Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

Št. U014-28/2022/1 Ob-3439/22, Stran 2372
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) in 5. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08), objavlja
javni razpis 
za dodelitev koncesije za izvajanje javne veterinarske službe, ki se ne financira iz proračunskih sredstev, za živali, ki so v oskrbi v Zavetišču Mačja hiša 
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: dodelitev koncesije za izvajanje javne veterinarske službe, ki se ne financira iz proračunskih sredstev, za živali, ki so v oskrbi v Zavetišču Mačja hiša, Kulturniška ulica 35, 3000 Celje, ki ga upravlja Zavod Mačja hiša, Groharjeva ulica 8, 3000 Celje, in sicer za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe:
– označevanje živali ter vodenje registra živali v skladu s predpisi;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in kirurški posegi na živalih;
– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni živali.
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za obdobje 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem.
4. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz 2. točke tega javnega razpisa mora imeti vlagatelj za Zavetišče Mačja hiša, Kulturniška ulica 35, 3000 Celje, dokončno odločbo UVHVVR o izpolnjevanju pogojev iz predpisa, ki ureja pogoje, ki jih morata izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali za pridobitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe.
5. Prijava: prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki bodo opravljali veterinarske dejavnosti iz tega javnega razpisa;
– za veterinarje dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko odločbe o licenci), za veterinarske pomočnike potrdila o izobrazbi;
– za veterinarje in veterinarske pomočnike, ki so zaposleni v organizaciji, dokazila o zaposlitvi (potrjen obrazec M-1 ali fotokopijo pogodbe o zaposlitvi);
– za veterinarje in veterinarske pomočnike, ki imajo z organizacijo sklenjeno pogodbo o delu ali podjemno pogodbo, fotokopijo pogodbe;
– zadnji izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 15 dni.
6. Rok javnega razpisa: rok prijave je odprt do 11. 11. 2022. V primeru priporočene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo poslane do izteka dneva 11. 11. 2022, v primeru osebne dostave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, morajo biti prijave vložene do vključno 11. 11. 2022, do 14. ure.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za dopolnitev vloge.
7. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – koncesija – Zavetišče Mačja hiša«, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 15. 11. 2022, ob 10. uri, v poslovnih prostorih UVHVVR, v VI. nadstropju, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo.
9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarja bo prijavitelj prejel odločbo o izbiri v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, tel. 01/300-13-00 in 01/300-13-08, vsak delovni dan od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: Uroš Boštjančič).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

AAA Zlata odličnost