija, vsaka 50 %, največ do višine, določene z Izvedbenim sklepom Komisije C(2022) 7574 z dne 28. 10. 2022 o odobritvi strateškega načrta SKP za obdobje 2023–2027 za Slovenijo za podporo Unije, ki se financira iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI: 2023SI06AFSP001.
(3) Sredstva za podintervencije iz 1. točke pod c) 2. člena te uredbe, 2. točke 2. člena te uredbe, 3. točke pod a) 2. člena te uredbe, 5. točke pod a) 2. člena te uredbe ter 6. točke pod a) 2. člena te uredbe se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(4) Za podintervencije, pri katerih se izvede javno naročilo, se sredstva izplačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi.
5. člen 
(omejitve sofinanciranja in subvencioniranja) 
(1) V skladu s 36. členom Uredbe 2021/2116/EU se za podintervencije iz te uredbe sredstva ne dodelijo, če je vlagatelj za iste upravičene stroške, kot jih navaja za podintervencije iz te uredbe, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
(2) V skladu s Prilogo II Seznam neupravičenih vrst odhodkov iz 22. člena Delegirane uredbe 2022/126/EU se podpora ne dodeli za neupravičene stroške.
(3) Poleg neupravičenih stroškov se podpora ne dodeli za:
– opremo, ki se bo uporabljala zunaj območja Republike Slovenije;
– stroške priprave vloge;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če DDV ni povračljiv na podlagi predpisov, ki urejajo DDV;
– obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
– upravne takse;
– učne čebelnjake, namenjene prenosu znanja, ki so bili vzpostavljeni v letih 2021 in 2022 v okviru izvajanja ukrepa tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev oziroma podukrepa vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, niso upravičeni do podpore iz 2. točke 2. člena te uredbe.
6. člen 
(časovni načrt izvedbe podintervencij in uveljavljanja stroškov) 
(1) V skladu s 35. členom Uredbe 2021/2116/EU morajo biti podintervencije iz te uredbe:
– za programsko leto 2023, ki se začne 1. januarja 2023, izvedene do 31. julija 2023, izplačane pa do 15. oktobra 2023;
– za programsko leto 2024, ki se začne 1. avgusta 2023, izvedene do 31. julija 2024, izplačane pa do 15. oktobra 2024;
– za programsko leto 2025, ki se začne 1. avgusta 2024, izvedene do 31. julija 2025, izplačane pa do 15. oktobra 2025;
– za programsko leto 2026, ki se začne 1. avgusta 2025, izvedene do 31. julija 2026, izplačane pa do 15. oktobra 2026;
– za programsko leto 2027, ki se začne 1. avgusta 2026, izvedene do 31. julija 2027, izplačane pa do 15. oktobra 2027.
(2) Sredstva za izvajanje podintervencij po tej uredbi se izplačujejo iz sredstev proračuna Republike Slovenije:
– za programsko leto 2023 iz proračunskega leta 2023;
– za programsko leto 2024 iz proračunskega leta 2024;
– za programsko leto 2025 iz proračunskega leta 2025;
– za programsko leto 2026 iz proračunskega leta 2026;
– za programsko leto 2027 iz proračunskega leta 2027.
(3) Upravičeni stroški iz te uredbe se lahko uveljavljajo le za tekoče programsko leto.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena morajo biti podintervencije iz 4. točke pod a), c) in f) iz 2 člena te uredbe:
– za programsko leto 2023, ki se začne 1. januarja 2023, izvedene do 16. avgusta 2023, izplačane pa do 15. oktobra 2023;
– za programsko leto 2024, ki se začne 17. avgusta 2023, izvedene do 16. avgusta 2024, izplačane pa do 15. oktobra 2024;
– za programsko leto 2025, ki se začne 17. avgusta 2024, izvedene do 16. avgusta 2025, izplačane pa do 15. oktobra 2025;
– za programsko leto 2026, ki se začne 17. avgusta 2025, izvedene do 16. avgusta 2026, izplačane pa do 15. oktobra 2026;
– za programsko leto 2027, ki se začne 17. avgusta 2026, izvedene do 16. avgusta 2027, izplačane pa do 15. oktobra 2027.
II. DOLOČBE GLEDE POSAMEZNIH INTERVENCIJ 
1. Prenos znanja v čebelarstvu
a) Usposabljanje v čebelarstvu
7. člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen podintervencije usposabljanje v čebelarstvu je zagotoviti kakovostno usposabljanje čebelarjev. Usposabljanje pomembno prispeva k širjenju informacij, uvajanju dobrih praks, sodelovanju, pridobivanju novih znanj in izkušenj ter s tem k izpopolnjevanju znanja čebelarjev.
8. člen 
(izvajalec usposabljanj v čebelarstvu) 
Izvajalec usposabljanj v čebelarstvu je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja usposabljanj v čebelarstvu ter delovne oziroma strokovne izkušnje na vsebinskem področju programa usposabljanj in je izbran na javnem naročilu.
9. člen 
(program usposabljanja v čebelarstvu) 
(1) Program usposabljanja v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja) sprejme minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program usposabljanja določa zlasti:
1. cilje podintervencije usposabljanje v čebelarstvu;
2. način in dinamiko izvedbe usposabljanj;
3. skupno trajanje usposabljanj;
4. število usposabljanj in območja, na katerih se izvedejo;
5. vsebino usposabljanj;
6. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanj;
7. način izvajanja nadzora nad organizacijo in izvedbo usposabljanj ter
8. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje podintervencije iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedenih usposabljanjih v čebelarstvu, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
10. člen
(udeležba na usposabljanjih v čebelarstvu) 
Usposabljanja v čebelarstvu so splošni in strokovni javnosti na voljo brezplačno.
b) Izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel
11. člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen podintervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel je zagotoviti kakovostno izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, kar pomembno prispeva k širjenju informacij, uvajanju dobrih praks, sodelovanju, pridobivanju novih znanj in izkušenj ter s tem k izpopolnjevanju znanja čebelarjev. Kakovostno izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel pripomore k izboljšanju zdravstvenega stanja opraševalcev in posledično bolj kakovostnim čebeljim pridelkom.
12. člen 
(izvajalec izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel) 
Izvajalec izobraževanj s področja zdravstvenega varstva čebel je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja izobraževanj o zdravstvenem varstvu čebel ter delovne oziroma strokovne izkušnje na vsebinskem področju programa izobraževanja in je izbran na javnem naročilu.
13. člen 
(program izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel) 
(1) Program izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program izobraževanja iz prejšnjega odstavka določa zlasti:
1. cilje podintervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel;
2. način in dinamiko izvedbe izobraževanja;
3. skupno trajanje izobraževanj;
4. število izobraževanj in območja, na katerih se izvedejo;
5. vsebino, ki jo mora ponudnik zagotavljati pri izvajanju izobraževanj;
6. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci izobraževanj;
7. način izvajanja nadzora nad organizacijo in izvedbo izobraževanj ter
8. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje podintervencije iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel. Poročilo se objavi na spletni strani izvajalca.
14. člen 
(udeležba na izobraževanju s področja zdravstvenega varstva čebel) 
Izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel so čebelarjem, vpisanim na dan pred izobraževanjem v Centralni register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in predpisom, ki ureja vpis v register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: register čebelnjakov), na voljo brezplačno.
c) Vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu
15. člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen podintervencije vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu je oskrba čebelnjaka in čebelje družine za prenos znanja v čebelarstvu.
16. člen
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je pravna oseba, ki poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja, ki je bil vzpostavljen v letih 2021 in 2022 v okviru izvajanja ukrepa tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev oziroma podukrepa vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, in opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.
(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 17. člena te uredbe.
17. člen 
(pogoji za dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu) 
(1) Vlagatelj je upravičen do podpore za vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu, če:
1. nima na dan vložitve zahteve neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
2. ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kakor ju določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
3. ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Vlagatelj mora obvezno voditi dnevnik veterinarskih posegov, dnevnik čebelarskih opravil, dnevnik prenosov znanja in evidence o številu udeležencev pri prenosu znanja, hraniti račune in potrdila o plačilu računov za nakup matic, satja in satnic ter potrošnega materiala, hraniti račune in potrdila o nakupu zdravil ter voditi evidence o delovnih obiskih čebelnjaka.
(3) Pogoji iz tega člena se podrobneje določijo v javnem razpisu.
18. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški za financiranje vzdrževanja čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu so stroški dela, stroški prevoza do čebelnjaka in stroški potrošnega materiala.
(2) Podpora se dodeli v obliki povračila upravičenih stroškov za delo v višini 1.195,00 eura na leto na en vzdrževani čebelnjak za prenos znanja v čebelarstvu, kar znaša skupno 100 ur in 31 obiskov učnega čebelnjaka, ter za stroške, povezane s tem, in sicer:
– potni stroški se priznajo v višini 0,43 eura za km in lahko znašajo največ 20 % zneska stroškov dela za oskrbo čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu;
– stroški materiala, potrebnega za oskrbo učnega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu, lahko znašajo največ 400,00 eura brez vštetega DDV na leto na en čebelnjak za prenos znanja v čebelarstvu.
(3) Upravičeni stroški se dodelijo v obliki povračila upravičenih stroškov za delo, potne stroške, ki so povezani z obiskom učnega čebelnjaka po opravljenem prevozu, in stroške materiala za oskrbo učnega čebelnjaka po opravljenem plačilu teh stroškov.
(4) Podpora se dodeli za učne čebelnjake, ki so bili vzpostavljeni in izplačani za programski leti 2021 in 2022.
(5) Podpore za vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu se za programsko leto 2023 dodelijo glede na število upravičenih mesecev.
19. člen 
(upravičeni stroški materiala) 
Upravičeni stroški materiala, potrebni za oskrbo učnega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu, se podrobno opredelijo v javnem razpisu.
2. Podpora čebelarjem in čebelarskim društvom
a) Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme
20. člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen podintervencije sofinanciranje nakupa čebelarske opreme je izboljšanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva s posodabljanjem čebelarske opreme in izboljšanjem pogojev za proizvodnjo ter trženje čebelarskih proizvodov.
21. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.
(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 23. člena te uredbe.
22. člen 
(čebelarska oprema, katere nakup se sofinancira) 
(1) Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme so stroški nakupa nove čebelarske opreme, in sicer za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva.
(2) Čebelarska oprema, za katero je mogoče uveljavljati sofinanciranje nakupa:
1. čebelji panji in oprema za čebelje panje;
2. oprema za krmljenje čebel, pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel;
3. plemenilniki;
4. oprema za shranjevanje matičnjakov;
5. čebelarska oprema za točenje, cedila, naprava za pridobivanje cvetnega prahu oziroma izkopanca, sušilnik za cvetni prah, naprave za pridobivanje strupa, naprave za izdelavo satnic, sistemi za odkrivanje satov, s pripadajočo opremo;
6. oprema, kot so črpalke, naprave za utekočinjenje medu, hladilna tehnika, mešalne palice, mešalniki za kremni med, posode za skladiščenje medu, pomivalni stroji;
7. merilna tehnika, refraktometer, konduktometer;
8. oprema za polnjenje, zapiranje in etiketiranje embalaže, transportni trak, tiskalnik;
9. tehtnice za nadzor čebeljih družin, tehtnice z vremensko postajo, možnostjo sporočanja po spletni aplikaciji in kontrolne tehtnice;
10. oprema za ravnanje z voskom, stiskalnica za odvajanje voska, parni uparjalnik, kuhalnik, sterilizator, topilnik voska;
11. druga potrebna oprema, oprema za polnilnico iz nerjaveče pločevine, elektroagregati, viličarji, fotovoltaični sklopi s celicami in akumulatorji;
12. elektronska nadzorna oprema za nadzor čebel in čebelnjakov;
13. oprema za prevoz čebel na pašo.
(3) Podroben seznam čebelarske opreme, katere nakup se sofinancira, in najvišja višina priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme sta določena v Sklepu Vlade Republike Slovenije o najvišji priznani vrednosti (v nadaljnjem besedilu: sklep).
(4) Če upravičenec uveljavlja opremo, ki je na seznamu upravičenih stroškov in presega navedeno kapaciteto, se mu prizna oprema z najvišjo kapaciteto moči v najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne opreme, kot je določena v sklepu.
(5) Če upravičenec uveljavlja opremo, ki ni na seznamu upravičenih stroškov, določenih v sklepu, se mu sredstva za to opremo ne odobrijo.
23. člen 
(pogoji za sofinanciranje čebelarske opreme) 
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme, če:
1. je opravil nakup čebelarske opreme, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja;
2. je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem Hazard Analysis Critical Control Point (v nadaljnjem besedilu: sistem HACCP);
3. se je največ štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravil in izvedel Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: NVI);
4. se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja največ štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu;
5. je bil vpisan v register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
6. je poročal o številu čebeljih družin za preteklo koledarsko leto v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
7. je na dan oddaje vloge vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG;
8. mu v programskem obdobju 2023–2027 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.
24. člen 
(način sofinanciranja čebelarske opreme) 
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje čebelarske opreme s sklepom predpiše najvišjo višino priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme iz 22. člena te uredbe.
(2) Stroški nakupa čebelarske opreme iz 22. člena te uredbe, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 400 eurov brez vštetega DDV.
(3) Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Delež sofinanciranja se poveča za:
a) 5 % za mlade čebelarje, ki so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 40 let;
b) 5 % za čebelarje, ki imajo izobrazbo, ki ustreza:
– najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih programih biologija, kmetijstvo – zootehnika, kmetijstvo – živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni predmet s področja čebelarstva ali
– če imajo predhodno pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster;
c) 5 % za čebelarje, ki so vključeni v sheme kakovosti s področja čebelarstva v letu pred objavo javnega razpisa;
č) 20 % za čebelarje, ki imajo na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge v registru čebelnjakov vpisanih več kot 150 čebeljih družin;
d) 20 % za čebelarje, ki so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma imajo certifikat za ekološke čebelje pridelke;
e) 40 % za čebelarje, ki so invalidi I. ali II. kategorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mnenja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.
(5) Deleži sofinanciranja iz prejšnjega odstavka tega člena skupno ne morejo presegati 80 % upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na določbo petega odstavka tega člena znaša za točko e) iz četrtega odstavka tega člena delež sofinanciranja 100 %.
(7) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2023–2027 brez vštetega DDV pri vlagatelju, ki čebelari:
– z od 10 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.400 eurov;
– z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 2.800 eurov;
– z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 6.000 eurov;
– z od 101 do 149 čebeljimi družinami, znaša 9.000 eurov;
– z od 150 do 249 čebeljimi družinami, znaša 15.000 eurov;
– z od 250 do 349 čebeljimi družinami, znaša 20.000 eurov;
– z od 350 in več čebeljimi družinami, znaša 25.000 eurov.
(8) Ne glede na določbo prve alineje sedmega odstavka tega člena najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2023–2027 brez vštetega DDV pri vlagatelju, ki je vključen v kontrolo ekološkega čebelarjenja in čebelari z od 5 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.400 eurov.
(9) Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske opreme pri posameznem vlagatelju v programskem obdobju 2023–2027 ne sme preseči najvišje vrednosti iz prejšnjega odstavka.
(10) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge vpisano v register čebelnjakov.
b) Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov
25. člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen podintervencije sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov je obnova starih tipičnih čebelnjakov. To so stari tipični čebelnjaki (v nadaljnjem besedilu: tipični čebelnjaki), ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ČZS), ki je dostopen na spletni strani ČZS oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
26. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.
(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje iz 27. člena te uredbe.
27. člen 
(pogoji za sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov) 
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja obnove tipičnih čebelnjakov, če:
1. je na dan oddaje vloge vpisan v RKG;
2. je na dan oddaje vloge vpisan v register čebelnjakov;
3. je poročal za ta čebelnjak v preteklem koledarskem letu o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
4. ima na dan oddaje vloge vpisan tipični čebelnjak v Register starih čebelnjakov oziroma v Register nepremične kulturne dediščine.
28. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški so stroški obnove tipičnih čebelnjakov, ki so lahko leseni, kamniti ali opečni (razna restavratorska dela, vključno z barvanjem, obnovo in manjšo zamenjavo posameznih delov), in so:
– s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvedbo in so v skladu s cilji razpisa;
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– nastali v obdobju upravičenosti in
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.
(2) Upravičeni stroški se določijo na podlagi tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu višine upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno, ki vsebuje tudi količine materiala in delo.
(3) Vlagatelj mora vsem potencialnim ponudnikom poslati enako povpraševanje z navedenimi minimalnimi zahtevami. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Ponudbe so tržno primerljive, če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel v povpraševanju.
29. člen 
(dokazila k vlogi) 
(1) Vlagatelj pripravi in priloži k vlogi:
a) opis obstoječega stanja tipičnega čebelnjaka s skico in merami čebelnjaka;
b) potrdilo, da je tipični čebelnjak vpisan v Register starih čebelnjakov oziroma Register nepremične kulturne dediščine, kar potrdi odgovorna oseba, ki vodi register. Potrdilu so priložene slike, opremljene z datumom in lokacijo tipičnega čebelnjaka;
c) popis potrebnega dela in materiala za predvideno obnovo;
č) tri primerljive ponudbe;
d) stroške obnove z računi s specificiranimi količinami materiala in dela, potrdila o plačilu in slike obnovljenega tipičnega čebelnjaka. Iz obnove je razvidna količina vgrajenega materiala, ki je enaka popisu potrebnega materiala.
(2) Dokumenti iz točk a), b), c) in č) prejšnjega odstavka morajo biti pripravljeni, poslikani in podpisani pred začetkom obnove.
(3) Dokumenti iz točke d) prvega odstavka tega člena morajo biti pripravljeni, poslikani in podpisani po končani obnovi.
30. člen 
(način sofinanciranja obnove tipičnih čebelnjakov) 
(1) Delež sofinanciranja je 80 % od skupne vrednosti obnove čebelnjaka brez vštetega DDV.
(2) Najvišji znesek sofinanciranja obnove čebelnjaka je 5.000,00 eura brez vštetega DDV.
(3) Vlagatelj lahko vloži vlogo samo enkrat v programskem obdobju.
c) Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu
31. člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, je zagotavljanje zdravstvenega varstva čebel in večje varnosti čebeljih pridelkov.
32. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.
(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje iz 33. člena te uredbe.
33. člen 
(pogoji za sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu) 
Do sofinanciranja nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, so upravičeni vsi čebelarji. Vlagatelj je upravičen, če:
1. je opravil nakup zdravil, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta račun in dokazilo o plačilu računov;
2. se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel največ štiri koledarska leta pred objavo javnega razpisa pred datumom oddaje vloge na javni razpis za dodelitev sredstev, ki ga je pripravil in izvedel NVI;
3. mu v programskem obdobju 2023–2027 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil;
4. je na dan oddaje vloge vpisan v register čebelnjakov;
5. je v preteklem koledarskem letu poročal o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
6. ima na dan oddaje vloge urejen vpis v RKG.
34. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, so stroški nakupa v Republiki Sloveniji kupljenih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji in so dovoljena za uporabo v ekološkem čebelarstvu.
35. člen 
(način sofinanciranja zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu) 
(1) Vlada pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, s sklepom predpiše seznam in najvišjo višino priznanih stroškov nakupa zdravil iz prejšnjega člena.
(2) Stroški nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 50 eurov brez vštetega DDV.
(3) Delež sofinanciranja nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, znaša do 70 % skupne vrednosti izvedenega nakupa zdravil brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki so določeni v sklepu vlade, oziroma največ 10 eurov brez vštetega DDV na čebeljo družino, pri čemer se upošteva število čebeljih družin, vpisanih v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge.
36. člen 
(merila) 
(1) Merila za ocenjevanje vlog za sofinanciranje nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, so:
– vključenost čebelarja v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke;
– število čebeljih družin, vpisanih v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge.
(2) Pri vlogah z enakim številom točk, dodeljenih v skladu z merili iz prejšnjega odstavka tega člena, se za določitev vrstnega reda obravnave vlog upošteva večje število čebeljih družin, vpisanih v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge.
(3) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog se opredelijo v javnem razpisu.
č) Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin
37. člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen podintervencije sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, je zagotavljanje dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejše prehranjenosti čebel.
38. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo.
(2) Upravičenec do podpore je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki sadike medovitih rastlin razdeli čebelarjem, ki so vpisani v register čebelnjakov na dan 31. oktobra pred oddajo vloge in izpolnjuje pogoje iz 39. člena.
39. člen 
(pogoji za sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin) 
Vlagatelj je upravičen do povračila stroškov za nakup medovitih rastlin, če:
1. je opravil nakup sadik medovitih rastlin, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja;
2. je v Centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo;
3. na dan vložitve zahteve nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
4. ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot ju določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
5. ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
40. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Predmet podintervencije sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin (v nadaljnjem besedilu: sadike medovitih rastlin), so sadike, ki omogočajo čebelam nabiranje cvetnega prahu, medičine in mane. To so drevesa, grmovnice in trajnice, ki omogočajo ohranjanje biotske pestrosti, dober razvoj čebeljih družin in boljše izkoriščanje čebelje paše. Upravičeni so samo stroški nakupa sadik medovitih rastlin, ki so navedene v seznamu:
1. 
leska
Corylus avellana,
2. 
vrbe
rod Salix (alba, babylonica, caprea itn. …),
3. 
rumeni dren
Cornus mas,
4. 
rešeljika
Prunus mahaleb,
5. 
črni trn
Prunus spinosa,
6. 
kloček
Staphylea pinnata,
7. 
navadna trdoleska
Euonymus europaeus,
8. 
malinjak (avtohtone maline in robide)
rod Rubus,
9. 
navadna krhlika
Frangula alnus,
10. 
navadni ruj
Cotinus coggygria,
11. 
šmarna hrušica
Amelanchier lamarckii,
12. 
perovskija
Salvia yangii,
13. 
divja češnja
Prunus avium, medi celoten rod Prunus,
14. 
slive 
Prunus domestica,
15. 
divja hruška
Pyrus communis,
16. 
divja jablana, lesnika
Malus sylvestris,
17. 
cepljeno sadno drevje
18. 
javorji (gorski, ostrolistni, maklen, trokrpi, topokrpi, tatarski)
iz roda Acer (A. pseudoplatanus, A. platanoides, A. campestre, A. monspessulanum, A. obtusatum, A. tataricum),
19. 
jerebika
Sorbus aucuparia,
20. 
mokovec
Sorbus aria,
21. 
brek
Sorbus torminalis,
22. 
skorš
Sorbus domestica,
23. 
mali jesen
Fraxinus ornus,
24. 
lipa
Tilia platyphyllos,
25. 
lipovec
Tilia cordata,
26. 
pravi kostanj
Castanea sativa,
27. 
jelka
Abies alba,
28. 
bor
Rod Pinus,
29. 
smreka
Picea abies,
30. 
žajbelj
Salvia officinalis,
31. 
sivka
rod Lavandula,
32. 
rožmarin 
(primorski del) Salvia rosmarinus,
33. 
timijan, materina dušica 
Thymus vulgaris,
34. 
meta (vse avtohtone vrste mete)
rod Mentha,
35. 
šetraj
rod Satureja,
36. 
čišljaki
rod Stachys,
37. 
melisa
Melissa officinalis,
38. 
divji slezenovec
Malva silvestris,
39. 
origano, navadna dobra misel
Origanum vulgare,
40. 
angelika
Angelica archangelica,
41. 
hermelika
Hylotelephium spectabile,
42. 
ognjič
Calendula officinalis,
43. 
drobnjak in druge lukovke
rod Allium,
44. 
nepeta, mačja meta
rod Nepeta.
(2) Vlada pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje sadik medovitih rastlin s sklepom predpiše seznam sadik medovitih rastlin in najvišjo višino priznanih stroškov nakupa posamezne sadike medovite rastline.
(3) Društva so upravičena do 1.000,00 eura podpore za nakup sadik medovitih rastlin v programskem letu. Seznam čebelarskih društev je razviden iz Centralnega registra društev.
(4) Čebelarji, ki želijo pridobiti sadike medovitih rastlin, morajo biti vpisani v register čebelnjakov na dan 31. oktobra pred oddajo vloge.
(5) Čebelarji, ki želijo pridobiti sadike medovitih rastlin, podajo čebelarskemu društvu soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen pridobitve sadik medovitih rastlin.
(6) Društvo pripravi seznam čebelarjev s številkami čebelnjakov, ki jim bo razdelilo sadike medovitih rastlin. Seznam vsebuje tudi seznam in količino posameznih rastlin, lokacijo zasajenih rastlin s številko parcele ter vrednost posameznih rastlin po posameznem čebelarju.
(7) Čebelarji, ki prejmejo sadike medovitih rastlin, podpišejo prejem sadik in soglasje za morebitno kontrolo posajenih sadik ter izjavo, da so te sadike posajene v preletni razdalji v polmeru treh kilometrov okoli čebelnjaka, za katerega je bila pridobljena številka in ki je določen s koordinatami. Čebelarji, ki prejmejo sadike medovitih rastlin, društvu izročijo dokazilo o lastništvu parcele ali pisno soglasje lastnika parcele, kjer so zasajene medovite rastline.
(8) Če upravičenec uveljavlja povračilo stroškov za nakup sadike, ki ni na seznamu upravičenih stroškov, se mu sredstva za to ne odobrijo.
(9) Če upravičenec uveljavlja povračilo stroškov za nakup sadike, ki je dražja kot na seznamu upravičenih stroškov, se mu prizna sadika v najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne sadike, kot je določena v sklepu iz drugega odstavka tega člena.
(10) Na razpisu lahko društvo vključi na seznam največ 50 čebelarjev.
(11) Na razpis se lahko prijavi čebelarsko društvo večkrat v programskem obdobju v najnižjem znesku 400 eurov na vlogo.
41. člen 
(upravičeni stroški) 
Podpora se dodeli v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu z nakupom medovitih rastlin. Podpora znaša 100 % upravičenih stroškov nakupa sadik medovitih rastlin.
d) Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov
42. člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen sofinanciranja iz podintervencije podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov je zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami.
43. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo.
(2) Upravičenec do podpore je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izvaja pašne rede in izpolnjuje pogoje iz 44. člena te uredbe.
44. člen 
(pogoji za dodelitev podpore čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov) 
Vlagatelj je upravičen do podpore za izvajanje pašnih redov, če:
1. je registrirano čebelarsko društvo;
2. ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja;
3. ima na dan 30. junija v koledarskem letu oddaje vloge v registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč;
4. izdaja potrdilo za povračilo stroškov na čebelji panj, ki nastajajo pri razporejanju čebel za zasedeno stojišče. Ti se zaračunavajo v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja.
45. člen 
(javna objava) 
Vlagatelj mora v mesecu aprilu pisno predstaviti razpoložljiva stojišča v tem letu in to objaviti v strokovnem čebelarskem glasilu. Pri tem mora navesti podatke o številu razpoložljivih stojišč.
46. člen 
(oblika podpore) 
Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v višini:
– 200 eurov za registrirana čebelarska društva, ki imajo registriranih 10–20 stojišč;
– 350 eurov za registrirana čebelarska društva, ki imajo registriranih 21–30 stojišč;
– 500 eurov za registrirana čebelarska društva, ki imajo registriranih več kot 30 stojišč.
3. Vzreja čebeljih matic
a) Subvencioniranje vzreje čebeljih matic
47. člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen sofinanciranja iz podintervencije sofinanciranje vzreje čebeljih matic je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala.
48. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.
(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki vzreja čebelje matice in ima odločbo ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono ter izvaja preizkušanje in vzrejo izbranih matic v skladu s potrjenim rejskim programom ter izpolnjuje pogoje iz 50. člena te uredbe.
49. člen 
(vzreja čebeljih matic, ki se subvencionira) 
(1) V okviru podintervencije subvencioniranje vzreje čebeljih matic se spodbujajo:
a) vzrejevalci čebeljih matic k vzreji bolj kvalitetnih čebeljih matic iz linij čebel z daljšim poreklom;
b) delovanje plemenilnih postaj;
c) vzrejevalci čebeljih matic k vzreji rodovniških matic z vključitvijo odobrenih plemenilnih postaj.
(2) Vzreja čebeljih matic se subvencionira vzrejevalcu gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalcu rodovniških čebeljih matic glede na število vpisanih čebeljih matic v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.
50. člen 
(pogoji za subvencioniranje vzreje čebeljih matic) 
Pogoji za subvencioniranje vzreje čebeljih matic so:
1. vzrejevalec čebeljih matic je na dan oddaje vloge vpisan v register čebelnjakov;
2. vzrejevalec čebeljih matic ima na dan oddaje vloge urejen vpis v RKG;
3. vzrejevalcu sta izdana odločba ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono, za katero vlaga vlogo;
4. vzrejevalec ima čebelje matice vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo;
5. vzrejevalec je poročal v preteklem koledarskem letu o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
6. vzrejevalcu v programskem obdobju 2023–2027 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil in
7. vzrejevalec izvaja direktni test v selekcijskem čebelnjaku v posameznem letu, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska organizacija.
51. člen 
(način subvencioniranja vzreje čebeljih matic) 
(1) Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in za zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem drugim zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic dodelijo sredstva v višini:
– 5.000 eurov letno, če je na plemenilni postaji vzrejenih vsaj 300 rodovniških matic, ali
– 3.000 eurov letno, če je na plemenilni postaji vzrejenih od 200 do 299 rodovniških matic, ali
– 1.000 eurov letno, če je na plemenilni postaji vzrejenih od 100 do 199 rodovniških matic.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka, namenjena vzrejevalcem čebeljih matic, se razdelijo v skladu z merili za ocenjevanje vlog iz tretjega odstavka tega člena. Višina sofinanciranja za vzrejeno:
– gospodarsko matico iz linije matičarja s poreklom, znanim od 5 do 9 let, znaša 1,5-kratnik vrednosti gospodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta;
– gospodarsko matico iz linije matičarja s poreklom, znanim 10 let in več, znaša 2-kratnik vrednosti gospodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta;
– rodovniško matico znaša 10-kratnik vrednosti gospodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta.
(3) Merila za ocenjevanje vlog iz drugega odstavka tega člena so:
– vzrejevalec, ki je vzredil gospodarske matice;
– vzrejevalec, ki je vzredil rodovniške matice ali poleg rodovniških tudi gospodarske;
– število vpisanih čebeljih matic v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.
(4) Pri vlogah z enakim številom točk, dodeljenih v skladu z merili iz prejšnjega odstavka tega člena, se za določitev vrstnega reda obravnave vlog upošteva večje število vpisanih čebeljih matic v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.
(5) Točkovnik za ocenjevanje vlog se opredeli v javnem razpisu.
b) Osnovna odbira in menjava čebeljih matic
52. člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen sofinanciranja iz podintervencije osnovna odbira in menjava čebeljih matic je spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic in s tem ohranjanje avtohtone kranjske čebele v Republiki Sloveniji.
53. člen 
(izvajalec) 
(1) Izvajalec podintervencije osnovna odbira in menjava čebeljih matic je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja vzreje čebeljih matic in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.
(2) Končni prejemniki primernih čebeljih matic za menjavo so čebelarji, pri katerih je ugotovljeno odstopanje v čebeljih družinah od pasemske čistosti ter ki izpolnjujejo pogoje iz 55. člena te uredbe.
54. člen 
(program osnovne odbire in menjave čebeljih matic) 
(1) Program osnovne odbire in menjave čebeljih matic (v nadaljnjem besedilu: program menjave čebeljih matic) sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program menjave čebeljih matic določa zlasti:
1. cilje podintervencije osnovna odbira in menjava čebeljih matic;
2. območja, na katerih se izvaja podintervencija;
3. lastnosti, ki jih morajo imeti čebelje matice za namen menjave, in način izbire primernih čebeljih matic za menjavo;
4. število čebeljih matic za menjavo;
5. vsebino, ki jo mora ponudnik zagotoviti čebelarjem ob menjavi čebeljih matic;
6. način izvajanja nadzora nad organizacijo in izvedbo menjave čebeljih matic;
7. vodenje evidenc o izvedbi menjave čebeljih matic;
8. način spremljanja učinkov menjave čebeljih matic;
9. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki matic;
10. vsebino poročila o izvedbi in
11. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje podintervencije iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi osnovne odbire in menjave čebeljih matic, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
55. člen 
(osnovna odbira in menjava čebeljih matic) 
V okviru te podintervencije čebelar prejme brezplačno čebeljo matico, če:
– imajo njegove čebelje matice potomstvo, ki ne izkazuje morfoloških lastnosti, določenih v rejskem programu za kranjsko čebelo;
– je vpisan v register čebelnjakov na dan 1. maja v letu pred menjavo matice in
– ima 30. julija tekočega leta urejen vpis v RKG.
c) Kakovost matic
56. člen 
(namen) 
Namen podintervencije kakovost matic je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic, izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala, spremljanje vzreje trotov ter proučevanje načinov ohranjanja čebeljih matic čez zimo.
57. člen 
(izvajalec) 
Izvajalec podintervencije kakovost matic je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja vzreje čebeljih matic in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.
58. člen 
(program kakovosti matic) 
(1) Program kakovosti matic sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program kakovosti matic določa zlasti:
1. cilje podintervencije kakovost matic;
2. način in dinamiko izvajanja podintervencije;
3. območja, na katerih se izvede raziskava, in način vzorčenja;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
5. vsebino poročila o izvedbi in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje podintervencije iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
4. Raziskovalno delo na področju čebelarstva
a) Karakterizacija čebeljih pridelkov
59. člen 
(namen) 
Namen podintervencije karakterizacija čebeljih pridelkov je prispevati k razvoju čebelarstva, kar bo izboljšalo ekonomičnost in konkurenčnost sektorja z dopolnitvijo zbirke podatkov o lastnostih (funkcionalnih, botanični/geografski izvor) čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, matični mleček, propolis, strup).
60. člen 
(izvajalec) 
Izvajalec podintervencije karakterizacija čebeljih pridelkov je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja karakterizacije čebeljih pridelkov in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.
61. člen
(program karakterizacije čebeljih pridelkov) 
(1) Program karakterizacije čebeljih pridelkov sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program karakterizacije iz tega člena določa zlasti:
1. cilje podintervencije karakterizacija čebeljih pridelkov;
2. območja, na katerih se izvede raziskava, in način vzorčenja;
3. vsebino raziskave;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
5. vsebino poročila o izvedbi in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje podintervencije iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
b) Ugotavljanje učinkov masaže z medom
62. člen 
(namen) 
Namen podintervencije ugotavljanje učinkov masaže z medom je s proučevanjem učinkov masaže z medom prispevati k razvoju čebelarstva.
63. člen 
(izvajalec) 
Izvajalec podintervencije ugotavljanje učinkov masaže z medom je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja apiterapije ali zdravstva ter ima izkušnje in certifikat iz masaže ali apiterapije ter je izbran na javnem naročilu.
64. člen 
(program ugotavljanja učinkov masaže z medom) 
(1) Program ugotavljanja učinkov masaže z medom sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program masaže iz tega člena določa zlasti:
1. cilje podintervencije ugotavljanje učinkov masaže z medom;
2. vsebino raziskave;
3. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
4. vsebino poročila o izvedbi in
5. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Izvajalec mora pridobiti dovoljenje pristojnega organa za poskus na ljudeh za opravljanje programa ugotavljanja učinkov masaže z medom.
(4) Sredstva za izvajanje podintervencije iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi raziskave ugotavljanja učinkov masaže z medom, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
c) Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja
65. člen 
(namen) 
Namen podintervencije iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja je proučevanje alternativnih paš in povzročiteljev medenja na višjih nadmorskih višinah in s tem prispevati k razvoju čebelarstva.
66. člen 
(izvajalec) 
Izvajalec podintervencije iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja čebelarstva in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.
67. člen 
(program iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja) 
(1) Program podintervencije iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja (v nadaljnjem besedilu: program alternativnih paš) sprejme minister ter se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program alternativnih paš določa zlasti:
1. cilje podintervencije iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja;
2. območja, na katerih se izvede raziskava;
3. vsebino raziskave;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
5. vsebino poročila o izvedbi raziskave;
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje podintervencije iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
č) Razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami prek inovacijskih projektov
68. člen 
(namen) 
Namen podintervencije razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami prek inovacijskih projektov je proučevanje in testiranje panjske tehnologije v klimatsko različnih pašnih pogojih in uvajanje informacijske tehnologije ter s tem prispevati k razvoju čebelarstva.
69. člen 
(izvajalec) 
Izvajalec podintervencije razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami prek inovacijskih projektov je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja čebelarstva in ekonomike čebelarstva, ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja čebelarstva in je izbran na javnem naročilu.
70. člen 
(program razvoja in testiranja tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami prek inovacijskih projektov) 
(1) Program podintervencije razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami prek inovacijskih projektov sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program razvoja tehnologij iz tega člena mora določati zlasti:
1. cilje podintervencije razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami prek inovacijskih projektov;
2. območje, na katerem se izvede raziskava;
3. vsebino raziskave;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci raziskave;
5. vsebino poročila o izvedbi raziskave in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje podintervencije iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi podintervencije program razvoja tehnologij. Poročilo se objavi na spletni strani izvajalca.
d) Testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev
71. člen 
(namen) 
Namen podintervencije testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev je izboljšanje nadzora nad varozo, izboljšanje učinkovitosti zdravljenja varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev.
72. člen 
(izvajalec) 
Izvajalec podintervencije testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja spremljanja napadenosti čebel z varojami in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja zatiranja varoze ter je izbran na javnem naročilu.
73. člen 
(program testnih čebelnjakov za nadzor varoze ter izdelave in vzdrževanja aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev) 
(1) Program testnih čebelnjakov za nadzor varoze ter izdelave in vzdrževanja aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program nadzora varoze iz tega člena mora določati zlasti:
1. cilje podintervencije testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev;
2. način in dinamiko izvedbe raziskave;
3. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci raziskave;
4. vsebino, ki jo mora ponudnik zagotavljati pri izvajanju raziskave;
5. vsebino evidence o izvedeni raziskavi;
6. vsebino poročila o izvedbi in
7. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje podintervencije iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi. Poročilo se objavi na spletni strani izvajalca.
e) Raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze
74. člen 
(namen) 
Namen podintervencije raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze je izboljšanje nadzora nad varozo, izboljšanje učinkovitosti zdravljenja varoze ter iskanje drugih načinov zatiranja varoze.
75. člen 
(izvajalec) 
Izvajalec podintervencije raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja raziskav zatiranja varoze in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.
76. člen 
(program raziskav na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze) 
(1) Program podintervencije raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program zatiranja varoze iz tega člena mora določati zlasti:
1. cilje podintervencije raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze;
2. način in dinamiko raziskav;
3. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci raziskav;
4. vsebino, ki jo mora ponudnik zagotavljati pri izvajanju raziskav;
5. vsebino poročila o izvedbi raziskav in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje podintervencije iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi. Poročilo se objavi na spletni strani izvajalca.
f) Analiza čebeljih pridelkov
77. člen 
(namen) 
Namen podintervencije analiza čebeljih pridelkov je podpora za izvajanje analiz čebeljih pridelkov, ki bodo omogočile pregled stanja na terenu glede različnih analiz čebeljih pridelkov in podale informacije čebelarjem o kakovosti njihovih pridelkov.
78. člen 
(izvajalec) 
Izvajalec podintervencije analiza čebeljih pridelkov je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja analiz čebeljih pridelkov in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.
79. člen 
(program analize čebeljih pridelkov) 
(1) Program analize čebeljih pridelkov sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program analize čebeljih pridelkov določa zlasti:
1. cilje podintervencije analiza čebeljih pridelkov;
2. način in dinamiko izvedbe ter način vzorčenja;
3. območja, na katerih se izvedejo analize čebeljih pridelkov, in število analiz po statističnih regijah;
4. vsebino analiz čebeljih pridelkov;
5. vsebino evidence o opravljenih analizah;
6. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci analiz;
7. vsebino poročila o izvedbi in
8. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje podintervencije iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedenih analizah čebeljih pridelkov, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
80. člen 
(rezultati analiz čebeljih pridelkov) 
(1) Izvajalec podintervencije iz prejšnjega člena pošlje ministrstvu rezultate analize kakovosti čebeljih pridelkov, ki se uporabijo pri pripravi analize stanja glede kakovosti in zdravstvene ustreznosti čebeljih pridelkov v Republiki Sloveniji.
(2) Izvajalec podintervencije iz prejšnjega člena pošlje rezultat analize kakovosti čebeljih pridelkov z razlago posameznemu čebelarju za njegov vzorec brezplačno.
5. Promocija in raziskava trga sektorja čebelarstvo
a) Promocija čebelarstva
81. člen 
(namen) 
Namen podintervencije promocija čebelarstva je promocija čebelarstva in ozaveščanje o pomenu čebel, čebeljih pridelkov, ohranjanja narave in biotske pestrosti. To bo prispevalo k boljši promociji in k trženju čebeljih pridelkov ter povečanju ekonomičnosti čebelarskega sektorja.
82. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je društvo, ki je v Centralnem registru društev registrirano kot čebelarsko društvo in ima najmanj 10 članov Priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo (v nadaljnjem besedilu: PRO), ki so vpisani v register čebelnjakov.
(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje iz 83. člena te uredbe.
83. člen 
(pogoji za povračilo stroškov nakupa promocijskih izdelkov) 
Vlagatelj je upravičen do povračila stroškov za nakup promocijskih izdelkov, če:
1. je opravil nakup promocijskih izdelkov, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja;
2. je v Centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo;
3. ima izdelan načrt uporabe promocijskih izdelkov in promocijskih videopredstavitev o čebelarjenju;
4. na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
5. ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot ju določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
6. ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
84. člen 
(upravičeni stroški promocijskih izdelkov) 
(1) Vlagatelj mora imeti izdelan načrt uporabe promocijskih izdelkov in promocijskih videopredstavitev o čebelarjenju. Ta načrt obsega določitev ciljne skupine in vsebuje vsaj eno tematiko, s katero se bo ozaveščalo o pomenu čebel, o čebeljih pridelkih, ohranjanju narave in biotski pestrosti. Načrt je namenjen za izboljšanje promocije, izboljšanje trženja čebeljih pridelkov ter povečanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva.
(2) Upravičeni stroški nakupa promocijskih izdelkov, ki so povezani z navedenimi vsebinami, so:
a) stroški nakupa novih promocijskih izdelkov;
b) stroški nakupa videovsebin o čebelarjenju.
85. člen 
(način povračila stroškov nakupa promocijskih izdelkov) 
(1) Vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti tri tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno.
(2) Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za promocijske izdelke znaša do 100 % skupne vrednosti upravičenih stroškov brez vštetega DDV.
(3) Vlagatelj je do sredstev v okviru te podintervencije upravičen enkrat v programskem obdobju 2023–2027.
86. člen 
(merila) 
(1) Merilo za ocenjevanje vlog za nakup promocijskih izdelkov je število članov PRO, ki so vpisani v register čebelnjakov.
(2) Podrobnejše merilo iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog se opredelita v javnem razpisu.
b) Raziskava trga
87. člen 
(namen) 
Namen podintervencije raziskava trga je temeljita tržna raziskava o razmerah na trgu, porabi čebeljih pridelkov in odnosu širše javnosti do čebelarstva.
88. člen 
(izvajalec) 
Izvajalec podintervencije raziskava trga je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja raziskav in analiz trga, ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.
89. člen 
(program raziskave trga) 
(1) Program podintervencije raziskava trga sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program raziskave trga določa zlasti:
1. cilje podintervencije raziskava trga;
2. vsebino raziskave uporabe čebeljih pridelkov;
3. območja, na katerih se izvede raziskava;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci raziskave;
5. vsebino poročila o izvedbi raziskave in
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje podintervencije iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi raziskave trga, ki se objavi na spletni strani izvajalca.
6. Kakovost in varnost čebeljih pridelkov
a) Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah
90. člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen podintervencije sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah je zagotoviti večjo kakovost in varnost medu in ostalih čebeljih pridelkov s sofinanciranjem nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom, analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah.
91. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisan v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.
(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 92. člena te uredbe.
92. člen 
(pogoji za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah) 
(1) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah, če:
1. je opravil nakup satnic s certifikatom, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ter je dokazilu priložen certifikat o ustreznosti kupljenih satnic za ekološko čebelarjenje;
2. je opravil nakup satnic z analiznim izvidom, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ter je dokazilu priložen analizni izvid teh satnic, iz katerega je razvidna morebitna vsebnost ostankov kumafosa in osnovna kemijska analiza voska glede primesi v vosku;
3. je predal v izdelavo vosek iz lastne ekološke proizvodnje predelovalcu za izdelavo satnic, ki ima certifikat za predelavo voska v ekološke satnice, pri čemer za dokazilo o izdelavi satnic štejeta račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ter je dokazilu priložen certifikat za ekološko čebelarjenje in predelavo;
4. je predal v izdelavo vosek iz lastne proizvodnje za izdelavo satnic, pri čemer za dokazilo o izdelavi satnic štejeta račun za izdelavo satnic iz prinesenega voska in dokazilo o plačilu tega računa na ime vlagatelja, ter je dokazilu priložen analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa, ki velja za celotno programsko obdobje ali
5. je sam izdelal satnice iz lastnega voska, pri čemer za dokazilo o izdelavi satnic štejeta poročilo o izdelavi satnic s fotografijami z zabeleženim datumom in poročilo o doseženih temperaturah, iz katerih je razvidna dosežena sterilizacija voska, ter je dokazilu priložen analizni izvid teh satnic s podatkom o potencialnih ostankih kumafosa, ki velja za celotno programsko obdobje.
(2) Vlagatelj iz prejšnjega odstavka je upravičen do sofinanciranja, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je vpisan v register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
2. poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
3. je vpisan v RKG;
4. mu v programskem obdobju 2023–2027 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil.
(3) Vlagatelj iz 5. točke prvega odstavka tega člena mora predložiti potrdilo o usposabljanju o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali potrdilo, da ima vzpostavljen lastni sistem HACCP oziroma sistem dobre higienske prakse v čebelarstvu.
(4) Certifikat je dokument kontrolne organizacije za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki je za kontrolo in certificiranje proizvodov v ekološkem kmetijstvu imenovana na podlagi odločbe UVHVVR.
(5) Analizni izvid je dokument, ki ga izda ustrezen laboratorij, ki je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 in zagotavlja neodvisnost in nepristranskost rezultatov. Analizni izvid mora vsebovati analizni podatek o potencialnih ostankih kumafosa oziroma osnovno kemijsko analizo voska glede primesi v vosku in označbo serije satnic.
93. člen 
(način sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic) 
(1) Vlada pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah s sklepom predpiše najvišjo višino priznanih stroškov nakupa satnice, ceno satnice v primeru predelave voska v satnice oziroma ceno satnice v primeru lastne izdelave satnic iz voska lastne predelave s certifikatom ali analiznim izvidom iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Vlagatelj je do sredstev v okviru te podintervencije upravičen za sedem satnic na leto na eno čebeljo družino in lahko kandidira največ trikrat v programskem obdobju 2023–2027.
(3) Vlagatelj je do sredstev v okviru te podintervencije upravičen, če čebelari z najmanj:
– petimi čebeljimi družinami po ekoloških načelih in izpolnjuje pogoje iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
– 10 čebeljimi družinami in izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
– 20 čebeljimi družinami in izpolnjuje pogoje iz 3. ali 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena ali
– 100 čebeljimi družinami in izpolnjuje pogoje iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Delež sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah znaša 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena. Sofinanciranje se poveča za:
– 10 % za vlagatelje, ki so vključeni v sheme kakovosti;
– 20 % za vlagatelje, ki imajo certifikat ekološkega čebelarjenja, ter
– 20 % za vlagatelje, ki so predali v izdelavo vosek iz lastne proizvodnje za izdelavo satnic ali so sami izdelali satnice iz lastnega voska.
(5) Deleži sofinanciranja iz tega člena skupno ne morejo presegati 80 % upravičenih stroškov.
(6) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge vpisano v register čebelnjakov.
(7) Vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo na leto na razpis.
(8) Podrobnejši pogoji iz prejšnjega člena se določijo v javnem razpisu.
III. PODROBNEJŠI POSTOPEK PRIDOBITVE SREDSTEV SOFINANCIRANJA IN SUBVENCIONIRANJA 
94. člen 
(vložitev in vrstni red obravnave vlog) 
(1) Za vse podintervencije iz prvega odstavka 3. člena te uredbe upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko vlogo in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge. Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
(2) Vloge na javni razpis se vlagajo od dneva, določenega v javnem razpisu, do roka, določenega v zaprtem javnem razpisu, oziroma do zaprtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje odprtega javnega razpisa zaradi porabe sredstev objavi ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
95. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Vloge na zaprti javni razpis agencija obravnava ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
(2) Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
(3) Izpolnjevanje pogojev vloge na odprti javni razpis se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog na javni razpis. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev za posamezno podintervencijo.
96. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenec, ki izvaja podintervencije iz te uredbe, agenciji, ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
(2) Upravičenec, ki izvaja podintervencije iz te uredbe, dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hrani še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
(3) Upravičenec mora sofinancirane pripomočke in opremo iz 22. člena te uredbe uporabljati namensko ter jih ne sme odtujiti v petih let od dneva zadnjega izplačila sredstev z možnostjo odpisa v skladu s predpisanimi amortizacijskimi dobami.
(4) Upravičencu za podintervencije iz 20., 31., 47. in 90. člena te uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, do konca programskega obdobja 2023–2027 ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
(5) Upravičenec za podintervencijo iz 20. člena te uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, mora imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke do konca programskega obdobja 2023–2027.
(6) Upravičenec za podintervencijo iz 25. člena te uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, mora do konca programskega obdobja imeti v registru čebelnjakov vpisano vsaj eno čebeljo družino.
97. člen 
(objava podatkov) 
Na spletni strani agencije se v skladu z 98. členom Uredbe 2021/2116/EU objavi seznam upravičencev do sredstev za posamezne podintervencije iz te uredbe.
IV. NADZOR IN SPREMLJANJE PODINTERVENCIJ 
98. člen 
(nadzor in spremljanje podintervencij) 
(1) Izpolnjevanje podintervencij iz te uredbe preverja agencija v skladu z Uredbo 2021/2116/EU, Uredbo 2021/2115/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Upravni pregledi in pregledi na kraju samem se v skladu s 60. členom Uredbe 2021/2116/EU opravljajo tako, da:
– zagotavljajo kolikor je mogoče sistematično in učinkovito preverjanje pravilnosti in popolnosti vseh podatkov in informacij, ki jih je upravičenec navedel v vlogi z namenom, da pridobi plačilo;
– zagotavljajo kolikor je mogoče sistematično in učinkovito preverjanje izpolnjevanja vseh pogojev upravičenosti ter drugih obveznosti in zavez v zvezi z vloženimi vlogami oziroma pri pregledih na kraju samem v zvezi z vlogami, za katere je bil upravičenec izbran za pregled na kraju samem;
– upoštevajo vse prijave in namige drugih organizacij, služb in posameznikov o domnevnem neizpolnjevanju določenega pogoja upravičenosti, ki je predmet prijave ali namiga.
(3) Upravni pregledi in pregledi na kraju samem iz prejšnjega odstavka so podrobneje opredeljeni v tem členu ter od 99. do 104. člena te uredbe. Pri upravnem pregledu in pregledu na kraju samem se pri pregledu izpolnjevanja zahtev iz posamezne podintervencije uporabijo vsi uradno pridobljeni podatki, ki so potrebni za izvedbo posamezne podintervencije.
(4) UVHVVR podatke o pravnomočnih odločbah glede nepravilne uporabe zdravil na dan 1. januarja tekočega leta pošlje do 31. marca tekočega leta v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, agenciji in izvajalcem javnih naročil, ki izvajajo podintervencije iz te uredbe.
(5) Agencija v skladu z akreditacijskimi merili, določenimi v Prilogi I Delegirane uredbe 2022/127/EU, za posamezne upravičence, za katere je bil v tekočem letu izveden pregled na kraju samem, opravi nadzorstveni pregled zaradi preverjanja ustreznosti izvedenih pregledov na kraju samem. Z nadzorstvenim pregledom se delno ali v celoti ponovijo že opravljeni pregledi na kraju samem ali pa se nadzorstveni pregled izvede sočasno s pregledom na kraju samem.
(6) Vse ugotovitve po opravljenem pregledu na kraju samem ali po nadzorstvenem pregledu že izvedenega pregleda na kraju samem se upoštevajo pri upravičenosti do podpore iz podintervencij iz te uredbe.
99. člen 
(podrobnejši elementi upravnega pregleda) 
(1) Agencija opravi preverjanje vseh prejetih vlog in dokumentacije, pri čemer se pregledajo vsi elementi, ki jih je mogoče in primerno preveriti z upravnimi pregledi.
(2) Upravni pregledi vlog za sofinanciranje vključujejo zlasti:
– preverjanje upravičenosti vlagatelja;
– preverjanje izpolnjevanja pogojev upravičenosti;
– preverjanje skladnosti z merili za izbor vlog;
– preverjanje upravičenosti priglašenih stroškov naložbe ali projekta;
– preverjanje razumnosti priglašenih stroškov glede na vrsto podintervencije;
– preverjanje dvojnega financiranja upravičenih priglašenih stroškov;
– ugotavljanje, ali so bili pogoji za pridobitev finančnih sredstev ustvarjeni umetno in v nasprotju s cilji, ter odkrivanje in preprečevanje goljufij.
100. člen 
(naknadni upravni pregledi) 
Naknadni upravni pregledi se izvajajo pri podintervencijah za vse odobrene vloge, ki jim je naložena obveznost iz drugega do šestega odstavka 96. člena te uredbe.
101. člen 
(podrobnejši elementi pregleda na kraju samem) 
(1) Pregledi na kraju samem se lahko izvedejo na podlagi ustreznega vzorčenja. Navedeni pregledi se praviloma opravijo pred končnim izplačilom sredstev.
(2) Pri pregledih na kraju samem se preverja skladnost z vsemi merili za upravičenost, zavezami in drugimi obveznostmi, ki jih je mogoče preveriti na kraju samem.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se pregledi na kraju samem lahko omejijo na naključno izbrani vzorec najmanj 30 % stroškov znotraj posamezne izbrane vloge za pregled na kraju samem. Če se na katerem od stroškov, zajetih v 30 % vzorec, ugotovi neizpolnjevanje določenega merila za upravičenost, zaveze ali druge obveznosti, se preveri upravičenost vseh stroškov.
(4) Za namen intervencij iz te uredbe se pregledi na kraju samem enakomerno razporedijo na tisto obdobje, v katerem jih je mogoče in smiselno izvajati. Kadar je ustrezno, se z enim pregledom na kraju samem lahko sočasno opravi več pregledov pri posameznem upravičencu.
(5) Če je mogoče nekatera merila za upravičenost, zaveze in druge obveznosti preveriti le v določenem časovnem obdobju, so lahko za preglede na kraju samem potrebni poznejši dodatni obiski.
(6) Trajanje pregledov na kraju samem je omejeno na najkrajše potrebno obdobje.
102. člen 
(stopnja pregledov na kraju samem) 
Agencija s pregledi na kraju samem pred končnim izplačilom sredstev preveri vsaj 5 % vlagateljev, ki uveljavljajo podporo v koledarskem letu.
103. člen 
(izbira, povečanje in zmanjšanje kontrolnega vzorca za pregled na kraju samem) 
(1) Vlagatelji, za katere se že ob predložitvi vloge ali z upravnimi pregledi, ki so opravljeni pred izvedbo pregleda na kraju samem, ugotovi, da niso upravičeni do plačila, niso del kontrolnega vzorca.
(2) Kontrolni vzorec se, kadar je primerno, izbere naključno in z analizo tveganja. Z naključnim izborom se zagotovi med 20 % in 25 % vlagateljev. Za namen doseganja najmanjše stopnje kontrole, določene v prejšnjem členu, se vzorec dopolni na podlagi analize tveganja.
(3) Ne glede na drugi odstavek se lahko, kadar je primerno, zlasti pri izrazito majhnih kontrolnih populacijah, kontrola upravičenosti izvede na vzorcu vlagateljev, ki je dvakratnik najmanjše stopnje kontrole, določene v prejšnjem členu, ali pa se kontrola opravi na celotni kontrolni populaciji. Izbira upravičencev v kontrolni vzorec se v takšnem primeru izvede naključno.
(4) Analiza tveganja iz drugega odstavka tega člena se izdela letno z določitvijo dejavnikov tveganja in njihove pomembnosti. Učinkovitost analize tveganja se oceni letno s primerjavo rezultatov pregledov na kraju samem iz vzorca, izbranega na podlagi analize tveganja, in naključno izbranega vzorca.
(5) Če se pri pregledih na kraju samem odkrije značilno večja neskladnost v okviru zadevne intervencije oziroma podintervencije, agencija ustrezno poveča odstotni delež vlagateljev, pri katerih je treba v naslednjem letu opraviti pregled na kraju samem.
(6) Agencija lahko zmanjša minimalno stopnjo pregledov, ki se opravijo vsako koledarsko leto, opredeljeno s prejšnjim členom. Agencija lahko zmanjša stopnjo samo, kadar sistemi upravljanja in kontrol pravilno delujejo ter stopnje napak ostajajo na spremenljivi ravni. Če kateri koli izmed navedenih pogojev ni več izpolnjen, agencija nemudoma prekliče odločitev o zmanjšanju minimalne stopnje pregledov na kraju samem. V naslednjem koledarskem letu uporabi minimalno stopnjo pregledov na kraju samem iz prejšnjega člena.
104. člen 
(naknadni pregledi na kraju samem) 
(1) Naknadni pregledi na kraju samem se izvajajo pri podintervenciji iz 20. člena te uredbe.
(2) Z naknadnimi pregledi se preverjajo zaveze in druge obveznosti po prejemu sredstev, ki jih je mogoče preveriti na kraju samem in še niso bili predmet upravnih pregledov.
(3) Naknadni pregledi v posameznem koledarskem letu zajemajo vsaj 1 % upravičencev, ki so prejeli sredstva v okviru podintervencije iz prvega odstavka tega člena in za katere še vedno veljajo obveznosti po izplačilu sredstev.
(4) Vzorec upravičencev, ki jih je treba pregledati v skladu s tretjim odstavkom tega člena, se izbere naključno in na podlagi analize tveganja. Naključno se izbere med 20 % in 25 % upravičencev.
105. člen 
(višja sila) 
O višji sili ali izjemnih okoliščinah v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za podintervencije iz 1. točke pod c) 2. člena te uredbe, 2. točke 2. člena te uredbe, 3. točke pod a) 2. člena te uredbe, 5. točke pod a) 2. člena te uredbe in 6. točke pod a) 2. člena te uredbe mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba agencijo pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.
V. NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI 
106. člen 
(upravne sankcije) 
(1) Upravne sankcije se izvedejo v skladu s 60. in 61. členom Uredbe 2021/2116/EU in določbami zakona, ki ureja kmetijstvo.
(2) Upravičenec, ki izvaja podintervencije iz te uredbe in ne hrani dokumentacije, kot to določa drugi odstavek 96. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev. Če zamudi rok za vračilo sredstev iz odločbe o vračilu, mora vrniti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(3) Upravičenec, ki izvaja podintervencijo iz 25. člena te uredbe in nima do konca programskega obdobja v registru čebelnjakov vpisane vsaj ene čebelje družine vsako leto, kot to določa šesti odstavek 96. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev. Če zamudi rok za vračilo sredstev iz odločbe o vračilu, mora vrniti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(4) Upravičenec, ki izvaja podintervencije iz te uredbe in ne omogoči kontrole na kraju samem iz prvega odstavka 96. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva. Če zamudi rok za vračilo sredstev iz odločbe o vračilu, mora vrniti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
(5) Upravičenec, ki sofinancirane pripomočke in opremo iz 22. člena te uredbe ne uporablja v skladu z namenom, kot to določa tretji odstavek 96. člena te uredbe, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije. Če zamudi rok za vračilo sredstev iz odločbe o vračilu, mora vrniti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
(6) Če je upravičencu pri podintervencijah iz 20., 31., 47. in 90. člena te uredbe do konca programskega obdobja 2023–2027 izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil v veterinarski medicini, kot to določa četrti odstavek 96. člena te uredbe, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije. Če zamudi rok za vračilo sredstev iz odločbe o vračilu, mora vrniti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2023–2027.
(7) Če upravičenec pri podintervenciji iz 20. člena te uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke pridelke do konca programskega obdobja 2023–2027, kot to določa peti odstavek 96. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev. Če zamudi rok za vračilo sredstev iz odločbe o vračilu, mora vrniti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
107. člen 
(klavzula o izogibanju) 
V skladu z 62. členom Uredbe 2021/2116/EU agencija ne odobri vloge za vse podintervencije iz 2. člena te uredbe, če ugotovi, da je upravičenec pogoje za pridobitev plačil ustvaril umetno in v nasprotju z nameni oziroma cilji podintervencije.
VI. KONČNA DOLOČBA 
108. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-61/2023
Ljubljana, dne 9. februarja 2023
EVA 2022-2330-0129
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti