Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

Ob-3676/22, Stran 2597
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in sklepa 7. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Artiče z dne 6. 10. 2022 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Predvideni začetek dela je 1. 4. 2023.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev – izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski izpit, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (izda ga krajevno pristojno Okrajno sodišče), predložitev potrdila, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, kratek življenjepis ter vizija in program vodenja šole – pošljite v zaprti ovojnici v roku 10 dni od datuma razpisa, na naslov Svet zavoda Osnovne šole Artiče, Artiče 39, 8253 Artiče, s pripisom Za razpis ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Artiče 

AAA Zlata odličnost