Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

Ob-3667/22, Stran 2583
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Občine Braslovče (Uradne objave Občine Braslovče 6/2022) in 44. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) objavlja Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Občine Braslovče 
1. Koncedent: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče (v nadaljnjem besedilu: Občina Braslovče ali koncedent).
2. Predmet, narava ter obseg in območje koncesije
Predmet koncesije so turistične dejavnosti in storitve na ravni turističnega območja, katerih izvajanje je v javnem interesu in obsegajo zlasti:
a) informacijsko turistična dejavnost:
– informiranje turistov,
– vodenje statističnih evidenc o obiskih v Občini Braslovče,
– organiziranje in vodenje vodniške službe,
– vodenje skupin po naročilu Občine Braslovče,
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
– izvajanje oglaševanja turističnih produktov in destinacij v Občini Braslovče,
– sodelovanje z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami, z domačimi, tujimi in mednarodnimi združenji, organizacijami in ustanovami,
– izvajanje morebitnih sejemskih in drugih podobnih nastopov Občine Braslovče,
– organizacija distribucije promocijskih materialov vsem subjektom, ki lahko Občino Braslovče promovirajo doma in v tujini,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije.
b) spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov občine;
– oblikovanje predlogov za uvedbo novih turističnih programov in prireditev,
– sodelovanje pri pripravi različnih programov ogledov Občine Braslovče, prilagojenih specifičnim zahtevam naročnikov.
c) trženje celovite turistične ponudbe na ravni občine in širše:
– vsebinska priprava najrazličnejših turističnih publikacij in drugih sredstev pospeševanja prodaje,
– izvajanje trženja elektronskih medijev koncesionarja in njegovih tiskanih edicij.
d) promocija turizma v digitalnem okolju:
– organiziranje, vodenje, koordiniranje dela in vzdrževanje turističnega spletnega portala VISIT Braslovče,
– urejanje turističnih vsebin na družbenih omrežjih Občine Braslovče,
– priprava vsebin in ažuriranje informacij za elektronske medije (npr. spletna stran) koncesionarja.
e) dajanje predlogov, pobud, mnenj, opozoril v zvezi z razvojem in vzdrževanjem turistične infrastrukture občine.
f) dajanje predlogov, pobud, mnenj, opozoril v zvezi razvojem in vzdrževanjem javnih površin namenjenih turistom.
g) organizacija in izvajanje prireditev, kongresov, podeželske tržnice, v imenu Občine Braslovče:
– vzpostavitev in vzdrževanje povezav z nosilci turistične ponudbe v Občini Braslovče,
– načrtovanje, organiziranje izvedbe in sodelovanje na prireditvah v Občini Braslovče,
– sodelovanje z društvi na območju Občine Braslovče in skupni ali samostojni nastopi na sejmih.
h) ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma:
– snovanje in organiziranje izvajanja akcij za lepši izgled Občine Braslovče,
– zbiranje podatkov o pritožbah in pobudah občanov in turistov, vezanih na kakovost in vsebino turistične ponudbe,
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom.
i) izvajanje drugih storitev, ki jih v občini brezplačno nudijo turistom.
3. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, in sicer za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi.
4. Postopek izbire: o najboljšem ponudniku odloči na podlagi poročila strokovne komisije občinska uprava. V ta namen direktor občinske uprave ali druga s strani župana pooblaščena uradna oseba občinske uprave izda upravno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. Zoper navedeno odločbo lahko vlagatelj vloži pritožbo na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, v roku 15 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča župan Občine Braslovče.
5. Način dostopa do razpisne dokumentacije
V skladu z določili Odloka se razpis objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Uradnih objavah Občine Braslovče in na spletni strani Občine Braslovče: https://www.braslovce.si/.
Razpisna dokumentacija, ki je priloga tega razpisa, je v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine Braslovče, v fizični obliki pa v sprejemni pisarni Občine Braslovče.
6. Rok in način prijave
Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov koncedenta: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Končni rok za predložitev vlog je 21. 12. 2022, do 10. ure. Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do koncedentovega vložišča prispeti do roka, ki je naveden zgoraj. Vloga, ki bo prispela h koncedentu po poteku tega roka, je prepozna. Prepoznih in nepravilno vloženih vlog strokovna komisija ne bo odprla, temveč jih bo neodprte vrnila pošiljatelju.
Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno: »Ne odpiraj!« in pod tem še »Vloga za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Občine Braslovče«.
7. Zahteve glede vsebine vlog
Vloga mora biti izdelana v skladu z navodili in vsebovati podatke o kandidatu, vse priloge in dokazila, ki so zahtevana v tem javnem razpisu.
V primeru nepopolne vloge bo komisija kandidata pozvala k dopolnitvi. V kolikor kandidat v postavljenem roku vloge ne bo dopolnil, bo komisija vlogo označila kot vlogo, ki ne izpolnjuje razpisnih zahtev.
8. Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati in dokazila o njihovem izpolnjevanju
Koncesionar mora za opravljanje nalog, ki so predmet koncesije, izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji oziroma ustrezno v državi članici Evropske unije, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ima najmanj tri leta izkušenj na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– da predloži program izvajanja nalog koncesije z vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje iz javnega razpisa,
– kandidat ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem in drugem odstavku 75. člena ZJN-3,
– kandidat ni bil v katerikoli državi s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, ki po pravu te države predstavlja kaznivo dejanje,
– kandidatu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav ni smela biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
– kandidat mora izpolnjevati obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, in ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami; ZIntPK) naročnik ne sme poslovati.
V navedenem okviru je zaželeno, da koncesionar razvije tudi dejavnosti, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu uresničevanju temeljnih ciljev, kot so:
– Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah in drugje zunaj prodajaln,
– Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
– Fotokopiranje, razmnoževanje različnih gradiv,
– Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, ter koncertov in drugih prireditev,
– Obdelava podatkov oziroma dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat ter načini dokazovanja, so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata
Komisija bo izbirala najugodnejšega kandidata med tistimi kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz točke 8. tega razpisa. Vrstni red pa bo določila glede na merila za izbiro.
1. Dejavnost, sorodna koncesijski dejavnosti, ki se bo izvajala:
– Osnovne turistične dejavnosti (trgovina na drobno z umetniškimi izdelki, trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah in drugje zunaj prodajaln, fotokopiranje, razmnoževanje različnih gradiv, prirejanje razstav, sejmov in kongresov, ter koncertov in drugih prireditev, obdelava podatkov oziroma dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj) – vsaj 5 dejavnosti – 10 točk, od 1–4 dejavnosti – 5 točk.
2. Usposobljenost kadra:
Pri kandidatu sta zaposleni vsaj 2 osebi z izkušnjami z delom v turizmu najmanj eno leto – 5 točk.
Pri kandidatu je zaposlena 1 oseba z izkušnjami z delom v turizmu in dodatnimi dovoljenji, priznanji oziroma certifikati, podeljeni s strani priznanih institucij nacionalnega ali mednarodnega nivoja, ki jih je posameznik osebno pridobili na področju turistične dejavnosti – 10 točk.
3. Kandidat prejme dodatnih 5 točk, če je v zadnjih 10 letih prejel priznanje s področja turizma.
Komisija si pridržuje pravico do razgovora z zaposlenimi, ki bodo pri koncesionarju izvajali dela koncesijske dejavnosti.
V primeru, da bosta dva ali več kandidatov zbrala enako število točk bo strokovna komisija ocenjevala program delovanja na področju spodbujanja razvoja turizma, s katerim se je kandidat prijavil na javni razpis. Kandidatu z najbolje ocenjenim programom delovanja bo komisija dodelila dodatnih 5 točk.
10. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: javno odpiranje vlog bo potekalo na sedežu koncedenta Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, dne 21. 12. 2022 ob 12. uri.
11. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po sprejemu akta o izbiri.
12. Drugi podatki
Koncedent si pridrži pravico, da po objavi javnega razpisa ter izvedenem postopku izbire ne izbere nobenega koncesionarja.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati naslovijo na kontaktno osebo koncedenta Maša Uranjek, elektronsko na naslov: masa.uranjek@braslovce.si ali telefonsko na tel. 03/703-84-10.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Braslovče in v tajništvu Občine Braslovče.
Občina Braslovče 

AAA Zlata odličnost