Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

Št. 6716-24/2022/2 Ob-3656/22, Stran 2525
Na podlagi 16. in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21), 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) v povezavi s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19, 91/20 in 138/21), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 129/22), Pravilnika o spremembah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2022 (Uradni list RS, št. 149/22) in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2022, ki ga je sprejel minister pristojen za šport, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport
javni razpis 
za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2022 
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2022.
3. Cilji javnega razpisa
Skladno z Nacionalnim programom športa 2014–2023 želi država prispevati k vplivu velikih mednarodnih športnih prireditev na promocijo okolja, v katerem potekajo (lokalne skupnosti, regije, države), in na razvoj turizma ter drugega gospodarstva. Prireditve imajo velik pomen za razvoj in negovanje športne kulture, saj lahko pospešujejo motivacijo za šport in športno dejavnost, zato predstavljajo najpomembnejšo obliko promocije športa. Nekatere druge oblike promocije športa so še: športni turizem, ki lahko spodbuja k športnemu udejstvovanju, povezanemu z naravnimi danostmi neke turistične destinacije, javno obveščanje v športu – kot pomemben element množičnega komuniciranja in muzejska dejavnost v športu – kot element promocije športa skozi bogato narodno dediščino na tem področju.
Država podpira športne organizacije, ki prireditve organizirajo, ter tudi lokalna okolja, v katerih športne prireditve potekajo. Športne prireditve imajo večinoma pozitivne učinke na človeka in družbo. Koristi organizacije športnih prireditev lahko na splošno delimo na ekonomske in neekonomske koristi. Ekonomsko korist predstavlja dodatna potrošnja v gospodarstvu zaradi organizacije športne prireditve, neekonomske koristi pa predstavljajo družbeno-socialne, promocijske, športne, kulturne in infrastrukturne (prostorske) koristi, ki lahko nastanejo zaradi prireditve.
4. Navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril
Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje, navedene v 117. členu Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19, 91/20 in 138/21, v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni za organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2022 so določeni v pravilniku.
5. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki bo zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za leto 2022 in bo na razpolago za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2022 je 1.000.000 EUR, in sicer iz PP 710010 Program vrhunskega športa; ukrep 3311-11-0023.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 16. 12. 2022. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – vloga LPŠ 2022 – VMŠP (6716-24/2022)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, bo s sklepom zavržena in vrnjena vlagatelju.
Popolna vloga vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo predpisane obrazce in priloge.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne zavržene. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 16. 12. 2022. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, določenem v 8. točki javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku dostav ene in pravilno označene ovojnice. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri izvajalcu javnega razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
Izvajalec javnega razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov
Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.
Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Marka Rajštra (01/400-57-62).
Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko javnega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost