Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

Ob-3444/22, Stran 2369
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 129.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), objavlja
javni razpis 
za izbiro izvajalca za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025 
I. Namen in cilj: neformalno izobraževanje na področju čebelarstva je namenjeno izobraževanju tujcev, izvajalcev izobraževanj, druge zainteresirane javnosti in promociji izobraževalnih ustanov Republike Slovenije na področju čebelarstva ter širjenju novih znanj v nacionalnem in mednarodnem okviru v povezavi z raziskovalnim in razvojnim delom na področju čebelarstva. Cilj tega javnega razpisa je izvajanje triletnega programa neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025, za katerega se uporablja ime program Slovenske čebelarske akademije 2023–2025 in je predpisan s Pravilnikom o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva ter o programu neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025 (Uradni list RS, št. 135/22; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
II. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa je izbira izvajalca za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025 (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
III. Višina sredstev: skladno z drugim odstavkom 129.č člena Zakona o kmetijstvu se financirajo aktivnosti priprave in koordinacije izvedbe programa Slovenske čebelarske akademije 2023–2025. Naloge se financirajo iz proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke št. 200022 – Slovenska čebelarska akademija, v skladu s programom Slovenske čebelarske akademije 2023–2025, pogodbo in vsakoletnem dodatkom k pogodbi za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva, kjer se opredeli obseg izvajanja aktivnosti in določi njihovo financiranje. Za proračunsko leto 2023 so zagotovljena sredstva v višini do 79.714,00 eurov, višina sredstev za proračunski leti 2024 in 2025 pa se določi z vsakoletnim dodatkom k pogodbi.
IV. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
Vlagatelj na ta javni razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. izkazati mora usposobljenost za izvajanje izobraževalnih vsebin skladno z 22. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) in prvim odstavkom 129.b člena Zakona o kmetijstvu;
2. predložiti mora dogovore o sodelovanju z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami, ki se ukvarjajo s čebelarstvom za čas izvajanja programa Slovenske čebelarske akademije 2023–2025, skladno s prvim odstavkom 129.b člena Zakona o kmetijstvu;
3. ne sme izkazovati okoliščin, ki bi pomenile, da gre za podjetje v težavah in je v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ter ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene s predpisi skladno z drugim odstavkom 129.b člena Zakona o kmetijstvu;
4. izpolnjevati mora tehnične pogoje iz 2. člena Pravilnika, in sicer prostore, ki so registrirani kot poslovni prostori, pisarno, opremljeno z vsaj eno mizo, enim stolom, osnovno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (računalnik, telefon, internetna in videokonferenčna povezava), sejno sobo, lokacijo na terenu (vsaj en čebelnjak s štirimi AŽ panji, ki omogoča praktična usposabljanja in prikaze dela na področju čebelarstva) ter opremo in orodje, ki sta potrebna pri čebelarjenju;
5. izpolnjevati mora kadrovske pogoje iz 4. člena Pravilnika, in sicer mora imeti zaposlenega/zaposleno vodjo, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena Pravilnika, in
6. imeti mora sklenjene pisne dogovore o sodelovanju z vsaj tremi čebelarskimi inštruktorji III. stopnje, tremi čebelarskimi inštruktorji II. stopnje in tremi čebelarskimi inštruktorji I. stopnje, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 6. členu Pravilnika.
V. Dokumenti in dokazila
Dokumenti in dokazila, ki jih mora k vlogi na ta javni razpis priložiti vlagatelj, so:
1. dokazila o usposobljenosti za izvajanje izobraževalnih vsebin v skladu z 22. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) na način, da vlogi priloži izpis iz razvida, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih ali temeljni akt, iz katerega je razviden vpis dejavnosti izobraževanja odraslih;
2. dogovori o sodelovanju z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, kot dogovor o sodelovanju pa se šteje pisno sklenjen dogovor o sodelovanju, ki je ob oddaji vloge že sklenjen;
3. izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev iz tega javnega razpisa, ki je del razpisne dokumentacije k temu javnemu razpisu, iz katere je razvidno, da vlagatelj ne izkazuje okoliščin, ki bi pomenile, da gre za podjetje v težavah in je v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ter ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene s predpisi;
4. dokazila o registraciji poslovnega prostora in opremljenosti prostorov, ki jih vlagatelj izkaže s slikovnim gradivom in podpisano izjavo, ki je del razpisne dokumentacije k temu javnemu razpisu;
5. dokazilo o zaposlenemu/zaposleni vodji, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena Pravilnika, in sicer:
a) ima izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo vsebine, ki se nanašajo na čebelarstvo oziroma vodenje (biologija, agronomija, veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, gozdarstvo, ekonomija, mednarodni odnosi, andragogika in podobno), kar izkaže s potrdilom o končanem študijskem programu druge stopnje;
b) ne glede na prejšnjo točko ima lahko pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe tretje stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, ki se nanašajo na čebelarstvo oziroma vodenje projektov in najmanj tri leta delovnih izkušenj z vodenjem primerljivih projektov, kar izkaže s potrdilom o končanem študijskem programu tretje stopnje in izjavo o delovnih izkušnjah, ki jih opravil na delovnem mestu s predpisano izobrazbo in ga zagotovi delodajalec;
c) ima aktivno znanje slovenskega (kot potrdilo se šteje, da je oseba uspešno opravila preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo) in angleškega jezika, najmanj po stopnji C1, kar izkaže s potrdilom o aktivnem znanju angleškega jezika (potrdilom o opravljenem mednarodnem izpitu oziroma certifikatu najmanj na ravni učinkovitosti – C1.), ki ni starejše od desetih let;
č) ima najmanj eno leto vodstvenih oziroma organizacijskih izkušenj, ki jih izkaže z izjavo o delovnih izkušnjah, ki jih opravil na delovnem mestu s predpisano izobrazbo in ga zagotovi delodajalec in
d) ima vozniško dovoljenje kategorije B, kar izkaže s kopijo dokumenta;
6. pisni dogovor o sodelovanju o sodelovanju s čebelarskimi inštruktorji, in sicer s tremi čebelarskimi inštruktorji I. stopnje, tremi čebelarskimi inštruktorji II. stopnje in s tremi čebelarskimi inštruktorji III. stopnje, ki izpolnjujejo naslednje pogoje iz 6. člena Pravilnika, in sicer:
a) čebelarski inštruktorji III. stopnje morajo imeti izobrazbo, ki ustreza najmanj podravni 8/2: doktorsko in podobno izobraževanje/doktorat znanosti in podobna izobrazba, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe tretje stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo kmetijske ali veterinarske vsebine ali druge naravoslovne smeri, od tega najmanj eden z visokošolsko habilitacijo, kar izkaže s potrdilom o končanem študijskem programu tretje stopnje in vsaj tri leta izkušenj iz poučevanja na področju čebelarstva, biologije čebel oziroma zdravstvenega varstva čebel, kar izkaže z izjavo delodajalca;
b) čebelarski inštruktorji II. stopnje morajo imeti izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po programih za pridobitev izobrazbe sedme ravni, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo kmetijske, veterinarske ali druge naravoslovne vsebine, kar izkaže s potrdilom o končanem študijskem programu za pridobitev izobrazbe sedme ravni ali izobrazbo, ki ustreza najmanj peti ravni izobrazbe, pridobljene po programih v skladu z zakoni, ki urejajo srednješolsko izobraževanje in dosežen naziv čebelarski mojster, kar izkaže s potrdilom o končanem programu za pridobitev izobrazbe, ki ustreza najmanj peti ravni izobrazbe in potrdilom o pridobljenem mojstrskem nazivu, vsaj dva čebelarska inštruktorja II. stopnje pa morata imeti v Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 čebeljih družin, kar se lahko izkaže z izpisom iz Centralnega registra čebelnjakov ali se o tem poda izjavo oziroma morata biti zaposlena pri delodajalcu, ki se poklicno ukvarja s čebelarstvom, ki ima v Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 družin, kar se lahko izkaže z izpisom ali se o tem poda izjavo, pri čemer se predloži izjavo delodajalca o zaposlitvi takšnih oseb, prav tako morajo imeti vsaj tri leta izkušenj iz poučevanja na določenem področju, kar se izkaže z izjavo delodajalca oziroma naročnika storitev poučevanja;
c) čebelarski inštruktorji I. stopnje morajo imeti izobrazbo, ki ustreza najmanj peti ravni izobrazbe, pridobljene po programih za pridobitev izobrazbe četrte stopnje v skladu z zakoni, ki urejajo srednješolsko izobraževanje, kar izkaže s potrdilom o zaključeni peti ravni izobrazbe, ali poklicno kvalifikacijo v čebelarstvu (NPK čebelar/čebelarka), pridobljeno po programih v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, kar se izkaže s certifikatom o nacionalni poklicni kvalifikaciji čebelar/čebelarka, v Centralnem registru čebelnjakov ima registriranih najmanj 20 čebeljih družin, kar se lahko izkaže z izpisom ali se o tem poda izjavo oziroma je zaposlen pri delodajalcu, ki ima v Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 čebeljih družin, kar se lahko izkaže z izpisom ali o tem poda izjavo, in se poklicno ukvarja s čebelarstvom, zaposlitev pri takem delodajalcu pa se izkaže s potrdilom delodajalca, in ima vsaj osem let izkušenj na področju čebelarjenja, kar se lahko izkaže z izpisom iz Centralnega registra čebelnjakov ali se o tem poda izjavo.
VI. Merila za izbiro izvajalca: pri izbiri izvajalca na tem javnem razpisu se upoštevajo naslednja merila:
Merila 
Vrednost 
v točkah
Dogovor o sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami, ki se ukvarjajo s čebelarstvom
Visokošolski zavodi v Sloveniji
– od 1 do 2
1
– od 3 do 5
3
– več kot 5
5
Visokošolski zavodi v tujini
– od 1 do 2
1
– od 3 do 5
3
– več kot 5
5
Dogovor o sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami, ki se ukvarjajo s čebelarstvom
Raziskovalne ustanove v Sloveniji
– od 1 do 3
1
– od 3 do 5
3
– več kot 5
5
Raziskovalne ustanove v tujini
– od 1 do 3
1
– od 3 do 5
3
– več kot 5
5
VII. Obveznosti izvajalca
Izvajalec, izbran na tem javnem razpisu, mora:
– Ministrstvu omogočiti dostop do dokumentacije in ogled prostorov za čas trajanja pogodbe, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev;
– v roku sedmih dni od podpisa pogodbe skladno s tretjim odstavkom 2. člena Pravilnika poslovne prostore jasno označiti kot prostore, kjer se izvaja neformalno izobraževanje po programu Slovenske čebelarske akademije 2023–2025, Ministrstvo pa mora o tem pisno obvestiti s predpisanim obrazcem v prilogi 12 razpisne dokumentacije k tem javnem razpisu;
– v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe Ministrstvu predložiti dokumentacijo, ki se nanaša na varnosti pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o varnosti in zdravju pri delu), in sicer Izjavo varnosti z oceno tveganja v skladu s 7. členom, 17. členom in 18. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Ministrstvo pa mora o tem pisno obvestiti s predpisanim obrazcem v prilogi 13 razpisne dokumentacije k tem javnem razpisu;
– v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe vzpostaviti spletno stran programa Slovenske čebelarske akademije 2023–2025, ki mora vključevati najmanj podatke iz sedmega odstavka 2. člena Pravilnika, Ministrstvo pa mora o tem pisno obvestiti s predpisanim obrazcem v prilogi 15 razpisne dokumentacije k tem javnem razpisu.
VIII. Postopek izbora
Ministrstvo vodi postopek izbora izvajalca po tem javnem razpisu skladno z zakonom, ki ureja upravni postopek.
Po odprtju se vloge pregleda glede popolnosti. Vloga je popolna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke. Popolne vloge se pregleda z vidika izpolnjevanja pogojev, določenih v tem javnem razpisu, Zakonu o kmetijstvu in Pravilniku.
Če več vlagateljev na ta javni razpis izpolnjuje pogoje, določene v tem javnem razpisu, Zakonu o kmetijstvu in Pravilniku, se skladno s četrtim odstavkom 129.b člena Zakona o kmetijstvu, izbere vlagatelj, ki zbere najvišje število točk pri merilih iz VI. točke tega javnega razpisa, pri čemer je največje možno število točk 20. Če več vlagateljev doseže enako število točk, se izbere vlagatelja, ki ima več sklenjenih pisnih dogovorov o sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami, ki se ukvarjajo s čebelarstvom v Sloveniji.
IX. Vloga
Pisne vloge z vso zahtevano dokumentacijo iz tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije k tem javnem razpisu morajo biti dostavljene v glavno pisarno ali poslane po pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do 21. 11. 2022
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Za javni razpis – javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023–2025 Ne odpiraj«.
X. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. Povabilo k oddaji vloge
2. Navodila vlagateljem za izdelavo vloge
3. Vloga s prilogami
4. Izjava vlagatelja o resničnosti navajanja podatkov in o strinjanju z vzorcem pogodbe
5. Vzorec pogodbe.
Na voljo je na internetnih straneh https://www.gov.si/zbirke/javne-objave ali na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, vsak delovni dan med 9. in 13. uro in ob petkih med 9. in 14.30. Odgovorna oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Andrej Šalika. Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po tel. 01/478-90-67.
XI. Postopek izbire izvajalca
O izbiri izvajalca na tem javnem razpisu skladno s petim odstavkom 129.b člena Zakona o kmetijstvu odloči minister z odločbo.
Izvajalec, izbran na javnem razpisu, skladno s šestim odstavkom 129.b člena Zakona o kmetijstvu sklene z Ministrstvom pogodbo, s katero se uredijo medsebojna razmerja. Obseg izvajanja aktivnosti in njihovo financiranje se skladno z drugim odstavkom 129.č člena Zakona o kmetijstvu določi v vsakoletnem dodatku k pogodbi.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost