Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

Ob-2972/22, Stran 1985
Svet zavoda Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica, Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21) in sklepa 3. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica z dne 25. 8. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Predvideni začetek dela bo 1. 1. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Zahtevana so naslednja pisna dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (overjena fotokopija); dokazilo ni obvezno, kandidat mora opraviti ravnateljski izpit najkasneje v enem letu po začetku mandata,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ),
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenskih evidenc Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni,
– podpisana izjava, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Pisno prijavo in dokazila pošljite na naslov »Svet zavoda Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica, Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica«, v zaprti kuverti s pripisom »Prijava za razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Zadnji dan za prijavo je 12. 9. 2022.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda 
Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti