Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022

Kazalo

Ob-2835/22, Stran 1937
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 − popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in sklepa Sveta javnega zavoda OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica z dne, 16. 6. 2022, Svet zavoda razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 − popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 1. 2023.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o ustrezni izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, vendar najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in dokazila o dosedanji delovni dobi,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
pošljite s priporočeno pošto v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov Svet zavoda OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/-ice«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti