Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

Št. 671-73/2022-3-403005 Ob-3613/22, Stran 2534
Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 68/19), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Letnega programa športa za leto 2023 (sprejetega 28. 9. 2022), objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
javni razpis 
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2023 
1. Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti LPŠ, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov.
Programi športa izvajalcev Letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.
Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
Izvajalec je upravičen do sofinanciranja dejavnosti v skupni višini, ki ne presega 70 % prihodkov društva iz izkaza poslovnega izida iz leta 2022.
V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena. Poleg tega izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MOK za leto 2024.
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa pri naslednjih vsebinah:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športni pedagogi osnovnih šol ali strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroška dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo dejavnosti v obsegu do 160 enot.
Vlagatelj mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega delavca.
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih športnih dejavnosti otrok in mladine, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z ustreznimi licencami oziroma kompetencami glede na vrsto motnje v razvoju.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroška dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, zasebnih športnih delavcih in študentskem servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi do 80 enot brezplačne uporabe javnih športnih objektov, ki so v lasti MOK.
Vlagatelj mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih so najmanj 4 udeleženci na strokovnega delavca (izjema so dejavnosti plavanja in smučanja, kjer se zagotovi varno izvajanje dejavnosti).
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Razpisuje se sofinanciranje materialnih stroškov za izvedbo športnega programa in za namen udeležbe na športnih tekmovanjih te starostne skupine športnikov, stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma uporabo športnega objekta in površine.
Pri športnih programih športne vzgoje mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, mora športnik oziroma ekipa nastopati v sistemu tekmovanj do naslova državnega prvaka.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
Starostna kategorija
Letni obseg vadbe
mladinci
400
kadeti
320
starejši dečki
240
mlajši dečki
160
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Za športne panoge, ki izvajajo trenažni proces izven MOK oziroma izven mreže javnih športnih objektov se lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na treninge in strošek amortizacije športne opreme.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so tudi stroški tekmovanj.
Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi največ dva športna programa v vsaki selekcijski vadbeni skupini. Ti športni programi oziroma vadbene skupine so lahko po spolu mešane.
Spodbuja se formiranje regijskih in državnih centrov s celotno starostno piramido v posamezni športni panogi. Cilj je nastopanje v najvišjem državnem nivoju tekmovanja.
– kakovostni šport
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov.
V kakovostni šport se uvrščajo vadbene skupine članov in članic, ki imajo status športnika, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci kakovostnega športa:
– izvajalci, ki kandidirajo za sredstva, namenjena kakovostnemu športu, morajo izvajati najmanj dva na javnem razpisu sofinancirana športna programa iz športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, s tem, da vsaj enega iz selekcijske skupine športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Posamezen športnik je lahko prijavljen le v svoji starostni kategoriji, tisti, kamor ga glede na starost uvrščajo pravila pristojne nacionalne panožne športne zveze.
Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi največ štiri športne programe vadbenih skupin, in sicer ločeno za vsak spol dva športna programa vadbenih skupin.
Izjema so tudi športni programi vadbenih skupin športnih panog, kjer se lahko nastopa na različnih nivojih državnega prvenstva. Izvajalec lahko v tem primeru prijavi toliko športnih programov v posamezni vadbeni skupini, kot ima ekip, ki nastopajo na različnih nivojih oziroma ligah državnega prvenstva.
Športnika, ki je športno aktiven v več športnih panogah in pri več izvajalcih, se mora pri prijavi na javni razpis opredeliti za največ eno športno panogo, kjer ga posamezen izvajalec lahko prijavi na javni razpis in je sofinanciran le v tem športnem programu.
Spodbuja se formiranje regijskih in državnih centrov s celotno starostno piramido v posamezni športni panogi. Cilj je nastopanje v najvišjem državnem nivoju tekmovanja.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 400 enot.
Navedena vrednost velja za delo v vadbeni skupini, ki nastopa na najvišji ravni uradnega tekmovalnega sistema. Na ostalih ravneh se lahko dodelijo naslednje vrednosti:
Raven tekmovanja
Obseg
2. raven
320
3. raven
240
4. raven
160
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Za športne panoge, ki izvajajo trenažni proces izven MOK oziroma izven mreže javnih športnih objektov se lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na treninge in strošek amortizacije športne opreme.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so tudi stroški tekmovanj.
– vrhunski šport
Športniki, s katerimi izvajalec kandidira za športne programe vrhunskega športa, morajo imeti na dan objave javnega razpisa veljavno kategorizacijo mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda in morajo biti navedeni v aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov, ki ga vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema.
Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno izobraženih delavcev v športnih panogah, ki so v 1. skupini panog.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu do 560 enot.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Za športne panoge, ki izvajajo trenažni proces izven MOK oziroma izven mreže javnih športnih objektov se lahko sofinancira najem objektov, strošek prevoza na treninge in strošek amortizacije športne opreme.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so tudi stroški tekmovanj.
Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi največ en športni program v vsaki vadbeni skupini, izjemoma največ dve vadbeni skupini, in sicer ločeno za vsak spol eno.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na programih kakovostnega športa in programih vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le na enega od navedenih programov s posamezno ekipo oziroma tekmovalcem.
– športna rekreacija
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje organizacije, koordinacije, obveščanja, sprotnega spremljanja izvedbe in analize kakovostno vodenih in cenovno dostopnih oziroma brezplačnih celoletnih ciljnih športno-rekreativnih dejavnosti z namenom povečevanje števila športno dejavnih prebivalcev MOK.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno potrebni za izvedbo dejavnosti:
brezplačne akcije, brezplačna vadba, promocijski program – animacijski dnevi.
Za posamezne dejavnosti se lahko zagotovi brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti MOK.
– šport starejših
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe objekta za dejavnosti strokovno vodene vadbe za upokojence ali starejše od 65 let. Sofinancira se tudi strokovno izobražen oziroma usposobljen strokovni kader za gibalne programe starejših.
Izvajalcem se lahko dodeli do 80 ur uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: skupina šteje vsaj 6 udeležencev na strokovnega delavca, vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – upokojenci ali starejše od 65 let.
– šport invalidov
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za ciljne skupine množičnega športa invalidov.
Sofinancirajo se stroški strokovnega kadra v športu za skupino z največ 10 in z najmanj 5 vadečimi v posameznem športnem programu.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi do 80 ur uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
– športne prireditve
Predmet sofinanciranja so mednarodne, državne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo. Sofinancirajo se športne prireditve, katerih namen je tekmovanje športnikov, registriranih pri pristojni nacionalni oziroma mednarodni panožni športni zvezi, razen šolskih športnih tekmovanj, tekmovanj regijskega in državnega prvenstva ter državnih pokalnih tekmovanj.
Izvajalcu se sofinancira največ ena prireditev na leto, ki je bila v preteklosti organizirana vsaj trikrat. Letno proračun sofinancira do štirinajst prireditev po številu največ doseženih točk. V primeru enakega števila točk na štirinajstem mestu se lahko sofinancira več prireditev.
Če izvajalec v preteklem letu ni organiziral izbrane in sofinancirane prireditve, se prijavljena prireditev v letu razpisa ne sofinancira. Izjema so prireditve, ki se zaradi vremenskih razmer niso mogle organizirati oziroma izvesti.
Sofinancira se stroške dela, materiala blaga in storitev, ki so neposredno vezani na izvedbo prireditve. Za izvedbo prireditve se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov.
Izvajalec mora pri prijavi navesti in obrazložiti finančni načrt prihodkov in odhodkov prireditve z zaprto finančno konstrukcijo. Prireditev se lahko sofinancira iz javnega razpisa samo do 70 % načrtovanih stroškov prireditve. Če dodeljena sredstva presegajo 70 % stroškov prireditve, se presežek sredstev enakomerno razdeli med ostale izbrane prireditve.
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in
Razpisuje se sofinanciranje usposabljanja strokovnih delavcev v športu za delo na področju športa oziroma različnih športnih panog, kar posamezniku omogoča samostojno delo v športu; izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki so že izobraženi ali usposobljeni za delo v športu in si želijo oziroma morajo izpopolniti svoje znanje.
Strokovni delavec v športu in izvajalec, ki se na javnem razpisu prijavi za sofinanciranje usposabljanja ali izpopolnjevanja, morata imeti sklenjeno pogodbo o delu vsaj še za eno leto po zaključku usposabljanja ali izpopolnjevanja. Prijavijo in sofinancirajo se lahko samo programi, ki so se zaključili v letu 2022 ali se bodo v letu 2023. Izvajalec mora ob črpanju dodeljenih sredstev posredovati dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju ali izpopolnjevanju strokovnega delavca v športu.
Ne sofinancira se univerzitetni študij na področju športa in licenčnih seminarjev različnih športnih programov oziroma športnih panog.
Razpisna komisija lahko omeji sofinanciranje strokovnih delavcev tako, da vsakemu izvajalcu sofinancira samo en program.
– delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni občini Kranj.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanja poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za društva, ki so včlanjena v zvezo).
– Dodelitev domicila
Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo enega leta (od 1. septembra 2023 do 31. avgusta 2024) se športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih kot izvajalcem dejavnosti LPŠ izvede z namenom vzpostavitve sedeža izvajalca in zagotovitve prednostne uporabe prostorov, kolikor v javnem športnem objektu obstaja ustrezen poslovni prostor in z namenom prednostne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajanje programov društva oziroma zveze, ki sodijo v sklop LPŠ.
– Dodelitev brezplačne uporabe prostora
Dodelitev brezplačne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov se lahko izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih javnih športnih objektih. Odobrena brezplačna uporaba prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 68/19).
Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo dejavnosti prostočasne športne vzgoje otrok ter športna vzgoja za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOK. V vlogi lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. Kolikor na objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalca lahko prerazporedi na drug javni športni objekt. Pri tem se upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge.
Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpoložljivih kapacitet na javnih športnih objektih, pri dodeljevanju brezplačne uporabe prostora, upošteva specifike posamezne športne panoge.
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih programih:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– športna rekreacija;
– šport starejših;
se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) cena športnega programa
0–40
b) kompetentnost strokovnih delavcev
0–30
c) število vadečih
0–30
Pogoj za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih programih:
– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
je ustrezna izobrazba ali usposobljenost strokovnega kadra, skladna z določili zakona, ki ureja šport in NPŠZ za sodelovanje v uradnem tekmovalnem sistemu v predmetni športni panogi in starostni kategoriji.
Vrednotenje športnih panog se opravi na podlagi naslednjih meril:
Merila za vrednotenje športnih panog 
Število točk
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
 
Šport invalidov
Kakovostni šport
Vrhunski šport
a) konkurenčnost športne panoge 
– mednarodna razširjenost 
– strategija razvoja panoge
0–50
0–50
0–50
b) lokalni pomen športne panoge
– faktor športnih panog 1. skupine
3
3
3
– faktor športnih panog 2. skupine
1,5
1,5
1,5
– faktor športnih panog 3. skupine
0,7
0,7
0,7
– faktor športnih panog 4. skupine
0,3
0,3
0,3
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
– absolutno število športnikov v programu
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
d) uspešnost športne panoge
0
kategoriziran športnik = 3 točke
kategoriziran športnik: 
mednarodni razred = 3 točke 
svetovni razred = 5 točk 
olimpijski razred = 10 točk
Izbira in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne športne panoge se opravi na podlagi spodnjih meril:
Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov znotraj posamezne športne panoge
Število točk
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
a) kompetentnost strokovnih delavcev
0–40
0–30
0–10
b) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
– absolutno število športnikov v programu
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
en športnik = 1 točka
c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge
0
kategoriziran športnik = 3 točke
kategoriziran športnik: 
mednarodni razred = 3 točke 
svetovni razred = 5 točk 
olimpijski razred = 10 točk
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih športnih šol se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v podprogramu občinskih panožnih športnih šol znotraj posamezne športne panoge
Število točk
a) kompetentnost strokovnih delavcev 
– individualni načrt strokovnega delavca 
– število let delovanja na programu pri vlagatelju 
– ustrezna usposobljenost 
– strokovno izpopolnjevanje oziroma usposabljanje 
– status kategorizacije strokovnega delavca v preteklosti
0–50
b) število športnikov v mladinski starostni kategoriji
0–30
c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge 
– število prehodov iz mladinskih starostnih kategorij v kategorije mlajših članov oziroma članov
0–20
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu se dodeli na podlagi naslednjega merila:
Merilo
Število točk
a) deficitarnost
0–100
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju delovanja športnih organizacij se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) delovanje na lokalni ravni
0–40
b) organiziranost na lokalni ravni
0–30
c) število članov
0–30
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov športnih prireditev se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost
0–20
b) množičnost 
0–20
c) raven prireditve 
0–20
d) ustreznost vsebine (pretežno športna)
0–40
Domicil se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Število točk
Tradicija športnega društva 
0–30
Množičnost 
0–20
Kakovost programa izvajalca 
0–50
– upravljanje s planinskimi potmi
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje vzdrževanja in upravljanja planinskih ter tematskih poti v Mestni občini Kranj.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so neposredno potrebni za izvedbo dejavnosti.
Cilji javnega razpisa pri naslednjih programih so:
– Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine – povečati delež dnevno športno dejavnih otrok in mladine za 2 %;
– Celoletni športni programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami – povečati delež dnevno športno dejavnih otrok in mladine s posebnimi potrebami za 2 %;
– Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport – povečati število otrok in mladine v tekmovalnih sistemih za 2 %;
– Kakovostni šport – ohranjanje števila športnikov z državnim in perspektivnim razredom; povečanje konkurenčnosti programov (učinkovita raba objektov, zagotavljanje strokovnega kadra); povezati klube v strokovno piramido (nogomet, košarka, odbojka, plavanje, atletika) zaradi enotnega dela s športniki;
– Vrhunski šport – ohranjanje števila vrhunskih športnikov;
– Šport invalidov – povečati število športno dejavnih invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa za 2 %;
– Športna rekreacija – povečati delež športno dejavnih v strokovno vodenih športnih programih za 3 %;
– Šport starejših – povečati delež športno dejavnih v strokovno vodenih športnih programih za 2 %;
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu – strokovno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje trenerjev s poudarkom na pridobivanju znanj o športni pripravi otrok in mladine; doseči stabilno sofinanciranje strokovnega, svetovalnega, razvojnega in raziskovalnega dela v športu ter stalen prenos spoznanj v prakso;
– Športne prireditve in promocija športa – ohranjanje največjih športnih prireditev ter kvalitetno promocijo prireditve in mesta.
2. Višina razpisanih sredstev za leto 2023 predvidoma znaša 853.642 evrov, in sicer za:
– dotacije športnim klubom in društvom 538.093 evrov,
– občinske panožne športne šole – delo športno izobraženega kadra 254.339 evrov,
– športne prireditve 50.000 evrov,
– usposabljanje strokovnih kadrov 3.210 evrov,
– upravljanje s planinskimi potmi 8.000 evrov.
Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno z rebalansom oziroma z veljavnim proračunom za leto 2023. Razdelijo se sredstva do višine zagotovljenih sredstev v rebalansu oziroma v veljavnem proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023.
Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet večletnega sofinanciranja občinskih panožnih športnih šol – delo športno izobraženega kadra v športnih društvih je: 254.339 evrov na leto v letih 2023 do 2024.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo programe v skladu z Letnim programom športa za leto 2023 in zadostijo pogojem 3. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj.
4. Vloge vlagateljev bodo ocenjene na podlagi meril Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj.
5. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2023.
6. Vsebina vloge: predlogi za sofinanciranje posameznih vsebin morajo biti podani na ustreznem prijavnem obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/. Vloga mora vsebovati vse podatke določene v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija: obsega besedilo javnega razpisa, Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj, razpisne obrazce MOK ter Letni program športa v MOK za leto 2023.
8. Rok in način prijave
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno 6. 1. 2023 (velja datum poštnega žiga). Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e-Razpis v skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, bo zavržena.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« v e-Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.
9. Obravnava vlog
Odpiranje vlog bo 9. 1. 2023 in ne bo javno. Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov,
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e-Razpis,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– tistih vlagateljev, pri katerih bo pri pregledu vlog ugotovljeno navajanje neresničnih podatkov,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
Pristojni organ bo ločeno objavil rezultate razpisa in ločeno izdal odločbe o sofinanciranju programov in uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov.
MOK bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o sofinanciranih programih Letnega programa športa 2023 v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog, o dodelitvi uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov pa v roku 150 dni po zaključku odpiranja vlog.
Z izvajalci se na podlagi odločbe sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja dejavnosti se objavi na spletni strani MOK. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program sofinancira MOK.
10. Dodatne informacije so možne v času od 5. 12. 2025 do 5. 1. 2023 do 11. ure ali na tel. 04/237-31-81 ali elektronski pošti: jurij.cuderman@kranj.si, ali po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj, soba 94, Slovenski trg 1, Kranj.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost