Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

Št. 303-35/2022/18 Ob-3443/22, Stran 2355
Na podlagi določb Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433 I z dne 22. 12. 2020, str. 23; v nadaljevanju: Uredba 2020/2094/EU), Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17, s spremembami, v nadaljevanju: Uredba 2021/241/EU), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 83, v nadaljevanju: Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 79) Uredbe (EU) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433 I z dne 22. 12. 2020, str. 6), Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312 z dne 23. 12. 1995, str. 1), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih sprejme Evropska komisija v zvezi z izvajanjem Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13, v nadaljevanju: Uredba (EU) 2020/852), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami, v nadaljevanju: Uredba (EU) 2016/679), Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L št. 295 z dne 21. 11. 2018, str. 39, s spremembami), Načrta za okrevanje in odpornost (objavljenega na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/, v nadaljevanju: načrt), ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (objavljen na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja, potrjen dne 28. 7. 2021 (CM 4171/21), v nadaljevanju: izvedbeni sklep), Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo, podpisane dne 31. 3. 2022 (Recovery and Resilience Facility, Operational arrangements between the European Commission and Slovenia, v nadaljevanju: operativne ureditve), dostopnega na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti« 
1. Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (v nadaljevanju: C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je načrtovanje, razvoj, priprava in izvedba programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo javno veljavne programe, za dvig in krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN), kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. Kompetenca v predmetnem razpisu zajema znanje, spretnost in odnos.
Glavne aktivnosti so:
1. priprava Kataloga kompetenc;
2. opredelitev različnih poti usposabljanj;
3. razvoj programov usposabljanja;
4. pridobivanje in redno usposabljanje sodelavcev projekta;
5. izvajanje usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev;
6. spremljanje in evalvacija;
7. predlogi za sistemsko umestitev rezultatov;
8. letna mednarodna konferenca;
9. promocija in diseminacija;
10. vodenje projekta;
11. zagotavljanje kakovosti.
Aktivnosti so podrobneje opisane v Prilogi 1 tega javnega razpisa.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev ustreznih pedagoško-andragoških kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti. Skladno s cilji komponente C3 K5 se bo tako v času izvedbe projekta pri aktivno sodelujoči ciljni skupini krepila senzibilnost, odzivnost in odpornost izobraževalnega sistema ter vseživljenjsko učenje.
2.3 Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti povprečno v obsegu 13 izobraževalnih dni, kar predstavlja 104 ure usposabljanj na posameznega udeleženca.
Od predvidenih 13 izobraževalnih dni je namenjenih:
– 11 dni digitalnim kompetencam in temeljnim vsebinam RIN;
– 1 dan kompetencam za trajnostni razvoj;
– 1 dan finančni pismenosti.
Cilj javnega razpisa je tudi oblikovanje predloga ustrezne umestitve in vrednotenja digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti strokovnih in vodstvenih delavcev v vseh fazah kariernega razvoja ter predlagati nove pristope nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
Ciljna skupina so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih v javnih in zasebnih zavodih.
3. Prijavitelj, konzorcij in končni prejemnik
Na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja po standardni klasifikaciji.
Prijavitelj je poslovodeči partner v konzorciju, ki je v imenu konzorcija pooblaščen za predložitev skupne vloge na javni razpis in v primeru izbora tudi za podpis pogodbe o sofinanciranju.
Konzorcij je skupina vseh konzorcijskih partnerjev, ki ob solidarni odgovornosti nastopajo v skupnem projektu, ki je v sofinanciranje predložen na predmetni javni razpis. Konzorcijsko sodelovanje posamezni konzorcij izkaže s konzorcijsko pogodbo, ki jo morajo podpisati vsi člani konzorcija in jo priložiti vlogi na javni razpis.
Končni prejemnik je tisti, ki prejme podporo v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. V primeru, ko je vloga izbrana za sofinanciranje, je poslovodeči partner kot končni prejemnik po pogodbi o sofinanciranju v imenu konzorcija prvi odgovoren za izvršitev obveznosti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga konzorcija mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Vlogo pripravi poslovodeči partner konzorcija (prijavitelj) v sodelovanju z ostalimi konzorcijskimi partnerji. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju: komisija), bo preverila, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na javnem razpisu in bo postopala skladno s točko 20 javnega razpisa.
Kot potrditev izpolnjevanja pogojev za kandidiranje prijavitelj in konzorcijski partnerji podpišejo izjavo (obrazec 1.5 tega javnega razpisa), s katero pod kazensko in materialnopravno odgovornostjo potrdijo izpolnjevanje in sprejemanje pogojev. Ne glede na podpisano izjavo bo ministrstvo preverilo izpolnjevanje posameznih pogojev v uradnih in drugih relevantnih evidencah. V primeru dvoma glede izpolnjevanja posameznih pogojev lahko ministrstvo od kateregakoli konzorcijskega partnerja zahteva dodatna pojasnila in dokazila. V kolikor dokazila niso predložena v roku, ki ga določi ministrstvo, se šteje, da pogoj ni izpolnjen.
4.1 Pogoji za konzorcij
Na javnem razpisu sodeluje konzorcij s partnerji, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo za izvedbo projekta. Iz konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge, mora biti razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o izvedbi skupnega projekta ter določili prijavitelja in ga pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis. V primeru uspešne kandidature na javnem razpisu prijavitelj zastopa konzorcij v odnosu do ministrstva in z ministrstvom sklene pogodbo o sofinanciranju ter prejema izplačila upravičenih stroškov na osnovi te pogodbe.
Prijavitelj in vsi konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati splošne pogoje za kandidiranje na tem javnem razpisu.
4.2 Splošni pogoji za kandidiranje
Prijavitelj in vsak konzorcijski partner mora na dan oddaje vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji in ima v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja;
– v Poslovnem registru Slovenije oziroma sodnem registru ima vpisan sedež, poslovno enoto ali podružnico, kjer se bodo izvajale aktivnosti projekta;
– v kolikor ima konzorcijski partner sedež v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan oddaje vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o dodelitvi sredstev ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z izpiskom iz Sodnega registra, ob oddaji vloge pa s podpisom izjave;
– skladno z veljavno zakonodajo ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 EUR ali več;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) in ni v postopku likvidacije po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21);
– zanj ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb);
– za upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa, ni in ne bo pridobil sredstev ter ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna – prepoved dvojnega financiranja).
4.3 Posebni pogoji
A. Poslovanje prijavitelja in vseh konzorcijskih partnerjev
1. Kakovost poslovanja: prijavitelj in konzorcijski partnerji priložijo ustrezen certifikat (ISO) ali drugo dokazilo, iz katerega je razviden nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov. 
2. Letni promet: prijavitelj mora za posamezni poslovni leti 2020 in 2021 izkazati najmanj 1,5 mio EUR letnega prometa, ostali konzorcijski partnerji pa skupaj za posamezni poslovni leti 2020 in 2021 najmanj 3 mio EUR letnega prometa. 
B. Celovitost vloge
1. Skladnost z javnim razpisom: vloga projekta je skladna z namenom in cilji javnega razpisa ter zagotavlja doseganje vseh kazalnikov. 
2. Skladnost z izvedbenim sklepom: vloga projekta izkazuje ustreznost s cilji, opredeljenimi v izvedbenem sklepu. 
3. Realna izvedljivost: predlog projekta je izvedljiv, upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno dokumentacijo. 
C. Kadrovski pogoji
1. Vodja projekta ima najmanj VIII. raven izobrazbe po SOK kvalifikaciji (Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, Uradni list RS, št. 104/15 in 100/22 – ZSZUN) in najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem projektov, v katerih so sodelovale vsaj 3 institucije. Aktivno obvlada slovenski jezik (je državljan Republike Slovenije) ali je tujec in ima potrdilo o aktivnem znanju slovenskega jezika. Vodja projekta je 100 % zaposlen pri prijavitelju.
2. Vodja krovne razvojne skupine ima najmanj VIII. raven izobrazbe po SOK kvalifikaciji in najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem razvojnih skupin v razvojnih projektih ali projektih izobraževanja strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju. 
3. Organizator/koordinator projekta ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju organizacije projektne pisarne.
4. Organizatorji usposabljanj: vsaj 2 prijavljeni osebi z izkušnjami na področju organizacije usposabljanj. 
5. Evalvator projekta: vsaj 1 prijavljena oseba z izkušnjami na področju evalvacije v vzgoji in izobraževanju. 
6. Finančni delavec projekta: vsaj 1 prijavljena oseba z izkušnjami na področju finančnega poslovanja. 
7. Člani razvojnih skupin: vsaj 40 prijavljenih oseb, izmed katerih ima 30 oseb izkušnje z delom v razvojnih, ekspertnih in drugih skupinah na razpisanem vsebinskem področju ali v skupinah za usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju. 
8. Multiplikatorji: vsaj 50 prijavljenih oseb, izmed katerih ima 35 oseb izkušnje na razpisanem vsebinskem področju. 
9. Svetovalci v vzgoji in izobraževanju: vsaj 25 prijavljenih oseb, izmed katerih ima vsaj 20 oseb izkušnje na razpisanem vsebinskem področju. 
Dokazila ter način preverjanja pogojev so podrobneje opredeljeni v ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije kot Priloga 2 tega javnega razpisa.
Komisija bo preverila, če vloga izpolnjuje vse navedene pogoje. V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval kateregakoli od navedenih pogojev, se vloga s sklepom zavrne.
5. Merila za izbor vlog prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje
Pravočasno prispele in formalno popolne vloge bo ocenila komisija na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
Merilo
Možno. 
št. točk
I.
KAKOVOST VLOGE
245
1
Poznavanje obstoječega stanja in uporaba relevantnih dosedanjih rezultatov
40
a.
Kakovost predložene analize stanja na razpisanem vsebinskem področju 
20
b.
Celovitost povezave vloge z dosedanjimi relevantnimi rezultati na področju projekta
20
2
Kakovost elaborata prijavljenega projekta
150
a.
Sistematičnost in preglednost
5
b.
Vsebinska celovitost
10
c.
Kvantitativni in kvalitativni cilji za Pristop 1
10
d.
Kvantitativni in kvalitativni cilji za Pristop 2
10
e.
Predvideni elementi priprave Kataloga kompetenc
10
f.
Opredelitev različnih poti usposabljanja
5
g.
Razvoj programov usposabljanj
10
h.
Aktivna vloga udeležencev
10
i.
Pridobivanje in redno usposabljanje sodelavcev projekta
10
j.
Izvajanje usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v okviru Pristopa 1
5
k.
Predvideni elementi izvajanja usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v okviru Pristopa 2
5
l.
Celovita vzpostavitev podpornega okolja za VIZ za Pristop 2
5
m.
Dodana vrednost na ravni VIZ v okviru Pristopa 2
5
n.
Spremljanje in evalvacija
5
o.
Predlogi za sistemsko umestitev rezultatov
15
p.
Letna mednarodna konferenca
5
q.
Promocija in diseminacija
5
r.
Zagotavljanje kakovosti
10
s.
Zagotavljanje izmenjave izkušenj, rezultatov in dobrih praks
5
t.
Zagotavljanje trajnosti načrtovanih rezultatov
5
3
Načrtovanje in vodenje projekta
55
a.
Organizacijska struktura vodenja projekta
15
b.
Podpora vodenju in izvajanju projekta z uporabo učinkovite informacijske rešitve
10
c.
Organizacija izvedbe projekta – Pristop 1
10
d.
Organizacija izvedbe projekta – Pristop 2 
10
e.
Enotna vstopna in kontaktna točka
5
f.
Sporazum z vključenimi VIZ
5
II.
ČLOVEŠKI VIRI 
75
1
Zaposleni na projektu
30
a.
Vodja projekta
15
b.
Število prijavljenih organizatorjev usposabljanj
15
2
Vodje razvojnih skupin, multiplikatorji in svetovalci VIZ
45
a.
Število članov razvojnih skupin
15
b.
Število multiplikatorjev z izkušnjami
15
c.
Število svetovalcev VIZ z izkušnjami
15
III.
SODELUJOČE USTANOVE
25
1
Sestava konzorcija
25
a.
Reference prijavitelja
10
b.
Reference prijavitelja in konzorcijskih partnerjev
15
IV.
TVEGANJA
10
1
Opredelitev tveganj in predlogi ukrepov
10
SKUPAJ
355
Dokazila in način ocenjevanja posameznih meril so podrobneje opredeljeni v ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije kot Priloga 2 tega javnega razpisa.
Podroben opis postopka dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v točki 20 tega javnega razpisa.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je okvirno do 17.576.000,00 EUR z vključenim DDV, od tega je iz Mehanizma za okrevanje in odpornost na razpolago največ do 16.900.000,00 EUR. Sredstva bodo izplačana iz PP 221170 (C3K12IE Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja – NOO-MIZŠ).
Pripadajoči DDV v višini do 676.000,00 EUR se bo financiral iz integralne postavke ministrstva iz PP 221099 (Plačilo DDV za NOO-izobraževanje).
Predvidena finančna dinamika po posameznih proračunskih letih je:
Leto/PP
Št. PP 221170 (EUR)
Št. PP 221099 (EUR)
SKUPAJ (EUR)
2023
3.477.500,00
139.100,00
3.616.600,00
2024
4.550.000,00
182.000,00
4.732.000,00
2025
5.767.125,00
230.685,00
5.997.810,00
2026
3.105.375,00
124.215,00
3.229.590,00
SKUPAJ
16.900.000,00
676.000,00
17.576.000,00
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljivost pravic porabe in proračunskih sredstev, izbranemu prijavitelju predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja po posameznih letih. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Aktivnosti projekta se začnejo izvajati od dne izdaje sklepa o izboru, rok za zaključek aktivnosti projekta pa je do dne 30. 6. 2026.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne izdaje sklepa o izboru do dne 30. 6. 2026.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne izdaje sklepa o izboru do dne 31. 8. 2026.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih in objektivnih razlogov, povezanih z doseganjem ciljev in kazalnikov, ali drugih utemeljenih in objektivnih razlogov.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
Besedilo javnega razpisa »Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti«
Priloga 1: Specifikacije
Priloga 1.1: Dodatek specifikacijam
Priloga 2: Ocenjevalni list
Priloga 3: Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa
Priloga 4: Vloga za izplačilo
Obrazec 1: Prijavnica za projekt
Obrazec 1.1: Finančni načrt
Obrazec 1.2: Časovni načrt
Obrazec 1.3: Načrt aktivnosti in rezultatov projekta (posameznega konzorcijskega partnerja)
Obrazec 1.4: Vzorec konzorcijske pogodbe
Obrazec 1.5: Izjava o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa (prijavitelja in konzorcijskih partnerjev)
Obrazec 1.6: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Obrazec 2: Obrazec za oddajo vloge
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce ter dokazila:
Obrazec 1: Prijavnica za projekt
Obrazec 1.1: Finančni načrt
Obrazec 1.2: Časovni načrt
Obrazec 1.3: Načrt aktivnosti in rezultatov (posameznega konzorcijskega partnerja)
Obrazec 1.4: Konzorcijska pogodba
Obrazec 1.5: Izjava o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa (prijavitelja in konzorcijskih partnerjev)
Obrazec 1.6: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (se le parafira)
Dokazilo 1: Certifikat (ISO) ali druga dokazila, iz katerih je razviden nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov
Dokazilo 2: Življenjepis vodje projekta
Dokazilo 3: Življenjepis vodje krovne razvojne skupine.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
Izplačila se izvajajo na način in v rokih v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke izvrševanja proračuna in z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. V skladu s predpisi s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjeme glede investicijskih in tekočih transferov ter predplačil so določene v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, pri čemer so pogoji in pravila glede izplačil navedenih izjem podrobneje navedena v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
Za uveljavljanje upravičenih stroškov predmetnega javnega razpisa se skladno s smernicami EK za pripravo načrtov za okrevanje in odpornost ter Priročnikom o načinu financiranja in sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (objavljen na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Prirocnik-o-nacinu-financiranja-iz-sredstev-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_21.3.2022.pdf) uporabi poenostavljene oblike stroškov, in sicer standardne lestvice stroškov na enoto za usposabljanje strokovnega in vodstvenega delavca v vzgoji in izobraževanju. En dan usposabljanja šteje osem pedagoških ur (1 dan = 8 ur x 45 minut).
Skladno z Metodologijo za določitev višine stroška na enoto Usposabljanje strokovnega in vodstvenega delavca v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti, št. 303-35/2022/9, ki jo je ministrstvo sprejelo dne 5. 10. 2022, sta določeni naslednji vrednosti enote standardne lestvice stroškov (SSE) na dan usposabljanja posameznega strokovnega in vodstvenega delavca določena na:
– SSE A v višini 65,00 EUR na dan usposabljanja udeleženca, ki je namenjen kritju stroškov vseh aktivnosti, ki so opredeljene v tem javnem razpisu in so sofinancirane iz NOO, razen DDV, ter
– SSE B v višini 2,60 EUR na dan usposabljanja udeleženca za DDV, ki je namenjen kritju stroška DDV, sofinanciranega iz integralnega proračuna.
Metodologija izračuna obsega stroška na enoto temelji na primerjalnih podatkih z vsebinsko podobnim projektom z vsebinsko podobnimi aktivnostmi v vzgoji in izobraževanju, katerih pretekli izdatki so potrjeni na podlagi podatkov o finančni realizaciji ter doseženih kazalnikih (statistična analiza preteklih podatkov ministrstva). Metoda izračuna je poštena, pravična in preverljiva.
Dokazilo o nastanku stroška SSE je poročilo, ki ustrezno utemeljuje, kako je bil cilj (vključno z vsemi sestavnimi elementi) zadovoljivo izpolnjen, z ustreznimi povezavami do osnovnih dokazov. Poročilo bo kot prilogo vključevalo naslednje dokumentarne dokaze in elemente:
a) seznam posameznih potrdil, ki dokazujejo opravljene programe usposabljanja;
b) število opravljenih ur usposabljanja in število vpisanih udeležencev;
c) vrsto zagotovljenega usposabljanja (moduli usposabljanj) s podrobnostmi o njegovi vsebini in uporabljeni obliki učenja;
d) vmesno vsebinsko poročilo, ki zajema podrobnosti o vseh izvedenih aktivnostih ter druga dokazila, iz katerih je razvidno, da so posamezne aktivnosti opravljene in je razviden napredek pri doseganju ciljev projekta iz načrta.
Za opravljene aktivnosti bo končni prejemnik posredoval ministrstvu Vlogo za izplačilo iz sklada NOO (Priloga 4 tega javnega razpisa) z zgoraj navedenimi prilogami. Strošek na udeleženca je upravičen ob uspešno opravljenem usposabljanju in izdanem potrdilu. Potrdilo o opravljenem usposabljanju mora biti razvidno v sistemu Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: KATIS) ali pa ga končni prejemnik na zahtevo skrbnika pogodbe na strani ministrstva posreduje v pregled.
Končni prejemnik hrani tudi vsa ustrezna dokazila, ki dokazujejo izvedene aktivnosti in opravljeno usposabljanje udeleženca (npr. liste prisotnosti oziroma druge oblike beleženja prisotnosti, iz katerih je razviden podatek o dnevu in o usposabljanju, na katerem je bil udeleženec prisoten) in so podlaga za pripravo seznama izdanih posameznih potrdil. Teh dokazil končni prejemnik ne prilaga k vlogi za izplačilo, vendar jih priloži na zahtevo skrbnika pogodbe na strani ministrstva, revizijskega ali drugega organa, ki je pristojen za preverjanje pravilnosti in učinkovitosti porabljenih sredstev.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV) mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojne finančne uprave (v nadaljevanju: FURS). Potrdilo o tem mora biti izdano na datum v okviru zadnjih 30 dni pred dnevom oddaje vloge ali na dan oddaje vloge na javni razpis. Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge. Za ta namen prijavitelj in konzorcijski partnerji podpišejo izjavo, ki je opredeljena kot Obrazec 1.5 tega javnega razpisa. DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v delu, za katerega upravičenec nima pravice do odbitka DDV.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja projekta na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju projekta, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti v okviru istega proračunskega leta. Končni prejemnik bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti vlogo/-e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
V primeru konzorcija mora biti morebitno izplačilo predplačila končnega prejemnika preostalim konzorcijskim partnerjem urejeno s konzorcijsko pogodbo.
10. Kazalniki javnega razpisa in dodatne zahteve spremljanja in poročanja
V okviru javnega razpisa so načrtovani naslednji cilji in kazalniki.
10.1 Cilji, skladni z izvedbenim načrtom
ID
Ime cilja
Merska enota
Izhodiščna vrednost
Ciljna vrednost
Opis cilja
Časovni okvir 
za dokončanje
Dokazilo
Četrtletje
Leto
 
157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strokovni 
in vodstveni delavci 
z opravljenim usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj 
 
število
 
 
9.500 
Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev na področju izobraževanja 
ter usposabljanje, 
ki ga izvajajo zunanji izvajalci, izbrani 
na podlagi odprtega javnega razpisa, 
bo krepilo digitalne kompetence in temeljna znanja RIN, kompetence 
za trajnostni razvoj in finančno pismenost. Usposabljanje naj 
bi trajalo 13 izobraževalnih dni*. 
 
Udeleženec usposabljanja se šteje enkrat, ne glede na to koliko različnih usposabljanj se udeleži.
 
Q2 
 
2024 
Poročilo, ki ustrezno utemeljuje, kako je bil cilj (vključno z vsemi sestavnimi elementi) zadovoljivo izpolnjen, 
z ustreznimi povezavami do osnovnih dokazov. 
Ta dokument bo kot prilogo vključeval naslednje dokumentarne dokaze in elemente: 
a) seznam posameznih potrdil, ki dokazujejo opravljene programe usposabljanja; 
b) število opravljenih ur usposabljanja in število vpisanih udeležencev; 
c) vrsto zagotovljenega usposabljanja (moduli usposabljanj) s podrobnostmi o njegovi vsebini in uporabljeni obliki učenja.
 
158
 
število
 
9.500
 
20.000
 
Q2
 
2026
* Sklicevanje na 13 dni izobraževanja v opisu se nanaša na skupno število dni usposabljanja, deljeno s številom oseb, ki se usposabljajo. Razlike v intenzivnosti usposabljanja odražajo različne ravni predznanja in usposabljanja.
Do Q2/2024 je lahko več kot 9.500 udeležencev, ki bodo uspešno zaključili manj kot 13 izobraževalnih dni usposabljanj. V povprečju pa bo udeležba predstavljala načrtovanih 9.500 udeležencev, ki bi zaključili vsa usposabljanja v 13 izobraževalnih dneh (123.500 udeležb).
Do Q2/2026 bo v daljšem časovnem obdobju različno število izobraževalnih dni usposabljanj posameznega udeleženca, saj bodo nekateri udeleženci zaradi različne ravni predznanja opravili več oziroma manj izobraževalnih dni usposabljanj. V povprečju pa bo udeležba predstavljala načrtovanih 20.000 udeležencev, ki bi zaključili vsa usposabljanja v 13 izobraževalnih dneh (260.000 udeležb).
Poročanje o ciljih: skladno z Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o mehanizmu za okrevanje in odpornost, končni prejemniki sproti oziroma najmanj dvakrat mesečno (do 13. oziroma 28. dne v mesecu oziroma prvi delovni dan za tem datumom) skrbniku pogodbe na strani ministrstva poročajo o izvajanju projektov ter spremljanju in doseganju ciljev.
10.2 Kazalniki na ravni javnega razpisa ter prispevek k digitalnemu in zelenemu prehodu
A. Drugi projektno specifični kazalniki
Ime kazalnika
Merska enota
Izhodiščna vrednost
Ciljna vrednost
Opis kazalnika
Časovni okvir za dokončanje
Dokazilo
Četrtletje
Leto
Vključeni VIZ
število
0
 
500 
Število vključenih VIZ 
v projekt
Q2
2024
Seznam VIZ, 
iz katerih prihajajo udeleženci
 
700 
Q2
2026
Multiplikatorji
število
50
 
400 
Število multiplikatorjev
Q2
2024
Seznam usposobljenih multiplikatorjev
 
700 
Q2
2026
Svetovalci VIZ
število
25
 
80 
Število svetovalcev VIZ
Q2
2024
Seznam usposobljenih svetovalcev VIZ
 
130 
Q2
2026
Razvojne skupine
število
0
 
30 
Število razvojnih skupin
Q2
2024
Seznam aktivnih razvojnih skupin
 
40 
Q2
2026
Polletno evalvacijsko poročilo
število
0
8
Število evalvacijskih poročil
Q2, Q4
od 2023 do 2026
Evalvacijsko poročilo aktivnosti projekta
B. Skupni kazalniki
V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2106 se bo na projektu spremljal skupni kazalnik:
Koda
Naziv
Enota
Definicija in koncepti
Obdobje spremljanja
Metodologija spremljanja
RRFCI10
Udeleženci, 
ki so vključeni 
v izobraževanje 
ali usposabljanje. 
Udeleženci
Kazalnik meri število udeležencev vključenih v izobraževanje 
(ISCED 0–6, izobraževanje odraslih) in usposabljanje (usposabljanje zunaj delovnega mesta/usposabljanje na delovnem mestu, nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje itd.).
Podatki se zbirajo in poročajo za udeležence, vključene 
v izobraževanje ali usposabljanje, 
in od tega za udeležence, vključene 
v usposabljanje za digitalna znanja 
in spretnosti. Upoštevane so digitalne spretnosti na vseh ravneh, od zelo specializiranih izobraževalnih programov za usposabljanje digitalnih strokovnjakov za programe, osredotočene na tehnologijo, usposabljanje učiteljev za razvoj digitalnih vsebin za izobraževalne namene in ustrezne organizacijske zmogljivosti, do udeležencev, ki so vključeni v programe za izboljšanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti. 
 
Podatki se zbirajo in poročajo za udeležence vključene v izobraževanje ali usposabljanje in od tega za udeležence, vključene v usposabljanje za digitalna znanja in spretnosti. 
 
Kazalnik se razčleni po spolu (moški, ženska, nebinarna oseba – osebe, ki ne spadajo v nobeno od teh dveh kategorij ali ne želijo biti povezane z eno od njiju) in po starosti 
(0–17, 18–29, 30–54, 55 in starejši).
Udeleženci se štejejo ob vključitvi v izobraževanje ali usposabljanje.
Posamezni udeleženec se šteje enkrat na ukrep ne glede na število let izobraževanja ali usposabljanja. 
Poročanje o skupnih kazalnikih: poročanje je polletno, pri čemer se poroča prirast in ne kumulativna vrednost. Končni prejemniki poročajo o skupnih kazalnikih do 10. februarja in 10. avgusta oziroma prvi delovni dan za tem datumom posredujejo informacije o doseženih vrednostih ter podlage za dokazovanje doseženih vrednosti skrbniku pogodbe na strani ministrstva.
C. Prispevek k digitalnemu in zelenemu prehodu
1. Zelena dimenzija: 01 – Prispevanje k zelenim znanjem in spretnostim ter delovnim mestom in zelenemu gospodarstvu (100 %). V okviru aktivnosti je predviden 1 dan nadaljnjega usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju kompetenc za trajnostni razvoj.
2. Digitalna dimenzija: 108 – Podpora za razvoj digitalnih znanj in spretnosti (100 %). V okviru aktivnosti ukrepa je predvidenih 11 izobraževalnih dni nadaljnjega usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj RIN.
Poročanje: skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, končni prejemniki dvakrat letno, do 13. aprila oziroma 28. septembra (oziroma prvi delovni dan za tem datumom) skrbniku pogodbe na strani ministrstva celoviteje poročajo o izvajanju projektov, spremljanju ter doseganju ciljev in projektno specifičnih kazalnikov.
11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: končni prejemnik bo moral pri porabi sredstev predmetnega javnega razpisa upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu, ali pogoji iz Priročnika o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopen na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/).
12. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in obveščanja javnosti
Končni prejemnik bo moral pri informiranju, komuniciranju in obveščanju javnosti upoštevati 34. člen Uredbe (EU) 2021/241 in veljaven Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopen na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/).
Minimalne zahteve za projekt:
– ob odobritvi in zaključku objava na spletni strani in družbenih omrežjih ter informacija za medije,
– otvoritveni dogodek za medije in splošno javnost ali novinarska konferenca (opcijsko: ob sodelovanju koordinacijskega organa in predstavništva Evropske komisije v Sloveniji).
Sprejetje financiranja s strani končnega prejemnika pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam projektov, ki bo javno objavljen.
13. Zahteve glede naslavljanja načel enakosti spolov in enakih možnosti za vse: končni prejemnik bo pri izvajanju projekta po tem javnem razpisu zagotavljal spoštovanje načel enakosti spolov in enakih možnostih za vse v skladu z nacionalno zakonodajo (Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD, 59/19), Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16, 21/18 – ZNOrg), Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14, 32/17)), pravnim redom EU, zlasti s Pogodbo o delovanju EU, Listino EU o temeljnih pravicah, načeli Evropskega stebra socialnih pravic in relevantnimi mednarodnimi dokumenti za varstvo človekovih pravic, zlasti s Konvencijo ZN o pravicah invalidov in Konvencijo ZN o otrokovih pravicah. Projekt je skladen s cilji, opredeljenimi v 2. in 3. načelu Evropskega stebra socialnih pravic.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt. ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi.
V skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 ter 21. in 28. členom uredbe o izvajanju mehanizma bo moral končni prejemnik zagotavljati revizijsko sled in hraniti vso originalno dokumentacijo v zvezi s projektom kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja na nivoju projekta ter bo zagotavljal dostop do navedene dokumentacije, in sicer najmanj za 5 let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije, v zvezi z izvajanjem načrta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva.
Končni prejemnik bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Končni prejemnik, ki ne vodi knjig za projekt na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezni projekt. Zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za projekt mora zato voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na projekt, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi).
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu nadzornim organom
Končni prejemnik bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot nosilnega organa, koordinacijskega organa, stroškovnega organa, revizijskega organa, Evropske komisije ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Končni prejemnik bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo končni prejemnik omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Končni prejemnik bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Končni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnim Priročnikom o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopno na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/) in Smernicami za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), dostopnimi na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf ter https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, končni prejemnik pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 177/20), Uredbo (EU) 2016/679, Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), Uredbo (EU) 2021/241 in uredbo o izvajanju mehanizma.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa.
17. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da končni prejemnik ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo končni prejemnik dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje projekta:dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 5. 1. 2023 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici opremljene z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančno pismenost«, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi obrazec za oddajo vloge, ki je del razpisne dokumentacije kot Obrazec 2, ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem pisnem izvodu in v enem elektronskem izvodu (npr. USB ključek). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektronske oblike vloge se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija, ki ob tem vodi zapisnik.
Odpiranje prispelih vlog bo javno in bo dne 6. 1. 2023 ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (sejna soba P23/24).
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije, predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek izbora bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije kot Priloga 2 tega javnega razpisa.
Vse popolne vloge bo ocenila komisija, ki je sestavljena iz 6 članov. Ocenjevanje vlog bo izvedla na podlagi vseh meril in za posamezno vlogo podala skupno oceno, obrazloženo po merilih iz 5. točke javnega razpisa, ki so podrobneje opredeljena v ocenjevalnem listu, ki je del razpisne dokumentacije kot Priloga 2 tega javnega razpisa.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 355 točk pri čemer mora vloga prijavitelja zbrati vsaj 280 točk, od tega pri merilu št. 2 »Kakovost elaborata prijavljenega projekta« vsaj 120 točk.
Izbrana bo vloga, ki bo prejela najvišje skupno število točk.
Če dve ali več vlog na javnem razpisu dosežejo enako število točk, bo izbrana vloga, ki je dosegla večje število točk pod merilom št. 2 »Kakovost elaborata prijavljenega projekta«. Če dosegajo vloge enako število točk tudi pod merilom št. 2 »Kakovost elaborata prijavljenega projekta«, se izbere tisto, ki ima večje število točk pod merilom št. 3 »Načrtovanje in vodenje projekta«.
O izboru odloči na predlog komisije minister za izobraževanje, znanost in šport ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, v skladu s to točko javnega razpisa.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju, ki jo je izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju projekta, je sestavni del razpisne dokumentacije kot Obrazec 1.6 tega javnega razpisa.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z objavo v Uradnem listu RS.
Končni prejemnik ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, nadaljnja tri leta od dneva odstopa ne more kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost.
21. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
22. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno po predhodni najavi v glavni pisarni Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
23. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k javnemu razpisu so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mizs@gov.si s sklicem na št. 303-35/2022. Vprašanja na zgornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo odgovore na vprašanja posredovalo za vse v pisni obliki na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Za predstavitev javnega razpisa bosta organizirana dva informativna dneva, in sicer: 14. 11. 2022 ob 11. uri ter 12. 12. 2022 ob 11. uri v veliki dvorani ministrstva, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Druge informacije o informativnem dnevu bodo objavljene na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost