Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

3540-6/2022-1 Ob-3830/22, Stran 2735
Na podlagi četrtega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljnjem besedilu ZVO-2), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in naslednji, v nadaljnjem besedilu Akt o ustanovitvi), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2022, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-30/2022/4 z dne 20. 12. 2022, ter v skladu s Shemo »de minimis pomoči« Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I), št. 442-10/2018/15 z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 103SUB-SOG22 
Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli 
1. Predmet, namen javnega poziva in upravičeni stroški naložbe
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim.
Kot posamezen del stavbe se ne šteje npr. klet, pralnica, hodnik, stopnišče, kurilnica itd.
Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
Starejše stavbe so tiste stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010 oziroma so bile zgrajene pred 1. 7. 2010, pa je bila za njih izdana odločba o legalizaciji objekta oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma drugo dokazilo, ki dokazuje legalnost objekta (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).
Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba ogrevanja starejših stavb s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv, in sicer:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,
B – vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe.
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije, za sistem s toplozračnimi sprejemniki sončne energije in za fotonapetostni sistem, ki ne bo priključen na električno omrežje in se bo uporabljal samo za direktno ogrevanje vode preko uporovnih električnih grelnikov. Fotonapetostni sistem ne sme biti priključen na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe in mora izpolnjevati varnostne zahteve skladno s predpisi o nizkonapetostnih električnih instalacijah, kot tudi zahteve ostalih predpisov, ki urejajo to področje.
Izbran sistem se preverja s predpisano podatkovno dokumentacijo.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije oziroma fotonapetostnih modulov,
– nakup in vgradnjo hranilnika tople vode in/ali toplotnega zbiralnika,
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema,
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
B – vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo novega kotla na lesno biomaso skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da: sezonska energijska učinkovitost kotla pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %, sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotel s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotel z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotel s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotel z ročnim polnjenjem, sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotel s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotel z ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.
Kotel je kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe.
Ustreznost kotla na lesno biomaso bo preverjena na podlagi podatkovne dokumentacije skladne z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. V primeru vgradnje kotla, katerega nazivna izhodna toplotna moč bo večja od področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, mora kotel izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo njegovo ustreznost.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo kotla na lesno biomaso,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika,
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje.
Kot upravičen strošek se ne upošteva:
– strošek gradnje stavbe za postavitev kotlovnice in zalogovnika,
– souporaba kurilne naprave na fosilno gorivo.
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs ( %) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele:
Tip ogrevalne toplotne črpalke
Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov 
ηs ( %) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
Električna toplotna črpalka
Plinska toplotna črpalka
Sorpcijska toplotna črpalka
Hibridna toplotna črpalka
zrak/voda
140
110
110
150
voda/voda
200
-
130
-
slanica (kot npr. zemlja)/voda
170
-
130
-
Ustreznost toplotne črpalke bo preverjena na podlagi podatkovnega lista toplotne črpalke, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013), spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu (UL L št. 147 z dne 17. 5. 2014, s popravkom UL L št. 244 z dne 19. 9. 2015; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014).
V primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke, katere nazivna izhodna toplotna moč bo večja od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, se ustreznost toplotne črpalke preverja s predpisano podatkovno dokumentacijo Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 136; nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 813/2013) oziroma v primeru, da toplotna črpalka ne spada v področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 mora ta izpolnjevati predpise, ki urejajo to področje, kar se dokazuje z ustreznimi prilogami.
Vgradnjo toplotne črpalke lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne črpalke,
– nakup in vgradnjo hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko,
– izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin,
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe
Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo stare ali pa nakup in vgradnjo nove toplotne postaje, ki bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Nova toplotna postaja mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila.
Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami,
– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, ZURE) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratnih sredstev znaša 20 % upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost.
c) višina nepovratne finančne spodbude za prejemnike socialne pomoči
Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za prejemnike socialne pomoči določena v obsegu 100 % upravičenih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe. Prejemnik socialne pomoči je vsaka fizična oseba, ki je lahko upravičena po tem javnem pozivu, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičena do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere. Prejemnik socialne pomoči izkazuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka.
d) višina nepovratne finančne spodbude v primeru izvedbe naložbe v Triglavskem narodnem parku
Če stavba, kjer bo naložba izvedena, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v primeru, da je vlagatelj fizična oseba, ki ima v tej nepremičnini stalno prebivališče, ali pravna oseba, ki ima v tej nepremičnini sedež, v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
3. Upravičene osebe
Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik/etažni lastnik/solastnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
– imetnik stavbne pravice na stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
– ožji družinski član lastnika ali solastnika/etažnega lastnika/solastnika stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (po tem javnem pozivu se šteje za ožjega družinskega člana: zakonec, otroci, starši, brati, sestre, stari starši, vnuki) ali
– najemnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.
Upravičene osebe so tudi:
– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
Pravna oseba ni upravičena oseba po tem javnem pozivu, če je izključni (edini) lastnik starejše stavbe, kjer se bo naložba izvajala.
Do nepovratne finančne spodbude niso upravičene osebe:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
– gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Razlogi iz prejšnjega odstavka morajo obstajati ob izdaji odločbe o pravici do spodbude.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vlogo na tem javnem pozivu v imenu in za račun upravičenih oseb lahko vloži le skupni pooblaščenec vseh upravičenih oseb, ki ima za vložitev take vloge od upravičenih oseb ustrezno pooblastilo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec). Posamezna oseba vloge do nepovrane finančne spodbude po tem javnem pozivu ne more vložiti.
Skupni pooblaščenec vseh upravičenih oseb mora pred vloživijo vloge seznaniti vse upravičene osebe, ki jih zastopa, da imajo, če izpolnjujejo pogoje za prejemnike socialne pomoči, kot jih določa ta javni poziv, možnost pridobiti nepovratno spodbudo za izvajanje kateregakoli ukrepa, ki je predmet tega javnega poziva, v obsegu 100 %. Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za prejemnike socialne pomoči določena v obsegu 100 % upravičenih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe. Če upravičene osebe take pogoje izpolnjujejo, mora v vlogi to posebej označiti, ter vlogi priložiti odločbo Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, ki se nanaša na obdobje vložitve vloge. Če upravičena oseba take odločbe ne želi izročiti pooblaščencu, jo mora pooblaščenec pozvati, naj odločbo po tem, ko bo vloga vložena, sama posreduje Eko skladu, sicer do višje spodbude ne bo upravičena.
Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 1. 1. 2023 do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
Vloga je popolna, ko pooblaščenec predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 103SUB-SOG22 in obvezne priloge:
– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja. Če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije, je vlogi potrebno priložiti tudi dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim stanjem ali izpolnjeno in podpisano Izjavo o legalnosti in namembnosti, s katero pooblaščenec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je predmetna nepremičnina ali stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov,
– seznam lastnikov/solastnikov stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov/solastnikov posameznih delov stavbe, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p., z razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
– v primeru, da za posamezne upravičence, ki so prejemniki socialne pomoči, uveljavlja višjo spodbudo, kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, če so jim jo upravičenci na njihov poziv predložili, v primeru, da upravičenci do višje spodbude take odločbe pooblaščencu niso izročili, dokazilo o pozivu upravičencu, naj odločbo Eko skladu izroči sam,
– soglasje lastnikov/solastnikov ali etažnih lastnikov/solastnikov stavbe in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije oziroma na ustreznih drugih dokumentih, iz katerih bo razvidno:
– soglasje za izvedbo posameznega ukrepa; 
– soglasje, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, če bo račun izvajalca naložbe v celoti poravnan pred nakazilom nepovratne finančne spodbude; 
– pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, 
– izjavo o prejetih »de minimis« pomočeh s strani gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov, ki nastopajo kot upravičene osebe, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema 
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije ali sistemov s fotonapetostnimi moduli, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako sprejemnikov sončne energije ter popis del, ki so predmet naložbe, 
– podatkovni list izdelka, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma skladne z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013, oziroma podatki proizvajalca o fotonapetostnem sistemu, iz katerih so jasno razvidni podatki o fotonapetostnem sistemu (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč fotonapetostnih panelov), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji naprave, 
– fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni sprejemniki sončne energije ali fotonapetostni moduli (npr. fotografija strehe), z označeno lokacijo namestitve sprejemnikov sončne energije. 
B – vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe 
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo novega kotla na lesno biomaso, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako kotla ter popis del, ki so predmet naložbe, 
– za novi kotel na lesno biomaso ustrezno podatkovno dokumentacijo skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189, če ta ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si oziroma za kotle večje moči od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/1189, priloge, ki izkazujejo ustreznost kotla, 
– fotografijo prostora, kamor bo vgrajen kotel, ter fotografijo prostora, kamor bo vgrajen toplotni zbiralnik, z označeno lokacijo namestitve nove kurilne naprave in toplotnega zbiralnika, 
– fotografijo vgrajenega toplotnega zbiralnika, če je le-ta že vgrajen in ni predmet naložbe, ter dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen toplotnega zbiralnika (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup ipd.). 
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe 
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo nove ogrevalne toplotne črpalke, ki mora vključevati navedbo proizvajalca, vrsto in točno oznako toplotne črpalke ter popis del, ki so predmet naložbe, 
– podatkovni list nove toplotne črpalke skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma podatkovno dokumentacijo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, oziroma drugo ustrezno dokazilo, če nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, oziroma za toplotne črpalke izven področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013 priloge, ki izkazujejo ustreznost ogrevalne toplotne črpalke, 
– fotografijo prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke (pri toplotni črpalki zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke). 
D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe 
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami, 
– fotografijo prostora, kamor bo nameščena toplotna postaja za priklop na daljinsko ogrevanje, z označeno lokacijo namestitve toplotne postaje, oziroma fotografija toplotne postaje, ki bo zamenjana, in fotografija prostora, kamor bo nameščena nova toplotna postaja, z označeno lokacije namestitve toplotne postaje. 
b) stavba in izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov. Izpolnjevanje tega pogoja bo preverjeno z vpogledom v upravno odločbo, s katero se je dovolila gradnja stavbe (gradbeno ali uporabno dovoljenje za predmetno stavbo in njene dele) ali legalizacija izvedenih gradenj oziroma v odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ki jo mora pooblaščenec priložiti k vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude.
V primeru, da zahteve iz odločbe niso izpolnjene (npr. naložba ni izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada), in da so bila sredstva pooblaščencu že izplačana, Eko sklad pravico do pridobljenih sredstev odvzame. Pooblaščenec mora že izplačana sredstva Eko skladu vrniti v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o odvzemu.
c) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
d) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
e) datum zaključka naložbe
Upravičenec je upravičen do spodbude po tem javnem pozivu za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude.
Kot datum zaključka naložbe, ki je predmet te vloge, se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.
f) prepoved odstranitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
g) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev spodbude po tem javnem pozivu veljajo pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« za:
– pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
– pravne osebe javnega prava v delu, ko opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu.
Pravica do spodbude se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi drugega predpisa EU;
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih: 
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
Pravica do spodbude se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17 in nasl.). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– za upravičene osebe, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena upravičeni osebi, ne sme preseči najvišjega dovoljenega zneska v zadnjih treh proračunskih letih, kot ga določa Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije, L 352, 24. december 2013, strani 1–8).
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upravičene osebe pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč;
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške;
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja;
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
Pravica do spodbude dodeljene v obliki pomoči »de minimis« po tem javnem pozivu se pripiše pravni osebi, ki opravlja (tudi) pridobitno dejavnost na trgu in ki je etažni lastnik nepremičnine, na kateri se bo naložba izvedla.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in nasl.). Če je za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem javnem pozivu, že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada za iste upravičene stroške po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu Eko sklada ali iz drugih javnih virov in je bila nepovratna finančna spodbuda že izplačana, za izvedbo tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
5. Pridobitev obrazcev in informacije
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo pooblaščenec natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko pooblaščenec tudi naroči pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejme po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko pooblaščenci pridobijo po telefonu na številki 01/241-48-36 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.
6. Brezplačno energetsko svetovanje
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci. Upravičena oseba se lahko po telefonu ali na spletni povezavi: https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna naroči na brezplačno energetsko svetovanje. Svetovanje lahko poteka osebno v izbrani lokalni pisarni, po telefonu, preko elektronske pošte ali video klica. Neodvisni svetovalci upravičenim osebam nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju se lahko pridobi na spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.si ali na brezplačni telefonski številki 080 1669.
7. Način prijave
Pooblaščenec vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno, po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si.
Vloga se po elektronski poti lahko odda brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vlagatelja mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
8. Postopek obravnave vlog in dokazno breme
a) Postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude pooblaščencu se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.
Upravičenec lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo skupno naložbo, s katero je izveden eden ali več z javnim pozivom opredeljenih ukrepov. Upravičenec pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vlog na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in naslednji, ZUT), ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice do nepovratnih sredstev, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
b) Obrnjeno dokazno breme
Pooblaščenec nosi dokazno breme, da je upravičenec upravičen do spodbud Eko sklada.
Eko sklad lahko od pooblaščenca zahteva dodatna dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do nepovratne finančne spodbude, ki jih mora pooblaščenec predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozivom na dopolnitev. Če pooblaščenec ne predloži zahtevanih dodatnih dokazil v določenem roku, Eko sklad odloči na podlagi dokazil, ki jih je pooblaščenec že predložil.
9. Izdaja odločbe: Eko sklad upravičencu dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.
10. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna sredstva bodo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila upravičencu dodeljena pravica do spodbude.
b) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora pooblaščenec predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratnih sredstev, podpisano s strani pooblaščenca,
– dodatne obvezne vsebine dokumentacije o zaključku naložbe glede na posamezni ukrep:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema 
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom, 
– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, če je račun že v celoti poravnan, 
– fotografije vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma sistema s fotonapetostnimi moduli. 
B – vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe 
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom, 
– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, če je račun že v celoti poravnan, 
– pozitivni zapisnik dimnikarske družbe o opravljenem prvem pregledu novega kotla oziroma drug dokument, skladen s predpisi, ki urejajo to področje, 
– fotografije vgrajenega kotla na lesno biomaso in toplotnega zbiralnika (če je ta vgrajen ali pa je obvezen glede na določila javnega poziva), 
– fotografijo napisne tablice z znakom CE v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009), pritrjene na kotlu, skladnem z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. 
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe 
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom, 
– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, če je račun že v celoti poravnan, 
– fotografije nove toplotne črpalke (v primeru vgradnje toplotne črpalke zrak/voda fotografije zunanje in notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke), 
– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda/voda, če vodno dovoljenje ni razvidno iz javnega vpogleda v izdana vodna dovoljenja Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je dostopen na: https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/. 
D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe 
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom, 
– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, če je račun že v celoti poravnan, 
– soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljinsko ogrevanje, 
– fotografije vgrajene nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode. 
c) izplačilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe praviloma na bančni račun izvajalca naložbe. Če je račun za izvedeno naložbo že v celoti poravnan, se nepovratna finančna spodbuda izplača na bančni račun pooblaščenca. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da imajo upravičene osebe neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi sredstvi poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže na račun pooblaščenca.
11. Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 18 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo pooblaščencu. Vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih pooblaščenec ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
12. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov upravičenec ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude.
Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa pooblaščenec onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, upravičenec pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude. Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov upravičenec v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena oziroma s katero je bila odvzeta pravica oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti