Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

Ob-3429/22, Stran 2385
Svet zavoda Vrtca Mojca, Levičnikova ulica 11, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 12. seje Sveta zavoda Vrtca Mojca z dne 6. 10. 2022 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka, mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Predvideni začetek dela bo 8. 4. 2023.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.
Za čas mandata bo z izbranim/-o kandidatom/-ko sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo o nazivu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (podatki iz kazenske evidence in evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da kandidat-/ka ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje
pošljite v zaprti ovojnici do ponedeljka, 14. 11. 2022, na naslov: Svet zavoda Vrtca Mojca, Levičnikova ulica 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljice«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo na pošto s priporočeno pošiljko oddana najkasneje na zadnji dan roka za oddajo, to je 14. 11. 2022.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Mojca 

AAA Zlata odličnost