Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

Št. 430-45/2022 Ob-3669/22, Stran 2592
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21 in 125/22), Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in sklepa župana št. 430-45/2022 objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prednovoletnih prireditev na prostem v Občini Zagorje ob Savi 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prednovoletnih prireditev v Občini Zagorje ob Savi: »Silvestrovo pred silvestrovim«, dne 29. 12. 2022 in 30. 12. 2022.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko tehnični del in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko tehnični in programski del ter izvedbo projekta kot celote za obe prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le programski del za katerokoli razpisano prireditev bodo izločene.
2. Organizacija in izvedba projekta
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– pridobitev vseh dovoljenj skladno z veljavno zakonodajo za izvedbo prireditev,
– organizacija in izvedba programa prireditve v celoti (dogovori z izvajalci, tehnična in prireditvena oprema za izvedbo programa, postavitev ustreznega odra z ozvočenjem, osvetlitvijo itd.) s postavitvijo odra pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto,
– zagotovitev ustreznega glasbenega programa za obe prireditvi (avtorski honorarji),
– zagotoviti logistiko izvedbe prireditve (postavitev odrov, zadostno število varovalnih in naletnih ograj itd.),
– zagotovitev varnostne in redarske službe skladno z zakonskimi varnostnimi predpisi,
– ureditev intervencijske poti za odrom,
– zagotovitev nujne medicinske pomoči skladno z predpisi,
– čiščenje prireditvenega prostora,
– zagotovitev ustrezne gostinske ponudbe na obeh prireditvah,
– zagotovitev zadostnega števila kadrov za uspešno izvedbo prireditev,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– ter ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije.
3. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti podana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa ter imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji po vsebini in po obsegu podobnih prireditev.
4. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje in izvedbe obeh prireditev znaša 83.000,00 eur z vključenim DDV.
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo prireditev,
– oglaševanje prireditev v medijih in drugo reklamiranje.
5. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – JR Silvestrovo pred silvestrovim«, ter ime in naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 19. 12. 2022 v sprejemno pisarno občine ali pred navedenim datumom poslati na naslov občine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb ne bo javno in bo izvedeno 20. 12. 2022 v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
6. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 5 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.
7. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne informacije so zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, v času uradnih ur pa v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Kontaktna oseba: Nina Jenko, nina.jenko@zagorje.si, tel. 03/56-55-720.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost