Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022

Kazalo

Ob-2833/22, Stran 1935
Na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18 – v nadaljevanju: Uredba), ter Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2022-dopolnitev z dne 29. 6. 2022, objavlja Občina Ig
javno dražbo 
za prodajo solastnega deleža do 500/535 nepremičnine ID znak parcela 1707 1642/50 katastrska občina 1707 Iška vas parcela 1642/50 (ID 5175250)
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks 01/28-02-322, e-mail: obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je solastni delež 500/535 nepremičnine ID znak parcela 1707 1642/50 katastrska občina 1707 Iška vas parcela 1642/50 (ID 5175250). Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, lokacija nepremičnine je najbližje naslovu Iška 131, 1292 Ig. Po stanju zemljiške knjige na nepremičnini obstoji solastninsko razmerje še z Edvardom Pišlerjem, Trnovski pristan 6, 1000 Ljubljana, solastnik do 35/2675, Bojanom Edvinom Pišlerjem, Portalgatan 11, SE 75423 Uppsala, Švedska, solastnik do 35/2675, Stašo Pišler, Gradišče 015C, 1360 Vrhnika, solastnica do 35/2675 in Barbaro Jane Pišler, 5047 Erin Way, Delta B.C., V4M 1K2, Kanada, solastnica do 70/2675. Solastniški delež se prodaja po načelu videno kupljeno.
3. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 27. 5. 2022, št. 3510-0171/2022, velja za navedeno parcelo Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12) in Odlok o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12, 8/15, 51/18, 107/20). Osnovna namenska raba parcele je območje stanovanj, podrobnejša namenska raba pa je SS-splošne stanovanjske površine, ki so pretežno namenjene stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, izjemoma pa tudi stavbam za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost.
4. Zakonite predkupne pravice na navedeni parceli ni.
5. Izklicna cena za solastniški delež Občine Ig na nepremičnini ID znak parcela 1707 1642/50 katastrska občina 1707 Iška vas parcela 1642/50 (ID 5175250) znaša 58.300,00 EUR + 22 % DDV, ki znaša znesek 12.826,00 EUR, skupaj tako znaša izklicna cena znesek 71.126,00 EUR z vključenim 22 % DDV. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno za znesek najmanj 200,00 EUR.
6. Javna dražba navedenih nepremičnin se bo vršila dne 14. 9. 2022 v prostorih Občine Ig, in sicer ob 17. uri.
7. Na podlagi določb Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 9/13) imajo solastniki pri prodaji predmetnega solastniškega deleža na nepremičnini ID znak parcela 1707 1642/50 katastrska občina 1707 Iška vas parcela 1642/50 (ID 5175250) zakonito predkupno pravico. Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo svojo predkupno pravico na javni dražbi ali v 30 dneh po prejemu ponudbe s strani Občine Ig – izvedena javna dražba.
8. Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15 dneh po izstavitvi računa Občine Ig, ki ga bo Občina Ig izstavila na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Prodajna pogodba se bo sklenila v roku največ 15 dni od zaključka javne dražbe in poteka roka za uveljavitev predkupne pravice. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu izstavil overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, za vknjižbo solastninske pravice kupca v zemljiško knjigo. Šteje se, da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca. V kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade v korist prodajalca.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje en dan pred javno dražbo nakazati varščino v višini 10 % cene, torej znesek 7.112,60 EUR, in sicer na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320, sklic SI00 72100, s pripisom javna dražba za nepremičnine ID znak parcela 1707 1642/50 katastrska občina 1707 Iška vas parcela 1642/50 (ID 5175250) ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. Varščina se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade prodajalcu.
10. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter vse druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine.
11. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po preteku roka za uveljavljanja predkupne pravice (predkupni upravičenci lahko uveljavljajo predkupno pravico v roku 30 dni od prejema ponudbe s strani Občine Ig, če ne sodelujejo na javni dražbi). Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo vplačano varščino.
12. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji se morajo pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa FURS, iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, ki je staro največ 15 dni, šteto od dneva objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi, ki je enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane vse davke in prispevke),
– dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneva objave razpisa, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.,
– da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizična oseba,
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega TRR (velja samo za pravne osebe in s.p.). V kolikor ima dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah mora predložiti potrdila vseh bank,
– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (velja za tujce), če gre za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe iz tega razpisa,
– izjavo, da dražitelj ni povezana oseba po sedmem odstavku 50. člena ZSPDSLS-1,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (zadostuje upravne overovitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.
Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezana osebe (šesti in sedmi odstavek 50. člena ZSPDSLS-1).
13. Izbira najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o svoji davčni številki oziroma ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko ter telefonsko ter e-mail številko, kar se vpiše v zapisnik javne dražbe.
14. Če je dražitelj zgolj en, se javna dražba kljub temu opravi. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino. Če ni nobenega dražitelja oziroma če na javno dražbo ne pristopi noben dražitelj, je javna dražba neuspešna.
15. Župan Občine Ig lahko postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
16. Javna dražba se izvaja skladno z določili ZSPDSLS-1 in določili Uredbe.
17. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo solastniškega deleža na predmetni nepremičnini, zainteresirani dražitelji lahko pokličejo na tel. 01/28-02-304 ali 051/412-304, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe dalje.
Občina Ig 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti