Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

Kazalo

Št. 610-0004/2022 Ob-1618/22, Stran 760
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21), Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15) in Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2022, Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica v letu 2022
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica.
Sofinancirani bodo programi in projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih:
– glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– foto, video in filmska dejavnost.
Po merilih pravilnika se ocenjuje tudi založništvo in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih področij.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna. Sofinancirali bomo naslednje vsebine:
– redno sistematično delovanje (vaje, režiser – avtorske pogodbe …),
– organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja prijavitelj na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti (najem dvorane, ozvočenje …),
– udeležbo na tekmovanju (stroški prevoza celotnega društva oziroma skupine društva – račun prevoznika, potni nalogi posameznih članov z obrazložitvijo, kotizacije),
– vzdrževanje opreme (za vzdrževanje in nakup oblačil, instrumentov, kostumov in scene, pranje in likanje ljudskih noš, plesnih kostumov),
– založništvo (izdajanje knjig, literarnih revij, almanahov zgoščenk …, ki se nanašajo na zgodovinsko in kulturno dediščino društva, kraja ali občine – 30 % upravičenih stroškov),
– izobraževanje in strokovno usposabljanje – največ dva člana za izobraževanje (kotizacije, prevoz),
– pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih stroškov).
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obvezna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.
Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani iz drugih postavk, tekoči stroški za poslovanje društva (računi za elektriko, komunalne storitve, telefonijo …), investicije v prostore ter vzdrževanje objektov, kjer se izvajajo kulturne dejavnosti, sofinanciranje dnevnic.
Predmet razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in projektov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo.
Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež društva v Občini Sevnica,
– so nosilci dejavnosti, ki aktivno delujejo najmanj 6 mesecev,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– imajo zagotovljene redne vaje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, stalno prebivališče v Občini Sevnica.
Če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi projekta oziroma programa.
S posameznim kulturnim programom oziroma projektom lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Sevnica v tekočem letu.
4. Okvirna vrednost razpisa: 48.000,00 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15) in je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji, če se prijavitelj prvič prijavlja na razpis,
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– temeljni akt društva, če se prijavitelj prvič prijavlja na razpis oziroma tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali akt,
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze (samo zveze).
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 8. 4. 2022 na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje do 8. 4. 2022 (datum poštnega žiga na dan 8. 4. 2022).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za kulturne programe in projekte 2022« na prednji strani ter obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja ali opremljena z obrazcem za opremo kuverte. Prijave, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom. Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 4. 3. 2022 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si in na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, tel. 07/81-61-262 ali 041/480-091, e-pošta: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost