Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

EPP: 511-5/2022-3 Ob-3683/22, Stran 2573
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena v povezavi z 12. in 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju: ZZrID), 8. in 144. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 – ZZrID; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, št. 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, št. 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, št. 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, št. 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, št. 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, št. 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, št. 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, št. 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, št. 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, št. 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 objavlja
javni razpis 
za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023) 
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (Horizon Europe). Upoštevajo se razpisi Obzorje Evropa za Steber 1 in Steber 2 (Pillar 1 in Pillar 2), ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom Horizon Europe (Programme part – Excellent Science in Global Challenges and European Industrial Competitiveness).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo RO, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta
(1) Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno z proračunskimi možnostmi.
(2) Agencija bo v okviru javnega razpisa za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni prispevek v znesku:
– 2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem konzorciju (vsaj tri različne raziskovalne organizacije iz vsaj treh različnih držav EU oziroma pridruženih držav OP) ali kot koordinator v nacionalnem konzorciju, kadar razpis Evropske komisije predvideva nacionalni konzorcij;
– 1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija v konzorciju, oziroma je prijavil projekt samostojno, kadar razpis Evropske komisije predvideva enega samega prijavitelja.
5. Obdobje sofinanciranja po tem javnem razpisu: predvideni čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023 oziroma do porabe sredstev.
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
(1) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki po končanem celotnem ocenjevalnem postopku v recenzentski oceni dosežejo vsaj 65 % največjega možnega števila točk. V primeru dvofaznega ocenjevalnega postopka se upošteva zaključena druga faza ocenjevanja.
(2) Do finančnega prispevka so upravičeni tudi prijavitelji projektov Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljevanju: ERC), ki v prvem krogu ocenjevanja projektov ERC sheme 1 (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant in ERC Synergy Grant) dosežejo vsaj oceno B oziroma tisti prijavitelji, ki pri ocenjevanju projektov ERC sheme 2 (ERC Proof of Concept) dosežejo vsaj dve oceni »Pass«. V primeru, da je pri prijavi projekta ERC sheme 1 in ERC sheme 2 več sodelujočih raziskovalnih organizacij iz Slovenije, je do povračila enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov upravičena le gostiteljska institucija (host institution).
(3) Do finančnega prispevka so upravičeni prijavitelji, ki za prijavo istega projekta na isti razpis Evropske komisije od agencije še niso prejeli prispevka k stroškom priprave in prijave projekta.
(4) Prijavitelj, ki je gospodarska družba, mora izpolnjevati pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže zgornjega dovoljenega limita »de minimis« za državne pomoči.
(5) Prijavitelji, ki se uvrstijo na rezervno listo, niso upravičeni do enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta do končne odločitve Evropske komisije.
7. Razpisna dokumentacija
Prijava mora obvezno vsebovati:
7.1. Izpolnjeno prijavno vlogo na obrazcu ARRS-OE/2023.
7.2. Kopijo opravljene recenzije Evropske komisije (običajno t. i. Evaluation Summary Report – ESR), iz katere je razvidno število doseženih točk in največje možno število točk v recenzijskem postopku ter datum odpošiljanja.
7.3. Kopijo spremnega pisma Evropske komisije k recenziji, ki ga prejme prijavitelj mednarodnega projekta, ter iz katerega je razviden datum odpošiljanja.
7.4. Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« (velja za gospodarske družbe).
8. Postopek izbora
(1) Komisijo za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (v nadaljevanju: komisija) s pisnim sklepom imenuje direktor agencije. V postopku izbora prijav komisija preveri formalno popolnost prijav ter izpolnjevanje razpisnih pogojev.
(2) Seznam prijaviteljev, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bo komisija posredovala v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju: ZSA).
(3) Direktor agencije sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta na predlog ZSA. Na podlagi sklepa direktorja agencija izda individualna obvestila vsem prijaviteljem.
9. Način in oblika prijave ter rok za oddajo prijave
(1) Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO ter žigom RO.
Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis Obzorje Evropa 2023« ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava.
Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov razpis-Obzorje-Evropa@arrs.si (samo prijavni obrazec brez prilog; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc, ki ni podpisan in žigosan).
(2) Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.
V primeru uvrstitve na rezervno listo se za pravočasne prijave štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem dopisu Evropske komisije o izboru/neizboru projekta po končanem ocenjevalnem postopku Evropske komisije.
(3) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.
(4) Prijava se šteje za formalno popolno, če je v zahtevanem roku oddana na predpisanem obrazcu s priloženo obvezno dokumentacijo iz 7. točke tega javnega razpisa ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel. +386/1/400-59-24, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti