Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

Ob-3434/22, Stran 2387
Na podlagi 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 s spremembami in dopolnitvami), na podlagi določil 16. do 18. člena Statuta zavoda ZD Litija in sprememb Statuta zavoda ZD Litija z dne 20. 3. 2015 ter na podlagi 4. rednje seje Sveta zavoda z dne 25. 10. 2022, Svet zavoda ZD Litija objavlja ponovni razpis za prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Zdravstvenega doma Litija za 4-letni mandat
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki mora poleg zakonskih, splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima ustrezno univerzitetno izobrazbo medicinske smeri
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja dela v zdravstveni dejavnosti, od tega vsaj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih
– da je državljan Republike Slovenije
– da ima organizacijske in strokovne sposobnosti, kar dokazuje s svojim minulim delom
– aktivno znanje slovenskega jezika
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi mora priložiti:
– dokazila o izobrazbi
– življenjepis
– program dela zavoda oziroma razvoja ZD Litija za mandatno obdobje 4 let.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let, predviden začetek dela bo 1. 1. 2023.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja mandata s krajšim delovnim časom, in sicer za največ 20 ur na teden.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in programom dela naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija, »svet zavoda – prijava za razpis direktorja« s pripisom: Ne odpiraj.
Razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na Zavodu za zaposlovanje.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet zavoda ZD Litija 

AAA Zlata odličnost