Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Kazalo

Ob-2803/22, Stran 1911
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 10. člena Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15, 88/15, 56/17, 73/19 in 157/20), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje velike mednarodne prireditve na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022 
I. Na podlagi sprejetega letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 se sofinancira velika mednarodna prireditev 10. Rally Nova Gorica 2022.
II. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 18.000,00 €.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca velike mednarodne prireditve – 10. Rally Nova Gorica 2022 imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 8. členu Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica. Status pridobi izvajalec, ki doseže najvišje število točk na podlagi točkovanja iz 7. točke drugega odstavka 21. člena.
Prireditev mora biti realizirana in dodeljena sredstva porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Namen javnega razpisa je spodbujanje in razvoj dejavnosti na področju tehnične kulture na območju Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje finančne podpore za realizacijo izvedbe letnega programa tehnične kulture.
III. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov iz področja tehnične kulture, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk, in sicer:
– nevladne organizacije,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
IV. Splošni pogoji kandidiranja:
Izvajalci programov tehnične kulture morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov na področju tehnične kulture oziroma imajo dejavnost iz področja tehnične kulture opredeljeno kot eno izmed dejavnosti v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva in zveze društev),
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa,
– imajo zagotovljeno redno, organizirano in strokovno vodeno dejavnost vsaj devet mesecev v koledarskem letu,
– imajo najmanj 55 % aktivnih članov iz mestne občine,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za isti program,
– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa. Med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo. Vrednost prostovoljnega dela, ki se upošteva kot lastna sredstva in način njegovega ovrednotenja, se definira ob vsakoletnem razpisu, vendar ne več kot 10 % vrednosti prijavljenega programa,
– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, pridobljena na javnem razpisu, porabili za kritje materialnih stroškov programa,
– program mora biti v pretežnem delu izveden na območju mestne občine,
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
V. Izbrana prireditev bo sofinancirana na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanciranju programov tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpisana sredstva, in sicer: tradicija izvajanja prireditve (do 40 točk), zagotavljanje spremljevalnih zabavnih aktivnosti (do 20 točk), lokalna oziroma mednarodna odmevnost (do 20 točk), množičnost (do 20 točk). Podrobnejša merila so razvidna iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del tega razpisa.
Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji programa in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
VI. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica (pritličje soba 12). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-03-53 (mag. Robert Cencič).
VII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje soba 12, z oznako »Javni razpis – Rally Nova Gorica 2022 – Ne odpiraj, do vključno 12. avgusta 2022 do 14. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 12. 8. 2022 do 14. ure prispe na naslov naročnika ali je vložena v sprejemni pisarni naročnika (pritličje soba 12).
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno odpremljene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.
Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcu iz razpisne dokumentacije, pristojni organ s sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.
VIII. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev opravlja petčlanska strokovna komisija za oceno programov tehnične kulture, ki jo s sklepom imenuje župan.
IX. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 12. 8. 2022 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
X. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov v roku do 30 dni od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost