Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Kazalo

Št. 303-2-0/2022/6 Ob-2819/22, Stran 1895
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (kratica javnega razpisa: JR STKTP NOO 2022–2025) (investicija B: »Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)« komponenta 5: »Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov« (C1 K5), 1. razvojno področje: »Zeleni prehod«) 
Na podlagi določb:
– Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23),
– Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 8),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429/83 z dne 1. 12. 2021, str. 83), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 96 z dne 24. 3. 2022, str. 47),
– Delegirane uredbe Evropske komisije (EU) 2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih z vsemi spremembami (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 79) z vsemi spremembami,
– Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/13 z dne 22. 6. 2020, str. 13),
– Obvestila Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021) (v nadaljevanju: Tehnične smernice za uporabo »načela da se ne škoduje bistveno«),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegiranim sklepom Komisije (EU, Euratom) 2021/135 z dne 12. novembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta s podrobnimi pogoji za izračun dejanske stopnje rezervacij skupnega sklada za rezervacije (UL L št. 42, z dne 5. 2. 2021, str. 9),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb),
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2; v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20 in 187/21),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP 2023) (Uradni list RS, št. 187/21),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22),
– Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen z izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021 (v nadaljevanju: NOO),
– Izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost (s strani Evropskega sveta potrjen dne 28. 7. 2021),
– Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21); v nadaljevanju: Uredba NOO,
– Operativnih ureditev za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo v skladu z Uredbo (EU) 2021/241 z dne 31. 3. 2022,
– Uporabniškega priročnika za spremljanje Načrta za okrevanje in odpornost v MFERAC marec 20221,
1 Dosegljivo na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-inodpornost/zakonodaja/
– Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma z okrevanje in odpornost, št. 546-2/2021/14, ki jih je Ministrstvo za finance izdalo dne 17. 1. 2022,
– Smernic za določitev načina izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost z dne 15. 4. 2022,
– Priročnika o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost z dne 15. 4. 2022,
– Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost z dne 21. 3. 2022,
– Strategije koordinacijskega organa Mehanizma za okrevanje in odpornost za boj proti goljufijam2,
2 Dosegljivo na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Strategija-koordinacijskega-organaMehanizma-za-okrevanje-in-odpornost-za-boj-proti-goljufijam.pdf
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20; v nadaljevanju ZVOP-1),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba GBER),
– Sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015, 14. 5. 2015, čistopis 9. 5. 2016 (I), sprememba 10. 11. 2020 (II); trajanje sheme: do 31. 12. 2023),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« št. priglasitve: BE01- 2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016, podaljšanje sheme: 19. 1. 2021; trajanje sheme: do 31. 12. 2023),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – MSP (št. priglasitve: BE03-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 7. 7. 2016; podaljšanje sheme: 20. 1. 2021, trajanje sheme: do 31. 12. 2023),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv, v nadaljevanju: ZPOP-1),
– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19),
– Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2022 in 2023 – prečiščeno besedilo št. 1, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 43. redni seji, dne 25. 5. 2022 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 30. 5. 2022, št. 302-39/2021/20,
– Krovnega sporazuma o prenosu dela nalog in o izvajanju ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost, št. 303-14-0/2022/1 z dne 16. 2. 2022 z vsemi dodatki,
– Pogodbe o dodelitvi sredstev za izvedbo ukrepov C1.K5.IB »Krepitev ekosistema za krožno gospodarstvo« in C3.K8.RA »Delovanje in upravljanje RRI sistema«, na podlagi katere so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje Faze A v okviru javnega razpisa »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (JR STKTP NOO 2022 – 2025), sklenjene med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna agencija, št. C2130-22-096504 z dne 10. 5. 2022 z vsemi dodatki,
– Pogodbe o izvajanju javnega razpisa in financiranju faze B javnega razpisa »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (JR STKTP NOO 2022–2025) (Investicija: C1.K5.IB), sklenjene med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna agencija, št. C2130-22-096505 z dne 12. 7. 2022.
1. Ime oziroma naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost pri javnem razpisu »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025« (JR STKTP NOO 2022–2025) (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi nosilnega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) in na kateremu se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ki je bil potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen z izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 20213 (v nadaljevanju: NOO).
3 Dosegljivo na: https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti
2. Namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis se izvaja v skladu z NOO, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Javni razpis se v NOO umešča na 1. razvojno področje: »Zeleni prehod«, v komponento 5: »Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov« (C1 K5), v okvir investicije B: »Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)«.
2.1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oziroma povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.
Javni razpis s podporo podjetjem pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja prispeva k cilju sistematičnega delovanja v smeri izboljševanja snovne in energetske učinkovitosti, učinkovite rabe virov in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v gospodarstvu prispeva k zelenemu prehodu, zelenim znanjem in spretnostim, zelenim delovnim mestom in izboljševanju konkurenčnosti, posledično pa tudi k povečevanju možnosti/verjetnosti za stabilno in dolgoročno poslovanje podjetij oziroma verig vrednosti na ključnih področjih, na katerih ima Slovenija primerjalno prednost.
2.2. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 projektov zagonskih4, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja, ki zajema vključitev v proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju (v nadaljevanju: Akademija TKT) (Faza A) in/ali pripravo in izvedbo ključnih izvedbenih projektov, ki bodo bistveno prispevali k implementaciji procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva (Faza B).5
4 Definicija zagonskega podjetja je navedena v točki 7.2. javnega razpisa.
5 Vsaka faza predstavlja ločen projekt podjetja.
Z javnim razpisom bomo opolnomočili podjetja, da bodo skozi procese poslovanja sprejemala take poslovne odločitve, ki bodo bistveno prispevale k zniževanju negativnih vplivov na podnebje in okolje, tako na strateškem kot na operativnem nivoju procesov pri kreiranju vrednosti produktov in storitev ter tako prispevala k:
– razogljičenju Slovenije skozi prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo,
– zelenemu prehodu skladno s Tehničnimi smernicami za uporabo »načela da se ne škoduje bistveno«.
Cilj javnega razpisa bo dosežen preko prilagojene strokovne in finančne podpore ciljnim skupinam podjetij, ki bodo razdeljena na dva sklopa – Sklop I in Sklop II.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zagotovitev strokovne pomoči podjetjem v Akademiji TKT (Faza A) ter sofinanciranje izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali organizacijsko inovacijo6 (Faza B) na področju prehoda iz linearnih v krožne procese kreiranja vrednosti produktov in storitev.
6 Definiciji procesne in organizacijske inovacije sta navedeni v točki II.5.2. Pojasnil k javnemu razpisu.
Predmet javnega razpisa se glede na ciljne skupine izvaja prilagojeno v dveh sklopih:
– Sklop I, namenjen MSP7, ki imajo najmanj 20 zaposlenih8. V Sklopu I je predvidena podpora za 120 projektov podjetij.
7 MSP so mikro, mala in srednje velika podjetja, kot jih definira Priloga I Uredbe GBER.
8 Skladno s pogojem št. 1, navedenim v točki 6.2. javnega razpisa.
– Sklop II, namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih9. V Sklopu II je predvidena podpora za 80 projektov podjetij.
9 Skladno s pogojem št. 2, navedenim v točki 6.2. javnega razpisa.
3.1. Sklop I
V okviru Sklopa I je predmet javnega razpisa podpora podjetjem v dveh fazah, kot je navedeno v nadaljevanju:
– Faza A
Faza A zajema do 5-mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno storitev ekspertnega svetovanja.
V sklopu Akademije TKT bo vsako posamezno podjetje pod vodstvom dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta pripravilo:
– dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strategijo podjetja,
– trajnostno, krožno in nizkoogljično naravnane poslovne modele ter
– predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno prispeval k uresničevanju trajnostnih, krožnih in nizkoogljičnih poslovnih strategij, prioritetno na področju vzpostavljanja krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje v nadaljevanju lahko prijavilo v Fazo B.
Oceno uspešnosti zaključene Faze A bo podala agencija na podlagi evalvacijskega obrazca, opredeljenega v točki II.1.2.3. Pojasnil k javnemu razpisu.
Izvedbo programa Akademije TKT za posamezno podjetje v celoti organizira in stroškovno krije agencija. Več o pomenu, načinu izvedbe, pričakovanih rezultatih in obveznostih podjetij v Akademiji TKT je opredeljeno v točki II.1.2. Pojasnil k javnemu razpisu.
– Faza B
Po uspešno zaključeni Fazi A podjetje prijavi prioritetni izvedbeni projekt v Fazo B v skladu z navodili in usmeritvami, opredeljenimi v točki II.7. Pojasnil k javnemu razpisu in lahko prejme finančno podporo oziroma sofinanciranje izvedbe projektnih aktivnosti v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.
3.2. Sklop II
V okviru Sklopa II je predmet javnega razpisa podpora podjetjem v dveh fazah, kot je navedeno v nadaljevanju:
– Faza A
Faza A zajema do 4-mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno storitev ekspertnega svetovanja.
V sklopu Akademije TKT bo vsako posamezno podjetje pod vodstvom dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta pripravilo:
– dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strategijo podjetja ali
– trajnostno, krožno in nizkoogljično naravnane poslovne modele ter
– predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno prispeval k uresničevanju trajnostnih, krožnih in nizkoogljičnih poslovnih strategij, prioritetno na področju vzpostavljanja krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje v nadaljevanju lahko prijavilo v Fazo B.
Oceno uspešnosti zaključene Faze A bo podala agencija na podlagi evalvacijskega obrazca, opredeljenega v točki II.1.2.3. Pojasnil k javnemu razpisu.
Izvedbo programa Akademije TKT za posamezno podjetje v celoti organizira in stroškovno krije agencija. Več o pomenu, načinu izvedbe, pričakovanih rezultatih in obveznostih podjetij v Akademiji TKT je opredeljeno v točki II.1.2. Pojasnil k javnemu razpisu.
– Faza B
Po uspešno zaključeni Fazi A podjetje prijavi prioritetni izvedbeni projekt v Fazo B v skladu z navodili in usmeritvami, opredeljenimi v točki II.7. Pojasnil k javnemu razpisu in lahko prejme finančno podporo oziroma sofinanciranje izvedbe projektnih aktivnosti v višini od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.
4. Območje izvajanja
Predmet javnega razpisa oziroma celoten proces, ki zajema Fazo A in Fazo B, se mora izvajati na območju Republike Slovenije.
V kolikor bi se ugotovilo, da katerikoli del procesa v Fazi A ni bil izveden na območju Republike Slovenije, agencija odstopi od pogodbe o vključitvi v Akademijo TKT (v nadaljevanju: pogodba za Fazo A). V kolikor bi se ugotovilo, da katerikoli del procesa v Fazi B ni bil izveden na območju Republike Slovenije, agencija odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev (v nadaljevanju: pogodba za Fazo B) in zahteva vrnitev že prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.
V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan oddaje vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z izpiskom iz Sodnega registra skladno z Zakonom o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-1), ob oddaji vloge pa s podpisom izjave. Tak prijavitelj se mora z izjavo ob oddaji vloge obvezati, da bo do podpisa pogodbe izvedel zahtevan vpis v Sodni register. V primeru, da prijavitelj do podpisa pogodbe vpisa ne izvede, bo agencija odstopila od podpisa pogodbe, sklep o izboru pa se odpravi.
5. Ciljne skupine (končni prejemniki)
Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo10 (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), s sedežem v Republiki Sloveniji, in sodijo med mikro, mala in srednja podjetja (vključno z zagonskimi podjetji), kar se ugotavlja v skladu z določili iz priloge I Uredbe GBER.
10 »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno organizacijsko obliko.
Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
6. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se s sklepom zavrne.
Pogoji veljajo za vse roke za oddajo vlog, predvidene v tem javnem razpisu.
Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Ne glede na podpisano izjavo bo agencija preverila izpolnjevanje posameznih pogojev v uradnih in drugih relevantnih evidencah.
Navodila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v točki II.3. Pojasnil k javnemu razpisu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko agencija od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V kolikor dokazila niso predložena v roku, ki ga določi agencija, se lahko šteje, da pogoj ni izpolnjen.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba ne bo podpisala, sklep o izboru pa se bo odpravil, kar velja tako za Fazo A kot za Fazo B.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe za Fazo A ali za Fazo B, bo agencija odstopila od pogodbe, pri čemer je končni prejemnik dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije, skladno s pozivom agencije.
Za izvedbo postopka obravnave vlog bo imenovana komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo s sklepom imenuje predstojnik agencije (v nadaljevanju: komisija). Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge komisija najprej preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje za kandidiranje.
Za vključitev v Fazo A se preverja izpolnjevanje splošnih pogojev za prijavitelje (točka 6.1. javnega razpisa) in posebnih pogojev za Fazo A (točka 6.2. javnega razpisa). Za vključitev v Fazo B se preverja izpolnjevanje splošnih pogojev za prijavitelje (točka 6.1. javnega razpisa) in posebnih pogojev za Fazo B (točka 6.3. javnega razpisa).
Če komisija ugotovi, da vloga ne izpolnjuje enega ali več pogojev za kandidiranje, se ocenjevanje vloge po merilih ne izvede, vloga pa se zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrne.
6.1. Splošni pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora izpolnjevati spodaj navedene pogoje:
1. Prijavitelj je podjetje, kot je opredeljeno v točki 5 tega javnega razpisa.
2. Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na Sklop I tega javnega razpisa, potem le-ta sodi med MSP v skladu z definicijo iz Priloge I Uredbe GBER11.
11 Pri prijavi podjetja na Fazo A se upošteva velikost podjetja na dan izdaje sklepa o izboru za Fazo A. Pri prijavi podjetja na Fazo B se upošteva velikost podjetja na dan izdaje sklepa o izboru za Fazo B.
3. Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na Sklop II tega javnega razpisa, potem le-ta sodi med mikro ali mala podjetja v skladu z definicijo iz Priloge I Uredbe GBER12.
12 Pri prijavi podjetja na Fazo A se upošteva velikost podjetja na dan izdaje sklepa o izboru za Fazo A. Pri prijavi podjetja na Fazo B se upošteva velikost podjetja na dan izdaje sklepa o izboru za Fazo B.
4. Prijavitelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti na sledečih sektorjih:
a) ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
b) primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov,
c) sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24).
5. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge v Poslovnem registru Slovenije vpisan sedež ali poslovno enoto ali podružnico, razen v primeru prijaviteljev s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije.
6. V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan oddaje vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z izpiskom iz Sodnega registra skladno z Zakonom o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-1), ob oddaji vloge pa s podpisom izjave.
7. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane z pravnomočnim izvršilnim naslovom.
8. Na dan oddaje vloge prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
9. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) in ni v postopku likvidacije po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljevanju: ZGD-1).
10. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe GBER.
11. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. in 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).
12. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Šteje se, da prijavitelj naveden pogoj izpolnjuje, če odločba EK še ni dokončna, prijavitelj pa je domnevno nezakonito pridobljena sredstva v ustrezni višini položil na posebni skrbniški račun pri banki in z njimi ne razpolaga.
13. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna – prepoved dvojnega sofinanciranja).
14. Prijavitelj ne sme imeti neporavnanega vračila preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance.
15. Prijavitelj mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot jih določajo sheme državnih pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis.
16. Pomoč, prejeta po pravilu de minimis, se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije 651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.
17. Posamezni prijavitelj je lahko v Fazo A in Fazo B vključen le enkrat v času izvajanja tega javnega razpisa.
6.2. Posebni pogoji za Fazo A
Za vključitev v Fazo A morajo biti izpolnjeni spodaj navedeni pogoji:
1. Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na Sklop I tega javnega razpisa, potem mora le-ta na zadnji dan preteklega meseca pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis zaposlovati najmanj 20 oseb, pri čemer se upoštevajo podatki o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan (osebe, ki so zaposlene za polni delovni čas in osebe, ki so zaposlene za krajši delovni čas), ki jih bo agencija pridobila iz evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ali za podjetje, ki za navedeno obdobje še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji, drugo ustrezno potrdilo.
2. Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na Sklop II tega javnega razpisa, potem mora le-ta na zadnji dan preteklega meseca pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis zaposlovati najmanj 1 osebo in največ 19 oseb, pri čemer se upoštevajo podatki o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan (osebe, ki so zaposlene za polni delovni čas in osebe, ki so zaposlene za krajši delovni čas), ki jih bo agencija pridobila iz evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ali za podjetje, ki za navedeno obdobje še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji, drugo ustrezno potrdilo.
3. Pri podprtih aktivnostih se mora upoštevati okoljsko načelo »ne škoduj bistveno« (t. i. DNSH oziroma Do No Significant Harm) iz točke 12 tega javnega razpisa in zagotoviti skladnost s Tehničnimi smernicami za uporabo »načela da se ne škoduje bistveno«.
4. Podprte aktivnosti se ne smejo nanašati na dejavnosti in naprave v okviru sistema za trgovanje z emisijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO2, ki niso bistveno nižje od ustreznih meril, določenih za brezplačno dodelitev, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/4472.
5. Upoštevana so vsa določila iz točke 10.3. javnega razpisa v zvezi s shemo de minimis, vključno z omejitvijo višine pomoči13.
13 200.000,00 EUR na enotno podjetje v kateremkoli obdobju in za katerekoli de minimis pomoči iz zadnjih treh poslovnih let, vključno s pričakovano de minimis pomočjo iz vloge na predmetni javni razpis.
6.3. Posebni pogoji za Fazo B
Za vključitev v Fazo B morajo biti izpolnjeni spodaj navedeni pogoji:
1. Prijavitelj je uspešno zaključil in izpolnil vse obveznosti v Fazi A ter prejel od agencije evalvacijski list, s katerim se potrjuje uspešen zaključek Faze A.14
14 Podroben opis obveznosti Faze A je opredeljen v točki II.1.2.Pojasnil k javnemu razpisu.
2. Predlagan izvedbeni projekt prijavitelja mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji NOO15.
15 Točka 1.5.2 Načrta za okrevanje in odpornost, ki je objavljen tu: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja/.
3. Predlagan izvedbeni projekt prijavitelja se ni začel izvajati pred oddajo vloge, s čimer projekt izkazuje spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe GBER.
4. Predvideni čas trajanja izvedbe izvedbenega projekta ne sme biti daljši od 7 mesecev.
5. Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na Sklop I tega javnega razpisa, potem mora načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov izvedbenega projekta znašati med vključno 40.000,00 EUR in vključno 90.000,00 EUR.
6. Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na Sklop II tega javnega razpisa, potem mora načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov izvedbenega projekta znašati med vključno 10.000,00 EUR in vključno 40.000,00 EUR.
7. Iz predložene finančne konstrukcije predlaganega izvedbenega projekta je razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem morajo biti v sklopu lastnih sredstev izkazana tudi morebitna premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.
8. Izvedbeni projekt mora upoštevati okoljsko načelo »ne škoduj bistveno« (t. i. DNSH oziroma Do No Significant Harm) iz točke 18 tega javnega razpisa in mora biti skladen s Tehničnimi smernicami za uporabo »načela da se ne škoduje bistveno«.
9. V projektih, ki bodo predvidevali koriščenje sredstev iz sheme de minimis, so upoštevana vsa določila iz točke 10.3. javnega razpisa, vključno z omejitvijo višine pomoči16. V projektih, ki bodo predvidevali koriščenje sredstev iz sheme državne pomoči RRI in iz sheme državne pomoči MSP, so upoštevana vsa določila iz točke 10.4. javnega razpisa.
16 200.000,00 EUR na enotno podjetje v kateremkoli obdobju in za katerekoli de minimis pomoči iz zadnjih treh poslovnih let, vključno s pričakovano de minimis pomočjo iz vloge na predmetni javni razpis.
10. Vsebina izvedbenega projekta se ne sme nanašati na:
– naložbe, ki so povezane s fosilnimi gorivi (vključno z nadaljnjo uporabo), razen za toploto/energijo na osnovi zemeljskega plina, ki je skladna s pogoji iz Priloge III Tehničnih smernic za uporabo »načela da se ne škoduje bistveno«;
– dejavnosti in naprave v okviru sistema za trgovanje z emisijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO2, ki niso bistveno nižje od ustreznih meril, določenih za brezplačno dodelitev, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447217;
17 Glej tudi informacije na spletni strani: https://www.gov.si/teme/trgovanje-s-pravicami-do-emisije/
– naložbe v naprave za odstranjevanje odpadkov na odlagališčih, v obrate za mehansko biološko obdelavo (MBT) in sežigalnice za obdelavo odpadkov;
– dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju (npr. jedrski odpadki).
7. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prijaviteljev
Postopek obravnave vlog bo vodila komisija. Za izvedbo postopka ocenjevanja bo s sklepom predstojnika agencije imenovana ena ali več posebnih ocenjevalnih podkomisij, v katero/katere bodo lahko vključeni tudi zunanji strokovnjaki.
Vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo vse splošne pogoje za prijavitelje in posebne pogoje, ki veljajo za posamezno fazo javnega razpisa, bo komisija vključila v postopek ocenjevanja za vključitev v Fazo A ali Fazo B.
Postopek odpiranja, preverjanja formalne popolnosti vlog in izpolnjevanja pogojev je opredeljen v točki 6 in točki 13 javnega razpisa.
Postopek ocenjevanja, merila in postopek izbora za vloge, umeščene v Sklop I javnega razpisa, so opredeljeni v točki 7.1. tega javnega razpisa.
Postopek ocenjevanja, merila in postopek izbora za vloge, umeščene v Sklop II javnega razpisa, so opredeljeni v točki 7.2. tega javnega razpisa.
Način ocenjevanja, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje so natančneje opredeljeni v točki II.4. Pojasnil k javnemu razpisu.
7.1. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prijaviteljev za Sklop I
7.1.1. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prijaviteljev za vključitev v Fazo A
Prijavitelje bo ocenjevalna podkomisija ocenila v dveh korakih:
– Korak 1: ocenjevanje po merilih na podlagi navedb v vlogi in podatkov v javno dostopnih evidencah, 
– Korak 2: ocenjevanje po merilih na podlagi predstavitvenega intervjuja. 
– Korak 1
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje ocenila na podlagi navedb v vlogi in podatkov v javno dostopnih evidencah po naslednjih merilih:
Merilo
Maksimalno število točk
1. Poslovna/finančna vzdržnost podjetja
3
2. Tržni potencial podjetja in stopnja mednarodne aktivnosti (delež izvoza)
1
3. Dejavnost podjetja in razvoj lastnega produkta/storitve
3
4. Regenerativni in drugi vplivi dejavnosti podjetja
3
Skupaj
10
Maksimalno število točk je 10.
Ocenjevalna podkomisija prijavitelje razvrsti po vrstnem redu števila prejetih točk od najboljše do najslabše ocenjenega. Komisija v Korak 2 predlaga do 30 najbolje ocenjenih prijaviteljev iz Koraka 1. Število predlaganih prijaviteljev v posameznem roku bo odvisno od višine razpoložljivih sredstev za ta rok javnega razpisa.
V primeru, da bo več vlog prejelo enako število točk, pa število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 presega število 30, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 4. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 30, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 3. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 30, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 2. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 30, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 1. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 30, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, bodo prejeli več točk po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti za leto 2019 (publikacija izdana s strani UMAR, marec 2020), glede na lokacijo sedeža prijavitelja ali glede na lokacijo podružnice v primeru prijave tujega podjetja.
Dodatno merilo: Indeks razvojne ogroženosti
Št. točk
1
Pomurska
12
2
Primorsko-notranjska
11
3
Podravska
10
4
Zasavska
9
5
Koroška
8
6
Posavska
7
7
Goriška
6
8
Savinjska
5
9
Obalno-kraška
4
10
Jugovzhodna Slovenija
3
11
Gorenjska
2
12
Osrednjeslovenska
1
Če bo tudi v tem primeru več vlog prejelo enako število točk, se za vključitev v Korak 2 izberejo vloge po datumu in uri oddaje vloge (izberejo se vloge, ki so bile prej oddane na pošto oziroma vložene na sedežu agencije).
Preostale vloge, ki jih komisija ne bo predlagala za vključitev v Korak 2, bodo s sklepom zavrnjene.
– Korak 2:
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje ocenila na podlagi predstavitvenega intervjuja po naslednjih merilih:
Merilo
Maksimalno število točk
1. Zrelost/razumevanje/ambicije vodstva/lastnikov podjetja – prijavitelja za trajnostno in krožno strateško transformacijo poslovanja
5
2. Ocena izvajanja dosedanjih trajnostnih in krožnih praks prijavitelja ter doseženi rezultati 
3
Skupaj
8
Intervju bo predvidoma trajal 30 min in se bo izvajal na sedežu agencije ali preko oddaljene povezave. Termine intervjujev s posameznimi prijavitelji bo določila ocenjevalna podkomisija v okviru postopka ocenjevanja.
Prijavitelj na podlagi izjave Obrazec št 5.1. na intervjuju zagotovi udeležbo zakonitega zastopnika podjetja. V primeru podružnice tujega prijavitelja v Sloveniji pa se na podlagi izjave zagotovi udeležbo zakonitega zastopnika podružnice, v primeru, da podružnica še ni ustanovljena, pa udeležbo zakonitega zastopnika matičnega podjetja.
Maksimalno število točk v okviru Koraka 2 je 8 točk. Prag števila točk za vključitev prijavitelja v Fazo A v Koraku 2 je 4 točke. V Fazo A bodo vključeni vsi prijavitelji, ki bodo v Koraku 2 dosegli vsaj 4 točke.
Vloga prijaviteljev, ki v Koraku 2 ne bodo dosegli praga točk, bo s sklepom zavrnjena.
V primeru, da v Koraku 2 kateri od prijaviteljev izpade zaradi nedoseganja praga 4 točk, lahko ocenjevalna podkomisija v Korak 2 povabi naslednjega najbolje ocenjenega prijavitelja iz Koraka 1 v istem razpisnem roku. Če je več naslednjih najbolje ocenjenih prijaviteljev z isto oceno, se za vključitev v Korak 2 izbere tisti prijavitelj, ki prejme več točk po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti za leto 2019 (publikacija izdana s strani UMAR, marec 2020), glede na lokacijo sedeža prijavitelja ali glede na lokacijo podružnice v primeru prijave tujega podjetja.
Ocenjevalna podkomisija komisijo obvesti o rezultatih ocenjevanja. Komisija oblikuje seznam izbranih prijaviteljev. Izbrani prijavitelji bodo s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe za Fazo A.
V primeru, da kateri od prijaviteljev odstopi od podpisa pogodbe za Fazo A, se v ocenjevanje v Koraku 2 lahko vključi naslednjega najboljše ocenjenega prijavitelja iz Koraka 1, ki predhodno ni bil uvrščen v ocenjevanje v Koraku 2, v skladu z zgoraj opisanim postopkom.
7.1.2. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prijaviteljev za vključitev v Fazo B
Prijavitelje bo ocenjevalna podkomisija ocenila v Koraku 3 po merilih na podlagi navedb v vlogi.
– Korak 3
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje ocenila na podlagi navedb v vlogi po naslednjih merilih:
Merilo
Maksimalno 
število točk
1. Relevantnost izvedbenega projekta za uresničevanje trajnostne in krožne poslovne strategije oziroma vpliv projekta 
na vse vidike trajnostne in krožne poslovne strategije (okoljski, družbeni, ekonomski) ter na finančni uspeh podjetja
3
2. Jasen prikaz in ocena ozkih grl ter integracije načel nizkoogljičnega krožnega gospodarstva pri prenovi procesov za proizvodnjo obstoječih produktov/storitev oziroma razvoju novih produktov/storitev
3
3. Postavljeni kazalniki uspešnosti/učinkov izvedbenega projekta
5
4. Skladnost/kakovost pripravljenega izvedbenega projekta
2
Skupaj
13
Maksimalno število točk je 13. Prag števila točk je 7 točk. Vloge prijaviteljev, ki bodo dosegle manj kot 7 točk, bodo s sklepom zavrnjene.
V primeru, da prijavitelj pri katerem koli od meril v Koraku 3 prejme 0 točk, se vloga zavrne, ne glede na to, ali preseže prag skupnega števila točk.
Ocenjevalna podkomisija komisijo obvesti o rezultatih ocenjevanja. Komisija oblikuje seznam izbranih prijaviteljev. Izbrani prijavitelji bodo s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe za Fazo B.
Dinamika sofinanciranja predlaganih izvedbenih projektov bo določena s pogodbo za Fazo B, v odvisnosti od načrta izvajanja izvedbenega projekta, predstavljenega v vlogi, in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
7.2. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prijaviteljev za Sklop II
Komisija bo prijavitelja na podlagi navedb v vlogi na javni razpis in na podlagi preveritve v javno dostopnih bazah podatkov umestila v eno izmed spodnjih skupin:
Skupina zagonskih podjetij – skupina ZP – V to skupino spadajo zagonska podjetja, ki so za potrebe tega javnega razpisa opredeljena kot mikro in mala podjetja v skladu z definicijami v Prilogi I Uredbe GBER, ki še nimajo razvitega nobenega produkta ali storitve in ki še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.
Skupina mikro in malih podjetij – skupina MMP – V to skupino spadajo mikro in mala podjetja v skladu z definicijami v Prilogi I Uredbe GBER, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.
7.2.1. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prijaviteljev za vključitev v Fazo A:
Prijavitelje bo ocenjevalna podkomisija ocenila v dveh korakih:
– Korak 1: ocenjevanje po merilih na podlagi navedb v vlogi in podatkov v javno dostopnih evidencah, 
– Korak 2: ocenjevanje po merilih na podlagi predstavitvenega intervjuja. 
– Korak 1
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje, ki spadajo v skupino ZP (zagonska podjetja), ocenila na podlagi navedb v vlogi in podatkov v javno dostopnih evidencah po naslednjih merilih:
Merilo (skupina ZP)
Maksimalno 
število točk
1. Razvojna faza produkta/storitve
2
2. Postavljen poslovni model 
2
3. Dejavnost podjetja in razvoj lastnega produkta/storitve
3
4. Regenerativni in drugi vplivi dejavnosti podjetja
3
Skupaj
10
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje, ki spadajo v skupino MMP (mikro in mala podjetja), ocenila na podlagi navedb v vlogi in podatkov v javno dostopnih evidencah po naslednjih merilih:
Merilo (skupina MMP)
Maksimalno število točk
1. Poslovna/finančna vzdržnost podjetja
3
2. Tržni potencial podjetja in stopnja mednarodne aktivnosti 
(delež izvoza)
1
3. Dejavnost podjetja in razvoj lastnega produkta/storitve
3
4. Regenerativni in drugi vplivi dejavnosti podjetja
3
Skupaj
10
Maksimalno število točk je 10.
Vloga prijaviteljev iz skupine ZP, ki bo prejela 0 točk pri merilu 1, bo s sklepom zavrnjena.
Ocenjevalna podkomisija prijavitelje v posamezni skupini (ZP in MMP) razvrsti po vrstnem redu števila prejetih točk od najboljše do najslabše ocenjenega.
Ocenjevalna podkomisija za vključitev v Korak 2 najprej predlaga 10 najbolje ocenjenih vlog prijaviteljev iz skupine ZP.
V primeru, da bo več vlog iz skupine ZP prejelo enako število točk, pa število prijaviteljev iz skupine ZP za vključitev v Korak 2 presega število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 1. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 2. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 4. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 3. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, bodo prejeli več točk po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti za leto 2019 (publikacija izdana s strani UMAR, marec 2020), glede na lokacijo sedeža prijavitelja ali glede na lokacijo podružnice v primeru prijave tujega podjetja (glej preglednico v točki 7.1.1. javnega razpisa).
Nadalje ocenjevalna podkomisija za vključitev v Korak 2 predlaga 10 najbolje ocenjenih vlog iz skupine MMP.
V primeru, da bo več vlog iz skupine MMP prejelo enako število točk, pa število prijaviteljev iz skupine MMP za vključitev v Korak 2 presega število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 4. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 3. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 2. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 1. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, bodo prejeli več točk po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti za leto 2019 (publikacija izdana s strani UMAR, marec 2020), glede na lokacijo sedeža prijavitelja ali glede na lokacijo podružnice v primeru prijave tujega podjetja. (glej preglednico v točki 7.1.1. javnega razpisa).
Če število vlog za vključitev v Korak 2 na ta način ne doseže 20 vlog, se v Korak 2 vključijo še preostale najbolje ocenjene vloge iz katere koli skupine, dokler število vlog za vključitev v Korak 2 ne doseže števila 20 vlog.
V primeru, da bo več vlog prejelo enako število točk, pa število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 presega število 20, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki bodo prejeli več točk po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti za leto 2019 (publikacija izdana s strani UMAR, marec 2020), glede na lokacijo sedeža prijavitelja ali glede na lokacijo podružnice v primeru prijave tujega podjetja. (glej preglednico v točki 7.1.1. javnega razpisa).
Če bo tudi v tem primeru več vlog prejelo enako število točk, se za vključitev v Korak 2 izberejo vloge po datumu in uri oddaje vloge (izberejo se vloge, ki so bile prej oddane na pošto oziroma vložene na sedežu agencije).
Preostale vloge, ki jih komisija ne bo predlagala za vključitev v Korak 2, bodo s sklepom zavrnjene.
– Korak 2
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje iz podskupine ZP in prijavitelje iz podskupine MMP ocenila na podlagi predstavitvenega intervjuja po naslednjih merilih:
Merilo (velja za skupino ZP 
in za skupino MMP)
Maksimalno število točk
1. Zrelost/razumevanje/ambicije vodstva/lastnikov podjetja – prijavitelja
za trajnostno in krožno strateško transformacijo poslovanja
5
2. Ocena izvajanja dosedanjih trajnostnih in krožnih praks prijavitelja 
ter doseženi rezultati 
3
Skupaj
8
Intervju bo predvidoma trajal 30 min in se bo izvajal na sedežu agencije ali preko oddaljene povezave. Termine intervjujev s posameznimi prijavitelji bo določila ocenjevalna podkomisija v okviru postopka ocenjevanja.
Prijavitelj na podlagi izjave Obrazec št. 5.1 na intervjuju zagotovi udeležbo zakonitega zastopnika podjetja. V primeru podružnice tujega prijavitelja v Sloveniji pa se na podlagi izjave zagotovi udeležbo zakonitega zastopnika podružnice, v primeru, da podružnica še ni ustanovljena, pa udeležbo zakonitega zastopnika matičnega podjetja.
Maksimalno število točk v okviru Koraka 2 je 8 točk. Prag števila točk za vključitev prijavitelja v Fazo A v Koraku 2 je 4 točke. V Fazo A bodo vključeni vsi prijavitelji, ki bodo v Koraku 2 dosegli vsaj 4 točke.
Vloga prijaviteljev, ki v Koraku 2 ne bodo dosegli praga točk, bo s sklepom zavrnjena.
V primeru, da v Koraku 2 kateri od prijaviteljev izpade zaradi nedoseganja praga 4 točk, lahko ocenjevalna podkomisija v Korak 2 povabi naslednjega najbolje ocenjenega prijavitelja iz Koraka 1 iz iste skupine, v katero spada prijavitelj, če bodo na voljo razpoložljiva sredstva za izvedbo tega cikla. V primeru, da v tej skupini ni prijavitelja, ki še ni bil vključen v ocenjevanje v Koraku 2, se lahko v ocenjevanje v Koraku 2 vključi naslednjega najboljše ocenjenega prijavitelja iz Koraka 1 iz druge skupine. Če je več naslednjih najbolje ocenjenih prijaviteljev z isto oceno, se za vključitev v Korak 2 izbere tisti prijavitelj, ki prejme več točk po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti za leto 2019 (publikacija izdana s strani UMAR, marec 2020), glede na lokacijo sedeža prijavitelja ali glede na lokacijo podružnice v primeru prijave tujega podjetja.
Ocenjevalna podkomisija komisijo obvesti o rezultatih ocenjevanja. Komisija oblikuje seznam izbranih prijaviteljev. Izbrani prijavitelji bodo s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe za Fazo A. Izbrani prijavitelji bodo s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe za Fazo A.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe za Fazo A, se v ocenjevanje v Koraku 2 vključi naslednjega najboljše ocenjenega prijavitelja iz Koraka 1 iz iste skupine, v katero spada prijavitelj, ki je odstopil, iz Koraka 1, ki predhodno ni bil uvrščen v ocenjevanje v Koraku 2, v skladu z zgoraj opisanim postopkom. V primeru, da v tej skupini ni prijavitelja, ki še ni bil vključen v ocenjevanje v Koraku 2, se lahko v ocenjevanje v Koraku 2 vključi naslednjega najboljše ocenjenega prijavitelja iz Koraka 1 iz druge skupine, v skladu z zgoraj opisanim postopkom.
7.2.2. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prijaviteljev za vključitev v Fazo B
Prijavitelje bo ocenjevalna podkomisija ocenila v Koraku 3 po merilih na podlagi navedb v vlogi.
– Korak 3
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje, ki spadajo v skupino ZP (zagonska podjetja), ocenila na podlagi navedb v vlogi po naslednjih merilih:
Merilo (skupina ZP)
Maksimalno število točk
1. Relevantnost izvedbenega projekta za uresničevanje vzpostavljenega trajnostnega 
in krožnega poslovnega modela 
3
2. Jasen prikaz integracije načel nizkoogljičnega krožnega gospodarstva pri vzpostavitvi procesov kreiranja vrednosti 
in razvoju novih produktov in storitev
3
3. Postavljeni kazalniki uspešnosti/učinkov izvedbenega projekta
5
4. Skladnost/kakovost pripravljenega izvedbenega projekta
2
Skupaj
13
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje, ki spadajo v skupino MMP (mikro in mala podjetja), ocenila na podlagi navedb v vlogi po naslednjih merilih:
Merilo (skupina MMP)
Maksimalno število točk
1. Relevantnost izvedbenega projekta za uresničevanje trajnostne in krožne poslovne strategije oziroma vpliv projekta na vse vidike trajnostne in krožne poslovne strategije (okoljski, družbeni, ekonomski) ter na finančni uspeh podjetja
3
2. Jasen prikaz in ocena ozkih grl ter integracije načel nizkoogljičnega krožnega gospodarstva pri prenovi procesov za proizvodnjo obstoječih produktov/storitev oziroma razvoju novih produktov/storitev
3
3. Postavljeni kazalniki uspešnosti/učinkov izvedbenega projekta
5
4. Skladnost/kakovost pripravljenega izvedbenega projekta
2
Skupaj
13
Maksimalno število točk je 13. Prag števila točk je 7 točk. Vloge prijaviteljev, ki bodo dosegle manj kot 7 točk, bodo s sklepom zavrnjene.
V primeru, da prijavitelj v katerem koli od meril v Koraku 3 prejme 0 točk, se vloga zavrne, ne glede na to, ali preseže prag skupnega števila točk.
Ocenjevalna podkomisija komisijo obvesti o rezultatih ocenjevanja. Komisija oblikuje seznam izbranih prijaviteljev. Izbrani prijavitelji bodo s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe za Fazo B.
Dinamika sofinanciranja predlaganih izvedbenih projektov bo določena s pogodbo za Fazo B, v odvisnosti od načrta izvajanja izvedbenega projekta, predstavljenega v vlogi, in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je:
Za Sklop I: 14.972.400,00 EUR, od tega:
– 4.172.400,00 EUR za Fazo A18
18 Vključen tudi znesek de minimis za spremljanje projekta v Fazi B.
– 10.800.000,00 EUR za Fazo B.
Za Sklop II: 3.000.000,00 EUR od tega
– 1.000.000,00 za Fazo A19
19 Vključen tudi znesek de minimis za spremljanje projekta v Fazi B.
– 2.000.000,00 za Fazo B.
Pravice porabe so na razpolago na evidenčnem projektu 1611-21-0015 – Izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter na proračunskih postavkah 221474 – C1K5IB Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov – NOO-MGRT in 221058 – Plačilo DDV za NOO.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2023, 2024, 2025 in 2026 oziroma traja do porabe sredstev.
Predvidena razdelitev sredstev po letih je prikazana v spodnji preglednici:
Proračunska postavka
Faza
2023 
(v EUR)
2024 
(v EUR)
2025 
(v EUR)
2026 
(v EUR)
SKUPAJ 
(v EUR)
PP 221474 C1K5IB Krožno gospodarstvo – učinkovita raba 
virov – NOO-MGRT
Faza A
847.936,00
1.695.872,00
1.695.872,00
0,00
4.239.680,00
PP 221058 – Plačilo DDV za NOO 
Faza A
186.544,00
373.088,00
373.088,00
0,00
932.720,00
PP 221474 C1K5IB Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov – NOO-MGRT
Faza B 
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
200.000,00
12.800.000,00
Skupaj 
5.234.480,00
6.268.960,00
6.268.960,00
200.000,00
17.972.400,00
V okviru javnega razpisa so predvideni naslednji roki za oddajo vlog:
– V Sklopu I je predvidenih 5 rokov za oddajo vlog za vključitev v Fazo A in 5 rokov za oddajo vlog za vključitev v Fazo B.
– V okviru posameznega roka so za vključitev v Fazo A predvidena sredstva v višini 834.480,00 EUR. 
– V okviru posameznega roka so za vključitev v Fazo B predvidena sredstva v višini 2.160.000,00 EUR. 
Predvidena sredstva se lahko glede na število odobrenih projektov in glede na finančno konstrukcijo le-teh ob predhodni objavi na spletni strani agencije prenašajo med posameznimi roki.
– V Sklopu II je predvidenih 5 rokov za oddajo vlog za vključitev v Fazo A in 5 rokov za oddajo vlog za vključitev v Fazo B.
– V okviru posameznega odpiranja so za vključitev v Fazo A predvidena sredstva v višini 200.000,00 EUR. 
– V okviru posameznega odpiranja so za vključitev v Fazo B predvidena sredstva v višini 400.000,00 EUR. 
Predvidena sredstva se lahko glede na število odobrenih projektov in glede na finančno konstrukcijo le-teh ob predhodni objavi na spletni strani agencije prenašajo med posameznimi roki.
V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za posamezen rok javnega razpisa.
Dinamika izvedbe sofinanciranja projekta v Fazi B bo določena s pogodbo za Fazo B med agencijo in izbranim prijaviteljem, v odvisnosti od načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti sredstev, ki so na voljo iz naslova javnega razpisa.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti pravic porabe in proračunskih sredstev za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali pa spremeni pogodbeno vrednost oziroma dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom spremembe, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe za Fazo B.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru razveljavi, kar bo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.
Agencija bo v primeru presežnega interesa s strani potencialnih prijaviteljev, kakovosti prejetih vlog ali iz drugih razlogov, vendar zgolj v primeru, ko bodo zagotovljena dodatna razpoložljiva sredstva za predmetni javni razpis iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost, integralna sredstva ali sredstva iz drugih virov financiranja, po potrebi lahko pred izdajo sklepov o izboru, s spremembo javnega razpisa, ki bo objavljena v Uradnem listu RS in na spletni strani agencije, objavila zvišanje razpisanih sredstev. V primeru zagotovitve dodatnih razpoložljivih sredstev se projekti izbirajo na enak način, kot je navedeno v točki 7 javnega razpisa.
Navedena možnost povišanja razpisanih sredstev je zgolj možnost in ne zaveza, saj v trenutku objave javnega razpisa agencija nima zagotovljenih dodatnih razpoložljivih sredstev, nad višino trenutno razpisane vrednosti. Ob objavi spremembe javnega razpisa iz navedenega razloga bo agencija navedla novo, višjo razpisano vrednost ter tudi vir za to povišanje sredstev.
Razdelitev razpisanih sredstev, ki so na voljo za posamezni sklop za oddajo vlog, se lahko ob predhodni objavi na spletni strani agencije prenaša med sklopoma.
9. Obdobje, v katerem lahko nastanejo stroški, in obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Spodnje opredelitve veljajo tako za Sklop I kot za Sklop II javnega razpisa.
Obdobje upravičenosti stroškov za Fazo A se prične najprej z izdajo sklepa o izboru za Fazo A in traja do zaključka izvajanja Faze A pri posameznem prejemniku. Obdobje upravičenosti stroškov za Fazo B se prične najprej z dnem oddaje vloge za Fazo B oziroma z dnem v vlogi opredeljenega začetka izvajanja projekta, če je to kasneje, in traja največ do 7 mesecev.
Obdobje upravičenosti izdatkov po tem javnem razpisu je najprej od datuma izdaje sklepa o izboru za Fazo A do izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo za Fazo B, kar je najkasneje v mesecu dni od zaključka obdobja upravičenosti stroškov.
V primeru tujih podjetij velja, da se obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov prične najprej z izdajo sklepa o izboru s strani agencije oziroma če je to kasneje, z vpisom podružnice podjetja v sodni register.
Obdobje za upravičenost javnih izdatkov po tem javnem razpisu je najprej od datuma, ko je izdan prvi sklep o izboru, do 31. 8. 2026.
10. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
10.1. Sofinanciranje aktivnosti v okviru Faze A (za Sklop I in Sklop II)
Izvedba aktivnosti v okviru Faze A bo v celoti potekala na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015, 14. 5. 2015, čistopis 9. 5. 2016 (I), sprememba 10. 11. 2020 (II); trajanje sheme: do 31. 12. 2023) (v nadaljevanju: shema de minimis).
Izbrani prijavitelji, vključeni v Fazo A, bodo pomoč po shemi de minimis prejeli v obliki ovrednotene storitve strokovne pomoči zunanjega dodeljenega strokovnjaka/eksperta in ne v obliki nakazila subvencije.
10.2. Sofinanciranje aktivnosti v okviru Faze B (za Sklop I in Sklop II)
Sofinanciranje izvedbenih projektov v Fazi B bo potekalo na osnovi:
– sheme de minimis,
– sheme državnih pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015, datum potrditve sheme: 20. 5. 2015; redakcijski popravek 4. 11. 2016; sprememba št. BE01-2399245-2015/II z dne 9. 1. 2021; trajanje sheme: do 31. 12. 2023; v nadaljevanju: shema državne pomoči RRI),
– sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – MSP (št. priglasitve: BE03-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 7. 7. 2016; podaljšanje sheme: 20. 1. 2021, trajanje sheme: do 31. 12. 2023; v nadaljevanju: shema državne pomoči MSP).
10.3. Določila v zvezi s shemo de minimis
V zvezi s pomočjo de minimis velja omejitev višine pomoči, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh poslovnih let (leto odobritve zaprošene pomoči po tem javnem razpisu se upošteva v to obdobje). Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za enotna podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
V kolikor bi prijavitelj na Fazo A z zaprošenim zneskom sofinanciranja presegel dovoljeno višino sredstev po shemi de minimis iz prvega odstavka te točke, se vloga zaradi neizpolnjevanja pogoja št. 5 iz točke 6.2. javnega razpisa zavrne.
V kolikor bi prijavitelj na Fazo B z zaprošenim zneskom sofinanciranja presegel dovoljeno višino sredstev po shemi de minimis iz prvega odstavka te točke, se vloga ne zavrne, temveč se prijavitelja pozove k opredelitvi, ali lahko razliko v sredstvih zagotovi sam. V kolikor prijavitelj tako zagotovilo poda, se mu za sofinanciranje po shemi de minimis lahko dodelijo sredstva v znesku, ki ga glede na omejitev še lahko prejme. V kolikor prijavitelj takega zagotovila ne poda, se vloga zavrne. Če zaradi znižanja višine zaprošenih sredstev pride do neizpolnjevanja katerega koli pogoja javnega razpisa, se vloga zavrne.
Pomoč se ne sme kumulirati s pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja dovoljena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov sodelovanja na sejmih, študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da prejemnik pomoči uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se prejemnikom pomoči omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Pomoč ni dovoljena, če ima prijavitelj registrirano glavno dejavnost na sledečih izključenih sektorjih:
a) ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi Uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
b) primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov,
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10.4. Določila v zvezi s shemo državne pomoči RRI in shemo državne pomoči MSP
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da končni prejemnik uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov.
Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se končnim prejemnikov omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Nadalje pomoč po priglašeni shemi ni dovoljena za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
Pomoč ni dovoljena za sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenesena primarne proizvajalce.
Pomoč ni dovoljena za sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24).
Pomoč po shemi državne pomoči MSP ni dovoljena za sektor ribištva in akvakulture v smislu Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.
Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo, če se ti ukrepi nanašajo na različne opredeljive upravičene stroške.
Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se po Uredbi GBER uporablja za to pomoč.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis«, glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Po shemi državne pomoči RRI se financirajo stroški za procesne in organizacijske inovacije.
Po shemi državne pomoči MSP se financirajo stroški svetovanja v korist MSP v obliki svetovalnih storitev, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Pri tem svetovalne storitve ne smejo biti trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne smejo nanašati na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in intenzivnost pomoči
11.1. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posamezne faze, so stroški izvedbe aktivnosti v Akademiji TKT (Faza A) in stroški za izvedbo posameznih izvedbenih projektov (Faza B). Vrste upravičenih stroškov, sheme pomoči, intenzivnosti pomoči in dodatna določila za posamezno fazo in sklop javnega razpisa so podrobno prikazana v spodnjih preglednicah.
– Faza A
Sklop
Shema pomoči
Vrsta upravičenih stroškov
Intenzivnost pomoči
Maksimalen znesek pomoči na upravičenca (vključno z DDV) 20
Sklop I
shema de minimis
Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve 
(v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije)
100 %
do 34.770,00 EUR
Sklop II
shema de minimis
Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve 
(v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije)
100 %
do 18.300,00 EUR
20 DDV je v Fazi A vključen med upravičene stroške, saj prijavitelji pomoči ne prejmejo v obliki subvencije, pač pa kot storitev, ki jo plača agencija izvajalcu storitve, tako da ne more priti do možnosti, da bi prijavitelj uveljavljal povračljivi DDV kot upravičen strošek.
Izvajanje aktivnosti v okviru Faze A je v organizaciji agencije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev. Prejemniki sredstev prejeto pomoč upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije.
Agencija ne krije stroškov dela in potnih stroškov zaposlenih pri prejemnikih sredstev, ki sodelujejo v Fazi A. Te stroške krijejo prejemniki sredstev sami.
Prejemniku se že v okviru navedenih zneskov v zgornji tabeli dodeli tudi de minimis pomoč, ki predstavlja spremljanje izvajanja projektov v Fazi B s strani dodeljenih zunanjih ekspertov.
– Faza B
Sklop
Shema pomoči
Vrsta upravičenih stroškov
Intenzivnost pomoči
Dodatna določila
Sklop I 
in Sklop II
shema de minimis
Stroški investicij v opredmetena 
in neopredmetena osnovna sredstva: nakup opreme
do 70 %
Skupen znesek sofinanciranja stroškov investicij v opredmetena 
in neopredmetena sredstva ne sme presegati 50 % od celotnega zneska sofinanciranja stroškov izvedbenega projekta
Sklop I 
in Sklop II
shema državne pomoči RRI
Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci)
v obsegu zaposlitve na aktivnostih, ki se izvajajo neposredno za potrebe izvedbe procesne in/ali organizacijske inovacije
do 50 %
Sklop I 
in Sklop II
shema državne pomoči RRI
Stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč v obsegu ter za obdobje uporabe v projektu za potrebe izvedbe procesne in/ali organizacijske inovacije
do 50 %
Sklop I 
in Sklop II
shema državne pomoči RRI
Stroški pogodbenih raziskav, znanj in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov na podlagi pogojev strogo poslovnega odnosa, za potrebe izvedbe procesne in/ali organizacijske inovacije
do 50 %
Sklop I 
in Sklop II
shema državne pomoči RRI
Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno 
s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot neposredna posledica izvajanja projekta za potrebe izvedbe procesne in/ali organizacijske inovacije
do 50 %
Uveljavljajo se v obliki pavšalnega financiranja 
s pavšalno stopnjo v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja, ki dela na projektu.
Sklop I 
in Sklop II
shema državne pomoči MSP
Stroški svetovalnih storitev, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci
do 50 %
Skupen znesek sofinanciranja stroškov svetovalnih storitev ne sme presegati 20 % od celotnega zneska sofinanciranja stroškov izvedbenega projekta
Za upravičene stroške, navedene v zgornji preglednici, prejemniki sredstev prejmejo sofinanciranje v obliki nepovratnih sredstev (subvencije) za izvedbo predlaganih izvedbenih projektov.
Davek na dodano vrednost (DDV) v Fazi B ni upravičen strošek.
Stroški in njihovo dokazovanje so podrobno opredeljeni v točki II.5. Pojasnil k javnemu razpisu.
11.2. Način uveljavljanja upravičenih stroškov v Fazi B
Za uveljavljanje upravičenih stroškov v Fazi B se uporabljajo poenostavljene in klasične oblike obračunavanja upravičenih stroškov.
Med poenostavljene oblike sodijo:
– standardna lestvica stroška na enoto in
– pavšalno financiranje.
Med klasične oblike sodi dejansko dokazovanje upravičenih stroškov.
Podrobnejša določila glede upravičenih stroškov in načina dokazovanja so v točki II.5. Pojasnil k javnemu razpisu.
11.2.1. Poenostavljena oblika uveljavljanja stroškov – standardna lestvica stroška na enoto
Za stroške plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na izvedbenem projektu v Fazi B, se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na izvedbenem projektu, predstavlja strošek dela na ravni ure. Strošek dela je določen na podlagi Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22) in veljavnih cen ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022, izračunanih s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Metodologija izračuna standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela za osebje na projektu je predstavljena v Prilogi 3 Pojasnil k javnemu razpisu.
Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela za osebje, ki dela na izvedbenem projektu, je vrednost enote:
Enota
Standardna lestvica stroška 
na enoto v EUR
Strošek dela raziskovalcev na uro opravljenega dela na projektu
27,63 EUR
Strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro opravljenega dela na projektu
18,42 EUR
Navedeni vrednosti veljata za celotno obdobje trajanja izvedbenih projektov v okviru vseh odpiranj.
11.2.2. Poenostavljena oblika uveljavljanja stroškov – pavšalno financiranje za posredne stroške
Posredni stroški, ki so nastali kot posledica izvajanja izvedbenega projekta pri končnem prejemniku, se uveljavljajo v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja, ki dela na izvedbenem projektu.
11.2.3. Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč v obsegu ter za obdobje uporabe v projektu. Za stroške investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, stroške instrumentov, opreme, objektov in zemljišč v obsegu ter za obdobje uporabe v projektu ter stroške pogodbenih raziskav, znanja in patentov, uporabljenih izključno za izvedbeni projekt, se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja dokazila dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti.
Zunanji izvajalec ne sme biti 25 % ali več lastniško povezan s končnim prejemnikom. Prav tako niso dopustna neposredna sorodstvena razmerja med lastniki in zakonitimi zastopniki končnega prejemnika ter lastniki in zakonitimi zastopniki izvajalcev.
Osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva ne smejo biti kupljena od oseb, ki so 25 % ali več lastniško povezane s končnim prejemnikom.
12. Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z določili razpisne dokumentacije. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis niso upravičen strošek. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Podrobnejša navodila za pripravo in oddajo popolne vloge so navedena v točki II.7. Pojasnil k javnemu razpisu.
Vlogo lahko podpiše le zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba. Vloga, ki ne bo podpisana s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene osebe, ki priloži pooblastilo s strani zakonitega zastopnika, bo kot formalno nepopolna zavržena.
Roki za oddajo vlog v posameznem sklopu in fazi javnega razpisa so naslednji:
– Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop I:
– 1. rok: 15. 9. 2022 
– 2. rok: 16. 1. 2023 
– 3. rok: 15. 6. 2023 
– 4. rok: 15. 11. 2023 
– 5. rok: 15. 3. 2024 
– Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop II:
– 1. rok: 15. 11. 2022 
– 2. rok: 15. 4. 2023 
– 3. rok: 15. 9. 2023 
– 4. rok: 15. 1. 2024 
– 5. rok: 15. 4. 2024 
Roki za oddajo vlog za Fazo B v obeh sklopih javnega razpisa so v 30 dneh od datuma zaključka Faze A21 in so natančno opredeljeni v pogodbi za Fazo A pri vsakem od prejemnikov.
21 Datum zaključka Faze A bo vezan na oddajo zaključne dokumentacije za Fazo A in bo točno določen v pogodbah za Fazo A. Vlogo za Fazo B lahko odda samo prijavitelj, ki je neposredno pred tem zaključil aktivnosti v Fazi A, in sicer do roka, ki ga ima določenega v pogodbi za Fazo A. Če prijavitelj vlogo odda po izteku tega roka, bo njegova vloga kot prepozna zavržena.
Vloga na javni razpis se bo štela za pravočasno, če bo oddana na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana:
– po pošti: priporočeno, razviden mora biti poštni žig oddaje na ovojnici najkasneje na zadnji dan oddaje vlog ob 23.59
– osebno: do roka za oddajo vlog v glavni pisarni agencije v času uradnih ur med 9. in 13. uro.
V primeru, da z ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu agencije, pa velja datum, vpisan na potrdilu agencije o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili v točki II.7. Pojasnil k javnemu razpisu, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – JR STKTP NOO 2022–2025 – Sklop I ali II (obkroži)«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Uspešna oddaja vloge še ne pomeni, da bo prijavitelj vključen v program in da mu bodo sredstva tudi dodeljena in da bo do sofinanciranja upravičen.
13. Postopek obravnave vlog
V tej točki navedeni postopek velja za oba sklopa javnega razpisa, tako za obravnavo vlog za vključitev v Fazo A kot za obravnavo vlog za vključitev v Fazo B.
V skladu z drugim odstavkom 25. člena ZPOP-1, odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v osmih dneh od izteka posameznega roka za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije: https://www.spiritslovenia.si/.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, ampak bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo v roku osmih dni od zaključenega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge in vsebino vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku.
Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od petnajst dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni praviloma v roku 90 dni od datuma posameznega odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru za Fazo A pozvani k podpisu pogodbe za Fazo A ter na podlagi sklepa o izboru za Fazo B pozvani k podpisu pogodbe za Fazo B.
Izbranemu prijavitelju se na uraden naslov poslovnega subjekta, ki je naveden v vlogi in razviden iz poslovnega registra AJPES, v skladu s pravili upravnega postopka vroči podpisan sklep o izboru tako za Fazo A, kot Fazo B, ki mu je priložena pogodba za Fazo A oziroma pogodba za Fazo B.
Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru. Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet spora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb za Fazo A in pogodb za Fazo B.
Vzorca pogodbe za Fazo A in za Fazo B sta sestavni del razpisne dokumentacije in sta informativnega značaja. Agencija si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve priloženih vzorcev pogodb pred podpisom pogodbe.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani: https://www.spiritslovenia.si/razpis/391.
15. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti
Končni prejemniki morajo skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241/EU zagotavljati skladne, učinkovite in sorazmerne informacije različnim ciljnim skupinam, tudi medijem in javnosti, tako da navedejo izvor in zagotovijo prepoznavnost sredstev EU, in sicer tako, da na vidnem mestu prikažejo emblem EU ter ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«.
Končni prejemniki sredstev morajo ob odobritvi vloge in zaključku celotnega procesa (Faza A in Faza B) zagotoviti najmanj objavo na spletni strani (če obstaja) in drugih obstoječih družbenih omrežjih v skladu s pravili označevanja.
Posameznim prijaviteljem se bodo natančnejše pravice in obveznosti iz naslova komuniciranja podrobneje določile v pogodbi za Fazo A in pogodbi za Fazo B.
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na celoten proces Faze A in Faze B, in zagotavljati agenciji ter drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še deset let po njenem zaključku.
Končni prejemnik mora računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi voditi in spremljati prejeta sredstva ter porabo sredstev za izvedbeni projekt v Fazi B. Navedeno velja za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na slovenske računovodske standarde.
Navedeno ne velja za poenostavljene oblike stroškov.
17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Končni prejemnik mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. Nadzor se izvaja s strani agencije, ministrstva, koordinacijskega organa (Urad MF za okrevanje in odpornost – URSOO), nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja za stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali evropskih nadzornih institucij (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Končni prejemnik bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo končni prejemnik moral omogočil vpogled v računalniške in računovodske programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter v rezultate projekta (iz dokumentarnih in informacijskih sistemov). Končni prejemnik bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija, ministrstvo ali drug nadzorni organ pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Končni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
18. Načelo »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852
Prijavitelj mora pri izvajanju aktivnosti v Fazi A in Fazi B upoštevati »načelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Projekt mora biti skladen s Tehničnimi smernicami za uporabo »načela da se ne škoduje bistveno«. Pri tem se upoštevata tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv proizvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva proizvodnja, uporaba in konec življenjske dobe teh proizvodov in storitev.
Pri pripravi izvedbenega projekta naj bo končni prejemnik pozoren na vprašanje vplivov njegovega projekta na okolje.
Šteje se, da dejavnost bistveno škoduje:
(a) blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;
(b) prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost privede do povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;
(c) trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar dejavnost škoduje:
(i) dobremu stanju ali dobremu ekološkem potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali 
(ii) dobremu okoljskemu stanju morskih voda; 
(d) krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar:
(i) dejavnost privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov; 
(ii) dejavnost privede do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali 
(iii) lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju; 
(e) preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar dejavnost privede do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom izvajanja te dejavnosti;
(f) varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost:
(i) znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali 
(ii) škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije. 
Prijavitelj bo moral utemeljiti upoštevanje načela »ne škoduj bistveno« v vlogi na javni razpis in o tem poročati tekom izvajanja aktivnosti.
19. Zagotavljanje enakih možnosti: končni prejemnik bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma končni prejemniki, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR in ZVOP-1.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministrstva je navedeno v Prilogi št. 1 Pojasnil k javnemu razpisu: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti (MGRT) in v zavezah agencije, v Prilogi št. 2 Pojasnil k javnemu razpisu: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti (SPIRIT) kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge ter mora biti določena v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma končni prejemniki, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za agencijo, ministrstvo in druge nadzorne organe in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe za Fazo A in pogodbe za Fazo B. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo in/ali agencija.
Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi, ali so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam končnih prejemnikov, ki bo obsegal navedbo končnega prejemnika, naziv projekta in znesek javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o projektih in končnih prejemnikih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
Uredba 2021/241/EU določa, da je potrebno za namene revizije in nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru načrta za okrevanje in odpornost med drugim zbirati tudi podatke o imenih, priimkih in datumih rojstva dejanskih lastnikov prejemnika sredstev ali izvajalca, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta.
Prejemnik sredstev, ki je skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), bo s podpisom pogodbe za Fazo A ali pogodbe za Fazo B, da na poziv agencije ali ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, agenciji oziroma ministrstvu posreduje podatke o svojih dejanskih lastnikih, katere je agencija oziroma ministrstvo kot izvajalec ukrepa dolžno zagotavljati po predpisih, ki urejajo izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev, rezultatov in učinkov
Končni prejemnik bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev, rezultatov in učinkov v skladu z določili razpisne dokumentacije.
Končni prejemnik mora v vlogi za Fazo B realno prikazati načrtovane cilje, rezultate in učinke izvedbenega projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje doseganja ciljev in rezultatov ter bodo kot takšni opredeljeni v pogodbi za Fazo B. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenega projektnega cilja, rezultatov in učinkov in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje doseganja navedenih ciljev in rezultatov ter bodo kot takšni tudi vključeni v pogodbo za Fazo B.
Dokazila o doseganju ciljev, rezultatov in učinkov, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja izvedbenega projekta, so natančneje opredeljena v Obrazcu 6 oziroma 7.
V primeru, da končni prejemnik ob zaključku izvedbenega projekta v Fazi B ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev in rezultatov v celoti, agencija lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane cilje in rezultate skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila sredstev v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.
Končni prejemniki sredstev so tekom izvajanja in po zaključku izvedbenih projektov v Fazi B dolžni spremljati uresničevanje ciljev, rezultatov in učinkov izvedbenih projektov, posredovati pa morajo tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval kateri od nadzornih organov. V primeru, da končni prejemniki sredstev takšno sodelovanje odklonijo ali na poziv ne odgovorijo, lahko agencija zahteva vračilo celotnih prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila sredstev v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.
22. Posledice, če se ugotovi, da je pri izvajanju aktivnosti prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v procesu (Faza A in/ali Faza B) prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa končni prejemnik agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o vključitvi v Fazo A ali odobritvi sredstev za Fazo B, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo končni prejemnik dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot sum goljufije.
23. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti v procesu (Faza A in/ali Faza B) v skladu s predmetom javnega razpisa niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe za Fazo A in/ali za Fazo B, končni prejemnik pa bo dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije, skladno s pozivom agencije.
24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega izvedbenega projekta ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ali da je višina sofinanciranja izvedbenih projektov v Fazi B presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, lahko agencija odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot sum goljufije.
25. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za vključitev v Fazo A in/ali Fazo B, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/391.
26. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k javnemu razpisu so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov TKT@spiritslovenia.si.
Vprašanja na zgornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, se bodo prenesla v naslednje obdobje razpisnega roka, nepravočasna vprašanja pri zadnjem roku pa ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/391.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Agencija bo organizirala informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo prav tako objavljene na spletnem naslovu: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/391. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/391.
SPIRIT Slovenija, 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti