Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

Ob-3430/22, Stran 2386
Svet javnega zavoda Osnovne šole Šmarje - Sap, Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje - Sap, na podlagi sklepa 5. redne seje Sveta zavoda OŠ Šmarje - Sap z dne 29. 9. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Predvideni začetek dela bo 9. 3. 2023.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan/-a tudi kandidat/-ka, ki nima ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (Izpis zavarovanj v RS od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni,
pošljite po pošti v 10 dneh po datumu objave razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmarje - Sap, Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje - Sap z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico. Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Zaželeno je, da kandidat/-ka predloži tudi kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Rok za prijavo: 14. 11. 2022.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/-ka pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šmarje - Sap

AAA Zlata odličnost