Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

Ob-2970/22, Stran 1981
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola 
1. Povabilo k oddaji prijave
Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj in Srednja šola Izola – Scuola Media Isola, Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola (Uradni list RS, št. 67/22, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavljata povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: https://www.sckr.si/objave/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedenta:
Naziv: 
Šolski center Kranj
Srednja šola Izola – Scuola Media Isola
Naslov: 
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola
Internetni naslov: 
 
http://www.sckr.si/
 
http://www.srednjasolaizola.si/
Zakoniti zastopnik: 
 
Drenovec Jože, direktor
 
Adelija Perne, ravnateljica
Kontaktna oseba: 
 
Drenovec Jože, direktor
Elektronski kontakt: 
 
info@sckr.si
Telefonski kontakt: 
 
04/280-40-00
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola«
Številka javnega razpisa: 411-2/2022-6
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola (Uradni list RS, št. 67/22)
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola, ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije velja za objekte:
a) Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj
– stavba B, Cesta Staneta Žagarja 31
– k.o. 2120 Primskovo
– številka stavbe 33
– parcelne številke 229/1 in 228/2
b) Srednja šola Izola
– Ulica prekomorskih brigad 7, Izola
– k.o. 2626 Izola
– številke stavb 1120, 1122, 2269
– parcelne številke 1305 in 1308.
Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v zgoraj navedenih objektih, se lahko posamezna dela izvajajo tudi na zemljiških parcelah, ki se nahajajo v okolici stavb iz predhodnega odstavka, če so predmetne zemljiške parcele v lasti koncedentov.
V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedenta nabor objektov zmanjšata, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na sklope.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 20. 10. 2022do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Prepozno prejete prijave bo strokovna komisija zaprte vrnila pošiljatelju.
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, dne 20. 10. 2022 ob 10.05.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 30. 6. 2023.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@sckr.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Kranj in Srednje šole Izola«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 20. 9. 2022 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.
Šolski center Kranj 
Srednja šola Izola – Scuola Media Isola, Izola 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti