Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022

Kazalo

Št. 430-146/2022/3 Ob-2825/22, Stran 1925
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP) na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr. in 44/22) in prve alinee 2. člena Uredbe o podelitvi koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 100/08) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Strelovec 
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Strelovec. Lovišče Strelovec je določeno z naslednjim opisom meje:
Od glavne ceste v Logarski dolini čez most po cesti do Hotela Palenk, po cesti mimo domačije Plesnik do gozdne ceste 101086. S te gozdne ceste iz prvega ovinka pod pobočjem po preseki do jarka Ivovec, po desnem grabnu mimo Puklovca do vrha Ut. Z Ut po robu čez Krofičko do Škrbine (delno po planinski poti) in z nje pod Malo Ojstrico mimo kapele na Molički peči do Zvižgovca in po robu do Poljskih devic. Od tam po robu na Križevnik in po občinski meji po jarku do glavne ceste Luče–Solčava (odcep za Račnika). Od tu po obstoječi lovski meji čez Solčavo do izhodišča v Logarski dolini.
II. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku;
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi;
– ima organizirano lovsko-čuvajsko službo v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo;
– zagotavlja prostor za opravljanje administrativnih zadev;
– zagotavlja ustrezen prostor za pregled uplenjene divjadi v skladu s predpisi s področja veterine;
– zagotavlja usposobljeno osebo za pregled trupov divjadi;
– zagotavlja računalniško opremo in organiziranost, ki omogoča dostop do baze lovskih podatkov.
III. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za dobo 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
IV. Prednostni vrstni red za izbiro koncesionarja
(1) Koncesionar je lahko lovska družina, ki trajnostno gospodari z divjadjo.
(2) Pri podelitvi koncesije se upošteva naslednji prednostni vrstni red:
1. lovska organizacija, ki ima večje število članov, ki so lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju lovišča Strelovec oziroma ki ima večje število članov s stalnim bivališčem na območju lovišča Strelovec,
2. dosedanji koncesionar,
3. lovska organizacija, ki meji na lovišče Strelovec.
(3) Prednostni vrstni red lahko uveljavlja lovska družina, ki ima najmanj 15 članov.
(4) Prednostni vrstni red lahko uveljavlja lovska družina samo za eno lovišče.
V. Koncesijska dajatev
Osnova za izračun koncesijske dajatve je petletno povprečje letnih prihodkov od dejavnosti gospodarjenja z loviščem (prihodek od prodane divjačine in prihodek iz lovnega turizma) v zadnjih petih letih. Koncesijska dajatev je določena kot odstotek osnove za izračun koncesijske dajatve. Odstotek koncesijske dajatve za posamezno lovišče znaša 15 % revalorizirano z letno inflacijo v preteklem koledarskem letu.
Na podlagi navedenega je višina celoletne koncesijske dajatve za lovišče Strelovec 6.840,00 €.
VI. Obvezni dokumenti za vlogo na javni razpis
(1) Vlagatelj mora vlogi na javni razpis, ki sestoji iz prijavnega obrazca in prilog, priložiti na predpisanih obrazcih naslednje izjave in dokazila, da:
– ima organizirano lovsko-čuvajsko službo v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo;
– zagotavlja prostor za opravljanje administrativnih zadev;
– zagotavlja ustrezen prostor za pregled uplenjene divjadi v skladu s predpisi s področja veterine;
– zagotavlja usposobljeno osebo za pregled trupov divjadi;
– zagotavlja računalniško opremo in organiziranost, ki omogoča dostop do baze lovskih podatkov;
– ima najmanj 15 članov.
(2) V skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in posredovanje podatkov med organi javne uprave lahko pridobi MKGP naslednje podatke o izpolnjevanju pogojev za koncesionarja:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku;
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi.
(3) MKGP se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene z vlogo na javni razpis obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20).
VII. Način, čas in kraj oddaje vlog
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo na obrazcu vloge mora vlagatelj poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali jo osebno vložiti v vložišču MKGP.
Vloga je oddana pravočasno do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena na MKGP do vključno 12. septembra 2022;
– poslana s priporočeno pošto do vključno 12. septembra 2022, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu;
– oddana v vložišče (glavna pisarna MKGP) do vključno 12. septembra 2022 do 14. ure.
Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas oddaje vloge (ura, minuta), ki ju označi pošta, oziroma prejema, ki ga označi glavna pisarna MKGP, naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Strelovec«.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge komisija ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene.
VIII. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Odpiranje vlog ni javno in bo potekalo dne 15. septembra 2022 ob 9. uri v prostorih MKGP.
Izbirni postopek bo vodila komisija za ocenitev vlog na javni razpis za podelitev koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo bo s sklepom imenoval minister.
Po odprtju vloge bo komisija preverjala vloge glede popolnosti. V kolikor vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno.
Po preteku roka za dopolnitev vlog, bo komisija odločala o izbiri koncesionarja in MKGP v roku 30 dni predlagala koncesionarja za lovišče Strelovec. O izbiri koncesionarja bo odločil minister.
Koncesijska pogodba se sklene najkasneje v 60 dneh od dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja. Če se v tem roku ne sklene koncesijska pogodba, potem se izvede nov javni razpis.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Strelovec vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– podatke o lovišču Strelovec,
– postopek za izbor koncesionarja,
– vzorec koncesijske pogodbe,
– vsebino vloge,
– navodilo vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev in prilog,
– prijavni obrazec,
– seznam prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj,
– pooblaščene osebe za dajanje informacij med razpisom.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaključka javnega razpisa, to je do 12. septembra 2022 na spletnih straneh MKGP: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/
X. Pooblaščene osebe za dajanje informacij
Pooblaščene osebe za dajanje informacij med razpisom so:
– Sašo Novinec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-94, elektronski naslov: saso.novinec@gov.si,
– dr. Matevž Adamič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-93-72, elektronski naslov: matevz.adamic@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost