Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

Ob-3643/22, Stran 2554
Svet zavoda Prometne šole Maribor, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor, na podlagi sklepa, sprejetega na 10. korespondenčni seji dne 29. 11. 2022, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelj OE/direktor 
Prometne šole Maribor 
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja OE/direktorja – m/ž izpolnjevati pogoje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZOFVI). Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, morajo kandidati/ke obvezno priložiti še program vodenja javnega zavoda.
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja OE/direktorja. Delo na delovnem mestu ravnatelja OE/direktorja se opravlja polni delovni čas.
Predviden začetek dela bo dne 1. 5. 2023.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– veljavni naziv predavatelja višje šole,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ki ga kandidat lahko pridobi najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju z opisom delovnih izkušenj,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (izda vsako sodišče prve stopnje s splošno pristojnostjo v RS), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (ne sme biti starejše od 30 dni) – izdajatelj Ministrstvo za pravosodje,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
– program vodenja zavoda in OE više šole,
– kratek življenjepis.
pošljite v zaprti ovojnici v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Prometne šole Maribor, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja OE/direktorja – Ne odpiraj«.
Vloga bo upoštevana kot pravočasna, če bo oddana na pošti v roku ali s priporočeno pošiljko zadnji dan razpisnega roka, tj. dne 12. 12. 2022.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku, po zaključenem postopku.
Svet zavoda Prometne šole Maribor 

AAA Zlata odličnost