Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

Št. 600-193/2022-5-403010 Ob-3621/22, Stran 2539
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19), Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa župan Matjaž Rakovec, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2023 
1. Naziv in sedež naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javni razpis: javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj se izvaja na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/19) in sklepa župana številka 600-193/2022-5-403010 z dne 25. 11. 2022 o začetku postopka oddaje javnega razpisa.
3. Izdelava vloge: prijavitelj mora izdelati vlogo v slovenskem jeziku, in sicer izključno v elektronski obliki in v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
4. Predmet javnega razpisa, razpisna področja in cilji razpisa
Namen javnega razpisa je izbira programov in projektov mladinske dejavnosti, ki bodo v letu 2023 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj (v nadaljevanju mestna občina). Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju Mestne občine Kranj omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti ter zagotoviti počitniško varstvo otrok v času šolskih počitnic.
Vsebinska področja:
Mestna občina sofinancira sledeča področja mladinskega sektorja:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Mestna občina Kranj bo pozornost namenila tudi sofinanciranju programov oziroma projektov informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za samozaposlovanje in podjetništvo mladih, dejavnosti počitniškega varstva, v času šolskih počitnic ter spodbujanju, promociji in podpiranju prostovoljstva med mladimi ter duševnemu zdravju mladih.
Predmet sofinanciranja na javnem razpisu ne bodo:
– vsebina programov oziroma projektov s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi oziroma projekti, razen programov oziroma projektov za počitniško dejavnost, ki se bodo odvijali v času zimskih, jesenskih ali poletnih počitnic, ki bodo trajali vsaj pet dni, osem ur dnevno;
– tudi ne vsebina tistih programov oziroma projektov s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi oziroma projekti, ki so že predmet sofinanciranja drugih proračunskih postavk MOK in, ki so sofinancirani v okviru drugih javnih razpisov MOK ali tisti, ki jih je možno sofinancirati na drugih javnih razpisih MOK.
5. Osnovni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije; so tiste, ki delujejo v mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu o zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti študentov in drugo;
– organizacije za mlade; so pravne osebe, ki izvajajo programe oziroma projekte za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;
– mladinski sveti.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali enoto v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz Mestne občine Kranj oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju mestne občine,
– so registrirani za izvajanje programov in projektov na področju mladinskih dejavnosti oziroma imajo izvajanje mladinskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za isti program oziroma projekt. Vlagatelji ne smejo pridobiti sredstev MOK za pokrivanje stroškov oziroma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani drugih sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri ali finančni instrumenti Evropske skupnosti),
– program ali projekt je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 odstotkov vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo),
– vlagatelji morajo za vsak posamezen program ali projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ali projekta ni evidentiran v kazenski evidenci, kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prostovoljstvu in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. Skladno s 14. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) prostovoljskega dela ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. MOK bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v programu je delo posameznikov v programu brez plačila) upoštevala Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), ki v 21. členu določa, da je ocenjena vrednost ene ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR. Za prostovoljce bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju programa oziroma projekta organizirano srečanje. Udeležba je za navedene prostovoljce obvezna,
– program ali projekt mora biti pretežno izveden na območju mestne občine,
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju mladinskih programov in projektov iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu oziroma projektom z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov,
– da morajo biti prijavljeni programi in projekti izvedeni v proračunskem letu tekočega leta.
6. Posebni pogoji
Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za izvedbo največ dveh programov ali projektov iz tega javnega razpisa.
Če bo vlagatelj oddal večje število vlog, se bo upoštevala vloga, ki vsebuje program, če pa bo vlagatelj oddal več projektov, se bosta upoštevali prvi dve prispeli vlogi za projekt, ostale bodo zavržene s sklepom.
Predmet sofinanciranja na javnem razpisu ne bo:
– vsebina programov oziroma projektov s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi oziroma projekti, razen programov oziroma projektov za počitniško dejavnost, ki se bodo odvijali v času zimskih, jesenskih ali poletnih počitnic, ki bodo trajali vsaj pet dni, osem ur dnevno;
– tudi ne vsebina tistih programov oziroma projektov s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi oziroma projekti, ki so že predmet sofinanciranja iz drugih proračunskih postavk MOK in, ki so sofinancirani v okviru drugih javnih razpisov MOK ali tisti, ki jih je možno sofinancirati na drugih javnih razpisih MOK.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mestne občine so stroški:
– ki so potrebni za izvedbo programa ali projekta in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa ali projekta na področju mladinske dejavnosti na območju mestne občine,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– niso in ne bodo istočasno financirani z drugih proračunskih postavk mestne občine,
– ki so dejansko nastali,
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija),
– ki niso financirani iz drugih sredstev,
– ki niso profitnega značaja.
Objava razpisa
Razpis se objavi v Uradnem listu in na spletni strani Mestne občine Kranj, na naslovu www.kranj.si, dne 2. 12. 2022. Rok za vložitev vlog je 6. 1. 2023.
7. Odpiranje vlog
Po preteku prijavnega roka, Komisija za vrednotenje programov in projektov na področju mladinske dejavnosti, ki jo je s sklepom, dne 2. 11. 2021 potrdil župan MOK, pregleda prispele prijave ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in upravičenost prijavitelja.
Prijavitelj nepopolne prijave, ki je bila vložena v prijavnem roku, se povabi da svojo prijavo dopolni v osmih dneh po prejemu tega povabila. Če prijava ni dopolnjena v predpisanem roku, se zavrže kot nepopolna.
Pravočasne in popolne prijave se razvrstijo glede na vsebine ter se ovrednotijo v skladu s pogoji in merili, določenimi v javnemu razpisu oziroma pozivu. Na podlagi ovrednotenja se sestavi zbirni seznam prijaviteljev, uvrščenih glede na doseženo število točk. Izid vrednotenja se evidentira na ocenjevalnem listu, ki je sestavni del zapisnika, v katerem se pojasnijo ugotovitve glede doseganja meril za vsako posamezno prijavo.
Odpiranje vlog, bo najkasneje v osmih dneh od izteka roka za dostavo vlog in ne bo javno.
8. Razpisni kriteriji
Vloge prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
– dostopnost projekta;
– vsebina projekta;
– izdelana organizacijska shema izvedbe projekta;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Mestna občina bo za sofinanciranje izbrala predlagane projekte na podlagi naslednjih meril:
Merilo
število točk
1.
Dostopnost projekta
do 20 točk
2.
Vsebina projekta
do 49 točk
3.
Izdelana kadrovska in organizacijska shema izvedbe projekta
do 14 točk
4.
Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta
do 17 točk
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj, je 100.
1. Dostopnost projekta:
Najvišje možno število točk
1.1 za uporabnike brezplačno
– za uporabnike ni brezplačno
0
– za uporabnike je delno brezplačno
3–5
Dodatna razdelitev kriterija:
3 – brezplačno do 50 odstotkov
5 – brezplačno do 75 odstotkov
– za uporabnike je brezplačno
10
1.2 število uporabnikov, ki jim je projekt namenjen
1–5
Dodatna razdelitev kriterija:
1 – projekt do 50 udeležencev
3 – projekt od 51 do 150 udeležencev
5 – projekt nad 150 udeležencev
1.3 število sodelujočih pri projektu
1–5
Dodatna razdelitev kriterija:
1 – sodeluje manjše število ljudi, glede na projekt
3 – sodeluje zadovoljivo število ljudi, glede na projekt
5 – sodeluje zadostno število ljudi, glede na projekt
Največje možno število točk po kriteriju
20
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju je 20.
2. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji način:
Najvišje možno število točk
2.1 kakovost predloženega projekta
– ni razvidna
0
– je slabo do pomanjkljivo razvidna
5–10
– je zadovoljivo do dobro razvidna
15–25
– je odlično razvidna
30–46
Dodatna razdelitev kriterija:
0 – kakovost predloženega projekta ni razvidna
5 – kakovost predloženega projekta je zelo slabo razvidna;
10 – kakovost predloženega projekta je pomanjkljivo razvidna;
15 – kakovost predloženega projekta je zadovoljivo razvidna;
20 – kakovost predloženega projekta je skoraj dobro razvidna;
25 – kakovost predloženega projekta je dobro razvidna;
30 – kakovost predloženega projekta je odlično razvidna;
35 – kakovost predloženega projekta je super odlično razvidna;
46 – kakovost predloženega projekta je ekstra super odlično razvidna.
2.2 način izvedbe, metode projekta
– način izvedbe projekta ni opredeljen
0
– način izvedbe projekta je slabo opredeljen
1
– način izvedbe projekta je dobro opredeljen
2
– način izvedbe projekta je kakovostno in odlično opredeljen
3
Največje možno število točk po kriteriju
49
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 49.
3. Izdelana kadrovska in organizacijska shema izvedbe projekta bo ocenjena na naslednji način:
Najvišje možno število točk
3.1 projekt ima natančno določene cilje
– cilji predloga projekta niso opredeljeni oziroma so nedosegljivi
0
– cilji predloga projekta so slabo opredeljeni
1
– cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi
2
– cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi
3
3.2 za izvedbo projekta je izdelan časovni načrt
– realizacija v letu 2023
– časovnega načrta predloga ni oziroma je pomanjkljiv in nerazumljiv
0
– slabo opredeljen oziroma pomanjkljiv oziroma slabo razumljiv
1
– časovni načrt predloga projekta je pomanjkljivo opredeljen, a razumljiv
2
– časovni načrt predloga projekta je jasno opredeljen in razumljiv
3
3.3 projekt bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba stroke)
– ni strokovno usposobljenih
0
– najmanj en strokovno usposobljen
1
– najmanj trije strokovno usposobljeni
3
– štirje ali več strokovno usposobljenih
5
3.4 prijavitelj ima izdelane in merljive kriterije, po katerih bo po končani izvedbi projekta ocenil njegovo uspešnost
– ni kriterijev
0
– od enega do tri kriterije
1
– več kot trije 
3
Največje možno število točk po kriteriju
14
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 14.
4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta bo ocenjena na naslednji način:
Najvišje možno število točk
4.1 projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva pridobljena na podlagi predmetnega razpisa in sredstva pridobljena iz ostalih virov)
– projekt bo financiran samo iz razpisa
0
– projekt bo financiran iz razpisa plus en vir
1
– projekt bo financiran iz razpisa plus dva vira
3
– projekt bo financiran iz razpisa plus več kot dva vira
5
4.2 projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost
– stroški in njihova namembnost predloga projekta niso predstavljeni oziroma so nepravilni
0
– stroški in njihova namembnost predloga projekta so delno predstavljeni oziroma pomanjkljivi
1
– stroški in njihova namembnost predloga projekta so jasno predstavljeni
2
4.3 pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Kranj; delež pričakovanega sofinanciranja, v odstotkih
– od 15 odstotkov do 25 odstotkov
10
– od 26 odstotkov do 50 odstotkov
4
– od 50 odstotkov do 60 odstotkov
2
Največje možno število točk po kriteriju
17
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 17.
Predmet sofinanciranja ne bodo vloge, ki ne bodo ovrednotene z vsaj 55 točkami. Takšna vloga bo zavrnjena.
Zavrnjene bodo tudi vloge prijaviteljev za programe in projekte, ki so predmet sofinanciranja na podlagi drugih javnih razpisov, ki jih objavlja MOK.
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.
9. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z zadostnim številom točk, največje možno število točk je 100.
Vloge bodo ocenjene v skladu z merili in na način, ki je natančno opredeljen.
Mestna občina bo posamezne programe oziroma projekte sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev, in sicer 57.970,00 EUR.
Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezni program oziroma projekt bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga. Pričakovana višina sofinanciranja programov in projektov je s strani Mestne občine Kranj omejena z 10 % vrednosti razpisanih sredstev.
Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina odobrenih sredstev za program oziroma projekt bo dodeljena na podlagi višine zaprošenih sredstev in rezultatov ocenjevanja vlog (dobljeno števila točk pri ocenjevanju), v sorazmernem deležu višine zaprošenih sredstev vseh prijaviteljev in razpoložljivih sredstev za leto javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov za mladinske dejavnosti.
10. Višina razpoložljivih sredstev in način sofinanciranja
Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti znaša 57.970,00 EUR. Mestna občina si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno s sprejetim proračunom za leto 2023.
Izbranim vlagateljem bodo odobrena sredstva nakazana sledeče:
– prvi del sredstev v višini 70 % bo izbranemu vlagatelju nakazanih 30 dan po veljavnosti te pogodbe,
– preostali del sredstev bo izbranemu vlagatelju nakazanih na podlagi zahtevka. Izvajalec lahko posreduje izključno en zahtevek. Ob predložitvi zahtevka mora izvajalec z dokazili izkazati namenskost porabe sredstev. Pri tem je zahtevek lahko v višini preostalih 30 % sredstev. Zahtevek mora MOK prejeti najkasneje do 30. 11. 2023, v nasprotnem primeru izvajalcu sredstva ne bodo nakazana in do njih izvajalec ne bo več upravičen.
V primeru spremembe višine sredstev v veljavnem proračunu bosta pogodbeni stranki glede na spremenjen zneske sklenili dodatek k tej pogodbi.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2023 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MOK in obsega:
– prijavni obrazec MOK;
– izjave o dokazilih o usposobljenosti prijavitelja;
– obrazec – vloga za sofinanciranje projekta;
– merila.
13. Oddaja vlog
Vloga mora biti v oddana v elektronski obliki na: www.kranj.si, in sicer najkasneje do vključno 7. 1. 2023, do polnoči. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) mora biti poslan v tiskani obliki, po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ali osebno oddana v Sprejemno pisarno Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje do vključno 6. 1. 2023 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (www.kranj.si, e–Razpis), nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e–Razpis v skenirani obliki.
V kolikor posamezen prijavitelj oddaja vlogo za dva projekta, se v spletni prijavi odda samo ena vloga (en prijavni obrazec, enkrat izjave); v okviru te vloge pa se izpolni dva obrazca – vloga za sofinanciranje projekta, za vsak projekt posebej. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge), ki ga pošljete priporočeno po pošti avtomatsko navede eno vlogo z dvema različnima obrazcema oziroma dvema različnima programoma oziroma projektoma.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e–Razpis, izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« v e–Razpisu;
– izpolnjen »Obrazec vloga« v e–Razpisu;
– izjave, oddane preko e–Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in oddane preko e–Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu;
– vloga, poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa (elektronska prijava, kontrolni obrazec).
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«, ki se ga natisne v aplikaciji.
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova vloga štela za popolno.
V kolikor bo v postopku pregleda in ocenjevanja vlog ugotovljeno, da je prijavitelj navedel netočne podatke, bo vloga s sklepom zavrnjena.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
14. Prepozne, nepopolne vloge, neupravičene osebe
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana v elektronski obliki, do 6. 1. 2023 do polnoči, kontrolni obrazec oddan priporočeno na pošto do vključno 6. 1. 2023 oziroma do tega dne ni bil predložen na vložišču mestne občine.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo vložene s strani neupravičenih oseb, bodo s sklepom zavržene. Upravičeni prijavitelji, katerih pravočasne vloge bodo nepopolne, bodo s sklepom pozvani na dopolnitev v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, pri katerih se bo v postopku pregledovanja in vrednotenja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke, bo s sklepom zavržena. Vloga bo zavržena takoj, ko bo to ugotovljeno.
15. Zahteve, ki jih mora prijavitelj upoštevati pri pripravi vloge: prijavitelj mora pri pripravi vloge upoštevati zahteve iz te razpisne dokumentacije.
16. Predviden rok za odločitev o izboru vlog projektov, ki bodo sofinancirani: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po sprejemu proračuna za leto 2023.
17. Navedba in opis postopkov po izboru vlog projektov
S prijavitelji, katerim bo sofinancirala predlagani program oziroma projekt, bo mestna občina sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2023.
Mestna občina v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa oziroma projekta s prijaviteljem programa oziroma projekta ne sklene pogodbe o sofinanciranju. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2020 ali v preteklih letih (nerealizacija programa oziroma projekta, dela programa oziroma projekta, prijavitelj ni oddal končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do MOK) odstopi od že sklenjene pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
18. Pravica do vložitve pritožbe
Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, je pa dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišču Republike Slovenije v Ljubljani, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od vročitve te odločbe. Tožba se lahko vloži pisno ali se pošlje po pošti ali ustno na zapisnik, pri navedenem sodišču. Če je tožba poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna v primeru, ko je s priporočeno pošiljko oddana po pošti zadnji dan roka. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti to odločbo v izvirniku ali kopiji.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
19. Razpisna dokumentacija in informacije: informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, od 5. 12. 2022, in sicer po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti maja.pritekelj@kranj.si, do vključno 5. 1. 2023.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost