Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

Št. 2-7/2022-5 Ob-2966/22, Stran 1984
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 36/20 – ZIUPPP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 98/20 – ZIUPDV, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 – ZDUOP, 28/21 – skl. US), 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 41/99, 36/00 – ZPDZC, 54/00 – ZUOPP, 26/01, 110/02 – ZIRD, 2/04, 7/04, 69/05 – odl. US, 21/06 – odl. US, 105/06, 114/06 – ZUTPG, 23/07, 61/10, 62/10 – ZUPJS, 40/11, 40/11 – ZUPJS-A, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17) in 34. člena Statuta Lambrechtovega doma, Slovenske Konjice (št. 2/15-3-2016, sprejet dne 21. 6. 2016) Svet javnega zavoda Lambrechtov dom, Slovenske Konjice na 7. redni seji, dne 28. 6. 2022 sprejme javni razpis za imenovanje
direktorja 
javnega zavoda Lambrechtov dom, Slovenske Konjice 
Svet javnega zavoda Lambrechtov dom, Slovenske Konjice, Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice, objavlja javni razpis delovnega mesta za imenovanje direktorja Lambrechtovega doma, Slovenske Konjice, za mandatno obdobje 2023 do 2028.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu, da ima:
visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo smer socialno delo, psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu ali
višjo strokovno izobrazbo smer socialno delo, psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
Kandidat mora imeti znanja iz področja organizacije dela, vodenja in dela s skupinami, opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Kandidat mora predložiti program dela z vizijo razvoja doma.
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati izkazati s pisnimi listinami.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku osem delovnih dni po objavi. Za pravočasne se štejejo vloge priporočeno oddane na pošto najkasneje osmi delovni dan po objavi ali osebno oddane na spodaj navedenem naslovu. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo kandidati v pisni obliki po pošti ali oddajo osebno na naslov: Svet Lambrechtovega doma, Slovenske Konjice, Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom »Razpis za delovno mesto direktorja zavoda«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku.
Svet javnega zavoda Lambrechtov dom, Slovenske Konjice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti