Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022

Kazalo

Št. 900-2/2022-23 Ob-2850/22, Stran 1950
Na podlagi sklepa Sveta vrtca Otona Župančiča Maribor, ki je bil sprejet na 30. seji sveta vrtca 17. 6. 2022, Svet vrtca Otona Župančiča Maribor, Oblakova ul. 5, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu s prvim odstavkom 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek, 65/09 – popravek, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popravek in 25/17 – ZVaj (v nadaljnjem besedilu ZOFVI)).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Predviden začetek dela bo 1. 12. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdila o izobrazbi (ftk overjena ali originalna),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor – ftk overjena ali originalna),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk overjena ali originalna),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; če ravnateljskega izpita kandidat nima, ga mora opraviti najkasneje v enem letu po začetku mandata (ftk overjena ali originalna),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let),
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja za mandatno obdobje,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet vrtca Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5, 2000 Maribor, z oznako Prijava na razpis za ravnatelja.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet vrtca Otona Župančiča Maribor 

AAA Zlata odličnost