Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022

Kazalo

Št. 014-0003/2022-2 Ob-2830/22, Stran 1927
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/12 in 24/22) Občina Poljčane objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane 
I. Podatki o naročniku: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, matična številka: 2242745000, ID za DDV: SI30543673, zakoniti zastopnik: Stanislav Kovačič, župan.
II. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/12 in 24/22).
III. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
IV. Območje izvajanja gospodarske javne službe: območje izvajanja gospodarske javne službe obsega območje Občine Poljčane (v nadaljevanju: občina).
V. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko pogodbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.
VI. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
3. ima poravnane davke in prispevke,
4. ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
5. izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
6. izkaže finančno sposobnost,
7. predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
8. ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
9. prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
10. ima veljavno odločbo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča,
11. ima na 800 registriranih psov za občine, v katerih izvaja javno službo, zagotovljeno eno namestitveno mesto za psa v zavetišču,
12. zagotavlja vsaj enega oskrbnika na 20 namestitvenih mest za pse; oskrbniki so usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim,
13. vodja zavetišča ima vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi,
14. imetnik zavetišča ni in v njem ne dela oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali,
15. zagotavlja stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe,
16. ima sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstvenega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali oziroma ima to dejavnost registriran sam,
17. ima skladno s pravilnikom urejeno vozilo za prevoz živali,
18. ima stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki o cepljenju ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali,
19. ima interni akt o veterinarsko-sanitarnem redu zavetišča.
VII. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
1. Ponudbena cena prijavitelja.
2. Strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost za izvajanje gospodarske javne službe.
3. Dosedanje izkušnje pri delu z živalmi (reference) prijavitelja.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
VIII. Pogoji opravljanja gospodarske javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi;
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma;
3. Koncesionar je dolžan v okviru gospodarske javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje gospodarske javne službe;
4. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost;
5. Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini;
6. Koncesionar mora pristojnemu organu občine o izvajanju gospodarske javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna poročila;
7. Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzroči fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi;
8. Koncesionar mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju gospodarske javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile;
9. Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja gospodarske javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun;
10. Uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču;
11. Koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati brezplačno.
IX. Način financiranja gospodarske javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Poljčane.
X. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če vključno do četrtka, 1. 9. 2022 do 13. ure prispe v tajništvo Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.
Prijava na razpis je popolna če vsebuje:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava);
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1);
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 in prilogo (podatki o strokovni, organizacijski in finančni usposobljenosti) razpisne dokumentacije (Izjava 2);
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3) in najmanj tri priloge k obrazcu 4 (referenčno potrdilo ponudnika);
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali);
6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celovito oskrbo zapuščenih živali) s prilogo (veljaven cenik storitev oskrbe živali);
7. Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije,
8. Kuverta mora biti opremljena tako, da se nanjo zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije;
9. Fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
10. Fotokopijo dokazila o izobrazbi vodje zavetišča;
11. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija oziroma dokazilo, da ima to dejavnost registriran sam;
12. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali;
13. Fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
14. Fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča;
15. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne sme biti starejše od 8 dni od dneva oddaje prijave;
16. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin oziroma pojasnil.
XI. Rok in način predložitve prijav na razpis
Rok za oddajo prijav je četrtek, 1. 9. 2022 do 13. ure v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Šteje se, da je prijava pravočasna, če najpozneje do četrtka, 1. 9. 2022 do 13. ure prispe v tajništvo Občine Poljčane, bodisi osebno ali po pošti.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo v petek, dne 2. 9. 2022 ob 9. uri v sejni sobi Občine Poljčane. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
XII. Ponudbena cena
Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. V obrazcu 6 razpisne dokumentacije so navedene storitve, ki jih v okviru izvajanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali naročnik v praksi dejansko potrebuje. V kolikor v ceno oskrbnega dne niso zajete vse storitve, kot so opredeljene v opombi * obrazca 6, jih ponudnik skupaj s ceno navede v nepredizpolnjenih rubrikah obrazca 6. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni.
Obvezna priloga obrazca 6 je veljaven cenik storitev oskrbe živali ponudnika.
XIII. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 5 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni od prejema obvestila dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot nepravilne (neutemeljene zaradi neizpolnjevanja pogojev) zavrnjene.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu popolnih vlog.
O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najpozneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
XIV. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru: Občina Poljčane bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku postopka izbire koncesionarja.
XV. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem gospodarske javne službe: z izvajanjem gospodarske javne službe je potrebno pričeti najpozneje v enem mesecu od sklenitve koncesijske pogodbe.
XVI. Razpisna dokumentacija, informacije
Informacije o razpisu zainteresirani dobijo pri Spomenki Vodopivec po elektronski pošti spomenka.vodopivec@poljcane.si.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od dneva veljavnosti do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Poljčane https://www.poljcane.si.
XVII. Končna določba: ta razpis se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Poljčane 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti