Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

Ob-2965/22, Stran 1984
Na podlagi 6. sklepa zapisnika sestanka 3. redne seje Sveta zavoda Vrtca Tezno Maribor, ki je potekala dne 22. 6. 2022, Svet zavoda Vrtca Tezno Maribor, Dogoška cesta 20, Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2023. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ter potrdila iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Tezno Maribor, Dogoška cesta 20, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja« – Ne odpiraj.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Tezno Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti