Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

Št. 093-31/2022/7 Ob-3438/22, Stran 2366
Na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), prvega odstavka 37. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št.10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 (Uradni list RS, št. 37/18) Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja
javni razpis 
za razvoj prostovoljskih organizacij 
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah. S tem bo javni razpis prispeval k razvoju prostovoljskih organizacij ter kreiranju novih prostovoljskih programov v okolju oziroma skupnosti.
3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 35 delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.
Za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti prostovoljcev so potrebne organizacije, ki prostovoljsko delo organizirajo in usmerjajo proces prostovoljstva ter usposobljeni mentorji in koordinatorji prostovoljstva. Javni razpis bo tako spodbujal zaposlovanje mentorjev in/ali koordinatorjev prostovoljstva na različnih vsebinskih in geografskih območjih.
Delo mentorja na področju prostovoljstva obsega skrb za prostovoljce, uvajanje prostovoljcev v delo, motiviranje, svetovanje, vodenje prostovoljcev, povezovanje, spodbujanje, nudenje podpore ipd.
Koordinator prostovoljstva koordinira oziroma usklajuje delo in procese, povezuje prostovoljce z ljudmi, oblikuje urnike dela prostovoljcev, usklajuje delovanje prostovoljcev z organizacijo, vodstvom, sodelavci ipd.
4. Cilj javnega razpisa
V skladu z vizijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, opredeljeno v Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, sta splošna cilja javnega razpisa naslednja:
– kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
– profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.
Ciljna skupina javnega razpisa so nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. poglavja tega javnega razpisa.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1 Upravičeni prijavitelji
Prijavitelj mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18),
2. je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15),
3. je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
4. je imel v letu 2021 najmanj 25.000 EUR prihodka,
5. ima zaposleno vsaj eno osebo za polni ali krajši delovni čas,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
Prijavitelj mora izpolnjevati vse navedene pogoje javnega razpisa. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev mora prijavitelj podpisati izjavo s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. Če se neizpolnjevanje pogojev prijavitelja ugotovi po izdaji sklepa o izboru vloge, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o izboru vloge pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
6. Obveznosti prijavitelja
V okviru posamezne vloge lahko prijavitelj zaprosi za sofinanciranje največ enega delovnega mesta.
Prijavitelj mora z osebo, ki bo zaposlena na sofinanciranem delovnem mestu skleniti pogodbo o zaposlitvi za neprekinjeno obdobje najmanj 27 mesecev za polni delovni čas. Zaposlitev za krajši delovni čas od polnega je dovoljena le v primeru, da je osebi z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega.
Prijavitelji morajo pogodbo o zaposlitvi osebe na sofinanciranem delovnem mestu skleniti najkasneje v roku štirih mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da zaposlena oseba na delovnem mestu, za katerega bo prijavitelj prejel sofinanciranje, predčasno preneha z delovnim razmerjem, je prijavitelj dolžan zagotoviti njeno nadomestitev.
7. Financiranje
7.1 Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 2.100.000 EUR.
V primeru, da skupna vsota zaprošenih sredstev vseh prispelih vlog na javni razpis ne bo dosegla višine razpisanih sredstev, ostanejo sredstva nerazporejena.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne sklene pogodb o sofinanciranju v primeru, da za javni razpis nima zagotovljenih sredstev v proračunu ali da, glede na razpoložljiva proračunska sredstva v posameznem letu, predlaga prilagoditev dinamike izplačil ali spremembo višine sofinanciranja.
7.2 Višina zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo v okviru javnega razpisa posamezno vlogo sofinanciralo v skupni višini do največ 60.000 EUR.
8. Upravičeni stroški javnega razpisa
Upravičeni strošek tega javnega razpisa je sofinanciranje delovnega mesta mentorja in/ali koordinatorja prostovoljstva na osnovi standardnega obsega stroška na enoto.
Sofinanciran strošek delovnega mesta znaša 30.000 EUR letno za polni delovni čas. V primeru zaposlitve osebe, ki ji je z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, se sofinanciranje prizna v sorazmerni višini.
V okviru posamezne vloge bo ministrstvo sofinanciralo delovno mesto za obdobje štiriindvajset mesecev ob naslednjih pogojih:
– pogodba o zaposlitvi osebe na sofinanciranem delovnem mestu mora biti sklenjena za neprekinjeno obdobje najmanj sedemindvajset mesecev za polni delovni čas, oziroma krajši delovni čas od polnega za osebo, ki ji je z odločbo priznana pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega,
– pogodba o zaposlitvi osebe na sofinanciranem delovnem mestu mora biti sklenjena najkasneje v roku štirih mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju,
– vse aktivnosti in naloge morajo biti izvedene na način, kot bodo navedene v vlogi na javni razpis, prav tako bo moral upravičenec doseči vse načrtovane kazalnike.
Dokazila za uveljavljanje upravičenega stroška bodo podrobneje določena v Navodilih upravičencem izbranim v okviru Javnega razpisa za razvoj prostovoljskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: navodila upravičencem).
Vsi ostali stroški so v okviru tega javnega razpisa neupravičeni in jih nosi sam.
V skladu s pravili zakonodaje s področja javnih financ oziroma Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije bo ministrstvo upravičencem sofinanciranje delovnih mest izplačevalo po principu predplačil.
Podrobnejši način dodeljenih sredstev oziroma izplačevanja predplačil je opredeljen v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter v navodilih ministrstva.
9. Obdobje porabe dodeljenih sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2023, 2024 in 2025.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo oziroma predplačilo izplačalo skladno s plačilnimi roki, kot jih določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.
10. Postopek izbora prijaviteljev
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog na ta javni razpis je do vključno 7. 12. 2022.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge, obrazce in podatke, ki so določeni v besedilu javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (USB ključku ipd.) v Wordovi obliki posredovati tudi izpolnjen Obrazec št. 1: Prijavnica na javni razpis.
Prijavitelji lahko vlogo na javni razpis oddajo izključno po pošti, s priporočeno poštno pošiljko, na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer na način, da bo iz pošiljke jasno razviden točen datum in ura oddaje vloge. V nasprotnem primeru strokovna komisija take vloge ne bo obravnavala in jo bo s sklepom predstojnika ministrstva zavrgla ter neodprto vrnila pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali predložiti v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR za razvoj prostovoljskih organizacij«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba vloge) in je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge na javni razpis pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in določili javnega razpisa, merili za ocenjevanje ter osnutkom Pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju), ki je sestavni del tega javnega razpisa, zato parafiranega osnutka Pogodbe o sofinanciranju ni treba priložiti pri oddaji vloge na javni poziv.
Kot pravočasne se bodo upoštevale le vloge, ki bodo oddane izključno po pošti, na prej navedeni naslov, do vključno 7. 12. 2022 do 23.59.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ne bo oddana do navedenega roka. Prepozne oziroma napačno naslovljene vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
10.2 Število predloženih vlog
Prijavitelj lahko v okviru tega razpisa odda samo eno vlogo. Če prijavitelj vloži več vlog, se upošteva prvo vložena vloga, vse preostale vloge pa se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
10.3 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in bo praviloma javno. Potencialni prijavitelji bodo o datumu in lokaciji odpiranja prijav obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/.
V primeru velikega števila prejetih prijav lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti dva delovna dneva pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele, nepravilno izpolnjene in označene ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.
11. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani obrazci in priloge.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji, in ki na e-nosilcu (USB ključku ipd.) ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev prijave bo posredovan s priporočeno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
12. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnosti vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila formalno popolne vloge.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev javnega razpisa, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije na podlagi meril, določenih v poglavju 13 javnega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji. Končno oceno vloge bo predstavljalo povprečje posameznih podeljenih ocen ocenjevalcev.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o vsebini vloge. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev, ki jih bo predlagala za sofinanciranje.
Za sofinanciranje bodo predlagane le tiste vloge, ki bodo pri merilih 1 in 2 dosegle minimalni kakovostni kriterij 28 točk. Le tiste vloge, ki bodo dosegle minimalni kakovostni kriterij, bodo ocenjene še na podlagi dodatnih meril (merilo 3). Za sofinanciranje bodo predlagane vloge z najvišjim skupnim številom točk doseženih pri merilih 1, 2 in 3.
Iz vsake statistične regije bo sofinancirana ena vloga, in sicer tista, ki bo dosegla najvišje skupno število točk ob upoštevanju določila, da je dosegla tudi minimalni kakovostni kriterij. Če za določeno statistično regijo ne bo prispela nobena vloga ali če nobena vloga v posamezni statistični regiji ne bo dosegla minimalnega kakovostnega kriterija, bo ministrstvo ta sredstva skupaj s preostalimi sredstvi javnega razpisa dodelilo naslednjim najvišje ocenjenim vlogam ne glede na statistično regijo, v kateri imajo sedež.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, bo prednost pri izboru imela vloga, ki bo prejela večje število točk pri merilu 2. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bo izbrana tista vloga, ki bo na ministrstvo prispela kot prva.
Strokovna komisija lahko preostanek sredstev podeli naslednjemu na lestvici tudi če sredstva ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino sredstev ob pogoju, da se prijavitelj strinja z znižanim zneskom sofinanciranja.
V kolikor skupna vrednost predlaganih vlog, ki so dosegle minimalni kakovostni kriterij ne bo dosegla razpoložljivih sredstev, lahko ostanek sredstev ostane nerazporejen.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku, se lahko izbere vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk ob pogoju, da doseže minimalni kakovostni kriterij.
13. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Strokovna komisija bo pri podeljevanju točk upoštevala naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji ni določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
5
odlično 
4
prav dobro 
3
dobro 
2
zadostno 
1
nezadostno 
0
ni izpolnjeno
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
Merilo
Največje št. točk
1. Vizija organizacije
10 točk
2. Ustreznost delovnega mesta
30 točk
3. Dodatna merila
6 točk
SKUPAJ
46 točk
Največje možno skupno število doseženih točk je 46 točk.
Podrobnejša razdelitev posameznih meril je določena v poglavju 13 razpisne dokumentacije.
14. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa in varovanje osebnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). V primeru, da se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
15. Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
16. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/.
17. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/ ali osebno na sedežu ministrstva, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, pri ga. Vanji Jereb.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij« (za Vanjo Jereb).
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/. Vprašanja bo možno posredovati najkasneje do 1. 12. 2022, zadnji odgovori s strani ministrstva bodo objavljeni najkasneje do 2. 12. 2022. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti in podpisati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu in v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Spodaj so navedeni prijavni obrazci in priloge:
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica na javni razpis
– Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis)
– Priloga št. 2: Označba vloge
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji in partnerji priložiti sami
– Priloga št. 3: Kopija veljavnega ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami v katerem prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg
– Priloga št. 4: Kopija podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov (izkaz poslovnega izida) za obdobje 1. 1. 2021–31. 12. 2021
– Priloga št. 5: e-nosilec podatkov (USB ključek ipd.) z izpolnjenim Obrazcem št. 1: Prijava na javni razpis.
Ministrstvo za javno upravo 

AAA Zlata odličnost