Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

Št. 344-1/2022 Ob-3668/22, Stran 2585
V skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 5. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 88/22) koncedent Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje vabi prijavitelje, da v skladu z navodili za izdelavo prijav predložijo prijavo za
javni razpis 
za »Podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje« 
1. Predmet ter začetek in čas trajanja koncesije
Predmet: »Podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje«
Obdobje trajanja koncesije: 5 let; koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
2. Pravna podlaga
Postopek podelitve koncesije se izvaja na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov s področja, ki je predmet tega javnega razpisa, to je zlasti (vendar ne izključno):
– Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40),
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15; v nadaljevanju: ZJZP),
– Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE),
– Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21),
– Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb),
– Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18),
– Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22),
– Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 88/22),
– Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00, 78/04),
– ostali relevantni predpisi.
3. Opis predmeta gospodarske javne službe zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali
Zagotavljanje zavetišče za zapuščene živali je skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje obvezna gospodarska javna služba, ki se opravlja s podelitvijo koncesije. Koncesijski akt predstavlja Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 88/22).
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– označevanje in registracijo zapuščenih živali skladno s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
4. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
Koncesija se podeli fizični ali pravni osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in ki:
– izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v insolvenčnem postopku, ki ji onemogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da razpolaga z zadostnim številom kadra in delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
Javno službo po tem javnem razpisu izvaja koncesionar, ki ima na podlagi koncesijske pogodbe na območju Mestne občine Celje izključno pravico opravljati javno službo ter dolžnost zagotavljati uporabnikom kvalitetno in kontinuirano izvajanje javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu.
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun. Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci. Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko podizvajalcev v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
5. Območje izvajanje koncesije in uporabniki javne službe
Javna služba se izvaja na celotnem območju Mestne občine Celje.
Uporabniki javne službe so osebe, udeležene v postopkih povezanih z izvajanjem javne službe, kot so lastniki, skrbniki živali, prijavitelji ali novi skrbniki zapuščenih živali. Storitve, ki se izvajajo v okviru dejavnosti javne službe so pod enakimi, z zakonom ali odloki občine določenimi pogoji dostopne vsakomur.
6. Pravice in obveznosti koncesionarja
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo na način, kot je določen v Zakonu o zaščiti živali, Pravilniku o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje ter drugih veljavnih predpisih in splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.
Koncesionar izvaja javno službo v dogovorjenem obsegu pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču za zapuščene živali,
– da pri opravljanju dejavnosti upošteva vse tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative,
– da opravlja javno službo v skladu s cenami iz ponudbe, ki jo je podal na javni razpis občine,
– da zagotovi vodenje ustreznih evidenc, označevanje in registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– skrbi za varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo,
– kot dober gospodarstvenik uporablja, upravlja in/oziroma vzdržuje objekte, naprave in druga sredstva, namenjena za učinkovito izvajanje javne službe,
– skrbi za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,
– ažurno in strokovno vodi poslovne knjige,
– poroča koncedentu o izvajanju koncesijskega razmerja,
– omogoča koncedentu ali pristojnim inšpekcijam nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
– obvešča pristojne organe o sumu kršitev predpisov, ki jih zazna v zvezi z izvajanjem javne službe.
Posamezne dejavnosti mora koncesionar opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenimi s predpisi, ki urejajo javno službo, ki je predmet koncesije.
Koncesionar kazensko in odškodninsko odgovarja za vse morebitne poškodbe in škodo, ki bi nastale zaradi njegovega nevestnega ravnanja pri izvajanju javne službe. Odgovoren je tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali koncesionarjevi podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam. Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, ter za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Mestne občine Celje.
Koncedent zagotovi mesečno plačilo koncesionarju za izvajanje javne službe na podlagi dejansko opravljenih storitev, po cenah določenih v ponudbi koncesionarja, ki jih je ponudil v javnem razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.
Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar ne plačuje koncesijske dajatve.
Koncesionar mora za izvajanje javne službe voditi ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo. Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, če te dejavnosti ne vplivajo na opravljanje javne službe in zanje koncesionar vodi ločeno računovodstvo. Letni računovodski izkazi morajo biti revidirani. Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih zagotovi koncedent.
7. Pravice in obveznosti uporabnikov
Kdor izgubi ali najde zapuščeno žival na območju občine, mora o tem obvestiti izvajalca javne službe oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.
Skrbnik najdene živali ima pravico zahtevati vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda tudi drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.
Vse stroške v zvezi z najdeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali. Če skrbnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške koncedent, če ni s predpisi določeno drugače.
Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom zavetišča.
8. Trajanje koncesijske dejavnosti
Koncesija se bo podelila za obdobje 5 let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
O izbiri koncesionarja se izda odločba. Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
Najpozneje 8 dni po dokončnosti odločbe o izboru bo koncedent izbranemu koncesionarju poslal v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo bo moral koncesionar podpisati v roku 8 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati in koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Koncesionar mora začeti izvajati koncesijo najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesijska pogodba preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov, določenih s predpisi.
9. Financiranje javne službe
Javna služba se financira iz naslednjih virov:
– iz proračuna koncedenta,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– iz drugih virov.
Občina krije stroške:
– odlova in prevoza živali,
– veterinarskega pregleda živali ob namestitvi,
– veterinarske oskrbe živali ob namestitvi, če je ta potrebna,
– označitve, sterilizacije in kastracije živali,
– stroške dnevne oskrbe živali v zavetišču za prvih 30 dni, razen v primeru, če zakonodaja določa, da te stroške krije imetnik zavetišča.
10. Razpisna dokumentacija
10.1. Dostop do razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem brezplačno dostopna od dneva veljavnosti do zaključka javnega razpisa na spletni strani naročnika http://moc.celje.si.
Informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom lahko zainteresirani vlagatelji dobijo po elektronski pošti: mestna.obcina@celje.si ali po tel. 03/426-56-00, in sicer v dopoldanskem času med 10. in 11. uro ter v popoldanskem času med 14. in 15. uro.
Vprašanja in odgovore, ki bodo predstavljali spremembo razpisne dokumentacije, bo koncedent objavil na spletni strani MOC.
V primeru, da bi se sprememba ali dopolnitev nanašala na podatke, ki so objavljeni v javnem razpisu, bo sprememba oziroma dopolnitev objavljena tudi v Uradnem listu Republike Slovenije. Koncedent bo v primeru sprememb oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije po potrebi podaljšal rok za oddajo prijav. Z morebitnim podaljšanjem roka za oddajo prijav se pravice in obveznosti koncedenta in prijaviteljev vežejo na nove roke.
10.2. Sestava razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo v tem postopku javnega razpisa sestavljajo:
1. Povabilo k oddaji prijave;
2. Navodila prijaviteljem za izdelavo prijave;
3. Obrazci za pripravo prijave:
– obrazec Pisemska ovojnica (Obr_0);
– obrazec Prijava (Obr_1);
– obrazec Ponudbena cena (Obr_2);
– obrazec Izjava prijavitelja o sprejemu pogojev javnega razpisa (Obr_3);
– obrazec Skupna prijava (Obr_4);
– obrazec Pooblastilo za podpis skupne prijave (Obr_4a);
– obrazec Izjava o podizvajalcih (Obr_5);
– obrazec Izjava prijavitelja/skupnega ponudnika/podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6);
– obrazec Potrdilo referenčnega naročnika (Obr_7);
– obrazec Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8);
– obrazec Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Obr_9);
– obrazec Menična izjava za resnost prijave s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (Obr_10);
– obrazec Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (Obr_11);
4. Vzorec koncesijske pogodbe.
11. Pogoji za udeležbo
11.1. Splošno
Koncedent bo priznal usposobljenost oziroma sposobnost za podelitev koncesije prijavitelju na osnovi izpolnjevanja vseh pogojev glede osebnega statusa, poslovne in finančne sposobnosti ter tehnične usposobljenosti. Prijavitelj mora izpolnjevati razpisane pogoje na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, če ni pri posameznem pogoju navedeno drugače, v nasprotnem primeru se njegova prijava izloči iz postopka.
Vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo prijavitelji predložiti ob oddaji prijave.
Naknadno dopolnjevanje ali spreminjanje vlog je skladno z drugim odstavkom 54. člena ZJZP prepovedano. Dovoljena so zgolj pojasnila, s katerimi si strokovna komisija pomaga pri pregledu, primerjavi in vrednotenju vlog, in pa dopolnitve, s katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije, katera pa v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino vloge in ocenjevanje ter razvrščanje posamezne vloge.
Prijavitelj izkazuje izpolnjevanje pogojev s predložitvijo originalnih izjav in obrazcev ter fotokopij drugih dokazil.
Morebitna dokazila morajo ne glede na datum vedno izkazovati zadnje stanje ponudnika.
11.2. Pogoji glede osebnega statusa
11.2.1. Prijavitelj je v Republiki Sloveniji upravičen izvajati storitve, ki so predmet razpisa.
Dokazila:
A) Če ima prijavitelj sedež v Republiki Sloveniji:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)
B) Če ima prijavitelj sedež zunaj Republike Slovenije, mora predložiti overjeni prevod izpisa iz registra države svojega sedeža, v katerem je vpisan. Izpis mora vključevati tudi podatke o zastopnikih prijavitelja.
11.2.2. Zakoniti zastopnik prijavitelja in osebe, ki delajo v zavetišču, ne smejo biti obsojeni storitve kaznivega dejanja mučenja živali po 341. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti.
Dokazilo:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)
– Izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti zakonitega zastopnika zavetišča in oseb, ki delajo v zavetišču (Kot zadosten dokaz, da ne obstaja opisan izključitveni razlog, koncedent sprejema izpis, ki ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav.) ali Lastna izjava zakonitega zastopnika zavetišča in oseb, ki delajo v zavetišču, overjena pred upravnim organom ali notarjem, da navedeni niso bili kaznovani za kaznivo dejanje mučenja živali po 341. členu KZ-1. – predložiti za zakonitega zastopnika zavetišča in za vse osebe, ki delajo v zavetišču.
11.2.3. Prijavitelj ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20; v nadaljevanju: ZIntPK) in mu na podlagi tega člena ni prepovedano poslovanje z naročnikom ter ni ovir za podpis pogodbe v smislu 35. in 36. člena ZIntPK.
Dokazilo:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6).
11.3. Poslovno-finančna sposobnost
11.3.1. Prijavitelj ni v stečajnem postopku, zoper njega ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja.
Dokazilo:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6).
11.3.2. Prijavitelj na dan oddaje prijave ne sme imeti neplačanih zapadlih obveznosti do Mestne občine Celje ali zapadlih obveznosti iz naslova davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali določbami države koncedenta. V primeru, da ima prijavitelj sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6).
11.3.3. Prijavitelj ima poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev ter kooperantov in zadnjih 6 mesecev pred objavo predmetnega javnega razpisa v Uradnem listu RS ni imel blokiranega nobenega od svojih poslovnih računov.
Dokazila:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)
– Potrdila vseh bank, pri katerih ima prijavitelj odprte svoje bančne račune, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega javnega razpisa v Uradnem listu RS ni imel blokiranega nobenega od svojih računov.
11.3.4. Prijavitelj ima zavarovano odgovornost iz naslova dejavnosti.
Dokazilo:
– Kopija zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za škodo, s klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Mestne občine Celje, katero mora prijavitelj predložiti najkasneje v roku 8 dni po podpisu koncesijske pogodbe.
11.4. Tehnična usposobljenost prijavitelja in kadrovski pogoji
Koncedent si pridržuje pravico, da tehnično usposobljenost prijavitelja preveri neposredno pri prijavitelju.
11.4.1. Prijavitelj ima izkušnje z zagotavljanjem zavetišča za zapuščene živali in je že najmanj 2 leti pred objavo javnega razpisa za podelitev predmetne koncesije uspešno opravljal to dejavnost.
Dokazila:
– Potrdilo referenčnega naročnika (Obr_7)
– fotokopija pogodb (predložiti na izrecno zahtevo koncedenta oziroma po pozivu)
– Koncedent si pridružuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe pogodbenih obveznosti preveri neposredno pri referenčnem naročniku.
11.4.2. Prijavitelj mora ves čas trajanja koncesijskega razmerja razpolagati s primernimi prostori skladno s Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00, 78/04).
Dokazila:
– Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8)
– odločba Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča.
11.4.3. Prijavitelj mora imeti ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago vsaj eno ustrezno vozilo za prevoz živali skladno s 7. členom Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. V vozilu mora biti prostor za živali, ki izpolnjuje pogoje po drugem odstavku 7. člena Pravilnika o pogojih zavetišča za zapuščene živali, ločen od prostora za voznika. Vozilo mora biti vidno označeno z imenom, naslovom in telefonsko številko zavetišča.
Dokazila:
– Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8)
– kopija prometnega dovoljenja za vozilo za prevoz živali in v primeru, da prijavitelj ni lastnik, tudi pogodba, ki izkazuje, da je prijavitelj upravičen uporabljati vozilo za prevoz živali ves čas trajanja koncesijskega razmerja
– fotografija vozila za prevoz živali z vidno označbo imena, naslova in telefonske številke zavetišča.
11.4.4. Prijavitelj mora imeti ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago tudi druga tehnična sredstva, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti.
Dokazilo:
– Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8).
11.4.5. Prijavitelj mora imeti ves čas trajanja koncesijskega razmerja zagotovljeno zdravstveno varstvo živali v zavetišču.
Dokazila:
– Kopija odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija, ali kopija pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali
– Cenik storitev zdravstvenega varstva.
11.4.6. Prijavitelj mora imeti ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago zadostno število oskrbnikov skladno s prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, ki morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim, in sicer vsaj en oskrbnik na vsakih 20 namestitvenih mest za pse.
Dokazila:
– Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8)
– Kopija pogodb o delu, pogodb o zaposlitvi oziroma drugih listin, ki dokazujejo pogodbeno razmerje prijavitelja z oskrbniki za celoten čas trajanja koncesijskega razmerja.
11.4.7. Prijavitelj mora imeti ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago vodjo zavetišča, ki mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi.
Dokazila:
– Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8)
– Kopija pogodbe o delu, pogodbe o zaposlitvi oziroma druge listine, ki dokazuje pogodbeno razmerje prijavitelja z vodjo zavetišča za celoten čas trajanja koncesijskega razmerja
– Dokazilo o zahtevani stopnji izobrazbe vodje zavetišča.
12. Prijava
12.1. Predložitev prijave
Prijavitelj mora prijavo oddati v zaprti in zapečateni ovojnici, na katero nalepi izpolnjen priložen obrazec Pisemska ovojnica (Obr_0). V primeru skupne ponudbe Obr_0 izpolni vodilni partner.
Prijave je potrebno oddati v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo ne glede na način pošiljanja na v prejšnjem odstavku navedeni naslov prispele do vključno dne 29. 12. 2022 do 12. ure.
V kolikor prijava ni bila predložena v roku, določenem za prejem prijav, se šteje, da je bila predložena prepozno. Takšno prijavo bo koncedent po končanem postopku odpiranja prijav neodprto vrnil prijavitelju z navedbo, da je prepozna.
12.2. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo potekalo dne 29. 12. 2022 ob 14. uri na sedežu Mestne občine Celje, in sicer v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje. Odpiranje prijav je javno.
Na odpiranju prijav bo strokovna komisija, ki bo vodila odpiranje, prebrala nazive oziroma imena prijaviteljev ter podatke iz prijave v zvezi z merili.
Preverjanje prijav se bo pričelo po končanem odpiranju prejetih prijav.
Predstavniki prijaviteljev se izkažejo komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki prijaviteljev, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki prijaviteljev ne morejo opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem prijavitelja.
12.3. Sprememba, dopolnitev in umik prijave
Prijavitelj lahko umakne prijavo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za predložitev prijav. Po poteku roka za predložitev prijav prijavitelj ne more več spremeniti oddane prijave, je dopolniti, umakniti ali nadomestiti z novo.
Prijaviteljevo obvestilo o dopolnitvi, spremembi ali umiku prijave mora biti zaprto, označeno in dostavljeno kot oddaja prijave, na ovojnici pa mora biti dodatno označeno »Dopolnitev«, »Sprememba« oziroma »Umik«.
V primeru umika bo komisija prijavo izločila iz postopka odpiranja ter jo neodprto vrnila prijavitelju.
Umik prijave v času po poteku roka za predložitev prijav in med potekom veljavnosti prijave (navedene v prijavi) bo imel za posledico unovčenje zavarovanja za resnost prijave. Sprememba ali dopolnitev prijave po roku za oddajo prijave ne bo upoštevana.
12.4. Vsebina prijavne dokumentacije
12.4.1. Sestavni deli prijavne dokumentacije
Prijavitelj mora predložiti naslednje dokumente:
1. izpolnjen obrazec Pisemska ovojnica (Obr_0), nalepljen na ovojnico;
2. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Prijava (Obr_1);
3. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Ponudbena cena (Obr_2);
4. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava prijavitelja o sprejemu pogojev javnega razpisa (Obr_3);
5. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Skupna prijava (Obr_4) – predložiti samo v primeru, če gre za skupno prijavo;
6. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Pooblastilo za podpis skupne prijave (Obr_4a) – predložiti samo v primeru, če gre za skupno prijavo;
7. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava o podizvajalcih (Obr_5) – predložiti samo v primeru, če gre za prijavo s podizvajalci;
8. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava prijavitelja/skupnega ponudnika/podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6);
9. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Potrdilo referenčnega naročnika (Obr_7);
10. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8);
11. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Obr_9);
12. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Menična izjava za resnost prijave s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje menice – 3 kom (Obr_10), 3 kom bianco menice in podpisni kartoni bank;
13. izpolnjen in parafiran obrazec Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje menice (Obr_11);
14. vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 11. točke teh navodil;
15. izpolnjen in parafiran Vzorec koncesijske pogodbe.
12.4.2. Podpisan vzorec pogodbe
Prijavitelj mora izpolniti in parafirati ter žigosati vzorec koncesijske pogodbe. Parafira jo prijaviteljev zakoniti zastopnik ali prokurist.
V primeru skupne prijave vzorec pogodbe podpiše in žigosa tisti partner, kot je to določeno v dogovoru o skupnem nastopanju.
12.5. Vsebina prijavne dokumentacije
12.5.1. Druga pravila o prijavi
Prijavitelj mora oddati prijavo za pridobitev koncesije v celoti.
Vsak prijavitelj lahko predloži le eno prijavo. Prijavo za pridobitev koncesije lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb skupaj (skupna prijava), ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravnoorganizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. Ista pravna ali fizična oseba lahko sodeluje kot član skupne prijave le pri eni skupni prijavi za podelitev koncesije. Če ista pravna ali fizična oseba sodeluje pri več skupnih prijavah, se take prijave zavržejo. Če pravna ali fizična oseba kandidira samostojno, ne more kandidirati hkrati še kot član skupne ponudbe (konzorcija).
Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci.
Prijavitelja, ki bo oddal več kot eno prijavo, bo koncedent izločil glede vseh prijav, ki jih bo oddal.
12.5.2. Skupna prijava
Prijavo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov (partnerjev). Izpolnjevanje tehnične usposobljenosti prijavitelja in kadrovskih pogojev na strani posameznega člana skupine gospodarskih subjektov šteje kot izpolnjevanje pogojev prijavitelja – skupine. Pogoje glede osebnega statusa in poslovno-finančne sposobnosti mora izpolnjevati vsak član skupine.
V primeru skupne ponudbe morajo biti prijavi priloženi izpolnjeni, podpisani in žigosani tudi:
– obrazec Skupna prijava (Obr_4),
– obrazec Pooblastilo za podpis prijave (Obr_4a),
– obrazec Izjava prijavitelja o sprejemu pogojev javnega razpisa (Obr_3) – za vsakega od prijaviteljev (partnerjev) v skupini,
– obrazec Izjava prijavitelja/skupnega ponudnika/podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6) – za vsakega od prijaviteljev (partnerjev) v skupini,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede osebnega statusa in poslovno-finančne sposobnosti iz 11. točke teh Navodil – za vsakega od prijaviteljev (partnerjev) v skupini.
V primeru, da bo skupina prijaviteljev oziroma skupna prijava izbrana kot najugodnejša, bo moral prijavitelj (skupina prijaviteljev v skupni prijavi) pred podpisom pogodbe koncedentu predložiti ustrezen pravni akt o skupni izvedbi predmetnega javnega razpisa (npr. pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen prijavi.
Pravni akt o skupni izvedbi razpisane koncesije bo moral (mora) vsebovati:
– navedbo vodilnega partnerja in vseh drugih partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
– pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
– navedbo del, ki jih bo izvedel posamezni partner, in delež vsakega partnerja v skupini v  %,
– navedbo odgovornih predstavnikov partnerjev za izvajanje dogovora,
– neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev za izvedbo del po pogodbi,
– določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
– reševanje sporov med partnerji v skupini,
– druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
– rok veljavnosti pravnega akta.
Pravni akt o skupni izvedbi koncesije bo moral (mora) biti podpisan in žigosan s strani vseh partnerjev (oziroma njihove osebe, pooblaščene za zastopanje) in mora veljati ves čas trajanja pogodbe o izvedbi razpisane koncesije.
12.5.3. Prijava s podizvajalci
V primeru, da bo prijavitelj pri izvedbi koncesije posloval z enim ali več podizvajalci, mora to v prijavi navesti skladno s priloženim obrazcem Izjava o podizvajalcih (Obr_5).
Za podizvajalca šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za prijavitelja, s katerim je koncedent sklenil koncesijsko pogodbo, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Če bo prijavitelj izvajal koncesijo s podizvajalci, mora v prijavi:
– navesti podizvajalce, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;
– opredeliti vsak del dejavnosti, ki ga namerava dati v podizvajanje;
– predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev glede osebnega statusa in poslovno-finančne sposobnosti iz 11. točke teh Navodil;
– predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava prijavitelja o sprejemu pogojev javnega razpisa (Obr_3) – za vsakega podizvajalca;
– predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec izjava prijavitelja/skupnega ponudnika/podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6) – za vsakega podizvajalca.
V primeru, da bi med izvajanjem koncesijske pogodbe prišlo do sprememb pri podizvajalcih, ki so že navedeni v prijavi, ali do vključitve novega podizvajalca, mora glavni izvajalec koncedenta o tem obvestiti najpozneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke, ki se nanašajo na pogoje glede osebnega statusa in poslovno-finančne sposobnosti iz 11. točke Navodil.
Koncedent bo zavrnil sodelovanje vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti. Koncedent lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik opredelil v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo koncesije.
12.5.4. Jezik prijave
Prijava mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi overjeni prevodi v slovenskem jeziku.
V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem jeziku brez uradnega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni predložil.
12.5.5. Oblika prijave
Prijaviteljeve listine morajo biti žigosane in podpisane s strani osebe, ki ima pravico zastopanja prijavitelja.
Prijaviteljeva dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Prijavitelj mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, z jasnimi tiskanimi črkami in le-te datirati, podpisati in žigosati. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to zahtevano, podpisani s strani osebe, ki ima pravico zastopanja prijavitelja, in žigosani z žigom. Prijavitelj mora zahtevane obrazce izpolniti brez dodatnih pripisov in pogojev. Pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
Zaželeno je, da so predloženi dokumenti zloženi v vrstnem redu, kot je navedeno v seznamu dokumentov. Predloženi dokumenti morajo biti zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vrvice oziroma pečata. V primeru, da prijava ne bo zvezana v skladu s temi navodili, jo bo koncedent zvezal na odpiranju.
V kolikor prijavitelj predloži izjave in druga dokazila na lastnih obrazcih, morajo le-ti po vsebini ustrezati s strani koncedenta predloženim obrazcem (Obr_nn).
V primeru skupne prijave oziroma prijave s podizvajalci mora vodilni partner oziroma glavni izvajalec najprej priložiti svoj dokument ter takoj za njim dokument partnerja oziroma podizvajalca.
Morebitne popravke mora prijavitelj opremiti z žigom in podpisom osebe, ki ima pravico zastopanja. Iz popravka mora biti jasno razvidno, kdaj in kaj je bilo popravljeno.
Prijavitelj nosi vse stroške, ki so povezani s pripravo in predložitvijo prijave.
12.5.6. Veljavnost prijave
Prijava mora biti veljavna najmanj 3 mesece od roka za oddajo ponudb.
V primeru, da nastopijo razlogi (vložitev pravnega sredstva, višja sila ipd.), zaradi katerih podpis pogodbe ne bi bil opravljen v navedenem roku, mora prijavitelj zagotoviti, da se veljavnost prijave podaljša.
12.5.7. Zaupnost podatkov, vključenih v prijavno dokumentacijo
Podatki, povezani s pregledom, ocenjevanjem in primerjavo prijav, ne bodo posredovani prijaviteljem ali katerikoli drugi osebi, ki ni uradno vključena v postopek, vse do izdaje odločbe o podelitvi koncesije.
Podatki, ki jih bo prijavitelj upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljani samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju prijav niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi koncedent bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Kot zaupne lahko prijavitelj označi podatke in dokumente, ki se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1) lahko štejejo kot poslovna skrivnost ter podatke, ki se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTP) lahko štejejo kot tajni podatek.
Koncedent bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v prijavni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »Zaupno«, »Poslovna skrivnost« ipd. pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala prijavo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »Zaupno«. Prijavi mora biti priložen sklep ponudnika o varovanju poslovne skrivnosti, sprejet v skladu z 39. členom ZGD-1.
Koncedent ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.
Ne glede na označbo »zaupno«, »poslovna skrivnost« ipd. so javni:
– obrazci, ki so bili v ponudbi pripravljeni s strani koncedenta in jih je prijavitelj zgolj podpisal in žigosal;
– podatki o prijaviteljih;
– reference v javnem sektorju.
12.5.8. Ponudbena cena
Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali. Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (EUR).
Prijavitelj mora izpolniti vse postavke v obrazcu Ponudbena cena (Obr_2) s številko na dve decimalki natančno ter jih podpisane in žigosane priložiti k ponudbi. Na obrazcu Ponudbena cena mora »Skupna ponudbena cena z DDV« vsebovati morebitni popust in davek na dodano vrednost skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZDDV-1). Ločeno morajo biti izkazani: neto »skupna ponudbena cena«, morebitni popust na »neto ponudbeno ceno«, neto »skupna ponudbena cena s popustom«, znesek davka na dodano vrednost in bruto »skupna ponudbena cena«.
Ponudbene cene so fiksne ves čas trajanja pogodbenega razmerja, lahko se spremenijo le od 2. leta izvajanja koncesije dalje, in sicer za odstotek rasti cen življenjskih potrebščin.
13. Merila za izbiro koncesionarja
Izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje za udeležbo iz 11. točke te razpisne dokumentacije, se izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
1. ponudbena cena
največ 80 točk
2. dodatna leta izvajanja zavetišča za zapuščene živali poleg obdobja, določenega kot pogoj
največ 20 točk
Koncedent bo izbral koncesionarja, ki bo dosegel največje število točk. Seštevek točk po navedenih merilih znaša največ 100 točk. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel največje število točk pri merilu ponudbena cena. V primeru, da se ne da opraviti izbire na opisan način, se postopek podelitve koncesije ponovi.
13.1. Merilo »Ponudbena cena«
Po merilu »Ponudbena cena« lahko prijavitelj prejme največ 80 točk. Ponudbena cena je vsota ponudbenih cen, ki jih je prijavitelj navedel v obrazcu Ponudbena cena (Obr_2). Najcenejši prijavitelj bo dobil najvišje število točk (80), vsak naslednji pa glede na najcenejšo prijavo sorazmerno manjše število točk.
Koncedent bo prijave po merilu »Ponudbena cena« ocenil na podlagi naslednje formule:
najnižja skupna ponudbena cena z DDV / prijaviteljeva skupna ponudbena cena z DDV x 80 = število točk po merilu »Ponudbena cena«.
13.2. Merilo »Dodatna leta izvajanja zavetišča za zapuščene živali poleg obdobja, določenega kot pogoj«
Na podlagi merila »Dodatna leta izvajanja zavetišča za zapuščene živali poleg obdobja, določnega kot pogoj« lahko prijavitelj prejme največ 20 točk.
Koncedent bo pri navedenem merilu upošteval vsako dodatno polno leto izvajanja zavetišča za zapuščene živali nad obdobjem 2 let, kar je določeno kot pogoj v tej razpisni dokumentaciji, in sicer tako, da bo za vsako dodatno polno leto izvajanja zavetišča za zapuščene živali prijavitelju priznal 5 točk, skupaj največ 20 točk.
14. Finančna zavarovanja
14.1. Finančno zavarovanje za resnost prijave
Prijavitelj mora k prijavi priložiti 3 kom bianco menice in 3 kom menične izjave za resnost prijave s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje menice. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 5.000,00 EUR. Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 3 mesece po roku za oddajo prijav.
Prijavitelj mora k prijavi priložiti tudi kopijo podpisnega kartona banke oziroma vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun, ki je veljaven na dan izstavitve menice, na podlagi katerega bo koncedent preveril ujemanje podpisa na menicah in podpisa, ki ga ima podpisnik deponiranega pri banki (velja za vse banke, pri katerih ima prijavitelj odprte svoje poslovne račune).
Menična izjavo za resnost prijave s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice mora biti izstavljena v skladu z vzorcem menične izjave iz razpisne dokumentacije (Obr_10).
Po podpisu koncesijske pogodbe bo koncesionar neuspešnim prijaviteljem menične izjave in menice vrnil.
Prijava, kateri ne bo priloženo finančno zavarovanje za resnost prijave, ali kateri bo priloženo neustrezno finančno zavarovanje, bo ocenjena kot nedopustna in bo kot takšna izločena iz postopka brez predhodnega pozivanja na dopolnjevanje.
14.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Prijavi mora prijavitelj priložiti izpolnjeno in parafirano menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, katera mora biti izstavljena v skladu z vzorcem menične izjave iz razpisne dokumentacije (Obr_11).
Izbrani prijavitelj, s katerimi bo naročnik sklenil koncesijsko pogodbo, mora kot pogoj za veljavnost koncesijske pogodbe, koncedentu ob sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti 3 kom bianco menice in 3 kom menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje menice.
Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 20.000,00 EUR. Finančno zavarovanje mora biti veljavno še do vključno 60 dni po izteku koncesijske pogodbe.
Koncedent bo dano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil v primeru kršitev pogodbe s strani koncesionarja (neustrezno zavarovanje iz naslova dejavnosti, neredno ali nekvalitetno opravljanje gospodarske javne službe ipd.)
15. Preveritev prijav
V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila in dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja.
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o prijavitelju, ki je izbral največ točk, opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
Po končanem odpiranju prijav bo strokovna komisija pregledala vse prejete prijave in ugotovila, ali izpolnjujejo zahtevam iz razpisne dokumentacije. Prijavitelje, ki so oddali nepopolno prijavo, pri čemer nepopolnost ne sme vplivati na merila za izbor, bo komisija pozvala na dopolnitev oziroma pojasnilo v smislu 54. člena ZJZP (skladno z drugim odstavkom citirane določbe sme strokovna komisija od kandidatov zahtevati pojasnila, da bi si pomagala pri pregledu, primerjavi in vrednotenju vlog, pri čemer pa ne sme dovoliti, da bi kandidat dopolnjeval ali kakor koli spreminjal svojo vlogo; posebej ne sme dovoliti, da bi spreminjal tiste dokumente iz vloge, ki vplivajo na vrednotenje vloge posameznega kandidata; skladno s tretjim odstavkom citirane določbe sme strokovna komisija zahtevati le take dopolnitve vlog, s katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino vloge in ocenjevanje ter razvrščanje posamezne vloge skladno s postavljenimi merili za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva). Rok za dopolnitev se določi glede na naravo nepopolnosti oziroma nejasnosti, v nobenem primeru pa ne sme biti daljši od 15 dni.
Po končanem pregledu in vrednotenju prijav bo strokovna komisija sestavila poročilo, v katerem bo navedla, katere prijave izpolnjujejo razpisane zahteve, ter jih razvrstila tako, da bo razvidno, katera izmed prijav najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.
16. Izbor koncesionarja in podelitev koncesije
Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni po odpiranju prijav. O izboru koncesionarja odloči občinska uprava v imenu koncedenta z upravno odločbo. Najkasneje v 8 dneh po dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 8 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati in koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Koncesionar z izvajanjem gospodarske javne službe prične najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 16 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov na strani koncesionarja.
V primeru, da koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba.
Mestna občina Celje si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
17. Pravni pouk: zoper odločbo, s katero bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa, lahko prijavitelji uveljavljajo pravno varstvo s pritožbo v upravnem postopku, o kateri odloča župan Mestne občine Celje. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri pa je mogoč upravni spor.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti