Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

Št. 671-0001/2022-4 Ob-3670/22, Stran 2593
Občina Žirovnica na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/07 in 21/08 – ZNOrg), 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 14/19) objavlja
javni razpis 
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žirovnica za leto 2023 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Zakon o športu (ZŠpo-1) in Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in področij letnega programa športa v letu 2023 (v nadaljevanju: LPŠ), v skupni višini 89.300 EUR od tega:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
9.300,00
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
61.900,00
– Športne prireditve
5.000,00
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
500,00
– Delovanje športnih društev
5.500,00
– Razvoj športnih pripomočkov in opreme
5.000,00
– Športna rekreacija 
2.100,00
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na javnem razpisu lahko kandidirajo izvajalci LPŠ, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 6. člena Zakona o športu in 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica.
5. Merila za izbor izvajalcev LPŠ so določena v Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica.
6. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.zirovnica.si. Razpisno dokumentacijo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, kjer dobijo tudi vse dodatne informacije.
7. Rok za prijavo na razpis je do vključno 9. 1. 2023. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Prijave morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova vlagatelja in z oznako »Letni program športa 2023, ne odpiraj – vloga«.
9. Odpiranje ponudb bo predvidoma 10. 1. 2023 in ni javno. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja vlog.
10. Z izbranimi izvajalci LPŠ bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, proračunska sredstva po tem razpisu morajo biti porabljena do konca leta 2023.
Občina Žirovnica 

AAA Zlata odličnost