Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2023 z dne 3. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2023 z dne 3. 2. 2023

Kazalo

256. Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi, stran 922.

  
Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I   A K T 
o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
Ta splošni akt predpisuje pogoje za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
1. Amaterska radiogoniometrija (v nadaljnjem besedilu: ARG) je tehnično športna dejavnost, pri kateri udeleženci s pomočjo posebnega sprejemnika iščejo oddajnike na določenem geografskem območju.
2. Efektivna izotropna sevana moč (angl. »effective isotropic radiated power«, v nadaljenem besedilu: e.i.r.p.) – je zmnožek moči, dovedene v anteno, in dobitka antene v dani smeri glede na izotropno anteno.
3. Klicni znaki so mednarodno predpisani identifikacijski znaki sestavljeni iz črk in številk po pravilih, določenih v 19. členu Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze (v nadaljnjem besedilu: ITU RR), s katerim se identificira oddajanje radioamaterskih radijskih postaj.
4. Radioamater je fizična oseba, ki je opravila izpit pred izpitno komisijo radioamaterske organizacije, izvaja radioamaterske in radioamaterske satelitske storitve v skladu z radioamaterskim kodeksom in ima veljavno radioamatersko dovoljenje.
5. Radioamatersko dovoljenje je odločba agencije, s katero podeli radioamaterju, radioamaterskemu društvu ali radioamaterski organizaciji pravico do uporabe radijskih frekvenc predvidenih za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev.
6. Radioamatersko društvo je društvo registrirano za namene izvajanja radioamaterske in radioamaterske satelitske storitve, v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo društev.
7. Radioamaterska organizacija je registrirana zveza radioamaterskih društev oziroma društvo, ki je registrirano po zakonu, ki ureja organizacijo društev, in ki zastopa njihove skupne interese v Republiki Sloveniji in v tujini ter je članica Mednarodne radioamaterske organizacije (v nadaljnjem besedilu: IARU).
8. Radioamaterska radijska postaja je radijska postaja za izvajanje radioamaterske oziroma radioamaterske satelitske storitve.
9. Radioamaterska radijska postaja za posebne tehnike prenosa je radioamaterska radijska postaja, ki oddaja posebne radijske signale za prenos informacij.
10. Radioamaterska radijska postaja za radiogoniometriranje je radijska postaja, ki oddaja posebne radijske signale za namen ARG.
11. Radioamaterski radijski svetilnik je radioamaterska radijska postaja, ki oddaja posebne radijske signale za raziskovanje razširjanja radijskih valov in za druge tehnične raziskave.
12. Radioamaterski radiofrekvenčni pasovi so radijske frekvence, ki so za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev predvidene s predpisi, ki določajo načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov in uporabo radijskih frekvenc.
13. Radioamaterski repetitor je enosmerna ali dvosmerna radioamaterska radijska postaja, ki samodejno sprejema in oddaja radijske signale drugih radioamaterskih radijskih postaj.
14. Uporaba radioamaterske radijske postaje po tem splošnem aktu pomeni oddajanje na radiofrekvenčnih pasovih namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi.
15. Vrste oddaje so mednarodno določeni različni načini prenosa informacij pri oddajanju radioamaterske radijske postaje.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22, v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen 
(pogoji za uporabo radioamaterskih radijskih postaj) 
(1) Pogoji uporabe radioamaterske radijske postaje morajo biti glede na namen uporabe radioamaterskih radiofrekvenčnih pasov in razred radioamaterja skladni:
1. z dokumenti Mednarodne telekomunikacijske zveze (v nadaljnjem besedilu: ITU), Konference evropskih uprav za pošto in telekomunikacije (v nadaljnjem besedilu: CEPT) in IARU ter
2. z največjimi dovoljenimi močmi oddajnikov radioamaterske radijske postaje, ki ne presegajo vrednosti, določenih v 4. členu tega splošnega akta.
(2) Radioamaterske radijske postaje ni dopustno uporabljati v komercialne namene in za pridobivanje premoženjske koristi.
4. člen 
(radiofrekvenčni pasovi in največje dovoljene oddajne moči) 
(1) Radiofrekvenčni pasovi in največje dovoljene oddajne moči namenjene radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi so določene v Tabeli št. 1:
Tabela št. 1: Radiofrekvenčni pasovi in največje dovoljene oddajne moči
Radijska frekvenca namenjena radioamaterski storitvi z največjimi dovoljenimi močmi za radioamaterja A in N razreda
Radijska frekvenca namenjena radioamaterski satelitski storitvi z največjimi dovoljenimi močmi za radioamaterja A razreda
Frekvenčni pas | 
Uporaba frekvenčnega pasu: 
primarna (P) oziroma 
sekundarna (S)
Največja dovoljena oddajna moč za radioamaterja razreda
Frekvenčni pas | 
Uporaba frekvenčnega pasu: 
primarna (P) oziroma 
sekundarna (S)
Največja dovoljena oddajna moč za radioamaterja razreda
 
A
N
 
A
135,7 – 137,8 kHz
S
1 W e.i.r.p.
 
 
 
472 – 479 kHz
S
5 W e.i.r.p.
 
 
 
1 810 – 1 850 kHz
P
1 500 W
 
 
 
1 850 – 2 000 kHz
S
1 500 W
3 500 – 3 800 kHz
P
1 500 W
100 W
 
 
5351,5 – 5366,5 kHz
S
15 W e.i.r.p.
 
 
 
7 000 – 7 200 kHz
P
1 500 W
100 W
7 000 – 7 100 kHz
P
1 500 W
10 100 – 10 150 kHz
S
300 W
 
 
 
14 000 – 14 350 kHz
P
1 500 W
 
14 000 – 14 250 kHz
P
1 500 W
18 068 – 18 168 kHz
P
1 500 W
 
18 068 – 18 168 kHz
P
300 W
21 000 – 21 450 kHz
P
1 500 W
100 W
21 000 – 21 450 kHz
P
1 500 W
24 890 – 24 990 kHz
P
1 500 W
 
24 890 – 24 990 kHz
P
300 W
28 000 – 29 700 kHz
P
1 500 W
100 W
28 000 – 29 700 kHz
P
1 500 W
40,66 – 40,70 MHz
S
100 W
 
 
 
50 – 52 MHz
S
100 W
25 W
 
 
70 – 70,45 MHz
S
100 W
25 W
 
 
144 – 146 MHz
P
1 500 W
25 W
144 – 146 MHz
P
1 500 W
430 – 432 MHz
P
50 W
25 W
 
 
432 – 438 MHz
P
1 500 W
25 W
432 – 438 MHz
P
1 500 W
438 – 440 MHz
P
50 W
25 W
 
 
1 240 – 1 300 MHz
S
300 W
 
1 260 – 1 270 MHz
S
50 W
2 300 – 2 450 MHz
S
300 W
 
2 400 – 2 450 MHz
S
50 W
3 400 – 3 410 MHz
S
100 W
 
 
 
5 650 – 5 830 MHz
S
100 W
 
5 830 – 5 850 MHz
S
50 W
10 – 10,50 GHz
S
100 W
 
10,45 – 10,50 GHz
S
50 W
24 – 24,05 GHz
P
50 W
 
24 – 24,05 GHz
P
50 W
24,05 – 24,25 GHz
S
50 W
 
 
 
47 – 47,2 GHz
P
50 W
 
47 – 47,2 GHz
P
50 W
47,2 – 48,5 GHz
S
50 W
 
 
 
75,5 – 77,5 GHz
S
50 W
 
76 – 77,5 GHz
S
50 W
77,5 – 78 GHz
P
50 W
 
77,5 – 78 GHz
P
50 W
78 – 81,5 GHz
S
50 W
 
78 – 84 GHz
S
50 W
122,25 – 123,00 GHz
S
50 W
 
 
 
134 – 136 GHz
P
50 W
 
134 – 136 GHz
P
136 – 141 GHz
S
50 W
136 – 141 GHz
S
241 – 248 GHz
S
50 W
241 – 248 GHz
S
248 – 250 GHz
P
50 W
 
248 – 250 GHz
P
(2) Radioamaterjem razreda N ni dovoljena uporaba satelitskih radijskih frekvenčnih pasov.
(3) V frekvenčnih pasovih za delo opreme v industrijske, znanstvene in medicinske namene ISM (ISM – angl. »industrial, scientific and medical«), kot so: 40,66 – 40,70 MHz, 433,05 – 434,79 MHz, 2 400 – 2 450 MHz, 5 725 – 5 850 MHz, 24 – 24,25 GHz, 121 – 123 GHz in 244 – 246 GHz, se lahko uporabljajo radijske frekvence za delo opreme v ISM namene. V ISM frekvenčnih pasovih mora radioamaterska radijska postaja privzeti motnje, ki jih ta oprema povzroča.
(4) Moč oddajnika se šteje kot moč enega ali vsota moči iz več oddajnikov, na istem frekvenčnem področju, ki se v istem časovnem terminu dovedejo v antenske prenosne vode. Moč oddajnika (srednja) je povprečna moč, ki jo oddajnik dovede v antenski prenosni vod v časovnem intervalu, dovolj dolgem v primerjavi z najnižjo frekvenco, ki nastane z modulacijo pri normalnih obratovalnih pogojih.
(5) Status primarne (P) ali sekundarne (S) uporabe posameznih frekvenčnih pasov je določena s splošnim aktom, ki ureja načrt uporabe radijskih frekvenc. V določenem frekvenčnem pasu ima primarni uporabnik prednost pred sekundarnim uporabnikom. Radioamaterske postaje kot sekundarni uporabniki ne smejo povzročati motenj primarnim uporabnikom ter ne morejo zahtevati zaščite pred primarnimi uporabniki v istem frekvenčnem pasu.
5. člen 
(tehnični ukrepi za zagotavljanje elektromagnetne združljivosti) 
(1) Za zagotavljanje elektromagnetne združljivosti EMC med napravami mora radioamater izvesti potrebne tehnične ukrepe, da jakost ustvarjenega električnega polja na območjih, kjer ljudje uporabljajo elektronske naprave, ne presega vrednosti 3 V/m.
(2) Zaradi zmanjšanja možnosti nastanka škodljivih motenj mora radioamater opravljati preizkuse, nastavitve in meritve na oddajniku radioamaterske radijske postaje, ki je umetno obremenjena in ne seva.
(3) Povprečna moč vsake stranske komponente, s katero oddajnik napaja antenski vod, mora biti v skladu z Dodatkom št. 3 ITU RR (Rev.WRC-2012), in sicer:
1. za radioamaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih pod 30 MHz:
– (43 + 10 log PEP) dB ali 50 dB pod srednjo močjo; velja pogoj, ki je manj strog;
2. za radioamaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih nad 30 MHz:
– (43 + 10 log PEP) dB ali 70 dB pod srednjo močjo; velja pogoj, ki je manj strog.
6. člen 
(klicni znaki) 
(1) Klicni znak, s katerim se identificira oddajanje radioamaterske radijske postaje, je sestavljen iz:
– črke in številke »S5«,
– ene številke od 0 do 9 in
– ene, dveh ali treh črk od 26-ih črk mednarodne abecede, skladno z določili 19. člena ITU RR, pri čemer se ne smejo uporabljati kombinacije črk, ki bi zaradi podobnosti s signali za nesrečo, nevarnost, alarm ali nujnost utegnile povzročiti zmedo. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) lahko zavrne vlogo zaradi neprimernega, neustreznega ali zavajajočega klicnega znaka.
(2) Klicne znake radioamaterskih radijskih postaj agencija določi iz zaporedij klicnih znakov S50A-S59ZZZ na naslednji način:
Tabela št. 2:
Zaporedje klicnih znakov
Nosilci identifikacije oddajanja radioamaterskih radijskih postaj
S50A – S50Z
radioamaterji A razreda, radioamaterska društva in radioamaterska organizacija
S50AA – S50ZZ
radioamaterji A razreda in radioamaterska organizacija
S51AA – S59ZZ
radioamaterji A razreda
S50AAA – S50XZZ
radioamaterji A razreda
S50YAA – S50YZZ
radioamaterska organizacija in radioamaterska društva za radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S50ZAA – S50ZZZ
radioamaterska društva in radioamaterska organizacija
S51AAA – S51XZZ
radioamaterska društva in radioamaterska organizacija
S51YAA – S51YZZ
radioamaterska organizacija in radioamaterska društva za radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S51ZAA – S51ZZZ
radioamaterska društva in radioamaterska organizacija
S52AAA – S52XZZ
radioamaterji N razreda
S52YAA – S52YZZ
radioamaterska organizacija in radioamaterska društva za radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S52ZAA – S52ZZZ
radioamaterji N razreda
S53AAA – S53XZZ
radioamaterska društva in radioamaterska organizacija
S53YAA – S53YZZ
radioamaterska organizacija in radioamaterska društva za radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S53ZAA – S53ZZZ
radioamaterska društva in radioamaterska organizacija
S54AAA – S54XZZ
radioamaterji A razreda
S54YAA – S54YZZ
radioamaterska organizacija in radioamaterska društva za radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S54ZAA – S54ZZZ
radioamaterji A razreda
S55AAA – S55RZZ
radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje-repetitorje, radioamaterske radijske postaje-radijske svetilnike in radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S55SAA – S55SZZ
radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje-repetitorje, ki delujejo v radioamaterskem radiofrekvenčnem pasu 1,2 GHz
S55TAA – S55TZZ
radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje-repetitorje, radioamaterske radijske postaje-radijske svetilnike in radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S55UAA – S55UZZ
radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje-repetitorje, ki delujejo v radioamaterskem radiofrekvenčnem pasu 432 MHz
S55VAA – S55VZZ
radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje-repetitorje, ki delujejo v radioamaterskem radiofrekvenčnem pasu 144 MHz
S55WAA – S55XZZ
radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje-repetitorje, radioamaterske radijske postaje-radijske svetilnike in radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S55YAA – S55YZZ
radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa v radioamaterskem računalniškem omrežju
S55ZAA – S55ZZZ
radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje-radijske svetilnike
S56AAA – S56XZZ
radioamaterji A razreda
S56YAA – S56YZZ
radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje-repetitorje, radioamaterske radijske postaje-radijske svetilnike in radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S56ZAA – S57XZZ
radioamaterji A razreda
S57YAA – S57YZZ
radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje-repetitorje, radioamaterske radijske postaje-radijske svetilnike in radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S57ZAA – S57ZZZ
radioamaterji A razreda
S58AAA – S58XZZ
radioamaterji N razreda
S58YAA – S58YZZ
radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje-repetitorje, radioamaterske radijske postaje-radijske svetilnike in radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S58ZAA – S58ZZZ
radioamaterji A razreda
S59AAA – S59XAA
radioamaterska društva in radioamaterska organizacija
S59YAA – S59YZZ
radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje-repetitorje, radioamaterske radijske postaje-radijske svetilnike in radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa
S59ZAA – S59ZZZ
radioamaterska društva in radioamaterska organizacija
(3) Klicni znak agencija dodeli radioamaterju, radioamaterskemu društvu ali radioamaterski organizaciji z radioamaterskim dovoljenjem iz tega splošnega akta.
(4) Posamezni radioamater je upravičen do enega klicnega znaka v Republiki Sloveniji.
(5) Posamezno radioamatersko društvo ali radioamaterska organizacija je upravičena do petih klicnih znakov ter enega posebnega klicnega znaka v Republiki Sloveniji. Iz te količine so za radioamaterska društva in radioamatersko organizacijo izvzeta radioamaterska dovoljenja za radioamaterske radijske postaje – repetitorje, radioamaterske radijske postaje – radijske svetilnike in radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa.
(6) Za aktivnosti ob večjih prireditvah, tekmovanjih, obletnicah ali podobnih dogodkih lahko agencija radioamaterski organizaciji na njen utemeljen predlog dodeli tudi več kot en posebni klicni znak.
(7) Klicni znak za radioamaterske radijske postaje – repetitorje in radioamaterske radijske postaje – radijske svetilnike agencija lahko dodeli samo radioamaterskim društvom in radioamaterski organizaciji. Radioamaterska organizacija koordinira njihovo postavitev in radijsko frekvenco delovanja. Radioamatersko društvo mora vlogi priložiti tudi izjavo radioamaterske organizacije o koordinaciji iz prejšnjega stavka.
(8) Agencija lahko po uradni dolžnosti spremeni ali odvzame že dodeljeni klicni ali posebni klicni znak, če ta ni v skladu s pravili oblikovanja klicnih znakov in kadar se radijske frekvence, predvidene za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev, uporablja v nasprotju z določili 40. člena zakona oziroma splošnega akta agencije.
(9) Imetnik radioamaterskega dovoljenja lahko spremeni klicni znak po preteku petih letih od dneva, ko mu je agencija podelila klicni znak ali dovoljenje kadarkoli vrne.
(10) Klicne znake, katerih dovoljenja so prenehala veljati, agencija lahko dodeli novemu imetniku po preteku desetletnega roka od prenehanja veljavnosti radioamaterskega dovoljenja.
(11) Klicni znak, katerega dovoljenje preneha veljati s prenehanjem obstoja njegovega imetnika, agencija lahko dodeli novemu imetniku po preteku petih let od dneva prenehanja obstoja njegovega imetnika.
(12) Ne glede na deseti odstavek 6. člena tega splošnega akta omejitev dodelitev klicnega znaka ne velja za zaporedja klicnih znakov, katerih nosilec je samo radioamaterska organizacija.
(13) V primeru, da se imetnik klicnega znaka odpove prehodnemu roku iz desetega odstavka 6. člena tega splošnega akta in klicnemu znaku lahko agencija dodeli klicni znak drugemu imetniku po učinkovanju odpovedi in ob upoštevanju določb iz devetega odstavka 6. člena tega splošnega akta.
(14) Agencija lahko na vlogo radioamaterskega društva ali radioamaterske organizacije izda vlagatelju posebne klicne znake z veljavnostjo največ enega leta brez možnosti podaljšanja, in sicer:
1. posebni klicni znak z več številkami, ki je sestavljen iz:
– črke in številke »S5«,
– več številk od 0 do 9 in
– ene ali več črk izmed 26-ih črk mednarodne abecede, skladno z določili 19. člena ITU RR;
2. posebni klicni znak z eno številko in več kot tremi črkami, ki je sestavljen iz:
– črke in številke »S5«;
– ene številke od 0 do 9 in
– več kot treh črk izmed 26-ih črk mednarodne abecede, skladno z določili 19. člena ITU RR, pri čemer se ne smejo uporabljati kombinacije črk, ki bi zaradi podobnosti s signali za nesrečo, nevarnost, alarm ali nujnost utegnile povzročiti zmedo.
(15) Agencija lahko zavrne vlogo zaradi neprimernega, neustreznega ali zavajajočega posebnega klicnega znaka.
7. člen 
(uporaba radioamaterske radijske postaje in klicnih znakov) 
(1) Radioamaterska radijska postaja se mora identificirati oziroma oddati klicni znak, ki ga uporablja, najmanj na vsakih 5 minut oddaje oziroma na začetku in na koncu vsake oddaje. Identifikacija radioamaterskih radijskih postaj, ki se uporabljajo za namen ARG, ni potrebna.
(2) Oddajanje radioamaterske radijske postaje na plovilu, ki je izven obalnega morja Republike Slovenije, se mora identificirati s svojim klicnim znakom, kateremu se doda pripona, sestavljena iz poševnice (/) in črk »MM«. Slednja identifikacija se ne uporablja pri plovilih namenjenih celinski plovbi.
(3) Oddajanje radioamaterske radijske postaje na zrakoplovu, se mora identificirati s svojim klicnim znakom, kateremu se doda pripona, sestavljena iz poševnice (/) in črk »AM«.
(4) Oddajanje mobilne radioamaterske radijske postaje v motornem vozilu, se lahko identificira s svojim klicnim znakom, kateremu se doda pripona, sestavljena iz poševnice (/) in črke »M«.
(5) Oddajanje prenosne radioamaterske radijske postaje, se lahko identificira s svojim klicnim znakom, kateremu se doda pripona, sestavljena iz poševnice (/) in črke »P«.
(6) Samo ob navzočnosti radioamaterja razreda A z veljavnim radioamaterskim dovoljenjem, ki je odgovoren za pravilno uporabo radioamaterske radijske postaje, je uporaba radioamaterske radijske postaje za osebe brez veljavnega radioamaterskega dovoljenja izjemoma dovoljena v primeru nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov, ki jih urejajo predpisi s področja varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za namene izobraževanja, promoviranja in raziskovanja. V ta namen se lahko uporablja klicni znak navzočega radioamaterja oziroma klicni znak radioamaterskega društva ali radioamaterske organizacije.
(7) Radioamater z veljavnim radioamaterskim dovoljenjem lahko oddaljeno upravlja z radioamatersko radijsko postajo, ki se nahaja na območju Republike Slovenije, ne glede nato ali se radioamater nahaja na območju Republike Slovenije ali v tujini. V tem primeru mora biti radioamaterska radijska postaja v lasti oziroma upravljanju radioamaterja, radioamaterskega društva ali organizacije. Podatke o upravljanju z oddaljeno radioamatersko radijsko postajo mora njen lastnik oziroma upravljavec zapisovati v dnevnik radioamaterske radijske postaje.
(8) Uporaba frekvenc, dodeljenih za radioamaterske storitve in radioamaterske satelitske storitve, ki pomeni uporabo frekvenc v nasprotju z nameni tega splošnega akta, ni dovoljena. Sankcioniranje je opredeljeno v četrti točki desetega odstavka in devetem odstavku 14. člena tega splošnega akta ter 302. členu zakona.
8. člen 
(tuji radioamaterji v Republiki Sloveniji) 
(1) Tuji radioamaterji, ki na območju Republike Slovenije uporabljajo radioamatersko radijsko postajo, se morajo identificirati tako, da pred svojim klicnim znakom dodajo oznako »S5« in poševnico (/). Ta določba velja za tuje radioamaterje, ki začasno v koledarskem letu prebivajo na območju Republike Slovenije vendar ne dlje kot tri mesece skupaj.
(2) Tujim radioamaterjem, ki na območju Republike Slovenije v koledarskem letu živijo dlje kot tri mesece skupaj, pri čemer morajo imeti veljavno dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje, agencija lahko izda radioamatersko dovoljenje, ki je omejeno na čas veljavnosti dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje.
(3) Tuji radioamater z veljavnim CEPT radioamaterskim dovoljenjem ali veljavnim radioamaterskim dovoljenjem, ki odgovarja določbam dokumentov CEPT, T/R 61-01 in ECC/REC/(05)06, lahko oddaljeno upravlja z radioamatersko radijsko postajo, ki se nahaja na območju Republike Slovenije, ne glede nato ali se radioamater nahaja na območju Republike Slovenije ali v tujini. V tem primeru mora biti radioamaterska radijska postaja v lasti oziroma upravljanju radioamaterja ali radioamaterskega društva ali organizacije. Podatke o upravljanju z oddaljeno radioamatersko radijsko postajo mora njen lastnik ali upravljavec zapisovati v dnevnik radioamaterske radijske postaje.
(4) Tujim radioamaterjem iz prvega, drugega in tretjega odstavka 8. člena tega splošnega akta, ki nimajo CEPT radioamaterskega dovoljenja, se izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc s smiselno uporabo določb dokumenta CEPT, T/R 61-01 in ECC/REC/(05)06.
9. člen 
(vodenje dnevnika radioamaterske radijske postaje) 
(1) Podatke o radioamaterskih radijskih zvezah mora radioamater zapisovati v dnevnik radioamaterske radijske postaje, ki ga vodi na način, da je zagotovljena trajnost zapisa.
(2) V dnevnik radioamaterske radijske postaje radioamater obvezno vpiše naslednje podatke:
1. dan, mesec in leto vzpostavljene radioamaterske radijske zveze,
2. čas začetka radioamaterske radijske zveze,
3. klicni znak korespondenčne radioamaterske radijske postaje,
4. naziv uporabljenega radioamaterskega frekvenčnega pasu in
5. vrsto oddaje.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka je potrebno hraniti najmanj tri leta od vpisa.
10. člen 
(črkovanje) 
(1) Kadar se klicni znak izgovarja (v radiotelefoniji), se lahko črke klicnega znaka izgovarjajo kot besede, katerih začetne črke so enake črkam klicnega znaka (črkovanje).
(2) Za črkovanje se uporablja slovenska ali mednarodna tablica črkovanja:
Tabela št. 3: Slovenska tablica črkovanja:
A
ANKARAN
O
ORMOŽ
B
BLED
P
PIRAN
C
CELJE
R
RAVNE
Č
ČATEŽ
S
SOČA
D
DRAVA
Š
ŠMARJE
E
EVROPA
T
TRIGLAV
F
FALA
U
UNEC
G
GORICA
V
VELENJE
H
HRASTNIK
Z
ZALOG
I
IZOLA
Ž
ŽALEC
J
JADRAN
Q
QUEEN
K
KAMNIK
W
DVOJNI V
L
LJUBLJANA
X
IKS
M
MARIBOR
Y
IPSILON
N
NANOS
Tabela št. 4: Mednarodna tablica črkovanja:
A
ALPHA
N
NOVEMBER
B
BRAVO
O
OSCAR
C
CHARLIE
P
PAPA
D
DELTA
Q
QUEBEC
E
ECHO
R
ROMEO
F
FOXTROT
S
SIERRA
G
GOLF
T
TANGO
H
HOTEL
U
UNIFORM
I
INDIA
V
VICTOR
J
JULIET
W
WHISKEY
K
KILO
X
X-RAY
L
LIMA
Y
YANKEE
M
MIKE
Z
ZULU
11. člen 
(izpit za pridobitev radioamaterskega dovoljenja) 
(1) Izpit za radioamaterja se opravlja v skladu s kriteriji, ki določajo izpitne predmete, predpisano učno snov za posamezen razred radioamaterja in merila za ocenjevanje znanja. V skladu z dokumentoma CEPT, T/R 61-02 HAREC in CEPT/ERC Report 32.
(2) Izpit se opravlja pred tričlansko izpitno komisijo. Člane komisij – izpraševalce iz vrst radioamaterjev razreda A, z opravljenim izbirnim predmetom Sprejem in oddaja Morsejevih znakov, določi radioamaterska organizacija.
(3) Seznam izpraševalcev in njegove spremembe je radioamaterska organizacija dolžna sporočati agenciji, najkasneje v 30 dneh od njihovega nastanka.
12. člen 
(razred radioamaterja) 
(1) Izpit iz prejšnjega člena se opravlja za razred radioamaterja:
1. razred A: zahtevna znanja določena s predpisano učno snovjo iz prvega odstavka prejšnjega člena v skladu z dokumentom CEPT, T/R 61-02 in
2. razred N: manj zahtevna znanja določena s predpisano učno snovjo iz prvega odstavka prejšnjega člena v skladu z dokumentom CEPT, ERC Report 32.
(2) Sprejem in oddaja Morsejevih znakov je izbirni predmet, ki ga lahko kandidat opravlja ne glede na razred radioamaterja.
(3) Osebi, ki je v tujini opravila izpit v skladu z dokumentom CEPT, T/R 61-02, agencija prizna izpit za radioamaterja A razreda.
(4) Osebam, ki jih ne obravnava prejšnji odstavek tega člena, za opravljeni izpit za radioamaterja agencija prizna v razredu, ki ustreza predloženemu dokumentu pristojnega organa.
13. člen 
(postopek opravljanja izpitov) 
(1) Kandidat vloži pri radioamaterski organizaciji prijavnico za izpit na vlogi iz Priloge 1, ki je sestavni del tega splošnega akta.
(2) Kandidat mora biti obveščen o kraju in času opravljanja izpita najmanj osem dni pred izpitnim rokom.
(3) Izpit se opravlja pred tremi izpraševalci – člani komisije. Delo izpitne komisije vodi njen predsednik.
(4) Kandidat se mora na zahtevo komisije identificirati z osebnim dokumentom.
(5) Pred začetkom izpita mora komisija seznaniti kandidata s pravili za izvedbo izpita.
(6) Kandidat mora upoštevati navodila komisije.
(7) Če komisija pred ali v času izvajanja izpita nedvoumno ugotovi, da je kandidat na kakršenkoli način kršil pravila, ga komisija izključi oziroma ne more nadaljevati izpita. Komisija določi rok po poteku katerega lahko kandidat ponovno opravlja izpit.
(8) Če obstajajo tehtni razlogi ali če zdravstveno stanje kandidata ne omogoča izvedbe izpita pod pogoji, navedenimi v tem členu, lahko komisija na prošnjo kandidata dopusti opravljanje izpita pod posebnimi pogoji. Kraj, datum, čas in način izvedbe izpita določi komisija.
(9) Po preizkusu znanja komisija da kandidatu oceno: »je opravil« ali »ni opravil« ter izdela poročilo v treh izvodih, in sicer en izvod za kandidata, en izvod za agencijo in en izvod za komisijo.
(10) Vsebina poročila iz prejšnjega odstavka je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega splošnega akta.
14. člen 
(radioamatersko dovoljenje) 
(1) Spričevalo HAREC, predvideno v dokumentu CEPT, T/R 61-02, izda radioamaterju agencija na njegovo vlogo.
(2) Radioamatersko dovoljenje oziroma CEPT radio- amatersko dovoljenje, predvideno v dokumentu CEPT, T/R 61-01 in ECC/REC (05) 06, izda agencija na podlagi vloge radioamaterja.
(3) Radioamaterski dovoljenji iz prvega in drugega odstavka tega člena vsebujeta podatke o imetniku dovoljenja, razredu radioamaterja, dodeljenem klicnem znaku ter podatek o uspešno opravljenem preizkusu znanja sprejema in oddaje Morsejevih znakov.
(4) Agencija izda radioamatersko dovoljenje za radioamatersko organizacijo ali radioamatersko društvo na podlagi njihove vloge. Za namen pridobitve radioamaterskega dovoljenja za radioamatersko organizacijo ali radioamatersko društvo se šteje, da ima opravljen izpit za razred A radioamaterja in opravljen izbirni predmet Sprejem in oddaja Morsejevih znakov.
(5) Spremembo podatkov o imetniku radioamaterskega dovoljenja mora imetnik radioamaterskega dovoljenja sporočiti agenciji v 30 dneh od njihovega nastanka.
(6) Za uporabo radioamaterskih radijskih postaj za namen izvedbe tekmovanj v ARG agencija ne izdaja posebnega dovoljenja.
(7) Radioamatersko dovoljenje agencija praviloma izda za čas veljavnosti 15 let.
(8) Imetniku, ki v koledarskem letu dopolni 70 let ali več, agencija ob vlogi za izdajo novega, dvojnika ali podaljšanja radioamaterskega dovoljenja le-tega izda za čas veljavnosti trajno.
(9) Radioamatersko dovoljenje agencija podaljša na predlog imetnika. Imetnik lahko za podaljšanje zaprosi ne prej kot v 90 dneh pred dnevom izteka veljavnega radioamaterskega dovoljenja.
(10) Radioamatersko dovoljenje preneha veljati:
1. s potekom roka, za katerega je bilo izdano,
2. ob vrnitvi radioamaterskega dovoljenja agenciji,
3. če je prenehal obstajati njen imetnik,
4. če nastopijo razlogi iz prvega odstavka 302. člena zakona.
(11) Če je radioamatersko dovoljenje prenehalo veljati iz razlogov iz prvega odstavka 302. člena zakona, imetnik lahko ponovno zaprosi za novo radioamatersko dovoljenje po preteku dveh let od dneva, ko je agencija izdala upravni akt o prenehanju veljavnosti radioamaterskega dovoljenja.
15. člen 
(podaljšanje obstoječih radioamaterskih dovoljenj) 
(1) Za radioamaterska društva in organizacijo, ki imajo z dnem uveljavitve tega splošnega akta več kot pet klicnih znakov velja, da ob poteku prvega in vseh naslednjih radioamaterskih dovoljenj agencija teh ne podaljša več, dokler njihovo število ne ustreza predpisu iz petega odstavka 6. člena tega splošnega akta.
(2) Radioamaterskih dovoljenj za klicne znake, ki niso skladni s Tabelo št. 2 iz drugega odstavka 6. člena tega splošnega akta, ob poteku njihove veljavnosti agencija ne podaljša.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (Uradni list RS, št. 68/13, 48/18 in 130/22 – ZEKom-2).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-19/2022/6
Ljubljana, dne 30. januarja 2023
EVA: 2023-1545-0001
mag. Tanja Muha 
v. d. direktorja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti