Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

Ob-2976/22, Stran 1988
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, matična številka: 5056497000, identifikacijska številka za DDV: SI29865174, na podlagi 2., 21. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo tovornega motornega vozila z dvigalom 
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, matična številka: 5056497000, identifikacijska številka za DDV: SI29865174.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb
Predmet prodaje je premičnina.
Premičnina je rabljeno tovorno motorno vozilo z dvigalom, znamka vozila: SCANIA, model P124 CB4X4HZ 420, številka šasije XLEP4X40004477041, leto izdelave 2002, moč motorja 309 kW, z delovno prostornino 11705 cm3, število prevoženih km 330.000, z nadgradnjo HIAB 200 in ZABOJ prekucnik (oboje v okvari). Inventarna številka: 171734.
Vozilo je neregistrirano in trenutno nevozno.
3. Ogled predmeta prodaje
Ogled premičnine bo v torek, 13. 9. 2022, ob 10. uri.
Ogled bo možen po izključni predhodni najavi. Ponudniki naj se za ogled prijavijo najpozneje do ponedeljka, 12. 9. 2022, do 12. ure, na elektronski naslov: primoz.megusar@rtvslo.si z naslovom elektronskega sporočila: »Prijava na ogled tovornega vozila z dvigalom«. Ogled bo potekal na lokaciji v Ljubljani na naslovu: Mariborska ulica 20, 1000 Ljubljana (Ljubljana – Bežigrad).
4. Izhodiščna vrednost premičnine: izhodiščna vrednost premičnine je 9.000,00 EUR. Ponudbena cena ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti premičnine.
5. Varščina
Varščina za predmet prodaje znaša 1.000,00 EUR.
Varščina se plača najkasneje do 19. 9. 2022 do 24. ure na transakcijski račun RTV Slovenija, in sicer:
Številka TRR:
SI56 0110 0603 0355 106
Naziv:
RTV SLOVENIJA
Namen nakazila:
Javno zbiranje ponudb za prodajo tovornega motornega vozila z dvigalom
Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini.
6. Način in rok plačila kupnine
Uspeli ponudnik mora kupnino plačati v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na enak transakcijski račun kot za varščino. Le namen plačila naj se pri plačilu kupnine glasi: »kupnina za tovorno vozilo z dvigalom.«
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se varščina zadrži.
7. Podrobnejši pogoji javnega zbiranja ponudb
Dokumentacija ponudnika mora vsebovati:
– ponudbo za odkup tovornega vozila na Obrazcu 1;
– potrdilo o plačani varščini ter
– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za fizične osebe in samostojne podjetnike.
Ponudba mora biti poslana:
– priporočeno po pošti na naslov: »Javni zavod RTV SLOVENIJA, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ponudba za odkup tovornega vozila Scania«,
– ali pa oddana osebno na Vložišče organizatorja zbiranja ponudb.
Ponudba priporočeno po pošti ali oddana osebno na Vložišče organizatorja zbiranja ponudb se šteje, da je pravočasna, če prispe na naslov organizatorja najpozneje do 27. 9. 2022.
Ponudbe, predložene po izteku navedenega roka, se ne bodo upoštevale.
Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 8 dni po zaključenem zbiranju ponudb.
8. Rok sklenitve pogodbe
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo odkupno ceno, ima prednost ponudnik, ki je prvi oddal ponudbo. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec. Premičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo (v prilogi – Izjava ponudnika).
9. Prenos in izročitev premičnin: prenos in izročitev prodanega motornega vozila se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupec mora vozilo prevzeti in odpeljati v roku 10 dni od plačila celotne kupnine.
10. Davščine in ostali stroški: motorno vozilo je že bilo registrirano v Republiki Sloveniji, zato ni predmet obdavčitve z davkom na motorna vozila. Vse morebitne stroške, povezane s prenosom lastništva, in druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec.
11. Dodatne informacije o predmetu prodaje
Objava javnega zbiranja ponudb z vsemi prilogami je dostopna na spletni strani prodajalca (http://www.rtvslo.si/razpisi). Za dodatne informacije o prodaji lahko interesenti pišejo na elektronski naslov primoz.megusar@rtvslo.si, s pripisom: »Zbiranje ponudb za prodajo – tovorno vozilo z dvigalom«.
To besedilo se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani RTV Slovenija: www.rtvslo.si/razpisi.
12. Opozorilo: organizator lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, brez odškodninske odgovornosti.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti