Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

35430-7/2022-1 Ob-3831/22, Stran 2742
Na podlagi četrtega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljnjem besedilu: ZVO-2), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in naslednji, v nadaljnjem besedilu: Akt o ustanovitvi), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2022, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-30/2022/4 z dne 20. 12. 2022, na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22, v nadaljnjem besedilu: Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe) ter Pogodbe št. 2550-20-311010 o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020−2023 z dne 16. 10. 2020 ter aneksov k tej pogodbi, ter v skladu s Shemo »de minimis pomoči» Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I), št. 442-10/2018/15 z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 104SUB-SO22 
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije 
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.
Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Uredba o samooskrbi), pri čemer večstanovanjska stavba pomeni stanovanjsko stavbo, poslovno-stanovanjsko, stanovanjsko-poslovno ali poslovno stavbo s poslovnimi prostori, ki imajo lastna merilna mesta, ali drugo stavbo z dvema ali več merilnimi mesti, priključenimi na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo te stavbe.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije, ki je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: vloga) že obratuje.
Kot datum izvedbe naložbe, ki je predmet te vloge, se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.
Šteje se, da naprava obratuje, ko je priključena na sistem na podlagi veljavne pogodbe o uporabi sistema, sklenjene med vlagateljem in elektro-operaterjem, na podlagi enaindvajsetega odstavka 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOEE).
Kot naprava za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije se upošteva naprava s prigrajenim baterijskim hranilnikom, katerega kapaciteta shranjevanja (v kWh) znaša najmanj 0,7 h obratovanja naprave za samooskrbo z električno energijo pri nazivni električni moči (v kW).1
1 Primer izračuna: Naprava za samooskrbo z električno energijo moči 13 kW, mora imeti prigrajen baterijski hranilnik električne energije s kapaciteto najmanj 9,1 kWh, ker je 0,7 h x 13 kW = 9,1 kWh.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ-1). Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko nameščena tudi na enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo z električno energijo.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi prvega odstavka 139. člena ZOEE in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16 in nasl.,; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in mora biti priključena na sistem na podlagi pogodbe o uporabi sistema, sklenjene na podlagi enaindvajsetega odstavka 139. člena ZOEE.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter upravičeni stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/22).
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 10.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
– 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.
c) upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:
– nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije);
– nakupa baterijskega hranilnika električne energije;
– montaže naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ter zagona sistema;
– montaže naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije) ter zagona sistema;
– pripadajočih električnih inštalacij in opreme.
d) višina nepovratne finančne spodbude v primeru izvedbe naložbe v Triglavskem narodnem parku
Če ima vlagatelj stalno prebivališče/sedež ter zemljišče, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
– solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, ali
– družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov ter pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so investitorji in:
– lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
– solastniki zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.
Lastništvo zemljišča bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo naložbe seznanjeni morebitni lastnik/i, solastnik/i oziroma etažni lastnik/i stavbe. Vlagatelj s podpisom izjave o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil njihovo soglasje.
Do spodbud Eko sklada niso upravičeni tisti:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah, sklenjenih z Eko skladom;
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz plač ali socialnih prispevkov;
– gospodarske družbe in zadruge v težavah v skladu z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Razlogi iz prejšnjega odstavka morajo obstajati ob izdaji odločbe o pravici do spodbude.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan in ura oddaje vloge na pošto. Za vloge, vložene po navadni pošti se šteje, da so prejete ob 8. uri tistega dne, ko jo Eko sklad dejansko prejme.
Če se vloga odda osebno, ali elektronsko, se za dan in uro prejema šteje dan in ura, ko jo Eko sklad dejansko prejme.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 104SUB-SO22 in obvezne priloge:
– račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ali račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije), ki se glasi na vlagatelja in vključuje podatke proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo in podatke o baterijskem hranilniku, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč, število modulov, moč baterije in kapaciteta baterije), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh s strani samostojnih podjetnikov posameznikov, fizičnih oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki nastopajo kot upravičene osebe (npr. kmetje davčni zavezanci, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ipd.), na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo, na kateri bodo (po številu) razvidni vsi nameščeni moduli;
– fotografijo vgrajenega baterijskega hranilnika, če je predmet vloge naprava za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije;
– kopijo Soglasja za priključitev (izdanega na podlagi prvega odstavka 139. člena ZOEE);
– kopijo Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 11. člena ZOEE) oziroma pri skupnostni samooskrbi kopije Pogodb o uporabi sistema vseh končnih odjemalcev in skupno Pogodbo o uporabi sistema skupnostne samooskrbe;
– v primeru skupnostne samooskrbe soglasje vseh upravičenih oseb za izvedbo naložbe in za to, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, pooblastilo vseh upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec ter izjavo o izpolnjevanju pogojev na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– v primeru skupnostne samooskrbe seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo oziroma napravo za samooskrbo z baterijskim hranilnikom na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
Obvezne priloge morajo izkazovati dejstva, nastala pred datumom vložitve vloge (npr. Pogodba o uporabi sistema mora biti sklenjena pred oddajo vloge …).
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. V primeru, da bo priložena dokumentacija v tujem jeziku, je potrebno predložiti tudi overjen prevod v slovenski jezik.
Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna ali nerazumljiva, pa vlagatelj pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje, da je vloga pravočasna. Z dopolnitvijo vloge se lahko dokazujejo dejstva, nastala najkasneje do datuma vložitve vloge.
Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispetja. Če bo do zaključka tega javnega poziva prispelo več vlog, kot je na voljo skupne višine sredstev po tem javnem pozivu (drugi odstavek točke 2.a), bo Eko sklad vloge, ki bodo prišle na vrsto za obravnavo po porabi teh sredstev zavrnil, ne glede na to, da bodo pravočasne in popolne.
V primeru skupnostne oskrbe lahko vlogo na javni poziv v imenu in za račun upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in nasl., v nadaljnjem besedilu: SZ-1), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec), če za vložitev vloge predloži ustrezno pooblastilo.
b) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene opreme in naprav.
c) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Naložba mora biti v celoti izvedena s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo.
d) lastništvo naprave za samooskrbo
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le tistim lastnikom naprave za samooskrbo oziroma upravičenim osebam, ki so hkrati tudi odjemalci.
e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z Uredbo o samooskrbi, katere uporaba je podaljšana z 72. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in nasl., ZSROVE), Pravilnikom ter vsemi drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, ter stavba, ki bo samooskrbovana, morata biti zgrajeni skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Če je stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim. V primeru dvoma mora vlagatelj na poziv Eko sklada predložiti dokazilo, iz katerega izhaja, da je izvedena naložba izvedena skladno s kulturnovarstvenimi pogoji, ki veljajo na zaščitenem območju. Če vlagatelj na poziv Eko sklada navedenega dokazila ne predloži, se šteje, da ne gre za naložbo, skladno s kulturnovarstvenimi pogoji, ki veljajo na zaščitenem območju.
V primeru, da zahteve iz odločbe niso izpolnjene (npr. naložba ni izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada), in so bila sredstva vlagatelju že izplačana, Eko sklad pravico do pridobljenih sredstev odvzame. Vlagatelj mora že izplačana sredstva Eko skladu vrniti v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o odvzemu.
f) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za vlagatelje oziroma lastnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu dodeljena nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu »de minimis«.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena vlagatelju oziroma lastniku, ne sme preseči najvišjega dovoljenega zneska v zadnjih treh proračunskih letih, kot ga določa Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije, L 352, 24. december 2013, strani 1–8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture,
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– vlagateljem oziroma lastnikom, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– vlagateljem oziroma lastnikom v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– vlagateljem oziroma lastnikom, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlagatelja oziroma lastnika pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z vlagateljem oziroma lastnikom tvorijo enotno podjetje2.
2 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli navedenem razmerju iz zgornjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
g) prepoved odstranitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme odstraniti naprave za samooskrbo z električno energijo oziroma baterijskega hranilnika električne energije prej kot po 3 letih po izplačilu nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za naložbo, ki je predmet vloge, že dodeljena katera koli druga nepovratna finančna spodbuda, z izjemo spodbud, dodeljenih s strani občin. Če je za naložbo že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu in je bila nepovratna finančna spodbuda že izplačana, za to naložbo ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Če je vlagatelj zaprosil za nepovratno finančno spodbudo za isto naložbo tudi po Javnem pozivu 93SUB-SO21 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo, se ga pozove, da se v roku 15 dni od prejema poziva izjasni, ali vztraja tudi pri prvi vlogi, vloženi po Javnem pozivu 93SUB-SO21 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: Javni poziv 93SUB-SO21). Če vlagatelj v tem roku ne odgovori, oziroma odgovori, da vztraja tudi pri vlogi, vloženi po Javnem pozivu 93SUB-SO21, se predmetni postopek prekine do odločitve o vlagateljevi vlogi po Javnem pozivu 93SUB-SO21.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo vložene pravočasno in bodo popolne. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene ali ne bodo popolne, bodo s sklepom zavržene.
6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci. Vlagatelj se lahko po telefonu ali na spletni povezavi: https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna naroči na brezplačno energetsko svetovanje. Svetovanje lahko poteka osebno v izbrani lokalni pisarni, po telefonu, preko elektronske pošte ali video klica. Neodvisni svetovalci vlagatelju nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko vlagatelj pridobi na spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.si ali na brezplačni telefonski številki 080 1669.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si.
Vloga se po elektronski poti lahko odda brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
8. Postopek obravnave vlog in dokazno breme
a) Postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.
Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za že izvedeno naložbo, ki je opredeljena z javnim pozivom. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in nasl., ZUT), ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice do nepovratnih sredstev, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
b) Obrnjeno dokazno breme
Vlagatelj nosi dokazno breme, da je upravičen do spodbud Eko sklada.
Eko sklad lahko od vlagatelja zahteva dodatna dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do nepovratne finančne spodbude, ki jih mora vlagatelj predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozivom na dopolnitev. Če vlagatelj ne predloži zahtevanih dodatnih dokazil v določenem roku, Eko sklad odloči na podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj že predložil.
9. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finančne spodbude
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve vlagatelju. Vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude.
Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila njegova vloga zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti