Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

Ob-2992/22, Stran 1986
Na podlagi tretjega odstavka 19. člena Družbene pogodbe in sklepa skupščine JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o. objavlja prosto delovno mesto
direktor 
javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj VII/2 stopnjo izobrazbe (kot dokazilo naj kandidat predloži overjeno fotokopijo diplome), raven SOK 9, raven EOK 8, raven EOVK 3,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih (kot dokazilo kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca oziroma lasten zapis o delovnih izkušnjah),
– dokazilo o nekaznovanosti (potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje),
– predložitev izjave kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prosto in naravne dobrine, da ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ter, da ni bil član organa vodenja, ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom, v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, 
– ima vozniški izpit B kategorije, 
– obvlada računalniško pismenost (znanje MS Word, Excel, e-pošta).
Dela in naloge delovnega mesta:
– predlaga temelje poslovne politike in letni poslovni načrt,
– načrtuje pozitivno poslovanje družbe,
– v okviru plana odloča o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, o najemanju kreditov in izvajanju investicij,
– sodeluje z ustanovitelji v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb, pripravlja poročila o poslovanju in jih predloži skupščini in nadzornemu svetu. Pripravlja poročilo o uresničevanju razvojnega in letnega plana,
– izvršuje sklepe organov družbe in sprejema ukrepe za izvrševanje le-teh,
– določa naloge zaposlenim v družbi in nadzoruje njihovo izvajanje,
– odloča o sprejemu v delovno razmerje, prenehanju delovnega razmerja in odloča o pravicah in obveznostih delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja,
– podaja poslovna poročila, opravlja druge naloge, določene z družbeno pogodbo, splošnimi akti družbe in sklepi družbe.
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, tudi navedbe in/ali dokazila o drugih znanjih in veščinah, ki jih je pridobil kandidat,
2. program in vizijo razvoja JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. za petletno obdobje,
3. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
4. dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, med drugim tudi, da ima kandidat delovne izkušnje na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
5. dokazilo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora,
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
– če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, da ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – delovno mesto Direktor JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.« na naslov: Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, in sicer v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani javnega podjetja.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@ccn-domzale.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Obravnavale se bodo pravočasne, ustrezne in popolne prijave. Za popolno prijavo se šteje, če so priloženi vsi navedeni dokumenti. V izbirni postopek, se bodo uvrstili kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali pogoje za imenovanje. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na razgovor.
Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbiro kandidata bo presojal nadzorni svet na podlagi predloženih dokazil in na podlagi razgovora s kandidati.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati glede na:
– dosedanje delovne izkušnje in rezultate kandidata,
– razvojno naravnanost in uresničljivost programa in vizije razvoja JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. za petletno obdobje,
– poznavanje normativne ureditve področja dela,
– poznavanje sistema ravnanja z okoljem,
– javno objavljene strokovne članke s področja dela (vsaj 5 člankov).
O imenovanju direktorja dokončno odloči skupščina JP CČN Domžale-Kamnik, skladno z družbeno pogodbo.
Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje za določen čas, za mandatno obdobje pet let, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana. Pogodbo z direktorjem javnega podjetja podpiše predsednik nadzornega sveta javnega podjetja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.
JP Centralna čistilna naprava 
Domžale-Kamnik d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti