Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1843/22, Stran 987
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO) 
1. Pravne podlage
Podlage za izvedbo javnega razpisa so:
– Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23);
– Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 410 z dne 18. 11. 2021, str. 197), (v nadaljevanju: Uredba 2021/241/EU),
– Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429/83 z dne 1. 12. 2021),
– Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih z vsemi spremembami,
– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegiranim sklepom Komisije (EU, Euratom) 2021/135 z dne 12. novembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta s podrobnimi pogoji za izračun dejanske stopnje rezervacij skupnega sklada za rezervacije (UL L št. 42, 5. 2. 2021, str. 9),
– Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/13 z dne 22. 6. 2020, str. 13; v nadaljevanju: Uredba 2020/852/EU),
– Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021),
– Načrt za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen z izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021 (https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti), v nadaljevanju: NOO,
– Izvedbeni sklep sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (s strani Evropskega sveta potrjen dne 28. 7. 2021),
– Smernice za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma z okrevanje in odpornost, št. 546-2/2021/14, ki jih je Ministrstvo za finance izdalo dne 17. 1. 2022,
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21),
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22),
– Zakon o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18, 204/21 in 29/22),
– Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (Uradni list RS, št. 47/18, 191/20, 36/21 in 26/22), v nadaljevanju: Uredba ZSInv,
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str.1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba GDPR),
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZIntPK),
– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije EU št. 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39; v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 (Uradni list RS, št. 15/22),
– Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027 (Uradni list RS, št. 118/21),
– Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20),
– Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20),
– Shema državne pomoči »Spodbude za začetne investicije – regionalna pomoč« (št. sheme: BE01-2399245-2022),
– Shema državne pomoči »Spodbude za začetne investicije – pomoč za naložbe za MSP« (št. sheme: BE02-2399245-2022),
– Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19),
– Spremembe in dopolnitve Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2021 in Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2022, ki jih je sprejel Svet agencije na 39. redni seji dne 14. 12. 2020 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 23. 12. 2020, št. 302-33/2020/2,
– Spremembe in dopolnitve Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2022 ter Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2023, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 42. redni seji, dne 14. 12. 2021 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 22. 12. 2021, št. 302-39/2021/2,
– Krovni sporazum o prenosu dela nalog in o izvajanju ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost, sklenjen med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, št. 303-14-0/2022/1 z dne 16. 2. 2022,
– Pogodba o izvajanju javnega razpisa »spodbujanje investicij v Republiki Sloveniji od 2022 do 2026«, sklenjena med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, št. C2130-22-096502 z dne 5. 3. 2022.
2. Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost pri javnem razpisu spodbujanje investicij v Republiki Sloveniji od 2022 do 2026 (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi nosilnega organa, ki iz spodaj navedenega vira zagotovi finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna (s proračunske postavke 221475 – C3K9IC Spodbujanje investicij po ZSInv za pametno, trajnostno in vključujočo rast NOO – MGRT), s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost in na kateremu se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz NOO.
3. Uvrstitev javnega razpisa v NOO: javni razpis je v NOO uvrščen v 3. razvojno področje: pametna, trajnostna in vključujoča rast, v komponento 2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje (C3 K2) in v naložbo Investicija C: Subvencije v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacjo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.
4. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter upravičeno območje
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.
Cilj javnega razpisa je:
– dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti, dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
– višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
– ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
– krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
– enakomernejša regijska porazdelitev investicij.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.
Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor, z investicijo v vrednosti (za ugotavljanje vrednosti investicije se uporabijo podatki o upravičenih in neupravičenih stroških naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev):
– od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,
– od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,
– od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti
pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.
Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, na kateri bo investicija izvedena ter sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z določili javnega razpisa.
Investicije malih in srednje velikih gospodarskih družb (v nadaljevanju: MSP) se bodo lahko izvajale na celotnem ozemlju Republike Slovenije, pri čemer bo investicija na območjih, ki so upravičena do prejema regionalne državne pomoči skladno z Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 (Uradni list RS, št. 15/22), to je na območjih »a« in »c«, obravnavana skladno s Shemo državne pomoči »Spodbude za začetne investicije – regionalna pomoč« (št. sheme: BE01-2399245-2022), medtem ko bo investicija na območjih t. im. »belih lis«, to je na območjih ki po isti uredbi o karti regionalne pomoči niso upravičena (v nadaljevanju: bele lise), obravnavana skladno s Shemo državne pomoči »Spodbude za začetne investicije – pomoč za naložbe za MSP« (št. sheme: BE02-2399245-2022).
Investicije velikih podjetij se bodo lahko izvajale le na območjih, ki so upravičena do prejema regionalne državne pomoči skladno z Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 (Uradni list RS, št. 15/22), to je na območjih »a« in »c«.
Na območjih »c« karte regionalne pomoči bodo velike gospodarske družbe lahko izvajale le investicije za potrebe nove gospodarske dejavnosti. Nova gospodarska dejavnost je naložba v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki zadeva diverzifikacijo dejavnosti gospodarske družbe, pod pogojem, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je gospodarska družba že opravljala (tj. druga štirimestna klasifikacija dejavnosti).1
1 Enaka ali podobna dejavnost je dejavnost, zajeta v istem razredu (štirimestni številčni šifri) statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2, kakor je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241)
Za opredelitev velikosti gospodarske družbe se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU. Za povezano družbo se šteje tudi gospodarska družba, ki je povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
5. Prijavitelji oziroma ciljne skupine: na razpis se lahko prijavi gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, kjer se bo izvedla investicija. Prijavitelj (po odobritvi dodelitve subvencije: končni prejemnik) po tem javnem razpisu je gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.
6. Pogoji za kandidiranje
Za kandidiranje na javnem razpisu je potrebno oddati vlogo z vso potrebno dokumentacijo v pisni obliki. Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše Izjavo o sprejemanju pogojev za kandidiranje (Obrazec št. 3: Izjava o sprejemanju pogojev za kandidiranje), s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki I.3. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V kolikor prijavitelj zahtevanih pojasnil ali dokazil ne predloži v roku, ki ga določi agencija, se šteje, da pogoj ni izpolnjen. Rok ne sme biti krajši od roka za dopolnitev vloge.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi subvencije, se pogodba o dodelitvi subvencije ne bo sklenila, odločba o dodelitvi subvencije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije, lahko agencija odstopi od pogodbe o dodelitvi subvencije, pri čemer bo prijavitelj dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.
6.1. Splošni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj izpolnjuje pogoje iz točke 5 (glede pravno-organizacijske oblike in starosti) in iz točke 4 (glede upravičenega območja in velikosti) javnega razpisa.
2. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US).
5. Prijavitelj ne prejema in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in gospodarska družba ali skupina, ki ji gospodarska družba pripada, ni v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
6. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. in 36. člena ZIntPK.
7. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
8. Za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, prijavitelj ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).
9. Dejanski lastnik(i) gospodarske družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma. Prijavitelj je skladno z navedenim zakonom zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov (v nadaljevanju: Register), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
6.2. Posebni pogoji za prijavitelje
Gospodarska družba, ki je prijavitelj, je v Republiki Sloveniji registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge in ima hkrati pred oddajo vloge zaključeno najmanj eno poslovno leto.
Prijavitelj mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za investicijo ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot jih določata shemi državnih pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis.
Investicije velikih gospodarskih družb na območjih »belih lis«, niso upravičene do pomoči.
6.3. Posebni pogoji za investicijo
1. Investicija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa
2. Investicija mora biti zaključena najkasneje v roku treh let od začetka izvajanja investicije, vendar se investicija mora začeti izvajati najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije. Zadnji rok za zaključek investicije je najkasneje do 31. 3. 2026.
3. Nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (tj. investicija) se mora nanašati na:
– širitev zmogljivosti gospodarske družbe, ali
– diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v gospodarski družbi, ali
– bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe,
razen v primeru velikih gospodarskih družb na območjih »c« na karti regionalne pomoči, pri katerih se mora nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev (tj. investicija za potrebe nove gospodarske dejavnosti) nanašati na:
– diverzifikacijo dejavnosti gospodarske družbe, pod pogojem, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je gospodarska družba že opravljala, kar pomeni, da mora biti dejavnost gospodarske družbe v novem razredu (štirimestni številčni šifri) statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2.
V primeru subvencije, dodeljene:
a. za diverzifikacijo gospodarske družbe na proizvode, ki jih ta gospodarska družba prej ni proizvajala, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del.
b. velikim gospodarskim družbam za bistveno spremembo proizvodnega procesa, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.
4. Vrednost investicije (to je vsota upravičenih in neupravičenih stroškov naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev) mora znašati:
– od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,
– od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti, in
– od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,
pri čemer mora v vseh treh primerih investicija v stroje in opremo znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.
5. Za storitveno dejavnost se za namen tega razpisa šteje tista dejavnost, katere storitve se tržijo na območju Republike Slovenije in še najmanj v dveh drugih državah.
6. Za razvojno-raziskovalno dejavnost se za namen tega razpisa šteje dejavnost, ki jo izvaja gospodarska družba ali zaključena notranja organizacijska enota, katere osnovna dejavnost so raziskave in razvoj. Investicija v razvojno-raziskovalno dejavnost mora v celoti spadati v dejavnost industrijskih raziskav ali razvoj prototipov za tržno uporabo. Gospodarske družbe, katerih osnovna dejavnost niso raziskave in razvoj, morajo imeti razvojno-raziskovalno enoto, ki je kot taka organizacijsko opredeljena v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
7. Končni prejemnik mora v obdobju ohranjanja investicije ohraniti najmanj povprečno število zaposlenih iz obdobja zadnjih 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge. Obdobje ohranjanja investicije pomeni, da morajo MSP ohranjati investicijo najmanj tri leta po zaključku investicije, velike gospodarske družbe pa najmanj pet let po zaključku investicije.
8. Končni prejemnik mora imeti dve leti po zaključku investicije višjo dodano vrednost na zaposlenega v gospodarski družbi od dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem letu pred letom oddaje vloge (primerja se predvidena dodana vrednost na zaposlenega v gospodarski družbi za drugo poslovno leto, ki sledi letu, ko je investicija zaključena, z doseženo dodano vrednostjo na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem letu pred letom oddaje vloge).
9. Nameravana gradnja objektov za izvedbo investicije je določena na lokaciji, ki je skladna s prostorskim aktom, kar je razvidno iz priloženega mnenja samoupravne lokalne skupnosti, ki ga priloži prijavitelj (v primeru, da je za prijavljeno investicijo pridobljeno gradbeno dovoljenje, se z njegovo predložitvijo zadosti zadevnemu pogoju). V kolikor se investicija ne nanaša na gradnjo objektov, se izpolnjevanje tega pogoja ne zahteva.
10. Končni prejemnik mora doseči skupno najmanj 50 točk na osnovi ocenjevanja investicije pri merilih od 1 do 10, pri čemer se dodatno merilo ne upošteva.
11. Investicija mora imeti pozitiven vpliv na regijo, v kateri bo investicija izvedena, iz ekonomskega, okoljskega, prostorskega in socialnega vidika, kar pomeni, da mora seštevek točk pri posameznem vidiku investicije predstavljati najmanj 10 odstotkov vseh točk posameznega vidika investicije.
Ekonomski vidik investicije se presoja glede na dve merili:
– prednostna področja ter
– stopnjo tehnološke zahtevnosti investicije.
Okoljski vidik investicije se presoja glede na štiri merila:
– vpliv gospodarske družbe in investicije na okolje,
– prispevek investicije na področju prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja,
– prispevek investicije na področju blažitve podnebnih sprememb,
– prispevek gospodarske družbe k okoljski odgovornosti lokalnega okolja in razogljičenju prometnega sektorja.
Prostorski vidik investicije se presoja glede na dve merili:
– skladnost načrtovane investicije z namensko rabo prostora, določeno v prostorskih aktih,
– učinke investicije na skladen regionalni razvoj.
Socialni vidik investicije se presoja glede na dve merili:
– prispevek gospodarske družbe k digitalni preobrazbi,
– sodelovanje gospodarske družbe z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo.
12. Investicija mora prispevati k zelenem prehodu. Šteje se, da investicija prispeva k zelenem prehodu, če vsota dodeljenih točk pri štirih merilih, po katerih se presoja okoljski vidik investicije, kot izhaja iz prejšnje točke (to je pri merilih od 3 do 6), predstavlja najmanj 40 % vsote dodeljenih točk pri merilih od 1 do 10 (pri čemer se dodatno merilo ne upošteva.
13. Za investicijo mora biti izkazana ekonomska, finančna, tehnična, prostorska in tehnološka izvedljivost ter upravičenost investicije, kar se izkaže s predloženim investicijskim programom (IP). K vlogi priloženi IP, pri izdelavi katerega se smiselno upoštevajo določila Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), mora biti potrjen s strani prijavitelja.
14. Investicija se ne sme začeti izvajati pred oddajo vloge na razpis (vsi dogodki, povezani z izvedbo investicije, kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov), se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na ta razpis, vendar se investicija mora začeti izvajati najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije.
15. Prijavitelj mora imeti izkazano okoljsko odgovorno ravnanje, kar mora izhajati iz k vlogi priložene strategije oziroma akcijskega načrta okoljsko odgovornega ravnanja.
16. Za investicijo mora biti izkazana določena raven energetske učinkovitost, kar pomeni, da pri investiciji:
a. v širitev zmogljivosti gospodarske družbe ali v bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe, se mora poraba energije pri proizvodnji obstoječe proizvodnje oziroma storitve oziroma procesa zmanjšati vsaj za 10 % ali
b. v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v gospodarski družbi, mora biti iz investicijske dokumentacije razviden nakup novih strojev in opreme, ti pa morajo biti skladni z najvišjimi energetskimi standardi oziroma se nanašati na najboljšo razpoložljivo tehnologijo.
17. Za investicijo mora biti izkazana določena raven snovne učinkovitost, kar pomeni, da pri investiciji:
a. v širitev zmogljivosti gospodarske družbe ali v bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe, se mora poraba materialov oziroma surovin pri proizvodnji obstoječe proizvodnje oziroma storitve oziroma procesa zmanjšati vsaj za 10 % ali
b. v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v gospodarski družbi, mora biti iz investicijske dokumentacije razviden nakup novih strojev in opreme, ti pa morajo biti skladni z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.
18. Investicija mora biti izvedena v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno in ne škoduje okoljskim ciljem Evropske unije (načelo DNSH), določenim na podlagi Obvestila Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (UL C št. 58 z dne 18. 2. 2021, str. 1) ter v 17. členu Uredbe 2020/852/EU. Iz navedenega izhaja, da spodbude niso dovoljene za investicijo in dejavnost, na katero se investicija nanaša, ki škodujejo enemu izmed šestih okoljskih ciljev:
1. da bistveno škoduje blažitvi podnebnih sprememb, kadar vodi do znatnih emisij toplogrednih plinov; 
2. da bistveno škoduje prilagajanju podnebnim spremembam, kadar vodi do povečanega škodljivega vpliva na podnebje (na sedanje in pričakovano stanje); 
3. da bistveno škoduje trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar škoduje dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda; 
4. da bistveno škoduje krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju; 
5. da bistveno škoduje preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar vodi do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo; 
6. da bistveno škoduje varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je bistveno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Evropske unije. 
19. Iz predložene finančne konstrukcije, v okviru prijavljene investicije, mora izhajati, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna sredstva in krediti) upošteva tudi pričakovana subvencija iz naslova tega javnega razpisa. V primeru, da je odobrena subvencija nižja od pričakovane subvencije iz naslova tega javnega razpisa, bo končni prejemnik pozvan, da poda Izjavo, s katero tudi ob odobrenem znesku zagotavlja zaprto finančno konstrukcijo ter da predloži spremenjeno finančno konstrukcijo, iz katere bo izhajalo, da so v celoti zagotovljeni viri za financiranje investicije. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno (izjava ter dodatna preveritev na osnovi podatkov iz vloge o financiranju investicije ter spremljajoče dokumentacije, ki izkazuje način zapiranja finančne konstrukcije).
20. Vloga mora vsebovati terminski plan z razdelanimi aktivnostmi za izvedbo.
21. Vsebina investicije se ne sme nanašati na sledeče izključene dejavnosti:
a. primarni sektor kmetijske proizvodnje,
b. sektor ribištva in akvakulture, kakor jih določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013 z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1),
c. predelava in trženje kmetijskih proizvodov v primerih, kadar je znesek subvencije določen na podlagi cene ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je subvencija pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce,
d. premogovništvo,
e. jeklarstvo, kot je opredeljeno v 43. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
f. prometni sektor in povezana infrastruktura, kot je opredeljeno v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
g. ladjedelništvo,
h. industrija sintetičnih vlaken, kot je opredeljena v 44. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
i. proizvodnja in distribucija energije ter energetska infrastruktura,
j. proizvodnja orožja in streliva,
k. gradbeništvo,
l. izobraževanje in
m. zdravstveno in socialno varstvo.
22. Prijavitelj ali končni prejemnik v dveh letih pred oddajo vloge na razpis ni izvedel premestitve v gospodarsko družbo, v kateri naj bi se izvajala investicija, za katero se zaprosi za subvencijo, in ne sme izvesti premestitve pred potekom dveh let po zaključku investicije, za katero se zaprosi za subvencijo.
23. Končni prejemnik mora iz lastnih sredstev ali z zunanjim financiranjem v obliki, ki ni povezana z javnimi sredstvi, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov investicije.
24. Pomoč za začetne investicije se ne sme združevati s pomočjo de minimis za iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti po tisti izmed zgoraj navedenih dveh shem državne pomoči, ki je podlaga za obravnavo vloge.
25. Investicija se ne nanaša na dejavnosti, povezane z izvozom, ko je spodbuda neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijske mreže ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo.
26. Pri investiciji ne dajemo prednosti uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga
Posebej opozarjamo, da bodo navedbe prijavitelja v vlogi glede zmanjšanja porabe energije in porabe materialov/surovin ter ostale zahteve kot izhajajo iz pogojev javnega razpisa in tudi navedbe/okoliščine/napovedi, zaradi katerih je prijavitelj prejel točke po merilih za ocenjevanje, kot so opredeljena v poglavju 7. javnega razpisa, postale del pogodbenih obveznosti. Če končni prejemnik pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil, bo to razlog za prekinitev pogodbe o dodelitvi subvencije in vračilo vseh izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do plačila zahtevka.
Prijavitelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, ki se nanašajo na investicijo pod številko, ki jo bodo navedli v Obrazcu št. 3: Izjava o sprejemanju pogojev za kandidiranje.
7. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora investicij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije ali od njega pooblaščena oseba.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje (splošni pogoji za prijavitelja, posebni pogoji za prijavitelja, posebni pogoji za investicijo) javnega razpisa. Če se ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, razen pogojev iz točk 10, 11 in 12 poglavja 6.3. Posebni pogoji za investicijo, ki se ugotavljajo šele v postopku ocenjevanja po merilih, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje, razen pogojev iz točk 10, 11 in 12 poglavja 6.3. Posebni pogoji za investicijo, ki se ugotavljajo šele v postopku ocenjevanja po merilih, bo vloge ocenila komisija na podlagi naslednjih meril:
1 Prednostna področja
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 6 točk).
Investicija se uvršča v prednostna področja glede na 9.a člen Uredbe ZSInv 
6 točk
Investicija se ne uvršča v prednostna področja glede na 9.a člen Uredbe ZSInv
0 točk
2 Stopnja tehnološke zahtevnosti investicije
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 10 točk).
Investicija se uvršča v dejavnost z visoko intenzivnostjo raziskav in razvoja.
10 točk
Investicija se uvršča v dejavnost s srednje visoko intenzivnostjo raziskav in razvoja.
8 točk
Investicija se uvršča v dejavnost s srednjo intenzivnostjo raziskav in razvoja. 
6 točk
Investicija se uvršča v dejavnost s srednje nizko intenzivnostjo raziskav in razvoja.
4 točke
Investicija se uvršča v dejavnost z nizko intenzivnostjo raziskav in razvoja.
2 točki
3 Vpliv gospodarske družbe in investicije na okolje
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 15 točk).
Gospodarska družba ima pridobljen okoljski certifikat ali registracijo oziroma bo v dveh letih po zaključku investicije pridobila certifikat oziroma registracijo: 
– certifikat za izpolnjevanje standarda ISO 14001 
– dokazilo o registraciji organizacije v sistem Emas.
15 točk
V gospodarski družbi je bila za izdelek, proces ali storitev, ki bo rezultat investicije, narejena analiza LCA (Life Cycle Assessment – celostno vrednotenje okoljskih vplivov), ki za izdelek, proces ali storitev izkazuje manjši okoljski vpliv od vpliva ob oddaji vloge oziroma primerjalno glede na vpliv sorodnega izdelka, procesa ali storitve na trgu. 
11 točk
Gospodarska družba bo v šestih mesecih po zaključku investicije za izdelek, ki je rezultat investicije, ali za drug izdelek, s katerim je storitev ali proces, ki je rezultat investicije, povezan, in je vključen v sistem podeljevanja okoljskih znakov, pridobila okoljski znak tipa I (v skladu s SIST EN ISO 14024). 
7 točk
4 Prispevek investicije na področju prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 13 točk). Podpodročja področja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja, so navedena pod tabelo.
Izkazan je prispevek investicije na treh ali več podpodročjih prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja zraka, vode in tal
13 točk
Izkazan je prispevek investicije na enem ali dveh podpodročjih prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja zraka, vode in tal
7 točk
Vplivi in učinki investicije na področju prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja zraka, vode in tal, niso izkazani 
0 točk
Področje Prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja se deli na naslednja podpodročja:
a) učinkovitejša raba naravnih virov, vključno s trajnostnim virom biomase in drugih surovin, tudi z:
– zmanjšanjem uporabe primarnih surovin ali povečanjem uporabe stranskih proizvodov in sekundarnih surovin, ali
– ukrepi za učinkovito rabo virov (razen za energetsko učinkovitost),
– bolj učinkovitim ravnanjem s tlemi, vključno z omejevanjem poseganja na kmetijska in gozdna tla ter prekrivanja tal z nepropustnimi materiali;
b) povečana trajnost, podaljšana uporaba izdelkov, popravljivost, nadgradljivost, možnost spremembe namena, možnost ponovne uporabe proizvodov;
c) povečana možnost recikliranja izdelkov, vključno z možnostjo recikliranja posameznih materialov, ki jih vsebujejo ti izdelki, med drugim z nadomestitvijo ali zmanjšano uporabo materialov, ki jih ni mogoče reciklirati;
d) bistveno zmanjšana vsebnost nevarnih snovi in njihova nadomestitev v materialih in proizvodih skozi njihovo celotno življenjsko dobo, tudi z zamenjavo takih snovi z varnejšimi alternativami in zagotavljanjem sledljivosti;
e) preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadkov;
f) ponovna uporaba in recikliranje, pri čemer se zagotovi, da se predelani materiali reciklirajo kot visokokakovostne sekundarne surovine v proizvodnji, s čimer se prepreči zmanjšanje kakovosti materiala pri recikliranju;
g) preprečevanje ali zmanjševanje emisij onesnaževal, razen toplogrednih plinov, v zrak, vodo ali tla;
h) čiščenje komunalnih, industrijskih ali padavinskih odpadnih voda ali mešanice odpadnih voda za ponovno uporabe očiščene vode;
i) sprememba poslovnega modela s ponujanjem storitev namesto proizvoda.
Pri ocenjevanju se upošteva tudi posredni prispevek izdelka, storitve ali procesa kot rezultata investicije (prek drugega izdelka, storitve ali procesa) h kateremu koli navedenemu podpodročju.
5 Prispevek investicije na področju blažitve podnebnih sprememb
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 13 točk). Podpodročja področja blažitve podnebnih sprememb so navedena pod tabelo.
Izkazan je prispevek investicije na treh ali več podpodročjih blažitve podnebnih sprememb.
13 točk
Izkazan je prispevek investicije na enem ali dveh podpodročjih blažitve podnebnih sprememb.
7 točk
Vplivi in učinki investicije na področju blažitve podnebnih sprememb niso izkazani.
0 točk
Področje Blažitve podnebnih sprememb se deli na naslednja podpodročja:
a) ustvarjanje, prenašanje, shranjevanje, distribucija ali uporaba energije iz obnovljivih virov (kar zajema energijo iz obnovljivih nefosilnih virov, na primer vetrno, sončno (sončni toplotni in sončni fotovoltaični viri) in geotermalno energijo, energijo okolice, energijo plimovanja, valovanja in drugo energijo oceanov, vodno energijo, ter energijo iz biomase, deponijskega plina, plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak, in bioplina), vključno z uporabo inovativne tehnologije, s katero bi bilo v prihodnje mogoče doseči znatne prihranke, ali s potrebno okrepitvijo ali razširitvijo omrežja;
b) izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov;
c) povečanje čiste ali podnebno nevtralne mobilnosti;
d) intenzivnejša uporaba tehnologij za okoljsko varno zajemanje in uporabo ogljika ter tehnologij za zajemanje in shranjevanje ogljika, ki zagotavljajo neto zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
e) proizvodnja čistih in učinkovitih goriv iz obnovljivih ali ogljično nevtralnih virov.
Pri ocenjevanju se upošteva tudi posredni prispevek izdelka, storitve ali procesa kot rezultata investicije (prek drugega izdelka, storitve ali procesa) h kateremu koli navedenemu podpodročju.
6 Prispevek gospodarske družbe k okoljski odgovornosti lokalnega okolja in razogljičenju prometnega sektorja
Pri tem merilu se upoštevajo vsa podmerila (največja možna vsota točk je 9 točk).
Gospodarska družba spodbuja oziroma bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije spodbujala zaposlene k uporabi prevozov z nižjim ogljičnim odtisom (pomoč pri organizaciji skupnih prevozov, izgradnja kolesarnic s priključki za polnjenje e-koles, razpolaganje z električnimi kolesi (e-kolesa) za službeno uporabo ali javno izposojo (na podlagi koncesijske pogodbe oziroma javno zasebnega partnerstva)).
2 točki
Za gospodarsko družbo ni izkazano spodbujanje zaposlenih k uporabi prevozov z nižjim ogljičnim odtisom (pomoč pri organizaciji skupnih prevozov, izgradnja kolesarnic s priključki za polnjenje e-koles, razpolaganje z električnimi kolesi (e-kolesa) za službeno uporabo ali javno izposojo (na podlagi koncesijske pogodbe oziroma javno zasebnega partnerstva)) oziroma spodbujanje zaposlenih k uporabi prevozov z nižjim ogljičnim odtisom v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije ne izhaja iz predloženega investicijskega programa.
0 točk
Gospodarska družba ima oziroma bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije imela polnilnice za električna vozila, vodikove polnilnice, ki se nahajajo oziroma se bodo nahajale v bližini lokacije gospodarske družbe in so oziroma bodo namenjene polnjenju vozil za zaposlene oziroma javno uporabo. 
2 točki
Za gospodarsko družbo ni izkazano, da ima oziroma bo imela polnilnice v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije za električna vozila, ki se nahajajo oziroma se bodo nahajale v bližini lokacije gospodarske družbe in so oziroma bodo namenjene polnjenju vozil za zaposlene oziroma javno uporabo.
0 točk
Gospodarska družba ima oziroma bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije imela logistiko produktov oziroma storitev gospodarske družbe, organizirano na način, da prispeva oziroma bo prispevala k čisti in trajnostni mobilnosti oziroma razogljičenju prometnega sektorja.
2 točki
Za gospodarsko družbo ni izkazano, da ima oziroma da bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije imela logistiko produktov oziroma storitev gospodarske družbe organizirano na način, da bi prispevala k čisti in trajnostni mobilnosti oziroma razogljičenju prometnega sektorja.
0 točk 
Gospodarska družba spodbuja oziroma bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije spodbujala k okoljsko prijaznejši skrbi za okolico (zmanjševanje oziroma opuščanje košnje zelenic, postavitev hotelov za žuželke, postavitev čebelnjaka v bližini družbe, pogozdovanje, lokalno pridelana hrana itd.).
1 točka
Za gospodarsko družbo ni izkazano, da spodbuja oziroma da bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije spodbujala k okoljsko prijaznejši skrbi za okolico (zmanjševanje oziroma opuščanje košnje zelenic, postavitev hotelov za žuželke, postavitev čebelnjaka v bližini družbe, pogozdovanje, lokalno pridelana hrana itd.). 
0 točk
Gospodarska družba izobražuje zaposlene ali njihove družinske člane ter se povezuje z lokalnimi ustanovami oziroma bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije izobraževala zaposlene in njihove družinske člane ter se povezovala z lokalnimi ustanovami na področju okolju bolj prijaznega delovanja v vsakdanjem življenju.
1 točka
Za gospodarsko družbo ni izkazano, da izobražuje oziroma da bo izobraževala zaposlene ali njihove družinske člane ter da se povezuje oziroma se bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije povezovala z lokalnimi ustanovami na področju okolju bolj prijaznega delovanja v vsakdanjem življenju.
0 točk
Gospodarska družba najema oziroma bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije najemala »zelene poklice« za zniževanje ogljičnega odtisa gospodarske družbe.
1 točka
Za gospodarsko družbo ni izkazano, da najema oziroma da bo najemala v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije »zelene poklice« za zniževanje ogljičnega odtisa gospodarske družbe.
0 točk
7 Skladnost načrtovane investicije z namensko rabo prostora, določeno v prostorskih aktih
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 10 točk).
Investicija bo umeščena na razvrednoteno območje z ustrezno namensko rabo prostora, določeno v izvedbenih prostorskih aktih, in bo prispevala k sanaciji. 
10 točk
Investicija bo umeščena v obstoječo obrtno-poslovno cono z ustrezno namensko rabo prostora, določeno v izvedbenih prostorskih aktih.
7 točk
Investicija bo umeščena na območje z ustrezno namensko rabo prostora, določeno v izvedbenih prostorskih aktih.
4 točke
8 Učinki investicije na skladen regionalni razvoj
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 8 točk).
Regije, v katerih je indeks razvojne ogroženosti 120 in več 
(Pomurska, 172,5, Primorsko-notranjska, 138,3, Podravska, 133,4, Zasavska, 132,3, Koroška, 127,7, Posavska, 121,8)
8 točk
Regije, v katerih je indeks razvojne ogroženosti od 100 do 119 
(Goriška, 117,1, Savinjska, 109,3, Obalno-kraška, 103,2)
7 točk
Regije, v katerih je indeks razvojne ogroženosti od 80 do 99 
(Jugovzhodna Slovenija, 93,0, Gorenjska, 85,3) 
6 točk
Regije, v katerih je indeks razvojne ogroženosti 79 in manj 
(Osrednjeslovenska, 49,6)
5 točk
9 Prispevek gospodarske družbe k digitalni preobrazbi
Pri tem merilu se upoštevajo vsa podmerila (največja možna vsota točk je 10 točk).
Gospodarska družba ima digitalno strategijo za preoblikovanje poslovanja gospodarske družbe in jo je predložila kot dokazilo.
1 točka
Gospodarska družba nima digitalne strategije za preoblikovanje poslovanja gospodarske družbe.
0 točk
Dostop do interneta za službene namene ima več kot polovica zaposlenih in samozaposlenih v gospodarski družbi oziroma vsaj 30 % zaposlenim in samozaposlenim je bila dodeljena prenosna naprava z dostopom do interneta za delo od doma.
1 točka
Dostop do interneta za službene namene ima manj kot polovica zaposlenih in samozaposlenih v gospodarski družbi oziroma je bila manj kot 30 % zaposlenim in samozaposlenim dodeljena prenosna naprava z dostopom do interneta za delo od doma.
0 točk
Gospodarska družba ima spletno stran ali uporablja dva ali več družbenih medijev (ima profil), uporablja družabna omrežja (npr. Facebook, LinkedIn), spletne strani za delitev multimedijskih vsebin (npr. Instagram, YouTube), ima svoj blog ali uporablja mikroblog (npr. Twitter); uporablja orodja za izmenjavo znanj, ki temeljijo na Wiki.
1 točka
Gospodarska družba nima spletne strani ali uporablja manj kot dva družbena medija (ima profil), uporablja družabna omrežja (npr. Facebook, LinkedIn), spletne strani za delitev multimedijskih vsebin (npr. Instagram, YouTube), ima svoj blog ali uporablja mikroblog (npr. Twitter); uporablja orodja za izmenjavo znanj, ki temeljijo na Wiki.
0 točk
Gospodarska družba najema storitve računalništva v oblaku, npr. e-pošto, storitve za shranjevanje datotek, računalniške zmogljivosti za poganjanje programske opreme gospodarske družbe (npr. virtualnih procesorjev ali pomnilnikov), oziroma za iste namene uporablja lokalne strežnike.
1 točka
Gospodarska družba ne najema storitev računalništva v oblaku, npr. e-pošte, storitev za shranjevanje datotek, računalniških zmogljivosti za poganjanje programske opreme gospodarske družbe (npr. virtualnih procesorjev ali pomnilnikov), oziroma za iste namene ne uporablja lokalnih strežnikov.
0 točk
Gospodarska družba uporablja naprednejše digitalne tehnologije: umetno inteligenco (npr. tehnologije za prepoznavanje predmetov ali oseb (npr. računalniški vid, strojni vid), ki na podlagi slike prepoznajo izdelek, prstni odtis, obraz, objekt) ali internet stvari (komunikacija med pametnimi napravami ali sistemi, npr. za zagotavljanje varnosti prostorov, upravljanje uporabe energije, upravljanje logistike), ali najema srednje ali naprednejše storitve računalništva v oblaku, npr. najem varnostne programske opreme kot storitev računalništva v oblaku, najem storitev gostovanja baze gospodarske družbe, najem finančno-računovodske programske opreme.
1 točka
Gospodarska družba ne uporablja naprednejših digitalnih tehnologij: umetne inteligence (npr. tehnologije za prepoznavanje predmetov ali oseb (npr. računalniški vid, strojni vid), ki na podlagi slike prepoznajo izdelek, prstni odtis, obraz, objekt) ali interneta stvari (komunikacija med pametnimi napravami ali sistemi, npr. za zagotavljanje varnosti prostorov, upravljanje uporabe energije, upravljanje logistike), oziroma ne najema srednjih ali naprednejših storitev računalništva v oblaku, npr. najem varnostne programske opreme kot storitev računalništva v oblaku, najem storitev gostovanja baze gospodarske družbe, najem finančno-računovodske programske opreme.
0 točk
Gospodarska družba uporablja programsko rešitev ERP (Enterprise Resource Planning), celovito programsko rešitev, ki omogoča celovito vodenje gospodarske družbe, ali programsko rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM) (Customer Relationship Management), ki omogoča vodenje ključnih informacij o strankah, ali programsko rešitev za upravljanje človeških virov (HRM), ali programsko rešitev za brezpapirno poslovanje (npr. dokumentarni sistem).
1 točka
Gospodarska družba ne uporablja programske rešitve ERP (Enterprise Resource Planning), celovite programske rešitve, ki omogoča celovito vodenje gospodarske družbe, ali programske rešitve za upravljanje odnosov s strankami (CRM) (Customer Relationship Management), ki omogoča vodenje ključnih informacij o strankah, ali programske rešitve za upravljanje človeških virov (HRM), ali programske rešitve za brezpapirno poslovanje (npr. dokumentarni sistem).
0 točk
Gospodarska družba je več kot 1 % svojega prihodka v prejšnjem letu ustvarila s prodajo prek računalniških omrežij – spletnih strani ali računalniške izmenjave podatkov (RIP).
1 točka
Gospodarska družba je 1 % ali manj svojega prihodka v prejšnjem letu ustvarila s prodajo prek računalniških omrežij – spletnih strani ali računalniške izmenjave podatkov (RIP).
0 točk
Gospodarska družba uporablja orodja za podporo timskega dela in sodelovanja (npr. MS Teams, Slack).
1 točka
Gospodarska družba ne uporablja orodij za podporo timskega dela in sodelovanja (npr. MS Teams, Slack).
0 točk
Gospodarska družba uporablja pametne naprave ali sisteme.
1 točka
Gospodarska družba ne uporablja pametnih naprav ali sistemov.
0 točk
Gospodarska družba skrbi za zagotavljanje kibernetske varnosti z ustrezno nameščeno in upravljano požarno pregrado nove generacije, z vpeljavo in rednim preverjanjem postopkov prepoznavanja varnostnih incidentov in odziva na zaznane incidente, z ozaveščanjem in rednim izobraževanjem zaposlenih glede informacijske varnosti ali drugimi zaščitnim ukrepi, ki so sprejeti za zaščito informacijskih sistemov in uporabnikov pred nepooblaščenimi dostopi in napadi ter pomenijo obrambo računalnikov, strežnikov, mobilnih naprav, elektronskih sistemov, omrežij in podatkov pred zlonamernimi napadi.
1 točka
Gospodarska družba ne zagotavlja kibernetske varnosti z ustrezno nameščeno in upravljano požarno pregrado nove generacije, z vpeljavo in rednim preverjanjem postopkov prepoznavanja varnostnih incidentov in odziva na zaznane incidente, z ozaveščanjem in rednim izobraževanjem zaposlenih glede informacijske varnosti ali drugimi zaščitnim ukrepi, ki so sprejeti za zaščito informacijskih sistemov in uporabnikov pred nepooblaščenimi dostopi in napadi ter pomenijo obrambo računalnikov, strežnikov, mobilnih naprav, elektronskih sistemov, omrežij in podatkov pred zlonamernimi napadi.
0 točk
10 Sodelovanje gospodarske družbe z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 6 točk).
Izkazano je, da gospodarska družba sodeluje z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo tako na osnovi partnerstva z lokalnimi gospodarskimi družbami (npr. dobavitelji) kot tudi na osnovi partnerstva z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami ter sodeluje z lokalnimi skupnostmi in neguje vzajemno koristna razmerja z njimi: spodbuja nepridobitne dejavnosti, družbeno koristne aktivnosti idr.
6 točk
Izkazano je, da gospodarska družba sodeluje z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo na osnovi partnerstva z lokalnimi gospodarskimi družbami (npr. dobavitelji) ali na osnovi partnerstva z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami ali sodeluje z lokalnimi skupnostmi in neguje vzajemno koristna razmerja z njimi: spodbuja nepridobitne dejavnosti, družbeno koristne aktivnosti idr.
3 točke
Ni izkazano, da gospodarska družba sodeluje z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo na osnovi partnerstva z lokalnimi gospodarskimi družbami (npr. dobavitelji) ali na osnovi partnerstva z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami ali da sodeluje z lokalnimi skupnostmi in neguje vzajemno koristna razmerja z njimi: spodbuja nepridobitne dejavnosti, družbeno koristne aktivnosti idr.
0 točk
Dodatno merilo:
Umeščenost investicije na obmejno problemsko območje ali na območje občine, ki spada v okvir parkovnih občin Triglavskega narodnega parka
Pri tem dodatnem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 10 točk).
Investicija je umeščena na obmejno problemsko območje ali na območje občine, ki spada v okvir parkovnih občin Triglavskega narodnega parka
10 točk
Investicija ni umeščena na obmejno problemsko območje ali na območje občine, ki spada v okvir parkovnih občin Triglavskega narodnega parka
0 točk
Največje število točk je 110, v kolikor je prijavitelj upravičen tudi do 10 točk iz dodatnega merila (sicer je največje število točk 100).
Komisija bo na podlagi izvedenih ocenjevanj pripravila razvrstitev vlog glede na prejete ocene v postopku ocenjevanja vloge po zgoraj navedenih merilih in s tem prednostno listo odobrenih investicij, v okviru razpoložljivih sredstev.
Minimalni prag prejetih točk v postopku ocenjevanja po zgoraj navedenih merilih, nad katerim bo vloga razvrščena na prednostno listo odobrenih investicij, je 50 točk, ki so dosežene pri merilih od 1 do 10 (dodatno merilo se v ta minimalni prag ne upošteva). V kolikor je vloga ocenjena z manj kot 50 točkami kot navedeno, se vloga zavrne.
Če vsota dodeljenih točk pri merilih od 3 do 6 predstavlja najmanj 40 % vsote dodeljenih točk pri merilih od 1 do 10 (dodatno merilo se pri tem ne upošteva), se šteje, da investicija dosega najmanj 40 % točk iz naslova meril, ki prispevajo k zelenemu prehodu. V kolikor prag 40 % ni dosežen, se vloga zavrne.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki I.4.1.Merila za ocenjevanje vlog.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja investicij, ki so dosegli minimalni prag števila točk in hkrati dosegli tudi 40 % točk v postopku ocenjevanja vloge skladno z merili, ki prispevajo k zelenemu prehodu, presega razpoložljiva sredstva, bodo razpoložljiva sredstva razdeljena glede na število doseženih točk od najvišje do najnižje ocenjene investicije, do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, pa za vse ni zagotovljenih zadostnih razpoložljivih sredstev, bo agencija za sofinanciranje izbrala investicijo, ki ima izmed teh vlog doseženo višjo realizirano dodano vrednost na zaposlenega pri prijavitelju v zadnjem poslovnem letu pred oddajo vloge, glede na podatke iz baze GVIN.
Del predvidenih sredstev v okviru javnega razpisa lahko ostane nerazporejen, če preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Če prijavitelj, ki je glede na število prejetih točk zadnji v vrsti, ki bi lahko prejel sofinanciranje, pa ostala razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za sofinanciranje njegove vloge v višini celotnih zaprošenih sredstev, ga agencija pozove k možnosti sofinanciranja v nižjem obsegu, prijavitelja pa lahko poda izjavo o samofinanciranju investicije, ter se tako investicija lahko potrdi za sofinanciranje v nižjem obsegu, kot je to izhajalo iz (prvotne) vloge prijavitelja, torej zgolj v višini še razpoložljivih sredstev.
Izračun višine subvencije za investicijo na podlagi formule:
sub = upr x t  % x smax
in je:
sub = višina subvencije v EUR
upr = vrednost upravičenih stroškov
t = število točk v postopku ocenjevanja
smax = dovoljena subvencija v  % za gospodarsko družbo glede na njeno velikost in območje izvedbe investicije (točka II.6.3. v razpisni dokumentaciji)
Primer:
sub = višina subvencije v EUR
upr = vrednost upravičenih stroškov v EUR je 10.000.000 EUR
t = število točk v postopku ocenjevanja je 78 (od 100), torej 78 % točk
smax = dovoljena subvencija v  % za veliko gospodarsko družbo v vzhodni Sloveniji je 30 %.
sub = 10.000.000 EUR x 78 % x 30 %= 2.340.000 EUR
8. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa
Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 88.500.000,00 EUR.
Pravice porabe so na razpolago na proračunski postavki 221475 – C3K9IC Spodbujanje investicij po ZSInv za pametno, trajnostno in vključujočo rast NOO – MGRT.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta v obdobju 2022 – 2026 oziroma traja do porabe razpisanih sredstev.
Predvidena dinamika, ki je skladna z razporeditvijo sredstev na PP 221475 – C3.K9IC Spodbujanje investicij po ZSINV za pametno, trajnostno in vključujočo rast NOO – MGRT:
Leto 2022 (EUR)
Leto 2023 (EUR)
Leto 2024 (EUR)
Leto 2025 (EUR)
Leto 2026 (EUR)
SKUPAJ (EUR)
7.500.000,00
17.700.000,00
17.700.000,00
15.200.000,00
30.400.000,00
88.500.000,00
Pogodbe na osnovi objavljenega javnega razpisa ne bodo podpisane, dokler ne bodo zagotovljena sredstva na proračunski postavki naziv PP221475 C3K9IC Spodbujanje investicij po ZSInv za pametno, trajnostno in vključujočo rast NOO – MGRT in projekti ne bodo uvrščeni v načrt razvojnih programov.
V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih sredstev tega javnega razpisa, agencija to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer v času do izdaje odločb o (ne)izboru za posamezno odpiranje.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega načrtovanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja oziroma prijavitelj ne sprejme sofinanciranja v nižjem obsegu, kot je navedeno v nadaljevanju.
Če končni prejemnik, ki je zadnji, ki bi lahko prejel sofinanciranje, pa ostala razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za sofinanciranje njegove vloge v višini celotnih zaprošenih sredstev, poda izjavo o samofinanciranju investicije, se investicija lahko potrdi za sofinanciranje v višini še razpoložljivih sredstev oziroma v nižjem obsegu (kot je to prijavitelj načrtoval ob oddaji vloge).
Dinamika sofinanciranja posamezne podprte investicije bo določena s pogodbo o dodelitvi subvencije med agencijo in končnim prejemnikom v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja investicije in od razpoložljivih pravic porabe oziroma proračunskih sredstev.
V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane odločbe o dodelitvi subvencije, ali skladno s pogodbo o dodelitvi subvencije določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se končni prejemnik ne strinja s predlogom spremembe s strani agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju/o dodelitvi subvencije.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje odločb o (ne)izboru spremeni ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
Agencija bo v primeru presežnega interesa s strani potencialnih prijaviteljev, kakovosti prejetih vlog ali iz drugih razlogov, vendar zgolj v primeru, ko bodo zagotovljena dodatna razpoložljiva sredstva za predmetni javni razpis iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost, integralna sredstva ali sredstva iz drugih virov financiranja, po potrebi lahko pred izdajo odločb o izboru s spremembo javnega razpisa, ki bo objavljena v Uradnem listu RS in na spletni strani agencije, objavila zvišanje razpisanih sredstev. Zvišanje razpisanih sredstev bo pri tem prvenstveno najmanj tolikšno, kolikor znaša razlika med obstoječo razpisano vrednostjo in sredstvi, ki so potrebna za podporo ene oziroma zadnje izmed vlog, ki je po višini prejetih točk zadnja v vrsti za izdajo pozitivne odločbe o izboru, in sicer do višine zaprošenega sofinanciranja, kot le-ta izhaja iz vloge. V primeru zagotovitve več dodatnih razpoložljivih sredstev (s katerimi je možno podpreti več kot zgolj eno oziroma zadnjo izmed vlog, ki so v vrsti za sofinanciranje), se projekti izbirajo na enak način kot je določeno v poglavju 7 Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora investicij, torej glede na število prejetih točk v postopku ocenjevanja po merilih (od projektov, ki so v vrsti z več, do tistih projektov, ki so v vrsti z manjšim številom prejetih točk).
Navedena možnost zvišanja razpisane vrednosti je zgolj možnost in ne zaveza, saj v trenutku objave javnega razpisa Agencija nima zagotovljenih dodatnih razpoložljivih sredstev nad višino trenutno razpisane vrednosti. Ob objavi spremembe javnega razpisa iz navedenega razloga bo Agencija navedlo novo, višjo razpisano vrednost ter tudi vir za to povišanje sredstev. Postopek možnosti zvišanja razpisane vrednosti ima prednost pred postopkom zmanjševanja obsega sofinanciranja za vlogo, ki je glede na višino prejetih točk v postopku ocenjevanja zadnja v vrsti za sofinanciranje, kot je navedeno v poglavju 7 Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora investicij. To pomeni, da v kolikor Agencija ne bo imela na voljo dodatnih razpoložljivih sredstev za zvišanje razpisane vrednosti, se lahko Agencija posluži možnosti podpore z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.
V primeru, ko v okviru javnega razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev za podporo zadnje izmed vlog, ki je po izvedenem postopku ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, do celotnega, to je v višini zaprošenega sofinanciranja kot izhaja iz vloge, lahko Agencija prijavitelja pozove k izjavi oziroma opredelitvi do možnosti izvedbe projekta z zmanjšanim obsegom sofinanciranja. V kolikor prijavitelj potrdi, da sprejema zmanjšan obseg sofinanciranja za izvedbo projekta in da lahko zagotovi dodatna lastna sredstva ter ministrstvu posreduje izjavo o zaprtju finančne konstrukcije oziroma izjavo o samofinanciranju investicije in o izvedbi projekta kljub zmanjšanemu obsegu sofinanciranja, agencija izda sklep o izboru vloge z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.
V kolikor se prijavitelj ne strinja z izvedbo projekta z manjšim obsegom financiranja, se sofinanciranje z nižjim obsegom financiranja lahko ponudi naslednjemu prijavitelju v vrsti glede na višino prejetih točk v postopku ocenjevanja. V primeru, ko po tem postopku zmanjšanega sofinanciranja ne sprejme noben prijavitelj, ki je po višini prejetih točk dosegel minimalni prag za sofinanciranje pa lahko sredstva v skrajnem primeru ostanejo nerazporejena.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je 36 mesecev od začetka izvajanja investicije vendar se investicija mora začeti izvajati najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije. Zadnji rok za zaključek investicije je najkasneje do 31. 3. 2026.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov pomeni obdobje, od kdaj do kdaj lahko upravičencu nastane strošek (kupi stroj) in izdatek (ta stroj plača).
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški in izdatki na posamezni investiciji, če so nastali in so plačani znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o dodelitvi subvencije.
Prijavitelj mora pri pripravi vloge in pri izvajanju investicije upoštevati, da morajo biti vsa plačila, da bi bila upravičena, izvršena do datuma izstavitve zadnje vloge za izplačilo, ki predstavlja tudi zaključek investicije.
Zaključek investicije pomeni, da so dela končana in je investicija izvedena v višini, obsegu in času, kot je določeno v pogodbi o dodelitvi subvencije.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od oddaje vloge na javni razpis do 31. 12. 2026.
Vse investicije, financirane v okviru zadevnega razpisa, morajo biti zaključene najkasneje do 31. 3. 2026.
Za začetek izvajanja investicije se šteje začetek gradbenih del v okviru investicije ali trenutek, ko je sklenjena prva pravno zavezujočo zaveza za naročilo opreme ali vsaka druga zaveza, zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če se ta začne pred začetkom gradbenih del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela (na primer pridobivanje dovoljenj, opravljanje predhodnih študij izvedljivosti) se ne štejejo za začetek izvajanja investicije.
Izplačila odobrenih sredstev bo agencija vršila na osnovi vlog za izplačilo v skladu z dinamiko določeno v pogodbi o dodelitvi subvencije. Število izdanih vlog za izplačilo ter roki za izdajo posamezne vloge za izplačilo se določijo v pogodbi o dodelitvi subvencije. Rok za predložitev zadnje vloge za izplačilo v posameznem proračunskem letu se določi v pogodbi o dodelitvi subvencije.
10. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (Uradni list RS, št. 47/18, 191/21, 36/21 in 26/22) predstavlja podlago za priglašeni shemi: shemo državne pomoči »Spodbude za začetne iinvesticije – pomoč za naložbe za MSP«, številka sheme BE02-2399245-2022 in shemo državne pomoči »Spodbude za začetne investicije – regionalna pomoč«, številka sheme BE01-2399245-2022. Sofinanciaranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi zgoraj navedenih priglašenih shem državne pomoči.
Na podlagi Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (Uradni list RS, št. 47/18, 191/21, 36/21 in 26/22) in obeh shem državne pomoči so upravičeni stroški investicije stroški naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.
Pomoč za začetne investicije se ne sme združevati s pomočjo de minimis za iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti po tisti izmed zgoraj navedenih dveh shem državne pomoči, ki sta podlagi za obravnavo vloge, skladno s točko 10 javnega razpisa.
Pomoč ni dovoljena za dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijske mreže ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da končni prejemnik uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov.
Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah EU.
Prijavitelj in investicija morata izpolnjevati tudi vsa ostala določila Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (Uradni list RS, št. 47/18, 191/21, 36/21 in 26/22), ki se nanašajo na regionalno pomoč in pomoč za naložbe za MSP.
11. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
11.1. Upravičeni stroški
1. Stroške prijavitelj vrednostno podrobno opredeli v vlogi.
2. Znesek upravičenih stroškov je osnova za izračun zneska subvencije.
3. Stroški so upravičeni:
– če nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
– če se računi glasijo na končnega prejemnika in so neposredno povezani z investicijo,
– če stroje in opremo neposredno uporabljajo končni prejemniki (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom),
– če so podprti z dokazili – listinami, ki se glasijo na končnega prejemnika.
4. Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:
– stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev …),
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema),
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo fizične ali finančne oblike, pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine,
– stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. V primeru nakupa strojev in opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev oziroma opreme v tehnološki proces ob hkratni zahtevi, da se stroški transporta, montaže ali zagona skladno s pravili oziroma standardi s področja knjiženja oziroma računovodenja ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.
5. Z izjemo pri majhnih in srednje velikih gospodarskih družb, morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova. V vlogi na javni razpis je potrebno jasno opredeliti, ali gre za nakup rabljenih ali nakup novih strojev in opreme. Pomoč za rabljena osnovna sredstva ni dovoljena, če so ta že bila sofinancirana z javnimi sredstvi.
6. Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem predračunu in/ali računu ne presega 500 evrov z vključenim DDV, so lahko upravičen strošek po tem razpisu le, če ne bodo prikazana skupno kot drobni inventar, temveč tako kot vsa ostala osnovna sredstva (posamično, se amortizirajo, so evidentirana v knjigi osnovnih sredstev, opremljena z inventarno številko …).
7. Stroški, povezani z zakupom opredmetenih osnovnih sredstev, ki mora biti izveden po tržnih pogojih, se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo:
– pri zemljiščih in stavbah, če je zakupna pogodba za velike gospodarske družbe sklenjena najmanj za pet let oziroma za MSP najmanj za tri leta po predvidenem dnevu zaključka investicije,
– pri obratih ali strojih, če je zakup izveden v obliki finančnega zakupa in zakupna pogodba vsebuje določbe o obveznem nakupu sredstev po izteku zakupa.
8. Pri velikih gospodarskih družbah lahko upravičeni stroški naložb v neopredmetena osnovna sredstva znašajo največ 50 % celotnih upravičenih stroškov investicije (za MSP ni te omejitve).
9. Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se morajo uporabljati izključno pri končnemu prejemniku in na upravičenem območju, za katerega je bilo odobreno sofinanciranje, obravnavati pa jih je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo in so vključena v osnovna sredstva končnega prejemnika ter vezana na investicijo, za katero je dodeljena subvencija, najmanj 5 let (3 leta v primeru MSP) po zaključku investicije.
10. Neopredmetena osnovna sredstva se morajo uporabljati izključno v gospodarski družbi, ki je prejemnica subvencije, in morajo ostati povezana z investicijo, za katero je dodeljena subvencija, najmanj 5 let (3 leta v primeru MSP) po zaključku investicije.
11. Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko nadomestijo, če zastarijo ali se pokvarijo pred potekom roka za ohranitev investicije s pogojem, da gospodarska družba nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Gospodarska družba mora o tem pridobiti predhodno soglasje agencije.
12. Nakup osnovnih sredstev, ki spadajo med upravičene stroške prijavljene investicije, mora temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.
13. Pri nakupih je potrebno zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo odobrenih sredstev, tako, da se dosežejo pogodbeno zastavljeni cilji in načrtovani rezultati investicije.
14. Stroški niso upravičeni stroški, če gre za prodajo/nakup/izvedbo del med osebami – sorodniki prvega, drugega ali tretjega dednega reda, če jih izvaja fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p.-ja njegov s.p. in/ali če gre za odnos stranka/naročnik med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe (lastniški deleži ali glasovalne pravice v gospodarski družbi in/ali v povezanih družbah morajo biti skupaj manjše od 25 %) in gospodarsko družbo in/ali med povezanimi družbami in/ali med zakonskimi ali izven zakonskimi partnerji.
15. Neupravičeni stroški po tem razpisu so vsi stroški, ki ne sodijo pod kategorijo upravičenih stroškov in, ki hkrati ne sodijo pod izključene dejavnosti. Med neupravičenimi stroški še posebej izpostavljamo naslednje stroške:
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ali dajatev,
– finančni stroški,
– bančni stroški za vodenje računov,
– stroški bančnih garancij ali drugih finančnih institucij,
– denarne kazni, penali in stroški sodnih postopkov,
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeno intenziteto sofinanciranja investicije),
– stroški nabave osebnih vozil, kombiniranih vozil ali vozil za prevoz tovora,
– stroški priprave razpisne dokumentacije, prijave na javni razpis oziroma investicijske dokumentacije za ta razpis,
– stroški refinanciranja oziroma nadomeščanja starih posojil in zakupa (leasinga),
– stroški nabave materiala ali surovin za proizvodnjo,
– stroški nakupa orožja,
– stroški nakupa strojev, opreme in zgradb, ki so namenjene proizvodnji ali distribuciji energije ter energetske infrastrukture (sončne celice, toplotne črpalke …),
– stroški tekočega poslovanja.
16. Predmet investicije mora ostati na upravičenem območju, na katerem je bilo odobreno sofinanciranje investicije, vsaj pet let oziroma v primeru MSP tri leta po zaključku investicije.
17. Končni prejemnik mora iz lastnih sredstev ali z zunanjim financiranjem v obliki, ki ni povezana z javnimi sredstvi, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov investicije.
18. Končni prejemnik mora imeti zagotovljena lastna sredstva za premostitev (do plačila subvencije po predloženi vlogi za izplačilo).
11.2. Način financiranja upravičenih stroškov
Način financiranja in poročanja bo določen s pogodbo o dodelitvi subvencije med agencijo in končnim prejemnikom. Vzorec pogodbe o dodelitvi subvencije je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloge za izplačilo morajo končni prejemniki posredovati v skladu z dinamiko, podrobneje opredeljeno v pogodbi o dodelitvi subvencije.
Upravičenost sofinanciranja bo agencija preverjala v okviru presoje posamezne vloge za izplačilo, na način in v skladu z dinamiko, opredeljeno in v pogodbi o dodelitvi subvencije, in sicer ob upoštevanju vseh pravnih podlag, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Agencija bo sofinancirala investicijo končnemu prejemniku glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so, oziroma bodo nastali in bili plačani v upravičenem obdobju do roka za oddajo vloge za izplačilo. Končni znesek subvencije bo plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka investicije, ustrezno potrjenega s strani končnega prejemnika in preverjenega s strani agencije. Agencija zahteva, da končni prejemnik dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki zajemajo dokazila, ki jih je potrebno priložiti o upravičenih stroških skladno z javnim razpisom in lahko tudi skladno z ostalimi navodili agencije. Do datuma, ki je določen za oddajo posamične vloge za izplačilo mora agencija s strani končnega prejemnik že prejeti vlogo za izplačilo s prilogami in dokazili. Agencija lahko v primeru zamude z izstavitvijo vloge za izplačilo, nepravočasno prejeto vlogo za izplačilo lahko zavrne. Končni prejemnik na podlagi nepravočasno izstavljene vloge za izplačilo, lahko izgubi pravico do izplačila sredstev iz naslova pogodbe o dodelitvi subvencije, pogodba o dodelitvi subvencije pa se lahko v tem primeru prekine.
Dokumentacija, ki jo bodo morali končni prejemniki predložiti ob oddaji posamične vloge za izplačilo oziroma ob uveljavljanju sofinanciranja upravičenih stroškov, je navedena v Obrazcu 11: Seznam obrazcev in prilog razpisne dokumentacije.
11.3. Intenzivnost sofinanciranja
Največja intenzivnost pomoči, izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje intenzivnosti subvencije:
– V primeru da se investicija MSP ali velikega podjetja izvaja na upravičenem območju, na katerem se skladno s tem razpisom lahko dodeli regionalna državna pomoč: največja intenzivnost pomoči je določene z uredbo, ki ureja karto regionalnih pomoči ali
– V primeru da se investicija (upravičeni prijavitelji so le MSP) izvaja na območju »belih lis«, kjer se skladno s tem razpisom lahko dodeli pomoč za naložbe MSP (ker to območje ni upravičeno do prejema regionalne državne pomoči): največje intenzivnost pomoči za naložbe MSP je določena z Uredbo ZSInv ki ureja način ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo.
Zgoraj navedene največje intenzivnosti pomoči pomenijo le hipotetično oziroma maksimalno možno višino državne pomoči.
Za določitev višine oziroma intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne investicije se uporabi formula za izračun oziroma za določitev subvencije, kot je določena v 11.3. točki javnega razpisa, saj se pri določanju višine oziroma intenzivnosti sofinanciranja upoštevajo tudi dosežene točke v postopku ocenjevanja vloge skladno z merili.
Formula za izračun subvencije:
sub = upr x t  % x Smax
in je:
sub = višina v vlogi zaprošene subvencije v EUR
upr = vrednost upravičenih stroškov
t = število točk v postopku ocenjevanja
Smax = dovoljena subvencija v  % za gospodarsko družbo glede na velikost in območje izvedbe investicije (točka II.6.3. v razpisni dokumentaciji).
Pomoč po tem razpisu se skladno s točo 10. javnega razpisa dodeljuje na podlagi ene izmed shem državnih pomoči:
– Shema državne pomoči »Spodbude za začetne investicije – regionalna pomoč« (št. sheme: BE01-2399245-2022),
– Shema državne pomoči »Spodbude za začetne investicije – pomoč za naložbe za MSP« (št. sheme: BE02-2399245-2022).
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651.
12. Roki in način prijave na javni razpis
Roki za prispetje prijav v letu 2022 so:
– za prvo odpiranje: 22. 4. 2022 do 12. ure in
– za drugo odpiranje: 1. 10. 2022 do 12. ure.
Rok za prispetje prijav v letu 2023 je 12. 1. 2023 do 12. ure.
Pri odpiranju se bodo upoštevale prijave, ki bodo prispele v glavno pisarno agencije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave na dan, ki je določen kot rok za prispetje prijav, in sicer najkasneje do 12. ure.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Vse stroške, povezane s pripravo in oddajo vloge, nosi prijavitelj.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka II.6.1. Navodila, viri informacij in podlaga.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, navedenimi v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Oddaja vloge na javni razpis »spodbujanje investicij v Republiki Sloveniji od 2022 do 2026« oziroma opremljena z obrazcem št. 10: Oddaja vloge, z ustreznimi navedbami.
13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno. Odpiranje se bo pričelo najkasneje v roku osmih dni po roku za prispetje prijav s pričetkom ob 9. uri v prostorih agencije.
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije: https://www.spiritslovenia.si/razpisi.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v glavno pisarno agencije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave na dan, ki je določen kot rok za prispetje vlog, in sicer najkasneje do 12. ure.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Nepravilno označenih vlog (iz katerih ni razvidno, da gre za prijavo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) komisija ne bo obravnavala, z odločbo bodo zavržene in po pravnomočnosti odločbe vrnjene prijaviteljem.
Vloge, ki bodo prispele po roku, določenem za prispetje vlog, bodo uvrščene v naslednje odpiranje. Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku za prispetje vlog v letu 2023, se bodo kot nepravočasne zavrgle s sklepom.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključenega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati (višati) predvidene višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od osmih 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo z odločbo zavržene.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravilno označene, pravočasne, formalno popolne vloge, ki hkrati izpolnjujejo tudi vse pogoje javnega razpisa. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa/razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi odločbe o izboru in skladno s pozivom agencije pozvani k podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti odločbe o dodelitvi subvencije.
Pogodbe na osnovi objavljenega javnega razpisa ne bodo podpisane, dokler ne bodo zagotovljena sredstva na proračunski postavki naziv PP221475 C3K9IC Spodbujanje investicij po ZSInv za pametno, trajnostno in vključujočo rast NOO – MGRT in projekti ne bodo uvrščeni v načrt razvojnih programov.
Zoper odločbo o zavrnitvi subvencije, lahko prijavitelj v tridesetih dneh od prejema odločbe sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi subvencij z ostalimi (izbranimi) končnimi prejemniki. V upravnem sporu ni mogoče izpodbijati odločbe, s katero je bilo odločeno o pravici do dodelitve subvencije agencije drugim osebam, ampak le tisto odločbo ali njen del, s katerim je bilo odločeno o pravici tožnika.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije.
Končni prejemnik mora najkasneje v roku osmih dni po potrditvi vsakokratne vloge za izplačilo s strani skrbnika pogodbe o dodelitvi subvencije na strani agencije, kot pogoj za izplačilo vloge izročiti agenciji brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke s sedežem v EU (oziroma brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke s sedežem izven EU, če ima ta banka v EU odprto svojo podružnico in je unovčitev te garancije izrecno omogočena tudi v tej podružnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi pisni poziv agencije, in sicer v višini izstavljene vloge za izplačilo. Izročena bančna garancija mora agenciji omogočati, da jo unovči, če končni prejemnik ne izvede investicije v skladu s pogodbo o dodelitvi subvencije. Bančna garancija se lahko unovči tudi v vseh drugih primerih, ko agencija odstopi od pogodbe o dodelitvi subvencije in/ali zahteva vračilo izplačanih sredstev, le-teh pa končni prejemnik v določenem času ne vrne. Končni prejemnik izroči bančno garancijo po vzorcu iz priloge k pogodbi o dodelitvi subvencije. V primeru, da končni prejemnik v roku ne predloži bančne garancije, agencija lahko odstopi od pogodbe o dodelitvi subvencije ter zahteva vračilo izplačanih sredstev in unovči obstoječe bančne garancije. Trajanje bančne garancije je še 90 dni po preteku roka zaključka investicije, določenega v pogodbi o dodelitvi subvencije. Bančna garancija je lahko izdana v fizični ali elektronski obliki.
Če investitor in prejemnik subvencije v 60 dneh po prejemu odločbe o dodelitvi subvencije ne podpišeta pogodbe o dodelitvi subvencije, se šteje, da subvencija ni bila dodeljena.
15. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti
Končni prejemniki morajo skladno s 34. členom Uredbe 2021/241/EU zagotavljati skladne, učinkovite in sorazmerne informacije različnim ciljnim skupinam, tudi medijem in javnosti, tako da navedejo izvor in zagotovijo prepoznavnost sredstev Unije, in tudi tako, da po potrebi na vidnem mestu prikažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«.
Podrobnejša navodila so v Razpisni dokumentaciji točka III. Obveščanje in informiranje javnosti.
Za investicije po tem javnem razpisu morajo končni prejemniki ob odobritvi in ob zaključku investicije informacijo objaviti na spletni strani in družbenih omrežjih ter pripraviti informacijo za medije, informirati preko e-informatorja. Poleg tega morajo izpolniti še ostale zahteve glede informiranja in obveščanja, kot bo to podrobneje določeno v pogodbi o dodelitvi subvencije.
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na investicijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj še 10 let po zaključku investicije.
Končni prejemnik mora voditi in spremljati porabo sredstev za investicijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z investicijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo končni prejemnik dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za investicijo.
17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Končni prejemnik mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem investicije. Nadzor se izvaja s strani agencije, koordinacijskega organa (Urad MF za okrevanje in odpornost – URSOO), nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja za stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali evropskih nadzornih institucij (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Končni prejemnik bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane investicije. V primeru preverjanja na kraju samem bo končni prejemnik moral omogočil vpogled v računalniške in računovodske programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem investicije ter v rezultate investicije (iz dokumentarnih in informacijskih sistemov). Končni prejemnik bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija ali drug nadzorni organ pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Končni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
18. Načelo »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu 17. člena Uredbe 2020/852/EU
Investicija mora biti izvedena v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno (v nadaljevanju: načelo DNSH). Šteje se, da investicija ne škoduje bistveno, če se ta ne nanaša na gospodarsko dejavnost, ki škoduje enemu izmed šestih okoljskih ciljev, na podlagi Obvestila Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (UL C št. 58 z dne 18. 2. 2021, str. 1). Za investicijo in dejavnost, na katero se investicija nanaša, se šteje:
1. da bistveno škoduje blažitvi podnebnih sprememb, kadar vodi do znatnih emisij toplogrednih plinov;
2. da bistveno škoduje prilagajanju podnebnim spremembam, kadar vodi do povečanega škodljivega vpliva na podnebje (na sedanje in pričakovano stanje);
3. da bistveno škoduje trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar škoduje dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
4. da bistveno škoduje krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;
5. da bistveno škoduje preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar vodi do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo;
6. da bistveno škoduje varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je bistveno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Evropske unije.
19. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja
Končni prejemnik bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Končni prejemnik bo moral rezultate investicije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih javni agenciji posredujejo prijavitelji oziroma prejemniki pomoči, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe 1303/2013/EU. V zvezi s tem agencija napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljenem na spletni strani agencije na povezavi http://www.spiritslovenia.si/politika-zasebnosti.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah MGRT in javne agencije je navedeno v Prilogi št. 1 in št. 2 k razpisni dokumentaciji (Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti ministrstva in javne agencije) kot delu pozivne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave podatkov, ki jih javni agenciji posredujejo prijavitelji oziroma prejemniki pomoči, je izvedba javnega poziva, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za javno agencijo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega poziva in o izvajanju pogodb o dodelitvi subvencij. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporabljata ali sta jih je dolžna uporabljati agencija in ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih investicijah, za katere je tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam prejemnikov subvencije, ki bo obsegal navedbo prejemnika pomoči, programsko območje in znesek javnih virov financiranja investicije. Objave podatkov bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
Uredba 2021/241/EU določa, da je potrebno za namene revizije in nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru načrta za okrevanje in odpornost med drugim zbirati tudi podatke o imenih, priimkih in datumih rojstva dejanskih lastnikov prejemnika sredstev ali izvajalca, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta.
Končni prejemnik, ki je skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), bo s podpisom pogodbe o dodelitvi sredstev zavezan, da na poziv agencije ali ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, agenciji oziroma ministrstvu posreduje podatke o svojih dejanskih lastnikih, katere je agencija oziroma ministrstvo kot izvajalec ukrepa dolžno zagotavljati po predpisih, ki urejajo izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja mejnikov, rezultatov in kazalnikov investicije
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Končni prejemnik mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje investicije. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenega projektnega cilja in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o dodelitvi subvencije.
V primeru, da med izvajanjem investicije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih investicije, agencija lahko odstopi od pogodbe o dodelitvi subvencije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da končni prejemnik ob zaključku investicije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.
Ne glede na navedeno, se šteje, da je vrednost investicije, dosežena, če doseže najmanj 80 % vrednosti, ob pisni utemeljitvi odstopanj, vendar še vedno ohrani minimalni prag vrednosti. V primeru, da bo znesek upravičenih stroškov po zaključku investicije nižji od 80 % vrednosti investicije, investicija v celoti ne bo upravičena do sofinanciranja in bo agencija zahtevala vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja investicij ali izvajanja investicij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja investicij ali izvajanja investicij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa končni prejemnik agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo agencija odstopila od pogodbe o dodelitvi subvencije, končni prejemnik pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot sum goljufije.
23. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na investiciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti investicije niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe o dodelitvi subvencije, končni prejemnik pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.
24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne investicije ali, da je višina financiranja investicije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja investicije presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči agencija odstopi od pogodbe o dodelitvi subvencije in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči na področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot sum goljufije.
25. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije www.spiritslovenia.si
26. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov jrinvest@spiritslovenia.si
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo prispela pravočasno za posamezni rok, bodo obravnavana v okviru odgovorov pripravljenih za naslednji rok. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje zavezujoči. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si/razpisi.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani www.spiritslovenia.si
SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti