Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

Št. 38141-3/2022/3 Ob-2971/22, Stran 1991
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21; v nadaljevanju: ZMed) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 81/15, 40/17 in 189/21 – ZDU-1M) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za podelitev treh pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije 
1 Predmet javnega razpisa
Tri pravice razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije. Pravice bo agencija podelila z odločbo v skladu s petim odstavkom 104.a člena ZMed.
Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:
– izbrani ponudnik mora z razširjanjem in oddajanjem televizijskega programa, za katerega je pridobil pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki, pričeti najkasneje v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice ne bo pričel z izvrševanjem pravice, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
– izbrani ponudnik mora pravico izvrševati ves čas trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki po pričetku izvrševanja podeljene pravice te ne bo nepretrgoma izvrševal več kot tri mesece, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je za televizijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji, ali imetnik ustreznega oziroma primerljivega veljavnega dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske unije ali tretji državi, podpisnici Evropske konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope. Dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma ustrezno oziroma primerljivo dovoljenje mora biti izdano pred potekom roka za predložitev ponudb na zadevni javni razpis.
2.2 Ponudnik za televizijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, ne sme biti imetnik pravice razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju, ki zajema tudi območje Republike Slovenije, razen, če ponudnik kandidira s programom, za katerega mu je podeljena pravica razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije na način, da ponudnik tega programa ne sme razširjati preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki je rezervirano za prostodostopne programe.
2.3 Ponudnik mora imeti na dan poteka roka za predložitev ponudb poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.
2.4 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja.
2.5 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno ponudbo.
3 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Ponudbe, pri katerih bodo izpolnjeni vsi razpisni pogoji, bodo pri vsakem merilu ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem merilu, ter način ocenjevanja. Največje možno število točk pri vseh merilih skupaj je sto (100).
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, koliko različnih zvrsti programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02), zagotavljajo v ponujenem programu, pri čemer se upoštevajo samo zvrsti z minimalnim tedenskim povprečjem vsaj 1,0 %. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma na podlagi podatkov iz obrazca, ki ga ponudnik priloži ponudbi. (0–20 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v dnevnem oddajnem času. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma na podlagi podatkov iz obrazca, ki ga ponudnik priloži ponudbi. (0–20 točk)
3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma na podlagi podatkov iz obrazca, ki ga ponudnik priloži ponudbi. (0–20 točk)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo sorazmerno glede na minimalni tedenski obseg trajanja programa. Ponudba ponudnika z največjim minimalnim tedenskim obsegom trajanja programa dobi 20 točk. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma na podlagi podatkov iz obrazca, ki ga ponudnik priloži ponudbi. (0–20 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali ponudbi priložijo izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah. Ponudnik, ki ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano izjavo, prejme 10 točk. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži izpolnjene in podpisane izjave, prejme 0 točk. Če izpolnjeno in podpisano izjavo ponudbi priloži ponudnik, ki glede na podatke iz dovoljenja oziroma podatke iz obrazca, ki se nahaja v razpisni dokumentaciji in bo predstavljal del ponudbe, v programu, s katerim kandidira, ne zagotavlja informativne zvrsti, izjave razpisna komisija ne upošteva ter ponudnik pri tem merilu prejme 0 točk. (0–10 točk)
3.6 Prosta dostopnost (nekodiranost) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali ponudbi priložijo izjavo o prosti dostopnosti (nekodiranosti) programa. Ponudnik, ki ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano izjavo, prejme 10 točk. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži izpolnjene in podpisane izjave, prejme 0 točk. (0–10 točk)
3.7 Dodatno merilo 1 – Obseg lastne produkcije
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 »Obseg lastne produkcije« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik je imel ugotovljen večji obseg lastne produkcije v skladu z merilom pod točko 3.2.
3.8 Dodatno merilo 2 – Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Če po uporabi dodatnega merila 1 »Obseg lastne produkcije« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo z uporabo dodatnega merila 2 »Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik v svojem televizijskem programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin z minimalnim tedenskim povprečjem vsaj 1,0 % v skladu z merilom pod točko 3.1.
3.9 Žreb
Če po uporabi dodatnega merila 2 »Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo o razvrstitvi ponudnikov odločilo z žrebom.
4 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 3. 10. 2022 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni kopiji. Izvirnik in kopija ponudbe morata biti zaprta vsak v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« oziroma »Kopija«. Oba ovoja morata biti vstavljena v skupen ovoj, označen z oznako »Ponudba na javni razpis za podelitev treh pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije, Ne odpiraj« in naslovljen na naslov agencije. Ponudnik mora na skupen ovoj napisati tudi svoj polni naslov. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi, dne 4. 10. 2022, ob 10. uri.
6 Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnikom je na voljo brez plačila.
7 Kontaktna oseba: Martin Hari (martin.hari@akos-rs.si).
8 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pravice: agencija bo odločbe izdala in vročila najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti