Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022

Kazalo

Ob-2873/22, Stran 1948
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Mozirje 
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2022, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Mozirje.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: https://mozirje.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent:
Naziv: Občina Mozirje
Naslov: Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
Zakoniti zastopnik: Ivan Suhoveršnik, župan
Kontaktna oseba: Ivo Glušič
Telefon: +386 3 839 33 06
Elektronski naslov: obcina@mozirje.si
Spletna stran: https://mozirje.si/
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Mozirje«
Številka javnega razpisa: 430-0007/2021
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2022)
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Občine Mozirje, in ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja.
Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na sklope.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
OŠ Mozirje
Šolska ulica 23, 3330 Mozirje
Številka stavbe: 890, k.o. 920 Mozirje
Parc. št. 638/1, k.o. 920 Mozirje
ŠD Mozirje
Šolska ulica 23, 3330 Mozirje
Številka stavbe: 1081, k.o. 920 Mozirje
Parc. št. 638/1, k.o. 920 Mozirje
Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v zgoraj navedenih objektih, se lahko posamezna dela izvajajo tudi na zemljiških parcelah, ki se nahajajo v okolici stavb iz predhodnega odstavka, če so predmetne zemljiške parcele v lasti koncedenta.
Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnega podatka iz prvega odstavka tega člena.
V fazi izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom župana nabor objektov zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji mnenjedajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 5. 10. 2022do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Prepozno prejete prijave bo strokovna komisija zaprte vrnila pošiljatelju.
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, dne 5. 10. 2022 ob 10.05.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– udeležba koncedenta pri prihrankih in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31. 3. 2023.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte obcina@mozirje.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Mozirje«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 21. 9. 2022do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.
Občina Mozirje 

AAA Zlata odličnost