Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

Ob-3836/22, Stran 2733
V skladu z določili 32. do 36. člena Statuta Doma starejših občanov Novo mesto, 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami) ter sklepa Sveta Doma starejših občanov Novo mesto z dne 22. 12. 2022, Svet Doma starejših občanov Novo mesto objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja/direktorice (m/ž) 
Doma starejših občanov Novo mesto 
Za direktorja/ico Doma starejših občanov Novo mesto je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje tudi pogoje iz 56., 57., 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami):
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter pet let delovnih izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba v skladu s 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– ima skladno s četrtim in petim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda oziroma mora le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja/ice.
Kandidat/ka k prijavi priloži tudi program dela in vizijo razvoja Doma za mandatno obdobje in izjavo o nekaznovanosti.
Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s pisnimi listinami.
Pisne prijave s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno poslati najkasneje do 23. 1. 2023, v zaprti ovojnici na naslov: Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto z oznako: »Ne odpiraj – prijava na razpis.«
Za pravočasne se štejejo vloge oddane priporočeno na pošto najkasneje zadnji dan objave ali osebno oddane do predpisanega roka na zgoraj naveden naslov.
Nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane in bodo izločene iz postopka.
Svet bo kandidate vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni/e v zakonsko določenem roku.
Svet Doma starejših občanov Novo mesto 

AAA Zlata odličnost