Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022

Kazalo

26. Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi (MPSESAP), stran 151.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi (MPSESAP) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi (MPSESAP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. 7. 2022.
Št. 003-02-1/2022-159
Ljubljana, dne 22. julija 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O PRISTOPU KRALJEVINE ŠVEDSKE K SEVERNOATLANTSKI POGODBI (MPSESAP) 
1. člen
Ratificira se Protokol o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi, podpisan v Bruslju 5. julija 2022.
2. člen 
Besedilo protokola1 se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
1 Besedilo protokola v izvirniku v francoskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ON THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SWEDEN 
The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,
Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Kingdom of Sweden to that Treaty,
Agree as follows:
Article I 
Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Kingdom of Sweden an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Kingdom of Sweden shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.
Article II 
The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.
Article III 
The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.
In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.
Signed at Brussels on the 5th day of July 2022.
PROTOKOL O PRISTOPU KRALJEVINE ŠVEDSKE K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 
Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 v Washingtonu, se,
zadovoljne, da se bo varnost severnoatlantskega območja povečala s pristopom Kraljevine Švedske k tej pogodbi,
sporazumejo o naslednjem:
I. člen 
Ob začetku veljavnosti tega protokola generalni sekretar Organizacije Severnoatlantske pogodbe v imenu vseh pogodbenic Vladi Kraljevine Švedske pošlje vabilo za pristop k Severnoatlantski pogodbi. V skladu z 10. členom pogodbe Kraljevina Švedska postane pogodbenica z dnem, ko svojo listino o pristopu deponira pri Vladi Združenih držav Amerike.
II. člen 
Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatlantske pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, da ga je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obvesti vse pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu prejema vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka veljavnosti tega protokola.
III. člen 
Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sta enako verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije protokola vladam vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe.
V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.
Podpisano v Bruslju 5. julija 2022.
3. člen 
Za izvajanje protokola skrbita ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, in ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/22-3/14
Ljubljana, dne 14. julija 2022
EPA 147-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti