Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2023 z dne 3. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2023 z dne 3. 2. 2023

Kazalo

292. Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju azila, migracij in vključevanja, notranje varnosti ter evropskega integriranega upravljanja meja v programskem obdobju 2021–2027, stran 957.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju azila, migracij in vključevanja, notranje varnosti ter evropskega integriranega upravljanja meja v programskem obdobju 2021–2027 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se določajo udeleženci izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji in njihove naloge, način izbire operacij in njihovo potrjevanje ter izvajanje operacij evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji, kot jih določajo:
– Uredba (EU) št. 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU),
– Uredba (EU) št. 2021/1147 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje (UL L št. 251 z dne 15. 7. 2021, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1147/EU),
– Uredba (EU) št. 2021/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (UL L št. 251 z dne 15. 7. 2021, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1148/EU),
– Uredba (EU) št. 2021/1149 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost (UL L št. 251 z dne 15. 7. 2021, str. 94; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1149/EU),
– Uredba Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433 z dne 22. 12. 2020, str. 11) in
– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1046/EU).
(2) Ta uredba ureja izvajanje postopkov pri porabi sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje, Sklada za notranjo varnost in Sklada za integrirano upravljanje meja, ki so podprti s sredstvi evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji v višini, kot jih določa program Sklada za azil, migracije in vključevanje (v nadaljnjem besedilu: program AMIF), program Sklada za notranjo varnost (v nadaljnjem besedilu: program SNV) in program Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (v nadaljnjem besedilu: program IUMV), in se izvajajo v skladu s Sporazumom o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, ki je bil odobren z izvedbenim sklepom Evropske komisije št. CCI 2021SI16FFPA001 (C(2022) 6457) z dne 12. 9. 2022 (v nadaljnjem besedilu: sporazum o partnerstvu).
2. člen 
(cilji izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji) 
Cilji izvajanja evropske politike se na področju upravljanja migracijskih tokov, učinkovitega izvajanja, krepitve in razvoja skupne politike na področju azila in priseljevanja, zagotavljanja visoke ravni varnosti v Evropski uniji ter trdnega in učinkovitega evropskega integriranega upravljanja meja na zunanjih mejah iz 3. člena Uredbe 2021/1147/EU, 3. člena Uredbe 2021/1148/EU in 3. člena Uredbe 2021/1149/EU v Republiki Sloveniji uresničujejo z izvajanjem operacij in porabo sredstev v skladu s posebnimi cilji iz programa AMIF, programa SNV in programa IUMV.
3. člen 
(sredstva) 
(1) Sredstva, katerih poraba je predmet urejanja s to uredbo, so:
– sredstva programa AMIF, programa SNV in programa IUMV, ki so Republiki Sloveniji dodeljena iz proračuna Evropske unije kot začetna sredstva za zagotovitev izvajanja aktivnosti, potrjenih z izvedbenim sklepom št. C(2022) 8084 z dne 8. 11. 2022 za program AMIF, z izvedbenim sklepom št. C(2022) 8663 z dne 24. 11. 2022 za program SNV in z izvedbenim sklepom št. C(2022) 8851 z dne 29. 11. 2022 za program IUMV (nacionalne dodelitve), lahko pa tudi naknadno kot dodatna sredstva ob vmesnem pregledu, ter v sklepih Evropske unije za financiranje tematskih instrumentov v skladu z 11. členom Uredbe 2021/1147/EU, 8. členom Uredbe 2021/1148/EU in 8. členom Uredbe 2021/1149/EU, in
– sredstva slovenske udeležbe, kot izhaja iz 15. člena Uredbe 2021/1147/EU, 12. člena Uredbe 2021/1148/EU in 12. člena Uredbe 2021/1149/EU.
(2) Republika Slovenija upravlja sredstva iz prejšnjega odstavka v skladu s 63. členom Uredbe 2018/1046/EU, 7. členom Uredbe 2021/1060/EU, 9. členom Uredbe 2021/1147/EU, 9. členom Uredbe 2021/1148/EU in 9. členom Uredbe 2021/1149/EU na način deljenega upravljanja.
(3) Organi upravljanja lahko v skladu s 26. členom Uredbe 2021/1060/EU sporazumno do 5% začetnih nacionalnih dodelitev iz prve alineje prvega odstavka tega člena prerazporedijo na drug sklad iz sporazuma o partnerstvu pod pogojem iz točke (d) drugega odstavka 40. člena Uredbe 2021/1060/EU.
4. člen 
(tehnična pomoč) 
Tehnično pomoč, ki se v skladu s točko (vi) pod (b) petega odstavka 36. člena in točko (e) 51. člena Uredbe 2021/1060/EU dodeljuje po pavšalni stopnji 6 % sredstev programa AMIF, programa SNV in programa IUMV, smejo organi upravljanja in nadzora uporabljati za aktivnosti načrtovanja, upravljanja, spremljanja, vrednotenja in revidiranja programa AMIF, programa SNV in programa IUMV ter za prepoznavnost, preglednost in komuniciranje v zvezi z izvajanjem evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji.
5. člen 
(sinergije, komplementarnosti in razmejitve) 
Udeleženci izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji si za dosego ciljev iz 2. člena te uredbe ter v skladu s sporazumom o partnerstvu prizadevajo za medsebojno povezovanje vsebin iz programa AMIF, programa SNV in programa IUMV ter za iskanje sinergij in komplementarnosti z nacionalnimi in regionalnimi programi ter programi na ravni Evropske unije, pri tem pa skrbijo, da se vsebine operacij ne prekrivajo na način, ki bi vodil do nedovoljenega dvojnega financiranja.
6. člen 
(načelo partnerstva) 
Načelo partnerstva iz 8. člena Uredbe 2021/1060/EU se po tej uredbi uresničuje z vključevanjem reprezentativnih organizacij, zvez, združenj in skupnosti, ki v skladu s cilji programa AMIF, programa SNV in programa IUMV delujejo na območju Republike Slovenije, v postopke načrtovanja, spremljanja, vrednotenja in izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji ter z uravnoteženo zastopanostjo predstavnikov samoupravnih lokalnih skupnosti, regionalnih razvojnih agencij, ekonomskih in socialnih partnerjev, raziskovalnih organizacij in univerz ter civilne družbe s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialne vključenosti, pravic invalidov, enakosti spolov in nediskriminacije v odboru za spremljanje.
7. člen 
(horizontalni omogočitveni pogoji) 
(1) Horizontalni omogočitveni pogoji iz 15. člena v zvezi s prilogo III Uredbe 2021/1060/EU morajo biti izpolnjeni v celotnem obdobju izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji, njihovo izpolnjevanje pa se preverja na način, ki je določen v programu AMIF, programu SNV in programu IUMV.
(2) Organ upravljanja na vidnem mestu na enotnem spletnem portalu iz petega odstavka 39. člena te uredbe objavi obrazec za pritožbe posameznikov v zvezi s kršitvami pri izvajanju evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji.
(3) Kadar se pritožbe nanašajo na kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti tudi na kršitve pravic invalidov, kot so navedene v programu AMIF, programu SNV in programu IUMV, organ upravljanja enkrat letno poroča odboru za spremljanje o vsebini pritožb, številu ugotovljenih neskladij in izvedenih popravljalnih ukrepih.
8. člen 
(okvir smotrnosti) 
(1) Okvir smotrnosti se v skladu s 16. in 17. členom Uredbe 2021/1060/EU zagotavlja z rednim spremljanjem kazalnikov učinka in rezultatov iz programa AMIF, programa SNV in programa IUMV ter z obdobnim poročanjem organa upravljanja Evropski komisiji o njihovem izpolnjevanju.
(2) Okvir smotrnosti lahko vključuje tudi organiziranje pregledovalnih sej za proučitev smotrnosti v skladu z 41. členom Uredbe 2021/1060/EU.
II. UDELEŽENCI IN NJIHOVE NALOGE 
9. člen 
(udeleženci) 
(1) Udeleženci izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) so:
1. organ upravljanja iz prvega odstavka 71. člena Uredbe 2021/1060/EU,
2. organ za računovodenje iz prvega odstavka 71. člena Uredbe 2021/1060/EU,
3. revizijski organ iz drugega odstavka 71. člena Uredbe 2021/1060/EU,
4. posredniško telo iz 8. točke 2. člena Uredbe 2021/1060/EU,
5. odbor za spremljanje iz 38. člena Uredbe 2021/1060/EU in
6. upravičenci iz 9. točke pod (a) 2. člena Uredbe 2021/1060/EU.
(2) Organ upravljanja sklene sporazum o sodelovanju z organom za računovodenje in revizijskim organom.
(3) Če se glede posamezne operacije pri istem udeležencu izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji združijo naloge upravljanja in nadzora ali upravljanja ali nadzora na eni strani in izvajanja na drugi, se načelo ločitve funkcij zagotovi z delitvijo obeh vrst nalog med notranje organizacijske enote takega udeleženca.
10. člen 
(organ upravljanja) 
(1) Organ upravljanja je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Organ upravljanja opravlja naloge iz 72., 73., 74., 75. in 76. člena Uredbe 2021/1060/EU, od katerih nekatere delno ali v celoti prenese na posredniško telo v skladu s sporazumom iz tretjega odstavka 12. člena te uredbe.
(3) Organ upravljanja lahko ustanovi koordinacijsko delovno skupino za usklajeno in poenoteno delo udeležencev izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji.
11. člen 
(revizijski organ) 
(1) Revizijski organ je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom.
(2) Revizijski organ opravlja naloge iz 77. do 80. člena Uredbe 2021/1060/EU.
12. člen 
(posredniško telo) 
(1) Posredniško telo je vladna služba za oskrbo in integracijo migrantov.
(2) Posredniško telo izvaja javne razpise s svojega delovnega področja in opravlja aktivnosti v zvezi z operacijami, dodeljenimi na podlagi javnih razpisov, v skladu s točkama (a) in (e) prvega odstavka 72. člena, točkami (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) in (i) drugega odstavka 73. člena ter točkama (a) in (b) prvega odstavka 74. člena Uredbe 2021/1060/EU, zlasti pa:
1. izvaja javne razpise v skladu z akcijskim načrtom programa AMIF;
2. vsebinsko in finančno spremlja izvajanje operacij;
3. izvaja upravljalna preverjanja v skladu z 32. členom te uredbe;
4. zagotavlja podatke za spremljanje doseganja okvira smotrnosti v informacijskem sistemu organa upravljanja iz 41. člena te uredbe;
5. omogoča dostop do dokumentacije in zagotavlja vpogled vanjo organom upravljanja in nadzora ter nadzornim organom Evropske unije.
(3) Organ upravljanja in posredniško telo skleneta sporazum o prenosu nalog, v katerem podrobneje določita način izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka in način nadzora v skladu s točko (d) 72. člena Uredbe 2021/1060/EU.
13. člen 
(organ za računovodenje) 
(1) Organ za računovodenje je notranja organizacijska enota ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojna za upravljanje sredstev Evropske unije.
(2) Organ za računovodenje opravlja v okviru nalog iz prvega odstavka 76. člena Uredbe 2021/1060/EU zlasti naslednje naloge:
– prejema plačila prispevka Evropske unije na podračune skladov;
– izvršuje povračila prispevkov Evropske unije iz namenskih podračunov programa AMIF, programa SNV in programa IUMV v državni proračun;
– v primeru nepravilnosti pripravlja zahtevke za vračilo neupravičeno prejetih sredstev na podračune skladov;
– vodi evidence o transakcijah v zvezi z nalogami iz predhodnih alinej in evidence o obrestih.
14. člen 
(odbor za spremljanje) 
(1) V skladu z 38. in 39. členom Uredbe 2021/1060/EU se ustanovi odbor za spremljanje programa AMIF, programa SNV in programa IUMV v programskem obdobju 2021–2027 (odbor za spremljanje).
(2) Odbor za spremljanje opravlja naloge iz 40. člena Uredbe 2021/1060/EU.
15. člen 
(sestava odbora za spremljanje) 
(1) V skladu z načelom partnerstva iz 6. člena te uredbe in ob spoštovanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L št. 74/1 z dne 14. 3. 2014, str. 1) se v odbor za spremljanje imenujejo naslednji člani:
a) z ministrstev, iz vladne službe in organa v sestavi:
1. pet predstavnikov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
2. en predstavnik Policije,
3. en predstavnik ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, s področja vizumske politike,
4. en predstavnik ministrstva, pristojnega za obrambo, s področja zaščite in odpornosti kritične infrastrukture ter obvladovanja kriz,
5. en predstavnik vladne službe za oskrbo in integracijo migrantov ter
6. en predstavnik notranje organizacijske enote ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojna za upravljanje sredstev Evropske unije;
b) s strani partnerjev:
1. iz lokalnih skupnosti:
– en predstavnik lokalnih skupnosti, ki ga med sabo na pregleden način izberejo reprezentativna združenja občin in mestnih občin;
2. iz regionalnih razvojnih agencij:
– en predstavnik regionalnih razvojnih agencij, ki ga na pregleden način izbere krovno združenje regionalnih razvojnih agencij;
3. izmed ekonomskih in socialnih partnerjev:
– en predstavnik delodajalskih organizacij, ki ga med sabo na pregleden način izberejo delodajalske organizacije, vključene v Ekonomsko-socialni svet,
– en predstavnik sindikalnih organizacij, ki ga med sabo na pregleden način izberejo sindikalne organizacije, vključene v Ekonomsko-socialni svet;
4. iz nevladnih organizacij:
– en predstavnik nevladnih organizacij s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, socialne vključenosti, enakosti spolov in nediskriminacije, ki ga na pregleden način izbere ena reprezentativna krovna nevladna organizacija ali več reprezentativnih krovnih nevladnih organizacij, ki vsaka zase ali skupaj združujejo nevladne organizacije z vsega območja Republike Slovenije;
5. iz invalidskih organizacij:
– en predstavnik invalidov, ki ga med člani invalidskih organizacij na pregleden način izbere nacionalni svet invalidskih organizacij;
6. iz raziskovalnih organizacij in z univerz:
– en predstavnik raziskovalnih zavodov s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki ga na pregleden način izbere nacionalna koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov, in
– en predstavnik univerz, ki ga na pregleden način izbere krovno združenje vodstev univerz.
(2) Predsednik odbora za spremljanje je eden od predstavnikov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, iz 1. točke pod a) prejšnjega odstavka.
(3) Predsednika in člane odbora za spremljanje v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti na sejah odbora za spremljanje nadomeščajo njihovi namestniki.
(4) Predsednika in člane odbora za spremljanje ter njihove namestnike imenuje Vlada Republike Slovenije.
16. člen 
(drugi udeleženci v odboru za spremljanje) 
(1) Odbor za spremljanje omogoča redno spremljanje svojega dela predstavniku Evropske komisije v skladu z drugim odstavkom 39. člena Uredbe 2021/1060/EU tako, da ga vabi na svoje seje. Predstavnik Evropske komisije svetuje pri delu odbora za spremljanje in nima glasovalne pravice.
(2) Kadar se na sejah odbora za spremljanje obravnavajo vsebine z delovnega področja Evropske investicijske banke ali decentraliziranih agencij s področja migracij, notranje varnosti in integriranega upravljanja meja, se v skladu s prvim in tretjim odstavkom 39. člena Uredbe 2021/1060/EU na sejo odbora za spremljanje povabijo njihovi predstavniki, ki sodelujejo pri delu odbora s svetovanjem in spremljanjem ter nimajo glasovalne pravice.
(3) V odboru za spremljanje lahko v vlogi revizijskega organa kot opazovalci sodelujejo tudi predstavniki organa v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom.
17. člen 
(sekretar odbora za spremljanje) 
Za organizacijo sej odbora za spremljanje in usklajeno izvajanje izvedbenih nalog z delovnega področja odbora za spremljanje skrbi sekretar odbora za spremljanje, ki ga imenuje minister, pristojen za notranje zadeve.
18. člen 
(materialna in tehnična sredstva) 
Materialna in tehnična sredstva, ki so potrebna za nemoteno delovanje odbora za spremljanje, zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
19. člen 
(nagrade in stroški) 
Odbor za spremljanje ne zagotavlja izplačil sejnin ali drugih nagrad niti povračil stroškov ali drugih nadomestil članom odbora za spremljanje, njihovim namestnikom in drugim vabljenim na seje odbora za spremljanje.
20. člen 
(poslovnik odbora za spremljanje) 
Organizacija in način delovanja odbora za spremljanje se podrobneje določita v poslovniku odbora za spremljanje.
21. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci so lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, ministrstva, organi v sestavi ministrstev in vladne službe, katerih operacija je izbrana za financiranje s sredstvi programa AMIF, programa SNV ali programa IUMV.
22. člen 
(organ, pristojen za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam) 
Pristojni organ za sodelovanje z Evropskim uradom za bolj proti goljufijam je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom.
23. člen 
(priročnik za izvajanje programov in navodila posredniškega telesa) 
(1) Organ upravljanja podrobneje določi naloge udeležencev izvajanja programa AMIF, programa SNV in programa IUMV v navodilih, ki se objavijo na enotnem spletnem portalu iz petega odstavka 39. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: priročnik za izvajanje programov).
(2) Posredniško telo podrobneje določi postopke v zvezi s svojimi nalogami v navodilih, ki jih po pridobitvi potrditve o njihovi skladnosti s to uredbo in priročnikom za izvajanje programov organ upravljanja zanj objavi na enotnem spletnem portalu iz petega odstavka 39. člena te uredbe.
III. AKCIJSKI NAČRTI ZA IZVAJANJE EVROPSKE POLITIKE NA PODROČJU NOTRANJIH ZADEV 
24. člen 
(akcijski načrt) 
(1) Akcijski načrt za izvajanje evropske politike za področje notranjih zadev v Republiki Sloveniji je vsebinska in finančna razčlenitev programa AMIF, programa SNV in programa IUMV (akcijski načrt).
(2) Z akcijskim načrtom se določajo načini doseganja posebnih ciljev programa AMIF, programa SNV in programa IUMV ter so v okviru posameznega posebnega cilja prikazani po vrstah ukrepov, ukrepih, nosilcih vsebin, načinu izbire operacij, finančnih razporeditvah dodelitev po letih in po morebitnih drugih merilih.
(3) V akcijskem načrtu je stopnja sofinanciranja iz proračuna Evropske unije določena glede na skupne upravičene stroške in je lahko glede na način izbire operacij različna, vendar največ do višine, kot je za posamezne vrste ukrepov določena v programu AMIF, programu SNV in programu IUMV.
(4) Akcijski načrt se sprejme za programsko obdobje 2021–2027 in je izhodišče za pripravo državnega proračuna.
25. člen 
(priprava in sprejetje akcijskih načrtov) 
(1) Organ upravljanja na podlagi programa AMIF, programa SNV in programa IUMV pripravi osnutke akcijskih načrtov ter jih pošlje v pregled in morebitno dopolnitev ministrstvom, organu v sestavi ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, vladni službi in drugim institucijam, ki so v osnutkih akcijskih načrtov določeni kot nosilci vsebin.
(2) Organ upravljanja ob upoštevanju dopolnitev nosilcev vsebin pripravi predloge akcijskih načrtov, v njihovih obrazložitvah pa navede razloge, zakaj nekaterih predlogov ni upošteval oziroma jih je upošteval drugače, kot so bili predlagani, ter jih pošlje v potrditev odboru za spremljanje.
(3) Če odbor za spremljanje ugotovi, da ima predlog akcijskega načrta vsebinske ali tehnične pomanjkljivosti, pripravi predloge izboljšav in popravkov ter jih pošlje organu upravljanja, ki pripravi nov predlog akcijskega načrta.
(4) Organ upravljanja na pobudo nosilca vsebin ali po lastni presoji spremeni ali dopolni veljavni akcijski načrt najmanj po vsakokratnem sprejetju oziroma spremembi ali dopolnitvi državnega proračuna oziroma po vsakokratnem rebalansu državnega proračuna.
(5) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za nebistvene popravke veljavnega akcijskega načrta, kar je primer zlasti pri prenosu sredstev znotraj operacij istega nosilca vsebin ali pri tehničnih popravkih, organu upravljanja takih sprememb ali dopolnitev ni treba predložiti v pregled nosilcem vsebin v skladu s prvim odstavkom tega člena niti mu jih ni treba poslati v potrditev odboru za spremljanje v skladu z drugim odstavkom tega člena.
IV. NAČINA IZBIRE OPERACIJ IN NJIHOVO POTRJEVANJE 
26. člen 
(načina izbire operacij) 
(1) Načina izbire operacij sta javni razpis in neposredna dodelitev.
(2) Način izbire operacij z neposredno dodelitvijo se v akcijskem načrtu lahko določi za tiste operacije, ki imajo podlago v zakonu ali strategiji na nacionalni ravni.
(3) Organ upravljanja pripravi predlog metodologije in meril za izbiro operacij ter jih v skladu s točko (a) drugega odstavka 40. člena Uredbe 2021/1060/EU pošlje Evropski komisiji najmanj 15 dni pred njihovim pošiljanjem v potrditev odboru za spremljanje.
27. člen 
(javni razpis) 
(1) Organ upravljanja in posredniško telo izvajata javne razpise v okvirih, ki so opredeljeni v akcijskih načrtih, v skladu s predpisi, ki veljajo na področju, na katero se posamezna operacija nanaša, ter po postopkih, kot jih določajo predpisi, ki urejajo javne finance in postopke izvrševanja proračuna.
(2) Operacija je potrjena, ko organ upravljanja ali posredniško telo z izvajalcem, ki je na javnem razpisu izbran za izvedbo operacije, skleneta pogodbo o izvajanju operacije.
(3) S podpisom pogodbe izvajalec iz prejšnjega odstavka postane upravičenec.
28. člen 
(neposredna dodelitev) 
(1) Izvajalec neposredno dodeljene operacije v skladu z akcijskim načrtom pošlje prijavo operacije organu upravljanja.
(2) Organ upravljanja po opravljeni kontroli popolnosti in pravilnosti prijave operacije iz prejšnjega odstavka izda odločitev o podpori.
(3) Operacija je potrjena, ko izvajalec neposredno dodeljene operacije, ki s tem postane upravičenec, sopodpiše odločitev o podpori.
V. IZVAJANJE OPERACIJ 
1. Splošno
29. člen 
(obdobje upravičenosti za črpanje sredstev) 
Obdobje upravičenosti črpanja sredstev programa AMIF, programa SNV in programa IUMV je v skladu z drugim odstavkom 63. člena Uredbe 2021/1060/EU od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2029.
30. člen 
(pravila upravičenosti za črpanje sredstev) 
Način uveljavljanja in dokazovanja stroškov in izdatkov upravičencev, ki izvajajo operacije programa AMIF, programa SNV in programa IUMV, podrobneje določi organ upravljanja v navodilih, ki se objavijo na enotnem spletnem portalu iz 39. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: pravila upravičenosti za črpanje sredstev).
2. Preverjanja
31. člen 
(vrste preverjanj) 
V okviru izvajanja operacij so preverjanja po tej uredbi:
– upravljalna preverjanja iz 74. člena Uredbe 2021/1060/EU in
– preverjanja opravljanja prenesenih nalog nad posredniškim telesom iz točke (d) prvega odstavka 72. člena Uredbe 2021/1060/EU.
32. člen 
(upravljalna preverjanja) 
(1) Upravljalna preverjanja iz prve alineje prejšnjega člena so:
– administrativna preverjanja in
– preverjanja na kraju samem.
(2) Vsebina in način izvajanja upravljalnih preverjanj, popravljalnih ukrepov in finančnih popravkov v primeru odkritih napak in nepravilnosti pri izvajanju evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji se podrobneje uredijo v priročniku za izvajanje programov.
33. člen 
(administrativna preverjanja) 
(1) Administrativna preverjanja iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena so administrativna preverjanja na prvi stopnji in administrativna preverjanja na drugi stopnji ter naknadna administrativna preverjanja.
(2) V okviru administrativnih preverjanj iz prejšnjega odstavka se opravlja kontrola popolnosti in pravilnosti zahtevkov, pri čemer se zlasti preverja, ali so izdatki:
– dejansko nastali za delo, ki je bilo opravljeno, za blago, ki je bilo dobavljeno, ali za storitve, ki so bile izvedene,
– v skladu s cilji operacij,
– v skladu z zastavljenim okvirom smotrnosti,
– dokazani z računi oziroma drugimi knjigovodskimi listinami enake dokazne vrednosti in je zanje priloženo dokazilo o plačilu.
(3) Izvajalci administrativnih preverjanj na prvi stopnji so:
a) v primeru operacij, ki jih izvajajo upravičenci iz 27. člena te uredbe: notranja organizacijska enota organa upravljanja, ki je pristojna za administrativna preverjanja zahtevkov za izplačilo, ali posredniško telo, kadar je to v skladu z akcijskim načrtom nosilec vsebine;
b) v primeru operacij, ki jih izvajajo upravičenci iz 28. člena te uredbe: organ upravljanja.
(4) Izvajalec administrativnih preverjanj na drugi stopnji je organ upravljanja, ki administrativna preverjanja izvede:
a) v skladu s sedmim odstavkom 69. člena Uredbe 2021/1060/EU na zahtevo upravičenca iz 27. člena te uredbe, ki nasprotuje obvestilu izvajalca administrativnih preverjanj na prvi stopnji o znižanju upravičenih izdatkov;
b) po prostem preudarku in na način, ki je določen v priročniku za izvajanje programov.
(5) Administrativno preverjanje iz tretjega odstavka tega člena se izvede v 30 dneh od prejema popolnega in pravilnega zahtevka za izplačilo, administrativno preverjanje iz prejšnjega odstavka pod točko a) pa se izvede v 30 dneh od prejema zahteve za preveritev pravilnosti oziroma utemeljenosti odločitve v okviru administrativnega preverjanja na prvi stopnji o znižanju višine upravičenih izdatkov iz zahtevka za izplačilo.
(6) Organ upravljanja opravlja naknadna administrativna preverjanja kot občasna, obdobna ali naključna preverjanja zakonitosti, smotrnosti in tehnične pravilnosti že opravljenih administrativnih preverjanj na način, ki je podrobneje določen v priročniku za izvajanje programov.
34. člen 
(izplačila iz državnega proračuna) 
(1) Opravljena administrativna preverjanja iz točke a) tretjega odstavka prejšnjega člena so pogoj za povračilo sredstev iz državnega proračuna upravičencem iz 27. člena te uredbe.
(2) Upravičenci iz 27. člena te uredbe uveljavljajo povračila izdatkov z zahtevkom za izplačilo, ki mu priložijo dokazila o nastalih stroških in njihovih plačilih, v informacijskem sistemu organa upravljanja iz 41. člena te uredbe.
35. člen 
(povračila v državni proračun) 
(1) Opravljena administrativna preverjanja iz točke b) tretjega odstavka in četrtega odstavka 33. člena te uredbe so pogoj za povračilo na podlagi zahtevka za povračilo prispevka Evropske unije v državni proračun.
(2) Upravičenci iz 28. člena te uredbe in notranja organizacijska enota organa upravljanja, ki je pristojna za administrativna preverjanja zahtevkov za izplačilo in njihovo izvedbo v primeru upravičencev iz 27. člena te uredbe, po izvedenem izplačilu iz državnega proračuna pripravijo zahtevke za povračilo v informacijskem sistemu organa upravljanja iz 41. člena te uredbe.
(3) Organ za računovodenje izvede prenos sredstev v državni proračun v višini prispevka Evropske unije v ugotovljeni višini upravičenih izdatkov iz podračunov programa AMIF, programa SNV in programa IUMV.
36. člen 
(preverjanja na kraju samem) 
(1) Organ upravljanja in posredniško telo izvajata preverjanja na kraju samem v okviru svojih nalog samostojno ali skupaj v skladu z letnim načrtom preverjanj izvajanja operacij na kraju samem.
(2) Organ upravljanja pripravi načrt preverjanj izvajanja operacij na kraju samem po predhodno izvedeni analizi tveganj.
37. člen 
(preverjanja opravljanja prenesenih nalog) 
Organ upravljanja preverja zakonitost in ustreznost opravljanja prenesenih nalog z redno izmenjavo informacij s posredniškim telesom in obdobno v skladu s sporazumom o prenosu nalog.
38. člen 
(nepravilnosti, finančni popravki in vračila) 
(1) Udeleženci morajo pri svojem delu preprečevati, odkrivati in odpravljati nepravilnosti ter o njih poročati.
(2) Udeleženci morajo izvajati finančne popravke v zvezi z odkritimi posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi. Finančni popravki se izvedejo na podlagi ugotovljenih neupravičenih izdatkov. Kadar zneska neupravičenih izdatkov ni mogoče natančno določiti, se lahko uporabi pavšalni znesek ali ekstrapolirani finančni popravek.
(3) Podlaga za vračilo sredstev so ugotovljene nepravilnosti v okviru administrativnih preverjanj, preverjanj na kraju samem in ugotovitev revizijskega organa.
(4) V primeru neupravičene porabe sredstev iz 3. člena te uredbe organ za računovodenje oblikuje zahtevek za vračilo:
– v primeru operacij, ki jih izvajajo upravičenci iz 27. člena te uredbe: do notranje organizacijske enote organa upravljanja, ki je v skladu z akcijskim načrtom nosilec vsebine, in do posredniškega telesa, ki je v okviru svojih nalog izvedlo javni razpis;
– v primeru operacij, ki jih izvajajo upravičenci iz 28. člena te uredbe: do upravičenca.
(5) Organ upravljanja o ugotovljenih nepravilnostih poroča slovenski koordinacijski točki za sodelovanje z Evropskim uradom za bolj proti goljufijam v skladu s temeljnimi, delegiranimi in izvedbenimi uredbami Evropske komisije, ki opredeljujejo obveze glede poročanja.
VI. PREPOZNAVNOST, PREGLEDNOST IN KOMUNICIRANJE 
39. člen 
(naloge organa upravljanja) 
(1) Za obveščanje javnosti in komuniciranje z javnostmi je pristojen organ upravljanja v skladu s 46., 47., 48. in 49. členom Uredbe 2021/1060/EU.
(2) Način zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja, ki ga v okviru svojih nalog po tej uredbi v skladu s 46. členom Uredbe 2021/1060/EU izvajajo udeleženci iz 2. do 5. točke prvega odstavka 9. člena te uredbe, podrobneje določi organ upravljanja v navodilih, ki se objavijo na enotnem spletnem portalu iz petega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: navodila za izvajanje prepoznavnosti in preglednosti ter za komuniciranje).
(3) Če gre pri zagotavljanju prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja za trajne upravne naloge, se sredstva za opravljanje teh nalog dodelijo iz sredstev tehnične pomoči iz 4. člena te uredbe, sredstva za zagotavljanje prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja na ravni posamezne operacije pa se zagotovijo z namenskimi sredstvi za ta namen znotraj posamezne operacije.
(4) Organ upravljanja med svojim osebjem določi skrbnika za komuniciranje, ki skrbi za zagotavljanje prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja na ravni programa AMIF, programa SNV in programa IUMV ter sodeluje s koordinatorjem za komuniciranje in Evropsko komisijo v skladu z 48. členom Uredbe 2021/1060/EU.
(5) Organ upravljanja poskrbi, da so vsebine, ki jih je po tej uredbi treba objaviti, objavljene in se redno posodabljajo na enotnem spletnem portalu, ki ga vzpostavi ministrstvo, pristojno za kohezijo in regionalni razvoj, v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (enotni spletni portal).
40. člen 
(naloge upravičencev) 
Upravičenci izvajajo aktivnosti za prepoznavnost, preglednost in komuniciranje v skladu s 50. členom Uredbe 2021/1060/EU in navodili za izvajanje prepoznavnosti in preglednosti ter za komuniciranje in na način, ki je opredeljen v pogodbi o izvajanju operacije oziroma v odločitvi o podpori.
VII. INFORMACIJSKA PODPORA 
41. člen 
(enotni informacijski sistem organa upravljanja) 
Informacijska podpora za načrtovanje, upravljanje in nadzor ter finančno spremljanje izvajanja evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji se zagotavlja v enotnem informacijskem sistemu organa upravljanja.
42. člen 
(vnos podatkov v enotni informacijski sistem organa upravljanja in dostop do njih) 
(1) Organ upravljanja omogoča udeležencem vnos podatkov in vpogledovanje v enotni informacijski sistem organa upravljanja v skladu z dodeljenimi pravicami.
(2) Šteje se, da so udeleženci iz prejšnjega odstavka, kadar so v vlogi naslovnikov pisanj ali prevzemnikov nalog, seznanjeni z obstojem pisanj oziroma dodeljenih nalog v trenutku, ko je aktivnost elektronskega pošiljanja pisanj oziroma nalog zaključena v enotnem informacijskem sistemu organa upravljanja.
(3) Če je izvedba posamezne aktivnosti vezana na rok, se ne glede na prejšnji odstavek šteje, da rok začne teči naslednji dan po vnosu podatka v enotni informacijski sistem organa upravljanja.
VIII. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
43. člen 
(hramba dokumentacije) 
Udeleženci hranijo izvirno dokumentacijo, ki je nastala v zvezi z izvajanjem evropske politike na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji, v skladu z 82. členom Uredbe 2021/1060/EU in predpisi, ki urejajo hrambo dokumentarnega gradiva, tako, da upoštevajo tista pravila, ki so strožja oziroma ki določajo daljše roke hrambe.
IX. KONČNA DOLOČBA 
44. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-55/2023
Ljubljana, dne 2. februarja 2023
EVA 2022-1711-0035
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost