Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Kazalo

Ob-3105/22, Stran 2072
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor, ki je bil sprejet na 4. korespondenčni seji 15. 9. 2022, Svet zavoda OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, imeti/izpolnjevati:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit;
– vodstvene in organizacijske sposobnosti;
– opravljen strokovni in ravnateljski izpit.
Za prosto delovno mesto ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Kandidat mora prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– Europass življenjepis;
– program vodenja zavoda v prihodnjih petih letih;
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe;
– dokazilo o pridobljenem nazivu;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je lahko pridobljen najkasneje v enem letu po začetku mandata;
– potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku;
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za pravosodje;
– potrdilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih vodstvenih in organizacijskih sposobnosti.
Šteje se, da je vloga popolna, če vsebuje vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Nepopolne in nepravočasne vloge bodo zavržene.
Dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti originalna ali overjene kopije originalov.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim delovnim časom.
Predviden začetek dela je 15. 1. 2023.
Izbran kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje petih let s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite do vključno 7. 10. 2022 na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor, Kersnikova 10, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga se bo štela za pravočasno, tudi če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka razpisa, to je 7. 10. 2022.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti