Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022

Kazalo

Ob-2852/22, Stran 1950
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Gimnazije in veterinarske šole 
Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Gimnazije in veterinarske šole.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. januar 2023 oziroma v skladu s sklepom Sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, vključno s potrdilom iz kazenske evidence in potrdilom sodišča, kjer ima kandidat/ka prebivališče, da ni v kazenskem postopku, kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in programom oziroma vizijo razvoja in dela Gimnazije in veterinarske šole za mandatno obdobje pošljite najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS v zaprti kuverti na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja/ico«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 

AAA Zlata odličnost